Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

001. OBWIESZCZENIE –WEZWANIE NA ROZPRAWĘ ADMINISTRACYJNĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA dla przedsięwzięcia polegającego na : hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351, na wniosek Pana Mariana Cichewicz zam. Wójcice 2

Otmuchów, dnia  09.01.2015r.   

GK.6220.16.10.2013

OBWIESZCZENIE –WEZWANIE

NA ROZPRAWĘ ADMINISTRACYJNĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA

                 Na podstawie art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) oraz art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)  - BURMISTRZ OTMUCHOWA  zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 2015r. o godzinie 17:00 w  świetlicy wiejskiej w Maciejowicach, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : 

hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości  Maciejowice na działce nr 121/351,  na wniosek Pana Mariana Cichewicz zam. Wójcice 2 .

            Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) – organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może przeprowadzić rozprawę administracyjną  otwartą dla społeczeństwa .

           Na podstawie art. 90 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) w z y w a   się  zainteresowane osoby do stawienia się osobiście lub przez upoważnionych przedstawicieli albo pełnomocników, celem złożenia wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów, istotnych w prowadzonym postępowaniu. Na rozprawie każdy ma prawo składać uwagi, wnioski i wyjaśnienia., co do prowadzonego postępowania, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie, a także wypowiadać się, co do wyników przeprowadzonego postępowania dowodowego.

            Nieobecność na rozprawie osób należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

            Zgodnie z art. 91 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane organowi administracji publicznej – niniejsze wezwanie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Maciejowice, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie  oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Otmuchowie : http://otmuchow.probip.pl.

             Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się dokonane po upływie 14 – tu dni od daty publicznego ogłoszenia.

            Wskazana w niniejszym obwieszczeniu godzina ogłoszonej rozprawy administracyjnej jest zgodna z prośbą zainteresowanych stron postępowania (pismo z dnia 9.12.2014r.wpł. do UM w dn. 11.12.2014r.).

 

 

Otrzymują:

1/ Inwestor -  p. Marian Cichewicz

2/ Autor raportu - OOŚ – p. Jacek Demel

3/ Pani Simińska Maria – sołtys wsi Maciejowice

4/ Pan Studnicki Władysław – przewodniczący RS w Maciejowicach

5/ Radny Rady Miejskiej – p. Zięba Łukasz zam. Maciejowice  56b/4

6/ Starostwo Powiatowe w Nysie ( Wydz. Budownictwa i Architektury

     i Wydz. Ochrony Środowiska,

7/ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Nysie

8/Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

9/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

 

MJ.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377960