Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2016

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ... z a w i a d a m i a m, że na wniosek Mirosława Bartocha - firma: PROJEKT Mirosław Bartocha ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, działającego w imieniu Gminy Otmuchów (pełnomocnictwo z dnia 2.10.2015r.) z dnia 25.01.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 28.01.2016r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla ulic: Warszawskiej, Prusa i Reja w Otmuchowie;

Otmuchów, dnia  01.02.2016r.

MK.6220.3.1. 2016                                                   

                            

                                               

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

                       Na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 2, ust. 73 ust. 1 ustawy  z  dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r.,  poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania    administracyjnego  (tekst   jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) –   z a w i a d a m i a m,  że na wniosek Mirosława Bartocha  -  firma: PROJEKT Mirosław Bartocha ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, działającego w imieniu Gminy Otmuchów (pełnomocnictwo z dnia 2.10.2015r.) z dnia 25.01.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 28.01.2016r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla ulic:  Warszawskiej, Prusa i Reja  w Otmuchowie; obręb: Otmuchów, k. m. 7, nr działek:  410, 411, 413, 414, 417, 418, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439/1, 439/2, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 449, 450/1, 559, 560, 561, 562, 563, 570/3, 571, 572, 592, 664, 665/2 -   zostało wszczęte postępowanie w dniu 28 stycznia 2016r.  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

             Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t Dz. U. z 2016r.  poz. 71) realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić ocenę  oddziaływania na środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie – Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego -  pokój nr 5 (parter).

 

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca – Gmina Otmuchów  

2/ Pełnomocnik – p. M. Bartocha

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

 

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378093