Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 25.09.2013 r.

str. 1
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 25.09.2013 r.
Nr 5/2013 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej;
Nr 5/2013 Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej;
Nr 5/2013 Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi.
W dniu 25 września 2013 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji RM – Komisji
Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisji Oświaty Kultury i
Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa i
Problemów Wsi. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk.
Z poszczególnych Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
Z Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – obecnych 5
członków, 1 nieobecny - Pani Teresa Pajestka.
Z Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej - do punktu 1.6 porządku posiedzenia obecnych 3 członków, nieobecnych 3
członków - Pan Henryk Mamala, Pani Teresa Pajestka, Pan Waldemar Wąsowicz, od punktu 1.7
porządku posiedzenia obecnych 4 członków, nieobecnych 2 członków - Pani Teresa Pajestka i
Pan Waldemar Wąsowicz.
Z Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi – obecnych 5 członków, nieobecnych 1 - Pan Szymon
Bryjka.
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli Burmistrz Pan Jan Woźniak, Skarbnik Pan Sebastian
Salecki.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który jednogłośnie przyjęto.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) uchylenia uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca
2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2017;
4) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2018;
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość;
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;
7) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu;
8) zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
9) zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za pierwsze półrocze 2013
r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć.
Ad. 1
1) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
str. 2
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
2) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok .
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do załącznika nr 2 projektu uchwały w sprawie zmiany
budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok o następującej treści:
- w dziale 926
w kolumnie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w następujących pozycjach:
„926-Kultura Fizyczna”, „92601 Obiekty sportowe” przed kwotami „30 000,00” wpisuje się
znak „minus (-)”;
- w pozycji „RAZEM ”
w kolumnie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” przed kwotą „30 000,00” wpisuje się
znak „minus (-)”;
w kolumnie „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” skreśla się „102 598,46” i w to
miejsce wpisuje się „162 598,46”.
Zmiany w planie dochodów:
Dział 801 – Rozliczenie dotacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki na 2013 r. – (-4 018,58),
(522,00) oraz zwiększenie dochodów z rozliczenia odsetek 16,58 zł.
Zmiany w planie wydatków:
Dział 010 – Zwiększenie wydatku na naprawę, oczyszczanie i konserwację rowów
melioracyjnych 80 000,00 zł.
Dział 600 – Zwiększenie wydatku na lokalny transport zbiorowy 24 642,98 zł.
Dział 600 – Zwiększenie wydatku Partycypacja w kosztach remontu chodników przy drogach
powiatowych 357,02 zł.
Dział 600 – Zmniejszenie wydatku majątkowego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych relacji Jodłów - Nadziejów” -50 000,00 zł.
Dział 600 – Zmniejszenie wydatku majątkowego „Remonty i modernizacje dróg gminnych” -
40 000,00 zł.
Dział 700 – Zmniejszenie wydatku na Różne opłaty i składki – 60 000,00 zł.
Dział 710 – Zmniejszenie wydatku na zakup usług -20 000,00 zł.
Dział 750 – Zwiększenie wydatku na realizację operacji „Utworzenie portalu internetowego
promującego turystykę i rekreację na terenie Gminy Otmuchów” – 20 295,00 zł.
Dział 801 – Zmniejszenie wydatków na przedszkola i stołówki szkolne i przedszkolne –
284 400,00 zł.
Dział 801 – Rozliczenie POKL – 3 480,00 zł.
Dział 852 – Zwiększenie środków na odpłatny pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy
społecznej 130 000,00 zł.
Dział 853 – Środki na Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – żłobki – 284 400,00 zł.
Dział 900 – Zmniejszenie wydatku na Budowę nowych punktów świetlnych na terenie Gminy -
100 000,00 zł.
Dział 900 – Zwiększenie wydatku na dopłatę do wody dla mieszkańców 50 000,00 zł.
Dział 900 – Zwiększenie wydatku na realizację operacji „Zagospodarowanie terenów
przyległych do Zamku w Otmuchowie poprzez zakup małej infrastruktury oraz nasadzenia
tradycyjnej roślinności w celu odnowienia i wyeksponowania cennego dziedzictwa
przyrodniczego” 33 269,52 zł.
Dział 921 – Zmniejszenie wydatku na zakup usług -13 564,52 zł.
str. 3
Dział 921 – Zmiana nazwy zadania i klasyfikacji paragrafu wydatków „Zakup i montaż altany
ogrodowej” – Piotrowice Nyskie -3 000,00 zł, na „Zakup materiałów pod budowę i montaż
altany ogrodowej” – Piotrowice Nyskie 3 000,00 zł.
Dział 926 – Zmniejszenie wydatku na Wynagrodzenie bezosobowe 30 000,00 zł oraz
zmniejszenie na Zakup usług remontowych 25 000,00 zł.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok .
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
3) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady
Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2017.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata
2013 – 2017 nie obejmował prognozy dotyczącej stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
gminy w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, co
wpływa na legalność całej uchwały. Wobec powyższego należy uchylić uchwałę Nr
XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013
r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2017.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
4) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2018.
Obowiązek opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy wynika z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz.
266 z późn. zm.). Niniejsza uchwała jako nowy dokument w stosunku do poprzedniej wynika z
dokonania dużej ilości zmian, nowych potrzeb w tym zakresie, jak również uwzględnienia
zmiany w przepisach. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów
podaje aktualny stan zasobu mieszkaniowego. Zawiera prognozę dotyczącą wielkości oraz
stanu technicznego zasobu, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, plan realizacji
budownictwa mieszkaniowego ze wskazaniem źródeł finansowania przedsięwzięć
inwestycyjnych. Określa także sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami, planowane
działania w sprawie gospodarowania zasobem mieszkaniowym, jak również określa zasady
str. 4
polityki czynszowej i warunki obniżania czynszu jako instrumentu niezbędnego do zapewnienia
ochrony rodzin najsłabszych ekonomicznie.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów
na lata 2013 – 2018.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
5) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
6) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
lokalu użytkowego.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Przybył radny Pan Henryk Mamala, członek Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz
Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej. Obecnych 4 Członków Oświaty Kultury i
Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, 2 nieobecnych Pani
Teresa Pajestka i Pan Waldemar Wąsowicz.
7) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska
Opolskiego w Opolu.
Uzasadnienie do projektu uchwały - W Radach Miejskich i Radach Gmin w 37 gminach trwa
procedura przyjęcia piątej zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego - wymaganą
prawem bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Związek Gmin
Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym i od 22 lat działa na rzecz
rozwoju społecznego i gospodarczego gmin oraz regionu Śląska Opolskiego. Związek wspiera
str. 5
główne nurty działalności samorządów gmin: oświaty, pomocy społecznej i gospodarki
komunalnej. Związek świadczy usługi na rzecz swoich członków poprzez działalność
Zgromadzenia, Zarządu i Biura oraz Zespołów: ds. Oświaty, ds. Pomocy Społecznej, ds.
Gospodarki Komunalnej i zespołów doraźnych. W sprawach mających znaczenie dla rozwoju
społecznego i gospodarczego gmin Związek gromadzi, przetwarza i przekazuje informacje dla
samorządów gminnych, prowadzi dla gmin działalność doradczą i szkoleniową, organizuje
wymianę doświadczeń pomiędzy gminami oraz występuje do władz państwowych i
samorządowych. Od początku VI kadencji Związek przeprowadził m.in.:
1) dwa cykle szkoleń dla Rad Gmin w 2011 r. i w 2012 r.,
2) dwie edycje Forum Przewodniczących Rad Gmin,
3) szkolenia dla prezydentów, burmistrzów i wójtów,
4) liczne szkolenia dla kierowników, głównych księgowych i pracowników Ośrodków Pomocy
Społecznej,
5) szkolenia dla skarbników gmin i sekretarzy gmin,
6) szkolenia dla naczelników wydziałów oświaty,
7) szkolenia dla naczelników wydziałów gospodarki komunalnej.
Od początku 2011 r. do dnia 26 czerwca 2013 r. Związek przeprowadził 75 przedsięwzięć
szkoleniowych z udziałem łącznie 1.859 osób. Od początku VI kadencji Związek kontynuuje
aktywność w zakresie opiniowania i formułowania projektów ustaw (na przełomie lat 2009/2010
uzyskano efekty uchwalonej pod koniec 2009 r. nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela według
projektu przygotowanego przez Związek i w wyniku ogólnopolskiej kampanii Związku). W
lutym 2013 r. Związek zwrócił się z apelem do Prezydenta RP o nadzwyczajną inicjatywę
legislacyjną w sprawie przesunięcia terminu wejścia w życie „rewolucji śmieciowej”, uzyskując
poparcie z 64 gmin. Od początku VI kadencji Związek prowadzi intensywne prace na rzecz
zmniejszenia wydatków gmin na utrzymanie oświetlenia ulicznego i zaopatrzenie w energię
elektryczną. W latach 2010-2011 Zespół Związku Gmin Śląska Opolskiego przeprowadził
skuteczne negocjacje z koncernem energetycznym na temat warunków umowy na utrzymanie
instalacji oświetlenia ulicznego. W 2012 r. sukces uzyskała Grupa zakupowa Związku Gmin
Śląska Opolskiego w przetargu na zakup energii elektrycznej dla 47 jednostek posiadających
osobowość prawną, w tym 23 gmin oraz gminnych spółek i instytucji kultury. Na podstawie
uzyskanych doświadczeń powstała druga poszerzona Grupa zakupowa ZGŚO, która dla
przetargu w 2013 r. zrzeszyła 84 jednostki z osobowością prawną, w tym 36 gmin - prawie
wszystkie gminy członkowskie i wszystkie gminy przystępujące do Związku. Przeprowadzony
przetarg dotyczył dostawy energii elektrycznej dla 410 obiektów (szkół i innych jednostek
budżetowych, zakładów budżetowych, spółek i instytucji kultury). Przetarg z 2012 r. przyniósł
oszczędności sięgające 25% środków przeznaczonych na ten cel (w stosunku do wówczas
obowiązujących taryf suma oszczędności wyniosła około 5 milionów zł). W wyniku
tegorocznego przetargu członkowie Grupy zakupowej ZGŚO uzyskają oszczędności sięgające
prawie 40% w stosunku do obecnie obowiązujących cenników (suma oszczędności obecnie
wyniesie ponad 10 milionów zł). Korzyści finansowe uzyskane przez gminy w wyniku
przetargów grup zakupowych ZGŚO stanowią wielokrotność składek członkowskich na rzecz
Związku. Grupy zakupowe i grupowe negocjacje cenowe stały się wiodącym nurtem pracy
Związku. W dniu 25 czerwca 2013 r. weszła w życie czwarta zmiana Statutu. W wyniku piątej
zmiany Statutu Związek Gmin Śląska Opolskiego zrzeszać będzie 37 gmin. Obecnie spełniamy
wolę Rad, które podjęły uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Śląska Opolskiego i
przyjęcia jego Statutu – Gminy Gogolin, Gminy Łubniany, Gminy Zdzieszowice i Gminy
Otmuchów.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
str. 6
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
8) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
Uzasadnienie do projektu uchwały - Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwi Burmistrzowi Otmuchowa wyróżnienie
uzdolnionych uczniów za ich osiągnięcia naukowe i sportowe. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14a
ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie
uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
9) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i
szkołach w gminie Otmuchów.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zasad
dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Ad. 2
Rozpatrzono Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za pierwsze
półrocze 2013 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć.
Burmistrz omówił Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za
pierwsze półrocze 2013 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały Informację o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Otmuchów za pierwsze półrocze 2013 r. oraz informację o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
Głosowanie w poszczególnych Komisjach przedstawia się następująco:
str. 7
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Na tym zakończono protokół.
1) Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej
Sylwester Łucki ______________________
2) Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej
mgr Teresa Skiba ______________________
3) Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi
Aleksander Pacławski ______________________
4) Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Zaczyk ______________________

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377782