Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2016

OBWIESZCZENIE Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów za lata 2016-2019.

MK.604.7.2016                                                                Otmuchów, dnia 16.05.2016r.

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

            Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

zawiadamiam

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów za lata 2016-2019.

Uzasadnienie

          Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. Odstąpienie to powinno być poprzedzone uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

W związku z powyższym Burmistrz Otmuchowa wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Otmuchów za lata 2016-2019 (dalej: POŚ).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie z dnia 12.04.2016r. (znak: WOOŚ.411.2.51.2016.ER) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu w piśmie z dnia 04.05.2016r. (znak: NZ.9022.1.96.2016.JG) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja ustaleń POŚ nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko oraz nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

          Zgodnie z art. 48 ust. 3 ww. ustawy, odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49. Odwołując się do poszczególnych przesłanek wymienionych w art. 49 ww. ustawy, przedstawia się następujące informacje:

  1. 1.        Charakter działań przewidzianych w POŚ:

1.1.   POŚ nie będzie wyznaczał ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów o ocenach oddziaływania
na środowisko).

1.2.   Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych
i programowych rangi krajowej, regionalnej, wojewódzkiej i powiatowej. POŚ będzie stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem (i jego ochroną) spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska
i przyrody na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego. Podkreślić należy kwestię „zarządzania środowiskiem i jego ochroną”, bowiem to ona określa charakter POŚ istotny do rozważenia w kontekście tego, czy dokumenty określające zasady zarządzania wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. POŚ nie będzie zawierał ustaleń w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia wynikające z POŚ będą w pełni zgodne z innymi dokumentami strategicznymi z dziedziny ochrony środowiska, przy czym przeważająca część z tych dokumentów została już poddana strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

1.3.   Istotą POŚ jest należyte uwzględnienie aspektów środowiskowych w polityce jednostki samorządu terytorialnego, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz wsparcie należytego wdrażania prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.

1.4.   Elementem POŚ będzie diagnoza problemów dotyczących ochrony środowiska
w gminie oraz określenie mocnych i słabych stron systemu zarządzania ochroną środowiska na szczeblu gminy. W ślad za taką analizą zostaną opracowane cele strategiczne i kierunki działań odnoszące się do możliwości udoskonalenia przedmiotowego systemu. POŚ będzie określać cele, kierunki interwencji i zadania, ich harmonogram oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

 

  1. 2.        Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko:

2.1.   Z uwagi na charakter POŚ (czyli: POŚ jako dokument określający politykę ekologiczną na szczeblu gminy i system strategicznego zarządzania ochroną środowiska) nie ma możliwości aby realizacja ustaleń tego dokumentu generowała potencjalne ryzyko znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Charakter POŚ sprawia, że nie ma możliwości wywarcia negatywnego oddziaływania na obszar objęty ustaleniami POŚ (tj. obszar gminy Otmuchów). Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania ustaleń POŚ na obszary ochrony przyrody oraz siedliska i gatunki objęte prawną ochroną gatunkową. Oznacza to, że określanie prawdopodobieństwa wystąpienia tego oddziaływania (a także czas jego trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność) jest bezprzedmiotowe. Ponadto, realizacja ustaleń POŚ nie spowoduje zwiększenia zakresu korzystania ze środowiska
(w wyniku ustaleń POŚ nie będą realizowane przedsięwzięcia związane z większym od dotychczasowego poborem wody, z większą emisją zanieczyszczeń do atmosfery, z większą ilością wytwarzanych odpadów bądź odprowadzanych ścieków).

2.2.   Należyta realizacja ustaleń POŚ może prowadzić wyłącznie do pozytywnych oddziaływań, które będą się kumulować z oddziaływaniem innych dokumentów
dot. zarządzania ochroną środowiska (wojewódzki program ochrony środowiska, plany zadań ochronnych obszarów Natura 2000, program ochrony powietrza, program gospodarki niskoemisyjnej, i in.).

2.3.   Wdrażanie ustaleń POŚ nie wiąże się z jakimkolwiek ryzykiem negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi oraz z powstaniem lub zintensyfikowaniem jakiegokolwiek zagrożenia dla środowiska.

  1. 3.        Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko:

3.1.   Obszar gminy Otmuchów w jej granicach administracyjnych wynosi 18 823 ha. gminę zamieszkuje ok. 14 000 osób. Gmina leży w obszarze zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej, która zasila dwa zbiorniki retencyjne zlokalizowane na jej terenie: Zbiornik Otmuchowski i Zbiornik Nyski. W zasięgu gminy znajduje się zachodnia część Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 338 „Subzbiornik Paczków – Niemodlin”. Na obszarze gminy występuje 14 udokumentowanych złóż surowców  mineralnych (granit, amfibolit, kruszywa naturalne, surowce ilaste).

3.2.   Występujące na terenie gminy Otmuchów obiekty i tereny przyrody stanowią bardzo istotny element systemu powiązań przyrodniczych oraz miejsce wykorzystywane do różnego rodzaju rekreacji. Na terenie gminy prawną ochroną objęto obiekty
i obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Część gminy Otmuchów
(6 627 ha) włączona została w Otmuchowsko – Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz obejmuje 2 obszary specjalnej ochrony ptaków w ramach europejskiej sieci ochrony przyrody Natura 2000: „Zbiornik Otmuchowski” i „Zbiornik Nyski”. Są to bardzo ważne w skali kraju obszary z koncentracją ptaków migrujących i zimujących.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Otmuchów oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378068