Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2016

OBWIESZCZENIE Burmistrza Otmuchowa zawiadamiam strony postępowania że w dniu 09.08.2016r. Burmistrz Otmuchowa wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ulicy Krakowskiej i Kolejowej w Otmuchowie, o łącznej długości ok. 1690 m, realizowanej na działkach nr: 702, 371, 215, 694, 381, 571, 475, 386, 385, 494, 551, 514, 407, 405, 378/3, 586/2, 584, 586/3, 582, 580, 572, obręb Otmuchów”.

                                                                                                     Otmuchów, dnia 10.08.2016r.

 MK.6220.9.6.2016 

OBWIESZCZENIE

                                                          Burmistrza Otmuchowa

              Na podstawie art.10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 23) i art. 63 ust. 2, art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 235),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 09.08.2016r.  Burmistrz Otmuchowa  wydał postanowienie  o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowie ulicy Krakowskiej i Kolejowej w Otmuchowie, o łącznej długości ok. 1690 m, realizowanej na działkach nr: 702, 371, 215, 694, 381, 571, 475, 386, 385, 494, 551, 514, 407, 405, 378/3, 586/2, 584, 586/3, 582, 580, 572, obręb Otmuchów”.

 

 Miejsce lokalizacji inwestycji:                                                                                                  
- miasto Otmuchów - ul. Krakowska i Kolejowa,

 INWESTOR: Gmina Otmuchów.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie, pok. nr 5 (parter), ul. Zamkowa 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Otmuchowie. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Otmuchowa.
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378021