Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2016

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa Nr 147/2016 z dnia 03 listopada 2016r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) projektu Rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

Nr  147/2016 z dnia 03 listopada 2016r.   w sprawie:

przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz. U. z 2016r.  poz. 239 z późn. zm.)  projektu  Rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji:
- art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.  z 2016r.  poz. 239 z późn. zm.) uchwała Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XL/319//2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i niektórymi innymi podmiotami.

Czas trwania konsultacji:
- od dnia  03  listopada 2016r.  do dnia 10 listopada 2016r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
- wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r.  poz.  239 z późn. zm.).

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
- zamieszczenie na stronie internetowej  Gminy Otmuchów informacji o konsultacjach Programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

- zamieszczenie informacji o konsultacjach  Programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Otmuchów ul. Zamkowa 6 , 48-385 Otmuchów.

Wynik konsultacji:
- organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r.    poz. 239 z późn. zm.) nie zgłosiły uwag do przedstawionego projektu Programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,w sprawie przyjęcia programu współpracy.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377979