Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

006. Z a r z ą d z e n i e Nr 22 /2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 09 luty 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań pożytku publicznego, objętych ogłoszeniami Burmistrza Otmuchowa z dnia 23 grudnia 2014 roku.

Dnia  09 lutego 2015 roku Powołany Zarządzeniem Nr 3/2011 Burmistrza Otmuchowa  z dnia 03-01-2011r. zmienionym Zarządzeniem  Nr 4/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 04-01-2013r.   zespół do realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie od 23 grudnia 2014r. do  14 stycznia 2015r. przygotował i przeprowadził otwarty konkurs ofert zgłoszonych w ramach jedenastu ogłoszeń  Burmistrza Otmuchowa z dnia 23 grudnia 2014r. dotyczących realizacji zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Otmuchów z zakresu  wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży ,pomocy społecznej .Zarządzeniem  nr

22 /2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015roku zadań pożytku publicznego, rozstrzygnięto konkurs dotyczący zadania nr 6 w sposób następujący:

 

 

Z a r z ą d z e n i e    Nr  22 /2015 

Burmistrza  Otmuchowa  z  dnia  09 luty 2015 roku

 w  sprawie  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację 

w 2015  roku  zadań  pożytku  publicznego,  objętych  ogłoszeniami  Burmistrza 

Otmuchowa  z  dnia  23 grudnia 2014  roku.

 

       Na   podstawie   art.  30 ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( jt.  Dz. U. z 2013r. poz.594, z późn. zam. ),  art.  15 ust.2j  ustawy  z  dnia 24  kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 )  oraz art.151 ustawy  z  dnia  27 sierpnia 2009 r. o  finansach  publicznych ( j.t.  Dz. U.  z 2009 r. Nr 157 poz. 1240,  z  póź.  zm.)

 

p o s t a n a w i a m

 

rozstrzygnąć  w  sposób  następujący  ogłoszony w dniu  23 grudzień  2014 r.  konkurs ofert na  realizację w  okresie  od  1.01.2015r.  do  31.12.2015 r. zadań  pożytku  publicznego na

terenie  Gminy  Otmuchów .

 

§ 1

 

Realizację  Zadania  Nr 6 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  - dyscyplina  piłka koszykowa na  terenie  Otmuchowa w 2015r. w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego, wnioskuje powierzyć  Międzyszkolnemu  Klubowi  Sportowemu  w  Otmuchowie  z  siedzibą  w  Otmuchowie   ul. Krakowska  36,  przeznaczając  na  ten  cel  13.500,00  zł  ( słownie:  trzynaście tysięcy pięćset   złotych ).

 

 

 

 

§ 12

Wykonanie  zarządzenia  powierzam:

1)   w  zakresie  nadzoru  nad  realizacją  zadań  rzeczowych  -  Kierownikowi  Urzędu  Stanu

Cywilnego  w/m,

2)   w  zakresie  rozliczeń  finansowych  -  Skarbnikowi  Miasta.

 

§ 13

 

Wyniki  konkursu  należy ogłosić  na  stronach  Biuletynu  Informacji  Publicznej, na tablicy  ogłoszeniowej  Urzędu  Miejskiego  w Otmuchowie oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

§ 14

 

Zarządzenie  wchodzi  w życie  z  dniem  podpisania.

 

 

 Burmistrz Otmuchowa

(-)

Jan Woźniak

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377952