Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2016

Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o : przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego w dniu 30 listopada 2015r. w przedmiocie dokonania zmiany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GK.6220.8.9.2012 z dnia 04.06.2013r. na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a polegającego na „Budowie budynku usługowego - zajazdu z funkcją usług gastronomii, sali weselnej, sali wielofunkcyjnej oraz miejscami noclegowymi wraz z budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1650 O na drogę wewnętrzną działkę nr 279 /2, jej przebudowę i rozbudowę i połączenie komunikacyjne w/w drogi z działką nr 60/1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zbiornik wybieralny na nieczystości płynne, miejsca postojowe dla klientów i personelu) i zagospodarowaniem terenu przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr: 60/1, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 73/11, 74/5, 74/7, 74/9, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 279/2, 280, 283/1, 802, realizowanego przez inwestora: Firmę Handlowo - Usługową Spółkę Jawną Mirosław Zieliński, Artur Mroziński, 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 1, reprezentowana przez p. Mirosława Zielińskiego, który w dniu 27.11.2015r. złożył wniosek w sprawie dokonania zmiany w w/w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

MK.6220.6.5.2015                                                                          Otmuchów, dnia 25.01.2016r.

O B W I E S Z C Z E N I E

          Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) 

Burmistrz Otmuchowa

podaje do publicznej wiadomości informację o :

przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

dla postępowania wszczętego w dniu 30 listopada 2015r. w przedmiocie dokonania zmiany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GK.6220.8.9.2012 z dnia 04.06.2013r. na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko, a polegającego na Budowie budynku usługowego - zajazdu z funkcją usług gastronomii, sali weselnej, sali wielofunkcyjnej oraz miejscami noclegowymi  wraz  z budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1650 O na drogę wewnętrzną działkę nr 279 /2, jej przebudowę i rozbudowę i połączenie komunikacyjne w/w drogi z działką nr 60/1 wraz z   infrastrukturą towarzyszącą (zbiornik wybieralny na nieczystości płynne, miejsca postojowe dla klientów i personelu) i zagospodarowaniem terenu   przewidzianej do realizacji  w Wójcicach na działkach   nr: 60/1, 52,  53/1, 53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 73/11, 74/5, 74/7, 74/9, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1,  279/2, 280, 283/1, 802, realizowanego przez inwestora: Firmę Handlowo - Usługową Spółkę Jawną Mirosław Zieliński, Artur Mroziński, 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 1, reprezentowana przez p. Mirosława Zielińskiego, który  w dniu 27.11.2015r. złożył wniosek w sprawie dokonania zmiany w w/w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

          W trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego w powyższej sprawie inwestor przedłożył w dniu 15.01.2016r. informację o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków, polegających na podziale następujących działek:  60/1, 57, 58, 59, 279/2, 280, 283/1, 802. W wyniku podziału postały następujące działki, na których realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie, tj. działka nr:  60/3, 60/4, 52,  53/1, 53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2,  59/1, 59/2, 73/11, 74/5, 74/7, 74/9, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1,  279/4, 279/5,280, 283/1, 802/1, 802/2. Organem właściwym do wydania decyzji w prowadzonym postępowaniu jest Burmistrz Otmuchowa.  Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. 

         W dniach od dnia 01 lutego  2016r. do dnia 22 lutego 2016r. każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. wnioskiem o wydanie decyzji,  wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji oraz stanowiskami innych organów, składać uwagi i wnioski.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umig@otmuchow.pl.  

         Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Otmuchowa. Uwagi lub wnioski wniesione po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

          Dokumenty znajdują się do wglądu w pokoju Nr 5 (parter) Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, w godzinach pracy urzędu t. j od wtorku do piątku od 70do 15 00, poniedziałek  od 8 00 do 1600. Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

1)        na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie ul. Zamkowa 6,

2)       w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6,

3)        w miejscu realizacji przedsięwzięcia.  

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378106