Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Protokół Nr XVI /2011 z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 19 grudnia 2011 roku VI kadencji 2010 - 2014.

Nr OR.0002.11.2011.K.Ż.

Protokół  Nr XVI /2011
z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 19 grudnia 2011 roku
VI kadencji 2010 - 2014.

    Obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 19 grudnia 2011 roku - rozpoczęły się o godz. 9,00 zakończyły się o godz.9,30. Obrady odbyły się  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Rynek 1.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Stanisław Zaczyk.
    Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady XVI  sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2011 roku VI kadencji 2010 - 2014 ”.
    Przewodniczący przywitał radnych i przybyłych gości.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach udział bierze 11 radnych, 4 radnych nieobecnych  Pani Dorota Brząkała, Pan Wiesław Czapiga, Pan Mieczysław Peklicz, Pan Waldemar Wąsowicz – co  stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał  / lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
     Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad. Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radna Pani Teresa Nosal  zgłosiła kandydaturę radnej Pani Bożeny Stąpor, radna Pani Bożena Stąpor wyraziła zgodę. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Pani Bożeny Stąpor  na sekretarza obrad. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radną Panią Bożenę Stąpor  na sekretarza obrad.

Przewodniczący odczytał następujący porządek:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na rok 2011.
7.   Zapytania i wolne wnioski.
8.   Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
    Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad .
Ad. 5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Poinformował, że protokół z poprzedniej sesji w okresie między sesyjnym był do wglądu w biurze rady a przed sesją wyłożony był na sali obrad, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzednie sesji. Przeprowadzono jawne głosowanie.
    Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
          Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na rok 2011.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na rok 2011. Poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
 Przewodniczący Komisji  - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi  - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na rok 2011, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów  11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na rok 2011 - uchwała Nr XVI/87 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na rok 2011.
Ad. 7
    Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy  są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 8
    Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o treści: „ Zamykam obrady szesnastej sesji Rady Miejskiej  w dniu  19 grudnia 2011 roku  VI kadencji 2010 - 2014”.


Przewodniczący Rady

 Stanisław Zaczyk

Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-13 10:34:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377730