Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Protokół Nr XXXIV/2013 z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 listopada 2013 r.

1
Nr OR.0002.7.2013
Protokół Nr XXXIV/2013
z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 listopada 2013 r.
VI kadencji 2010 – 2014
Obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 29 listopada
2013 r. - rozpoczęły się o godz. 10,00 zakończyły się o godz.11,30. Obrady odbyły się w sali
Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Rynek 1. Obrady prowadził Przewodniczący Rady
Miejskiej w Otmuchowie Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady
XXXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2013 r. VI kadencji 2010 - 2014 ”.
Przewodniczący przywitał radnych, Burmistrza Otmuchowa, Sołtysów oraz
mieszkańców Gminy.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach udział
bierze 14 radnych, 1 radny nieobecny – Pan Ryszard Piórecki - co stanowi o prawomocności
obrad i podejmowanych uchwał / lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radna Pani Teresa Nosal zgłosiła kandydaturę radnej Pani
Bożeny Stąpor, radna Pani Bożena Stąpor wyraziła zgodę. Przewodniczący zwrócił się z
zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie
kandydaturę radnej Pani Bożeny Stąpor na sekretarza obrad. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radną Panią Bożenę Stąpor na sekretarza obrad.
Przewodniczący odczytał następujący porządek:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. „Równy start lepsza
przyszłość” nr POKL.09.01.02.-16-046/13-00 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do
projektu;
4) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy Otmuchów;
5) wysokości stawek podatku od nieruchomości;
6) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r.;
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość;
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
7. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2013 r.
8. Zapytania i wolne wnioski.
2
9. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania-nie
zgłoszono
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad .
Ad. 5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji. Poinformował, że protokół z poprzedniej sesji w okresie między sesyjnym był do
wglądu w biurze rady, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. Przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 6.1
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Nr XXXIV/259/2013 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Ad.6.2
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Otmuchów na 2013 rok, przeprowadzono jawne głosowanie.
3
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok - uchwała Nr XXXIV/260/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Ad.6.3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. ”Równy start lepsza
przyszłość” nr POKL.09.01.02-16-046/13-00 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do
projektu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Otmuchów do realizacji projektu pt. ”Równy start lepsza przyszłość” nr POKL.09.01.02-16-
046/13-00 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Otmuchów do realizacji projektu pt.” Równy start lepsza przyszłość” nr POKL.09.01.02-16-
046/13-00 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów
do realizacji projektu pt. ” Równy start lepsza przyszłość” nr POKL.09.01.02-16-046/13-00
oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu - uchwała Nr XXXIV/261/2013 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. ”Równy start lepsza przyszłość” nr
POKL.09.01.02-16-046/13-00 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu.
Ad.6.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
na obszarze Gminy Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 1
przeciw, 1 wstrzymał się - Rada podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchówuchwała
Nr XXXIV/262/2013 stanowi załącznik do protokołu.
4
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy Otmuchów.
Ad.6.5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wysokości stawek
podatku od nieruchomości, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości - uchwała Nr XXXIV/263/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości
Ad.6.6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2014 roku
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2014 roku, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy
Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
2014 roku – uchwała nr XXXIV/264/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.
Ad.6.7
5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - uchwała Nr
XXXIV/265/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Ad.6.8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów najmu lokali użytkowych - uchwała Nr XXXIV/266/2013 stanowi załącznik
do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
Ad.7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja o realizacji zadań
oświatowych w Gminie Otmuchów w 2013 roku.
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali razem z materiałami na sesję
informację o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2013 roku przygotowaną
przez Dyrektora Zespołu Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie Pana Wiesława Mazek celem
zapoznania się /informacja stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
6
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
Informacji o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2013 roku
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Informację o realizacji zadań oświatowych w
Gminie Otmuchów w 2013 roku. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła Informację o realizacji zadań oświatowych w
Gminie Otmuchów w 2013 roku.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja o realizacji zadań
oświatowych w Gminie Otmuchów w 2013 r.
Ad. 8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Radna Pani Teresa Skiba – należą się podziękowania dla wykonawcy kanalizacji w
Otmuchowie za sprawne i solidne jej wykonanie, jakie poczynania mamy wykonać jako
przyszli użytkownicy kanalizacji.
Burmistrz – cieszy mnie, że jest pozytywna opinia, szczelność wykonanej instalacji
kanalizacyjnej jest wykonana , należy tylko nanieść na mapy, a przyszli użytkownicy muszą
we własnym zakresie dokonać przyłącza do budynku.
Radny Pan Henryk Mamala – prośba do Burmistrza, aby przeznaczyć pulę pieniędzy na
nagrody dla nauczycieli w związku z osiągnięciami oraz proszę o informację nt monitoringu
do Policji.
Burmistrz - nauczyciele otrzymują co roku nagrodę Burmistrza i Dyrektora w ramach
naszych możliwości. Jeżeli chodzi o monitoring, wszystko jest już przygotowane, wczoraj
otrzymaliśmy reklamowaną kamerę i sprzęt został przekazany do Policji.
Radna Pani Bożena Stąpor – czy istnieje możliwość przeniesienia koszy na odpady
plastikowe przy ul. Krakowskiej w inne miejsce niż dotychczas.
Burmistrz - w chwili obecnej uzupełniamy Gminę o nowe kosze i postaramy się o zmianę
lokalizacji.
Radny Pan Wiesław Czapiga – czy jest możliwość o zobowiązanie firm, które dokonują
transportu ciężkimi autami o naprawę nawierzchni przy ul. 1-go Maja.
Burmistrz - po zakończeniu prac, które są wykonywane przy ul. 1-go Maja, firmy muszą
nawierzchnię naprawić.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 9
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o
treści: „ Zamykam obrady trzydziestej czwartej sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada
2013 r. VI kadencji 2010 - 2014”.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377709