Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 listopada 2013 r.

1
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 29 listopada 2013 r.
Nr 7/2013 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej;
Nr 7/2013 Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej;
Nr 7/2013 Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi.
W dniu 29 listopada 2013 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej-
Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisji Oświaty
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, Komisji
Rolnictwa i Problemów Wsi. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław
Zaczyk. Z poszczególnych Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
Z Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – obecnych 5
członków, 1 członek nieobecny – Pan Ryszard Piórecki.
Z Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – obecnych 6 członków.
Z Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi – obecnych 6 członków.
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli Burmistrz Pan Jan Woźniak, Skarbnik Pan Sebastian
Salecki, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie Pan mgr Wiesław mazek,
Dyrektor Zespołu Szkół w Otmuchowie Pan mgr Leszek Podruczny, Kierownik Wydziału
Podatków i Opłat Pani mgr Olimpia Szołtysik-Talik.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który jednogłośnie przyjęto.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. „Równy start lepsza przyszłość” nr
POKL.09.01.02.-16-046/13-00 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu;
4) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy Otmuchów;
5) wysokości stawek podatku od nieruchomości;
6) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r.;
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
2. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2013 r.
Ad.1
1) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do powyższego projektu uchwały o treści jak przedłożono
radnym.
Uzasadnienie do projektu uchwały:
1. Zwiększenie dochodów i zmniejszenie wydatków bieżących w 2013 r.
2. Zmniejszenie limitu na 2013 r. - „Rewitalizacja terenu rekreacyjno- wypoczynkowego
„Solarium” wraz z monitoringiem i remontem kina „Podzamcze” w Otmuchowie – 50 000,00 zł –
Wykaz przedsięwzięć do WPF poz. 1.1.2.5.
2
3. Zmniejszenie wydatku na 2013 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kałków – etap II gm.
Otmuchów – 226 500,00 zł Wykaz przedsięwzięć do WPF poz.1.3.2.5.
4. Zwiększenie limitu wydatków na 2013 r. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę
widowisko-sportową – 880 000,00 zł Wykaz przedsięwzięć do WPF poz.1.3.2.6.
5. Zmniejszenie limitu wydatków na 2013 r. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kałkowie o halę
widowisko-sportową – 150 000,00 zł Wykaz przedsięwzięć do WPF poz.1.3.2.7.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – 5 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw,0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
2) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2013
rok.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do powyższego projektu uchwały o treści jak przedłożono
radnym.
Uzasadnienie do projektu uchwały:
Zmiany w planie dochodów:
Dział 900 – Zwiększenie środków na realizację robót publicznych w Gminie Otmuchów w 2013
roku – 70 312,08 zł.
Zmiany w planie wydatków:
Dział 020 – Zwiększenie wydatków na pielęgnację lasu komunalnego - 20 000,00 zł.
Dział 600 – Zwiększenie wydatków bieżących na remont dróg gminnych– 120 000,00 zł.
Dział 700 Zmniejszenie wydatku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 105 000,00 zł.
Dział 757 - Zmniejszenie wydatku na obsługę długu publicznego – 80 000,00 zł.
Dział 758 – Zwiększenie wydatku na Różne rozliczenia finansowe – odzyskanie VAT-u w 2013
roku prowizja dla firmy Deloitte,– 13 906,17 zł (korekty deklaracji za 2009 rok oraz od
inwestycji).
Dział 758 – Zmniejszenie rezerwy ogólnej – 46 000,00 zł.
Dział 801 – Zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Ligota Wielka na
2013 rok – 94 393,83 zł.
Dział 801 – Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w związku z korektą planu w Szkołach
Podstawowych 300 000,00 zł oraz w Liceum Ogólnokształcącym – 281 728,95 zł.
Dział 801 – Zwiększenie wydatku „Wkład własny w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-
16-046/13-00 - Równy start lepsza przyszłość ” – 71 728,95 zł.
Dział 801 – Zwiększenie wydatku majątkowego na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Jarnołtowie o halę widowisko-sportową – 880 000,00 zł.
Dział 801 – Zwiększenie wydatku majątkowego na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Kałkowie o halę widowisko-sportową – 150 000,00 zł.
Dział 851 – Zwiększenie wydatków w związku z pracami komisji przeciwdziałania alkoholizmowi
– 2 000,00 zł.
Dział 852 – Zwiększenie wydatków związanych z Dożywianiem dzieci w szkołach – 58 000,00 zł.
Dział 852 – Zwiększenie wydatków na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej –
36 700,00 zł.
Dział 854 – Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w związku z korektą planu w Świetlicach
szkolnych – 50 000,00 zł.
3
Dział 900 – Zmiany w paragrafie wydatku inwestycyjnego w ramach zadania „Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice etap II”. (zmniejszenie w §6050 –
1 625 395,99 zwiększenie w §6059 – 1 625 395,99).
Dział 900 – Zmniejszenie wydatku majątkowego Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kałków –
etap II gm. Otmuchów – 226 500,00 zł.
Dział 900 – Zmniejszenie wydatku na gospodarowanie odpadami – 22 500,00 zł.
Dział 900 – Zmniejszenie wydatku na oświetlenie uliczne, placów i dróg – 100 000,00 zł.
Dział 900 – Zwiększenie wydatków na bieżące funkcjonowanie Gospodarstwa Komunalnego –
185 000,00 zł.
Dział 900 – Zwiększenie wydatków na realizację robót publicznych w Gminie Otmuchów w 2013
roku – 70 312,08 zł.
Dział 900 – Zwiększenie wydatków na Zakup usług – 30 000,00 zł.
Dział 900 – Zmniejszenie wydatku majątkowego „Rewitalizacja terenu rekreacyjnegowypoczynkowego
„Solarium” wraz z monitoringiem i remontem kina „Podzamcze” w
Otmuchowie – 50 000,00 zł.
Dział 921 – Zmniejszenie wydatku na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 100 000,00 zł.
Dział 921 – Zmniejszenie planu zadanie Wiejskie centrum kultury i rekreacji kontynuacja
wykonanie podium i zadaszenia sceny – Buków – 1,00 zł
Dział 921 – Zwiększenie planu zadanie Zakup materiałów pod budowę i montaż altany ogrodowej
– Piotrowice Nyskie 1,00 zł.
Zmiany w planie dotacji:
Dział 801 – Zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Ligota Wielka
94 393,83 zł za 2013 r..
Dział 921 – Zwiększenie dotacji na ochronę zabytków – dziedzictwa narodowego 100 000,00 zł.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej- 5 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej – 6 za,
0- przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
3) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji
projektu pt. „ Równy start lepsza przyszłość” nr POKL.09.01.02-16-046/13-00 oraz
zabezpieczenia wkładu własnego do projektu.
Radny Pan Henryk Mamala – czy zostały poczynione działania dotyczące przeprowadzonych
egzaminów gimnazjalnych w części przyrodniczej, ponieważ wypadły bardzo słabo.
Dyrektor Zespołu Szkół w Otmuchowie Pan Leszek Podruczny zapewnił, że zwrócono uwagę na
część przyrodniczą i ujęto w projekcie.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. „ Równy start lepsza przyszłość” nr
POKL.09.01.02-16-046/13-00 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej- 5 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
4
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
4) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów.
Burmistrz poinformował, że odbyło się spotkanie z przewodniczącymi Komisji na którym
rozmawialiśmy nt podatku rolnego w 2014 roku. Po zapoznaniu się z opinią Izby Rolniczej w
Opolu, która przychyliła się do obniżki podatku na rok 2014 zaproponowaliśmy podnieść tylko o
wskaźnik inflacji do kwoty 67,30 złotych za 1 dt. Burmistrz stwierdził, że należy zdać sobie
sprawę z tego, że wpływy z podatku rolnego są dochodem własnym, a ewentualne obniżenie
stawek podatku z tego tytułu może negatywnie wpłynąć na finanse gminy i w konsekwencji
spowodować, że gmina będzie przeznaczać mniejsze kwoty na rozwój, co stanie się bezpośrednią
przyczyną, np. zmniejszenia wydatków na infrastrukturę, drogi, przedszkola na naszym obszarze.
Radny Pan Wiesław Czapiga – został przekazany nam projekt budżetu na 2014 r. podatek rolny
zaplanowano w wysokości 3 100 000,00 zł, dochody rolników spadły, koszty produkcji wzrosły,
można obniżyć podatek rolny o 200 tys. zł.
Radny Pan Henryk Mamala – na zorganizowanie Lata Kwiatów zaplanowane jest 450 tys. zł,
można obniżyć o 200 tys.
Radny Pan Sylwester Łucki – organizowanie Lata Kwiatów to już tradycja, powinno tak zostać.
Radny Pan Aleksander Pacławski – rolnicy nie powinni być stratni, posiadają różne dopłaty np.
dopłaty do paliwa.
Burmistrz poinformował, że należy się zastanowić jak zrealizować budżet, z czego zrezygnować,
jest wiele sytuacji kiedy Gmina musi wkroczyć i pomagać na ile nas stać. Proszę przeglądnąć
budżet, my podnosimy podatek rolny tylko o inflację. Są wydatki i inwestycje, my nie możemy się
uwsteczniać.
Radny Pan Sylwester Łucki – przez ostatnie lata dużo zostało zrobione w naszej Gminie.
Burmistrz – w większości skład budżetu bez subwencji to 28-29% to udziały w podatku rolnym.
Trzeba pamiętać, że ulgi otrzymują rolnicy przy zakupie gruntów a zaległości wynoszą ok. 300 tys.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do Kierownika Wydziału Podatkowego o
przedstawienie wysokości podatku rolnego za 1 hektar przeliczeniowy w roku 2013 i proponowany
na 2014 r.
Kierownik Wydziału Podatkowego Pani Olimpia Szołtysik-Talik - rolnicy za 1 hektar
przeliczeniowy w roku 2013 płacili 162,38 zł, natomiast proponowany w 2014 r.- 168,25 zł .
Wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy
Otmuchów.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych komisjach przedstawia się następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej - 5 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się.
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 1 przeciw, 0 wstrzymało się.
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się.
5) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Burmistrz przedstawił dla porównania stawkę podatku od nieruchomości za 2013 rok i
proponowaną na 2014 rok tj.
-od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obecna stawka za 1 m2 0,87 zł
– proponowana 0,89 zł;
- od gruntów pod jeziorami, zbiornikami wodnymi, elektrowni wodnych obecna stawka za ha 4,51
zł – proponowana 4,56 zł;
5
- od gruntów zajętych przez organizacje pożytku publicznego obecna stawka za 1 m2 0,21 zł -
proponowana 0,23 zł;
- od budynków mieszkalnych obecna stawka za 1 m2 0,73 zł – proponowana 0,74 zł;
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obecna stawka za 1 m2
22,82 zł – proponowana 22,96 zł;
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem
siewnym, obecna stawka za 1 m2 10,75 zł. – proponowana 10,75 zł;
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych obecna stawka za 1 m 2 4,63 zł
– proponowana 4,68 zł.
- od budynków pozostałych obecna stawka za 1 m2 5,75 zł – proponowana 5,90 zł.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – 5 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej – 6 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
6) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2014 roku.
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o treści : na podstawie art. 5a ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacji z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 przeprowadzonych na podstawie
uchwały Nr XL/319/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie dnia 30 września 2010 r. roczny program
współpracy do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – 5 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
7) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Burmistrz poinformował – umowy dzierżawne zawarte na przedmiotowe nieruchomości będą
kolejnymi umowami z dotychczasowymi dzierżawcami po umowach zawartych na czas
oznaczony do 3 lat. W załączniku do uchwały sporządzono wykaz dzierżawców, którzy są
dzierżawcami gruntów komunalnych a którym umowy wygasają.
6
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej- 5 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
8) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
najmu lokali użytkowych.
Burmistrz poinformował – umowy najmu lokali użytkowych zawarte na czas określony do 3 lat,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad nabywania, zbywania i
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania mogą być
zawierane przez Burmistrza wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej w Otmuchowie.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej- 5 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Ad. 2
Rozpatrzono informację o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w
2013 roku.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz – nasza młodzież odnosi sukcesy w olimpiadach, dlaczego nie
uwzględniono tego w informacji.
Dyrektor ZOS Pan Wiesław Mazek - jeśli chodzi o sukcesy naszych uczniów to sukces w średniej
szkole ucznia Marzec, który był finalistą ogólnopolskiej olimpiady matematycznej, młodzież
odnosi sukcesy również sportowe jak też w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach. Informacje
nt osiągnięć naszych uczniów są umieszczane na stronie naszych szkół oraz na stronie Urzędu
Miejskiego w Otmuchowie.
Burmistrz poinformował, że zostanie przygotowany załącznik o osiągnięciach uczniów w
poszczególnych szkołach.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz – pozwoliłem sobie porównać koszty kształcenia ucznia w roku
2012 i 2013 np. Szkoła w Grądach, co spowodowało gwałtowne podniesienie kosztów.
Dyrektor ZOS Pan Wiesław Mazek - wpłynęło kilka czynników na wysokość średnich kosztów
kształcenia ucznia tj. zmiany w strukturze zatrudnienia nauczyciela, urlopy na poratowanie
zdrowia oraz zwolnienia lekarskie nauczycieli co spowodowało zastępstwo za danego nauczyciela
a co za tym idzie podniesienie kosztów.
Radny Pan Henryk Mamala - czy w związku z podaną liczbą uczniów w szkołach i przedszkolach
wydatki się zbilansowały.
Dyrektor ZOS Pan Wiesław Mazek – środki bilansowe rozkładają się na całość. W klasach
zawodowych mamy nadwyżkę środków finansowych natomiast klasy I szkoły średniej są
nieliczne – 15 osób i występuje niedobór środków finansowych. Nigdzie nie jest tak, że
7
subwencja oświatowa pokrywa wydatki, klasy musiałyby liczyć 30 - 31 uczniów, żeby
wystarczyło.
Burmistrz - zmniejszenie wydatków w szkołach następuje poprzez oszczędzanie w wydatkach,
poprzez wykonywanie remontów i inwestycji środkami własnymi tj. pracowników Gospodarstwa
Komunalnego, roboty publiczne, współpracujemy z Urzędem Pracy.
Radny Pan Henryk Mamala - zmieniła się struktura szkół, czy w związku z tym będzie mniejszy
dodatek wyrównawczy.
Dyrektor ZOS Wiesław Mazek - nie odbiega od roku 2012, pocieszające jest, iż przygotowywana
jest nowelizacja karty nauczyciela dotycząca dodatków wyrównawczych.
Radny Pan Henryk Mamala – pocieszający jest wynik zdalności matur w naszej Gminie. Czy
zostały zakupione testery narkotyczne.
Burmistrz - jeszcze nie zostały zakupione, ale przeznaczyliśmy środki na zakup dwóch testerów do
szkoły w Otmuchowie i Jarnołtowie.
Dyrektor ZOS Pan Wiesław Mazek - poinformował, że w m-cu październiku dożywianych jest
nieodpłatnie 400 uczniów i 100 kolejnych w listopadzie. Uzyskaliśmy środki na dożywianie dzieci
z Banku Gospodarki Żywnościowej. Umowy zostały podpisane przez wszystkie szkoły.
Zakupiliśmy 10 ton produktów żywnościowych tj. ok. 30 tysięcy złotych. Dokonaliśmy
modernizacji stołówki w Jarnołtowie. Dalej utrzymujemy dwie bezpłatne formy dożywianiamleko,
warzywa i owoce. Obniżamy odpłatność za przedszkole 5-cio godzinne z stawki 1,20 zł do
1,00 zł.
Burmistrz poinformował, że pięknie zainwestowaliśmy w oświatę, zaplecze sportowe, zdajemy
sobie sprawę, iż nie unikniemy walki o dzieci z pobliskich miejscowości, aby dzieci te do nas
wracały, aby szkoły nadal funkcjonowały jak dotychczas.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały informację o realizacji zadań
oświatowych w Gminie Otmuchów w 2013 r.
Głosowanie w poszczególnych Komisjach przedstawia się następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej- 5 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Na tym zakończono protokół.
1) Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej
Sylwester Łucki _____________________
2) Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej
mgr Teresa Skiba ______________________
3) Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi
Aleksander Pacławski ______________________
4) Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Zaczyk ______________________

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377780