Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Protokół Nr XXXIII/2013 z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 października 2013 r.

1
Nr OR.0002.6.2013.K.Ż.
Protokół Nr XXXIII/2013
z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 października 2013 r.
VI kadencji 2010 – 2014
Obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 28
października 2013 r. - rozpoczęły się o godz. 930 zakończyły się o godz.11,30. Obrady odbyły
się w sali Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Rynek 1. Obrady prowadził Przewodniczący
Rady Miejskiej w Otmuchowie Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady
XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października 2013 r. VI kadencji 2010 - 2014 ”.
Przewodniczący przywitał radnych, Burmistrza Otmuchowa, Sołtysów oraz
mieszkańców Gminy.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach udział
bierze 11 radnych, 4 radnych nieobecnych – Pani Teresa Nosal, Pani Teresa Pajestka, Pan
Mieczysław Peklicz, Pan Ryszard Piórecki - co stanowi o prawomocności obrad i
podejmowanych uchwał / lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radny Pan Edward Koperniak zgłosił kandydaturę radnej
Pani Bożeny Stąpor, radna Pani Bożena Stąpor wyraziła zgodę. Przewodniczący zwrócił się z
zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie
kandydaturę radnej Pani Bożeny Stąpor na sekretarza obrad. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radną Panią Bożenę Stąpor na sekretarza obrad.
Przewodniczący odczytał następujący porządek:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2014;
4) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na
rok 2014;
5) zmiany uchwały Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
01 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach
konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6) uchylenia uchwały Nr XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25
września 2013 r. w sprawie zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w
gminie Otmuchów;
2
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość;
8) przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą ,,Trasy Rowerowe EuroVelo”.
7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
1) Wojewody Opolskiego;
2) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie;
3) Burmistrza Otmuchowa;
4) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie.
8. Uchwała nr 403/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt.
opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.
9. Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
10. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania prac
społecznie użytecznych wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie dotyczącą
potrzeb Sądu w zakresie wykonywania prac przez skazanych.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad .
Ad. 5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji. Poinformował, że protokół z poprzedniej sesji w okresie między sesyjnym był do
wglądu w biurze rady, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. Przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 6.1
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Nr XXXIII/251/2013 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Ad.6.2
3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Otmuchów na 2013 rok, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok - uchwała Nr XXXIII/252/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Ad.6.3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2014.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na
rok 2014.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na
rok 2014, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2014
- uchwała Nr XXXIII/253/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Otmuchów na rok 2014.
Ad.6.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów
na rok 2014.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2014.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
4
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz – czy przy tym Programie jest Komisja.
Przewodniczący poinformował, że nie ma tu Komisji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2014, przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2014 - uchwała Nr
XXXIII/254/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok
2014.
Ad.6.5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
01 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach
konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013r. w sprawie
przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013r. w sprawie
przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013r. w sprawie
przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
5
obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego- uchwała Nr XXXIII/255/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013r.
w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek
samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami
społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ad.6.6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25
września 2013 r. w sprawie zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie
Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad
dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad
dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad
dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów - uchwała Nr
XXXIII/256/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Nr XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września
2013 r. w sprawie zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
Ad.6.7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
przeprowadzono jawne głosowanie.
6
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - uchwała Nr
XXXIII/257/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Ad.6.8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą ,,Trasy Rowerowe EuroVelo”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji
Projektu pod nazwą ,,Trasy Rowerowe EuroVelo”.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
realizacji Projektu pod nazwą ,,Trasy Rowerowe EuroVelo”, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji
Projektu pod nazwą ,,Trasy Rowerowe EuroVelo” - uchwała Nr XXXIII/258/2013 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą ,,Trasy Rowerowe EuroVelo”.
Ad.7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja nt analizy oświadczeń
majątkowych.
Przewodniczący odczytał informacje sporządzone przez Wojewodę Opolskiego,
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie, Burmistrza Otmuchowa, Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Otmuchowie nt analizy oświadczeń majątkowych. Informacje stanowią
załączniki do protokołu.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi, wnioski – nie zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja nt analizy oświadczeń
majątkowych.
Ad.8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Uchwała nr 403/2013 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze.
Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 403/2013 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Uchwała nr 403/2013 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze.
Ad.9
7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Wystąpienie pokontrolne Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu.
Przewodniczący odczytał Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu – wystąpienie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Wystąpienie pokontrolne Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu.
Ad.10
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja o podmiotach
obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania prac społecznie użytecznych wraz z
opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie dotyczącą potrzeb Sądu w zakresie wykonywania
prac przez skazanych.
Przewodniczący odczytał Informację o podmiotach obowiązanych do przyjęcia
skazanych w celu wykonania prac społecznie użytecznych zawartą w piśmie Nr
OR.0724.1.2013 z dnia 09.10.2013 r. skierowaną do Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie oraz
opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie dotyczącą potrzeb Sądu w zakresie wykonywania
prac przez skazanych - informacja i opinia stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja o podmiotach obowiązanych
do przyjęcia skazanych w celu wykonania prac społecznie użytecznych wraz z opinią Prezesa
Sądu Rejonowego w Nysie dotyczącą potrzeb Sądu w zakresie wykonywania prac przez
skazanych.
Ad. 11
Przewodniczący odczytał pisma jakie w okresie międzysesyjnym wpłynęły na jego ręce.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Burmistrz przedstawił informację z prac w okresie między sesjami ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji zaplanowanych zadań remontowo – inwestycyjnych na 2013 rok.
Radny Pan Wiesław Czapiga – jak funkcjonuje CUHT”Zamek” w Otmuchowie.
Burmistrz udzielił szczegółowych wyjaśnień w zakresie funkcjonowania CUHT”Zamek” w
Otmuchowie.
Radny Pan Henryk Mamala – do końca października ma być przedstawiona informacja nt
oświaty.
Burmistrz – na następnej sesji będzie przedstawiona informacja nt oświaty.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 12
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o
treści: „ Zamykam obrady trzydziestej trzeciej sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października
2013 r. VI kadencji 2010 - 2014”.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377708