Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2016

OBWIESZCZENIE Burmistrza Otmuchowa - zawiadamia się wszystkie strony, że postępowanie w sprawie wniosku p. Dariusza Cichewicz zam. Wójcice 2, 48-385 Otmuchów z dnia 20.11.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie z dnia 21.11.2014r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie

 

                                                                                                    Otmuchów, dnia 19.02.2016r.

MK. 6220.5.6.2014

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Otmuchowa 

 

                Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że postępowanie w sprawie wniosku p. Dariusza Cichewicz zam. Wójcice 2, 48-385 Otmuchów z dnia 20.11.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie z dnia 21.11.2014r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

1)       stacji paliw płynnych oraz gazu LPG, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdami z drogi powiatowej, pawilonem z wydzieloną częścią higieniczno- sanitarną dla obsługi i klientów, stanowiskiem dla obsługi stacji paliw, usługami małej gastronomi -  10-15 miejsc w barze, sklepem z ograniczonym asortymentem artykułów spożywczych i innych artykułów pierwszej potrzeby, akcesoriów samochodowych, materiałów eksploatacyjnych i płynów technicznych do pojazdów kołowych- samochody osobowe i ciężarowe;

2)       budynku restauracyjno-hotelowego z częścią biurową i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych;

3)      budynku hurtowni ogrodniczej z terenem upraw roślin ogrodowych i zieleni niskiej (roślin ozdobnych) oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych z dopuszczeniem lokalizacji innych budynków pomocniczych związanych z działalnością ogrodniczą takich jak: budynki gospodarczo - składowe, wiaty i szklarnie -

- zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

             Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, pokój nr 5, w godzinach: poniedziałek - piątek: 8.00 – 15.00.

             Zgodnie z art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

             Zgodnie z art. 49 K.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.  Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.  Obwieszczenie nastąpiło w dniu: 23 lutego 2016r.

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378089