Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2017

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA - Burmistrz Otmuchowa i n f o r m u j e: o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 23.08.2013r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 23.08.2013r.) Pana Mariana Cichewicz zam. Wójcice nr 2, w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia, polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351

Otmuchów, dnia 30.01.2017r.  

  MK.6220.16.19.2013

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

               Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r, poz. 353 ze zmianami) oraz art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23)  Burmistrz  Otmuchowa   

i n f o r m u j e:

o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 23.08.2013r.  (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 23.08.2013r.)  Pana Mariana Cichewicz zam. Wójcice nr 2, w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia, polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości  Maciejowice na działce nr 121/351.

               Przyczyną zwłoki jest skomplikowana i długotrwała procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, konieczność ponownej (po uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu poprzedniej decyzji Burmistrza Otmuchowa - odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań) szczegółowej analizy posiadanych dokumentów i przeprowadzenia wymaganego przepisami prawa postępowania administracyjnego dot. przedmiotu postępowania.

               Termin załatwienia sprawy przewiduje się na  31 marca  2017r.  

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377826