Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2016

Burmistrz Otmuchowa informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016 – 2019”.

Otmuchów, dnia 20.06.2016r.     

      

                               

                            OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA 

               Na podstawie  art. 17 ust. 4  ustawy  z  dnia 27 kwietnia 2001 r.   Prawo  ochrony środowiska   (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 672) i   art. 54 ust. 2  ustawy  z   dnia  3 października 2008 r.  o  udostępnianiu   informacji  o  środowisku i  jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 353)
                                           Burmistrz Otmuchowa informuje
o   przystąpieniu   do    konsultacji     społecznych    w     ramach   udziału   społeczeństwa  w opracowaniu  projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów  na lata 2016 – 2019”.
             Zgodnie z art. 39 ust.1 w/w ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale  społeczeństwa   w  ochronie  środowiska oraz  o ocenach  oddziaływania na środowisko:
1. Burmistrz Otmuchowa zawiadamia:
a)  o możliwości  zapoznania  się  z  projektem   „Programu  ochrony  środowiska  dla  Gminy Otmuchów na lata 2016 – 2019”;
b)  o możliwości składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych.
2. Projekt  dokumentu  pn. .„Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016 – 2018 ”   znajduje  się   na  stronie  internetowej  www.otmuchow.probip.pl .   Przedmiotowe dokumenty są również dostępne w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, w Wydziale  Ochrony  Środowiska, Rolnictwa, Zasobów  Mienia  Komunalnego,  Geodezji i Planowania Przestrzennego (pokój nr  5 – parter)  w godzinach pracy urzędu.
          Jednocześnie informuję, że organ  prowadzący postępowanie wystąpił o  zaopiniowanie ww. dokumentu  do  Zarządu  Powiatu Nyskiego ( zgodnie z art.17 ust.2 pkt.3  ustawy  Prawo ochrony środowiska).
          Zgodnie  z  art. 40  ustawy  z  3 października 2008 r.  o  udostępnieniu   informacji  o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania  na  środowisko   (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 353)  uwagi  i  wnioski  mogą  być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385  

    Otmuchów,
2) ustnie do protokołu,
3) za   pomocą   środków  komunikacji  elektronicznej   bez  konieczności  opatrywania   ich

    bezpiecznym  podpisem  elektronicznym,  o  którym mowa w Ustawie z  dnia 18 września  

    2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: umig@otmuchow.pl,

w  terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. od dnia 23 czerwca 2016r.

            Zgodnie  z   art. 41  ustawy  z  3 października 2008 r.  o  udostępnieniu   informacji  o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) uwagi i wnioski po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.
          Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Otmuchowa .

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378049