Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Protokół Nr 3/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie odbytego w dniu 24 września 2013 r.

1
Protokół Nr 3/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie
odbytego w dniu 24 września 2013 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie otworzył i prowadził
Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Piórecki podał, że przy ustawowym składzie pięciu
członków w posiedzeniu udział bierze 4 członków, nieobecnych 1 Pani Teresa Pajestka - co
stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał.
Spoza Komisji udział w posiedzeniu wzięli Burmistrz Otmuchowa Pan Jan Woźniak,
Skarbnik Miasta Pan Sebastian Salecki.
Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia, do którego nie wniesiono
uwag i wniosków. W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie przyjęła następujący
porządek posiedzenia :
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.
5. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Przewodniczący poinformował, że punktem porządku obrad zgodnie z planem
pracy jest analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.
Burmistrz Otmuchowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedłożył radnym
informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.
Komisja dokonała analizy wykonania budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2013
roku w oparciu o przedłożoną informację Burmistrza. Wyjaśnień udzielali Burmistrz Pan Jan
Woźniak oraz Skarbnik Pan Sebastian Salecki.
Analizując dane zawarte w informacji Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2013 roku a to
- wykonanie planu dochodów
- wykonanie planu wydatków
- wykonanie planu dotacji
- wykonanie planu przychodów i rozchodów
- wykonanie planu przychodów i wydatków instytucji kultury
- o stanie zobowiązań Gminy Otmuchów
w zakresie zgodności z wielkościami ujętymi w uchwale Rady Miejskiej nr XXVII/197/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok z
późniejszymi zmianami Komisja nie stwierdza rozbieżności.
W okresie I półrocza 2013 roku dochody budżetowe zaplanowane w budżecie Gminy
Otmuchów w wysokości 44 353 878,11 zł wykonano w wysokości 21 712 449,10 zł co
stanowi 48,95 % planu rocznego w tym :
- dochody bieżące przy planie 39 351 505,81zł wykonano w wysokości 20 686 128,43 zł;
- dochody majątkowe przy planie 5 002 372,30 zł wykonano w wysokości 1 026 320,67 zł;
Komisja wskazuje, że na realizację dochodów własnych gminy miały skutki obniżenia
przez Radę Miejską górnych stawek podatków ogółem 1 182 459,00 w tym podatek od
nieruchomości na kwotę 806 135,50 zł, podatek od środków transportowych na kwotę
160 452,50 zł, podatek rolny na kwotę 215 871,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i
zwolnień – bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły ogółem 8 112,00 zł jest to podatek od
nieruchomości od osób prawnych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu
2
umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1 697,00 zł w tym podatek rolny od osób
fizycznych na kwotę 1 005,00 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę
692,00 zł. Umorzono odsetki na kwotę 577,00 zł. Rozłożenie na raty, odroczenia terminu
zapłaty na kwotę 15 928,90 zł.
Komisja określa jako stabilną realizację dochodów.
W zakresie wydatków obejmujących zadania własne gminy oraz zadania zlecone plan
w wysokości 51 131 423,73 zł został wykonany w kwocie 19 581 549,31 zł co stanowi 38,30
% planu w tym wydatki majątkowe przy planie 12 502 786,67 zł wykonano w wysokości
399 976,45 zł.
Komisja nie wnosi uwag do wykonania planu wydatków.
Plan dotacji w wysokości 1 523 900,00 zł wykonano w wysokości 791 793,00 zł w
tym -
- dotację podmiotową przy planie 750 000,00 zł wykonano w wysokości 415 393,00 zł;
- dotację celową przy planie 773 900,00 zł wykonano w wysokości 376 400,00 zł.
Komisja nie wnosi uwag do wykonania planu dotacji.
Planowane przychody w wysokości 7 637 545,62 zł wykonano w wysokości
1 518 133,62 zł a planowane rozchody w wysokości 860 000,00 zł wykonano w wysokości
422 000,00 zł.
Komisja nie wnosi uwag do wykonania planu przychodów i rozchodów.
W informacji wykazano stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów jest to
Pożyczka ze Skarbu Państwa oraz kredyt długoterminowy w wysokości 4 753 000,00 zł .
Dług publiczny w wysokości 4 753 000,00 zł stanowi 10,71 % planowanych
dochodów w 2013 roku.
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie
przedłożoną przez Burmistrza Otmuchowa informację o przebiegu wykonania budżetu
gminy Otmuchów oraz informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.
Stanowisko Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 2
Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 24 września 2013 r.
Podpisy Komisji Rewizyjnej :
1. Ryszard Piórecki – Przewodniczący _________________
2. Edward Koperniak – Członek - _________________
3. Sylwester Łucki - Członek _________________
4. Teresa Nosal - Członek _________________
5. Teresa Pajestka - Członek nieobecna

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377784