Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Protokół Nr XXXII/2013 z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 25 września 2013 r.

1
Nr OR.0002.5.2013.K.Ż.
Protokół Nr XXXII/2013
z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 25 września 2013 r.
VI kadencji 2010 – 2014
Obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 25 września
2013 r. - rozpoczęły się o godz. 10,00 zakończyły się o godz.11,30. Obrady odbyły się w sali
Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Rynek 1. Obrady prowadził Przewodniczący Rady
Miejskiej w Otmuchowie Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady
XXXII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2013 r. VI kadencji 2010 - 2014 ”.
Przewodniczący przywitał radnych, Burmistrza Otmuchowa, Sołtysów oraz
mieszkańców Gminy.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach udział
bierze 13 radnych, 2 radnych nieobecnych – Pani Teresa Pajestka, Pan Waldemar Wąsowicz -
co stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał / lista obecności stanowi
załącznik do protokołu/.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radny Pan Ryszard Piórecki zgłosił kandydaturę radnej
Pani Bożeny Stąpor, radna Pani Bożena Stąpor wyraziła zgodę. Przewodniczący zwrócił się z
zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie
kandydaturę radnej Pani Bożeny Stąpor na sekretarza obrad. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radną Panią Bożenę Stąpor na sekretarza obrad.
Przewodniczący odczytał następujący porządek:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) uchylenia uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20
czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2017;
4) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2018;
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość;
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;
7) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za pierwsze półrocze 2013
r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
2
Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad trzydziestej
drugiej sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 25 września 2013 roku o następującej
treści:
w punkcie szóstym -
- w podpunkcie ósmym wprowadzić projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
- w podpunkcie dziewiątym wprowadzić projekt uchwały w sprawie zasad dożywiania dzieci
w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów. W załączeniu przekazał projekty uchwał w
/w sprawach.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza, przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów – 13 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła wniosek Burmistrza.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad, przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów – 13 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła następujący porządek obrad:
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) uchylenia uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20
czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2017;
4) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2018;
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość;
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;
7) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu;
8) zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
9) zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za pierwsze półrocze 2013
r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania-nie
zgłoszono
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad .
Ad. 5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji. Poinformował, że protokół z poprzedniej sesji w okresie między sesyjnym był do
wglądu w biurze rady, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
3
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. Przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 6.1
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Nr XXXII/242/2013 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Ad.6.2
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do załącznika nr 2 projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok o następującej treści:
- w dziale 926
w kolumnie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w następujących pozycjach:
„926-Kultura Fizyczna”, „92601 Obiekty sportowe” przed kwotami „30 000,00” wpisuje się
znak „minus (-)”;
- w pozycji „RAZEM ”
w kolumnie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” przed kwotą „30 000,00” wpisuje
się znak „minus (-)”;
w kolumnie „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” skreśla się „102 598,46” i w
to miejsce wpisuje się „162 598,46”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Otmuchów na 2013 rok, przeprowadzono jawne głosowanie.
4
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok - uchwała Nr XXXII/243/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Ad.6.3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20
czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2017.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2017.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2017, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2017 - uchwała Nr XXXII/244/2013 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca
2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2017.
Ad.6.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2018.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2018.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata
2013 – 2018, przeprowadzono jawne głosowanie.
5
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2018-
uchwała Nr XXXII/245/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2018.
Ad.6.5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - uchwała Nr
XXXII/246/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Ad.6.6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego - uchwała Nr XXXII/247/2013 stanowi załącznik
do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Ad.6.7
6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu
Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany
Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany Statutu
Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu - uchwała Nr XXXII/248/2013 stanowi załącznik
do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
Ad.6.8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad udzielania
stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych - uchwała Nr XXXII/249/2013 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Ad.6.9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad dożywiania dzieci w
przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad dożywiania
dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów, przeprowadzono jawne głosowanie.
7
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zasad dożywiania dzieci w
przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów - uchwała Nr XXXII/250/2013 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
Ad.7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2013 r. oraz informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych
Burmistrz przekazał radnym informację o przebiegu wykonania budżetu za I - wsze półrocze
2013 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć /informacje stanowią załączniki do protokołu/.
Przewodniczący przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Otmuchowie nt opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013
r. – stanowisko stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I - wsze półrocze 2013 r. oraz do
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Informację o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I - wsze półrocze 2013 r. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I - wsze półrocze 2013 r.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Informację o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła Informację o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2013 r. oraz informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
Ad. 8
Przewodniczący odczytał pisma jakie w okresie międzysesyjnym wpłynęły na jego ręce.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Radny Pan Henryk Mamala – remont drogi Jasienica G. – Ratnowice źle wykonany; jaka jest
ściągalność opłat za odpady.
Burmistrz – do 30 września br. nakreślono termin wykonania usterek. Mamy rękojmie –
ubezpieczenie. Firma już nie istnieje. Radcowie Prawni będą przygotowywali wniosek do
sądu o pociągnięcie do odpowiedzialności; wpłaty za odpady wynoszą za lipiec 60 % a za
sierpień 90 %.
Radna Pani Teresa Skiba – zjazd z ul. Nyskiej do ul. Ogrodowej należy przeprowadzić
remont chodnika oraz należy przeprowadzić remont nawierzchni drogi ul. Orkana.
8
Radny Pan Mieczysław Peklicz – zwrócił uwagę na ustawienie koszy na odpady plastikowe.
Burmistrz udzielił szczegółowych wyjaśnień w zakresie planowanych remontów dróg i
chodników oraz dot. segregacji odpadów.
Burmistrz przedstawił informację z prac w okresie między sesjami ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji zaplanowanych zadań remontowo – inwestycyjnych na 2013 rok.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 9
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o
treści: „ Zamykam obrady trzydziestej drugiej sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2013
r. VI kadencji 2010 - 2014”.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376695