Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2016

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - z a w i a d a m i a m S t r o n y - o wszczęciu postępowania, na wniosek podejmującej przedsięwzięcie Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, reprezentowanej przez Panią Joannę Pauter w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji instalacji pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznej, realizowanej na działkach nr: 578, obręb 0001, Otmuchów, Am-8, o powierzchni 0,9997 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OP1N/00045593/4, oraz 583/36, obręb 0001, Otmuchów, Am-8, o powierzchni 5,7257 ha, objętej księgą wieczystą Kw nr OP1N/00045593/4;

Otmuchów, dnia  28.09.2016r.  

 

MK.6220.15.1. 2016                                                    

                                                                         

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

           Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353)-      

                                

                                        -          z a w i a d a m i a m    S t r o n y  

 

- o wszczęciu postępowania, na wniosek podejmującej przedsięwzięcie Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów,  reprezentowanej przez Panią Joannę Pauter   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji instalacji pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznej, realizowanej na działkach nr: 578, obręb 0001, Otmuchów, Am-8, o powierzchni 0,9997 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OP1N/00045593/4, oraz  583/36, obręb 0001, Otmuchów, Am-8, o powierzchni 5,7257 ha, objętej księgą wieczystą Kw nr OP1N/00045593/4;

- o przekazaniu złożonego wniosku z dnia 21.09.2016r.  (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 22.09.2016r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzgledniającym łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 66 ust. 1 cyt. na wstępie ustawy.

           Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 71) planowane przedsięwzięcie wymienione jest w w/w rozporządzeniu w punkcie 52 lit. a , tj.:

„52) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy”, tym samym, realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić ocenę  oddziaływania na środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie – Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego - pokój nr 5 (parter).

 

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca – Gmina Otmuchów     

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377998