Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Protokół Nr XXXV/2013 z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 30 grudnia 2013 r.

1
Nr OR.0002.8.2013.K.Ż.
Protokół Nr XXXV/2013
z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 30 grudnia 2013 r.
VI kadencji 2010 – 2014
Obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 30 grudnia
2013 r. - rozpoczęły się o godz. 10,00 zakończyły się o godz.12,00. Obrady odbyły się w sali
Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Rynek 1. Obrady prowadził Przewodniczący Rady
Miejskiej w Otmuchowie Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady
XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2013 r. VI kadencji 2010 - 2014 ”.
Przewodniczący przywitał radnych, Burmistrza Otmuchowa, Sołtysów oraz
mieszkańców Gminy.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach udział
bierze 13 radnych, 2 radnych nieobecnych – Pan Wiesław Czapiga, Pan Mieczysław Pekliczco
stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał / lista obecności stanowi
załącznik do protokołu/.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radny Pan Ryszard Piórecki zgłosił kandydaturę radnej
Pani Bożeny Stąpor, radna Pani Bożena Stąpor wyraziła zgodę. Przewodniczący zwrócił się z
zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie
kandydaturę radnej Pani Bożeny Stąpor na sekretarza obrad. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radną Panią Bożenę Stąpor na sekretarza obrad.
Przewodniczący odczytał następujący porządek:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów;
4) uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad trzydziestej
piątej sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 30 grudnia 2013 roku o następującej
treści:
2
w punkcie szóstym, w podpunkcie piątym wprowadzić projekt uchwały w sprawie ustalenia
Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie oraz
upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności
z tytułu jej udostępniania. W załączeniu przekazał projekt uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza, przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów – 13 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła wniosek Burmistrza.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad, przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów – 13 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła następujący porządek obrad:
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów;
4) uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok.
5) ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w
Kałkowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków
korzystania i zasad odpłatności z tytułu jej udostępniania.
7.Zapytania i wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad.
Ad. 5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji. Poinformował, że protokół z poprzedniej sesji w okresie między sesyjnym był do
wglądu w biurze rady, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. Przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 6.1
3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Nr XXXV/267/2013 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Ad.6.2
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Otmuchów na 2013 rok, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok - uchwała Nr XXXV/268/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Ad.6.3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr 477/2013 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Otmuchów – uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Otmuchów.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
4
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Otmuchów - uchwała Nr XXXV/269/2013 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów.
Ad.6.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok.
Przewodniczący przedstawił następujące uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu:
- Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 475/2013 z
dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
Gminy Otmuchów na 2014 rok - uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu,
- Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 476/2013 z
dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego
w projekcie uchwały budżetowej Gminy Otmuchów na 2014 rok - uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Otmuchów na 2014 rok.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Otmuchów na 2014 rok, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Otmuchów na 2014 rok - uchwała Nr XXXV/270/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok.
Ad.6.5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w
Kałkowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i
zasad odpłatności z tytułu jej udostępniania.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu
udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie oraz upoważnienia
Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu jej
udostępniania.
5
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu
udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie oraz upoważnienia
Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu jej
udostępniania, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu
udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie oraz upoważnienia
Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu jej
udostępniania - uchwała Nr XXXV/271/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie
oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad
odpłatności z tytułu jej udostępniania.
Ad. 7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Burmistrz przedstawił informację z prac w okresie między sesjami ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji zaplanowanych zadań remontowo – inwestycyjnych.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 8
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o
treści: „ Zamykam obrady trzydziestej piątej sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2013 r.
VI kadencji 2010 - 2014”.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377710