Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2016

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów, zwanego dalej PGN w terminie od 10 listopada 2016r. do 01 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6 w pokoju nr 5 (parter) poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00; wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00 – 15:00.

Otmuchów, dnia 09.11.2016r.

MK. 604.11.2016           

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów

            Na podstawie art. 30, 39, 40 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 353),

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów, zwanego dalej PGN

w terminie od 10 listopada 2016r. do 01 grudnia 2016r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6

w pokoju nr 5 (parter)

poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00; wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00 – 15:00.

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 01 grudnia 2016r. w wybranej formie:

1)      na piśmie  na adres Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów;

2)      drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie PGN” na adres: umig@otmuchow.pl;

3)      osobiście do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, pokój nr 5 (parter) poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00; wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00 – 15:00.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię , nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Otmuchowa.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie - www.otmuchow.probip.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie- www.otmuchow.pl,  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

 


 

Formularz uwag do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów

1.      Informacje o zgłaszającym:

 

Imię i nazwisko

 

 

 

 

 

Reprezentowana instytucja (jeżeli dotyczy)

 

 

 

 

Adres do korespondencji/e-mail

 

 

Telefon kontaktowy/faks

 

 

 

 

 

 

2.      Zgłaszane uwagi, wnioski i propozycje zmian:

 

L.p.

Rozdział, którego dot. uwaga

Nr strony

Treść uwagi

Propozycja zmiany

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

Formularz niewypełniony w części 1 nie będzie rozpatrywany.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377983