Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28.10.2013 r.

str. 1
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 28.10.2013 r.
Nr 6/2013 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej;
Nr 6/2013 Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej;
Nr 6/2013 Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi.
W dniu 28 października 2013 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji RM – Komisji
Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisji Oświaty Kultury i
Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa i
Problemów Wsi. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk.
Z poszczególnych Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
Z Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – obecnych 3
członków, 3 nieobecnych - Pani Teresa Pajestka, Pan Mieczysław Peklicz, Pan Ryszard Piórecki.
Z Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej - obecnych 5 członków, nieobecny 1 - Pani Teresa Pajestka.
Z Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi – obecnych 3 członków, nieobecnych 3 - Pan Szymon
Bryjka, Pan Sylwester Łucki, Pan Aleksander Pacławski..
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli Burmistrz Pan Jan Woźniak, Skarbnik Pan Sebastian
Salecki.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który jednogłośnie przyjęto.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Otmuchów na rok 2014;
4) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na
rok 2014;
5) zmiany uchwały Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01
marca 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach
konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6) uchylenia uchwały Nr XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25
września 2013 r. w sprawie zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w
gminie Otmuchów;
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość;
8) przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą ,,Trasy Rowerowe EuroVelo”.
2. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
1) Wojewody Opolskiego;
2) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie;
3) Burmistrza Otmuchowa;
4) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie.
3. Uchwała nr 403/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.
4. Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
str. 2
5. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania prac
społecznie użytecznych wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie dotyczącą
potrzeb Sądu w zakresie wykonywania prac przez skazanych.
Ad. 1
1) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
2) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Zmiany w planie dochodów:
Dział 700 – Zmniejszenie dochodu ze sprzedaży mienia - 851 008,59 zł.
Dział 758 – Zwiększenie Subwencji oświatowej – na zakup sprzętu szkolnego i pomoce
dydaktyczne – 15 000,00 zł.
Dział 758 – Zwiększenie dochodu w związku z odzyskanym VAT-em – 170 000,00 zł.
Dział 758 – Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 r. – 64 012,73 zł.
Dział 801 – Środki Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Równy start lepsza przyszłość –
406 464,08 zł.
Dział 900 – Środki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie do zadania
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice etap II - I transza
851 008,59 zł.
Zmiany w planie wydatków:
Dział 600 – Zmniejszanie wydatku majątkowego Remonty i modernizacje dróg gminnych -
40 000,00 zł.
Dział 758 – Zwiększenie wydatku na Różne rozliczenia finansowe – (odzyskany VAT) prowizja
Deloitte, Ministerstwo Sportu i Turystyki – 79 000,00 zł.
Dział 758 – Zmniejszenie rezerwy ogólnej -100 000,00 zł.
Dział 801 – Zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Ligota Wielka –
64 012,73 zł.
Dział 801 - Zakup zmywarko - wyparzarki do Szkoły w Jarnołtowie – 5 000,00 zł.
Dział 801 – Zmniejszenie wydatków bieżących na Przedszkola (15 000,00 zł) i Dokształcanie
nauczycieli (10 000,00 zł) - 25 000,00 zł.
Dział 801 – Zwiększenie wydatku na zakup pomocy dydaktycznych – 15 000,00 zł.
Dział 801 – Zakup pieca c.o. dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej,
Publicznego Przedszkola w Mesznie 20 000,00 zł.
Dział 801 – Zwiększenie wydatku na Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę
widowiskowo – sportową - 400 000,00 zł.
Dział 801 – Wydatki związane z PO KL – 406 464,08 zł
Dział 900 – Zmniejszenie wydatku majątkowego na Rewitalizacja terenu rekreacyjnego -
wypoczynkowego "Solarium" wraz z monitoringiem i remontem kina "Podzamcze" w
Otmuchowie – 260 000,00 zł.
str. 3
Dział 900 – Dofinansowanie z POI i Ś w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice etap II wg umowy na dofinansowanie 1 009 090,68 zł.-
zmiany w paragrafach (zmniejszenie w §6050 – 1009 090,68, zwiększenie w §6058 -851 008,59
oraz §6059- 158 082,09).
Dział 921 – Zwiększenie wydatku na zakup usług 91 000,00 zł.
Zmiany w planie dotacji:
Dział 801 – Zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Ligota Wielka
64 012,73 zł za 2012 r.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz – dlaczego musimy zwrócić dotacje za 2012 r.
Burmistrz – przy naliczeniu popełniono błąd i w związku z tym należy zwrócić.
Radny Pan Wiesław Czapiga – na stronie 4 w dziale 758 odzyskany WAT.
Burmistrz – jest to WAT, który będziemy musieli zwrócić.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
3) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2014.
Realizacja działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. Program ten na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi winien być uchwalany corocznie przez radę
gminy. Również zgodnie z tym artykułem stanowi on część strategii rozwiązywania problemów
społecznych, której obowiązek uchwalenia wynika z ustawy o pomocy społecznej.
Radny Pan Henryk Mamala – przed przyjęciem programu rozliczyć obecny rok.
Burmistrz szczegółowo omówił realizację programu w roku bieżącym.
Inspektor UM Otmuchów Pani Ewa Urzędowska szczegółowo przedstawiła realizację programu
dla poszczególnych organizacji pożytku publicznego.
Radny Pan Henryk Mamala – jak wygląda finansowanie Klubu AA.
Inspektor UM Otmuchów Pani Ewa Urzędowska – jest prowadzony Klub AA, który prowadzi
jeden z członków Komisji. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sali na plebanii.
Radny Pan Henryk Mamala – jak wygląda profilaktyka w szkołach.
Burmistrz – były organizowane dwa słuchowiska dla dzieci i młodzieży. Dowożono dzieci i
młodzież do szkoły w Rolniku w Nysie, gdzie były słuchowiska.
Radny Pan Henryk Mamala – czy u nas funkcjonują Ruch AL-Anom, AL-Aten.
Burmistrz – u nas nie ma zarejestrowanej takiej działalności.
Radna Pani Teresa Skiba – wypowiadam się jako członek Komisji – są to tylko słowa w
porównaniu do tego co tam się dzieje.
Radny Pan Henryk Mamala – niech będzie uwypuklony Program Alkoholowy w Zespole Szkół.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz – czy w przyszłym roku można podnieść środki dla organizacji
pozarządowych realizujących zadania statutowe.
Burmistrz – ile by się dało to zawsze mało. Zapewniamy transport klubom na wyjazdy na
rozgrywki. Płacimy za reklamę tych klubów. Żaden z klubów nie płaci za boisko, salę sportową.
str. 4
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Otmuchów na rok 2014.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
4) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2014.
Realizacja działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii prowadzona jest w
postaci gminnego programu. Program ten na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o przeciwdziałaniu narkomanii winien być uchwalony przez radę gminy. W ustawie nie jest
wskazane na jaki okres program ma być podejmowany dlatego też okres jego obowiązywania
jest równy z okresem obowiązywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w
Gminie Otmuchów na lata 2011–2015, która została wprowadzona Uchwałą Nr III/13/2010
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 13 grudnia 2010 r. Zgodnie z art. 10 ust. 2 Gminny
Program stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych, której obowiązek
uchwalenia wynika z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Radny Pan Henryk Mamala – zakup testu dla gimnazjów.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok
2014.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
5) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/217/2013 Rady
Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji
wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój
miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog
społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
W związku ze zbliżającym się terminem 31 października br., do którego to zgodnie z zapisami
umowy partnerstwa projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” miały być podpisane umowy
dotacyjne pomiędzy Liderem (Gminą Nysa) a Partnerami projektu oraz nie podpisaniem umowy
dofinansowania projektu ze środków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - konieczna jest
zmiana przyjętego terminu podpisania dotacji celowych.
Biorąc pod uwagę informacje uzyskane z MRR, iż umowy dofinansowania projektów w ramach
Programu Regionalnego może to potrwać nawet do końca grudnia br. – proponuje się zmianę
terminu z 31.10.2013 r. na 17.02.2014 r.
str. 5
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013 r. w
sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek
samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami
społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
6) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/250/2013 Rady
Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad dożywiania dzieci
w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
Prowadzenie nieodpłatnego dożywiania dzieci mieszkających na terenie Gminy Otmuchów i
uczęszczających do przedszkoli i szkół Gminy Otmuchów w kształcie przedstawionym uchwałą
nie wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską. Dlatego jako zbędną należy ją uchylić.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Nr XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września
2013 r. w sprawie zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
7) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
8) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą
,,Trasy Rowerowe EuroVelo”.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą ,,Trasy Rowerowe EuroVelo”.
str. 6
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Ad. 2
Rozpatrzono Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
1) Wojewody Opolskiego;
2) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie;
3) Burmistrza Otmuchowa;
4) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały Informacje z analizy
oświadczeń majątkowych.
1) Wojewody Opolskiego;
2) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie;
3) Burmistrza Otmuchowa;
4) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie.
Głosowanie w poszczególnych Komisjach przedstawia się następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Ad. 3
Rozpatrzono Uchwałę nr 403/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały Uchwałę nr 403/2013 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze.
Głosowanie w poszczególnych Komisjach przedstawia się następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Ad. 4
Rozpatrzono Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały Wystąpienie pokontrolne
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
Głosowanie w poszczególnych Komisjach przedstawia się następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
str. 7
Ad. 5
Rozpatrzono Informację o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu
wykonania prac społecznie użytecznych wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie
dotyczącą potrzeb Sądu w zakresie wykonywania prac przez skazanych
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały Informację o podmiotach
obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania prac społecznie użytecznych wraz z
opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie dotyczącą potrzeb Sądu w zakresie wykonywania prac
przez skazanych
Głosowanie w poszczególnych Komisjach przedstawia się następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Na tym zakończono protokół.
1) Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej
Sylwester Łucki ______________________
2) Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej
mgr Teresa Skiba ______________________
3) Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi
Aleksander Pacławski ______________________
4) Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Zaczyk ______________________

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377781