ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-02 15:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-04 13:41Aktualizacja dokonana przez:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego.

Pracami Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego kieruje kierownik. 

Magdalena Pospiech
pospiech-magdalena@o2.pl
tel.: 77 431 50 16; 77 431 50 17; 77 431 50 16


  Do  zadań Wydziału  należy w szczególności:

 

I.   Z  zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i ochrony zwierząt:

 1. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów po uprzednich oględzinach,  wymierzanie kar za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia.

2. Prowadzenie  działań zapewniających przestrzeganie  wymagań  i  norm  wpływu  zachowań osób  fizycznych  i  jednostek  organizacyjnych  na   środowisko  naturalne.

3. Przyjmowanie informacji i raportów o stanie środowiska, opracowywanych przez WIOŚ   w Opolu oraz  współpraca  z innymi jednostkami samorządu w zakresie ochrony środowiska, popularyzacja ochrony środowiska wśród mieszkańców.

4. Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami, współpraca  ze  schroniskami dla zwierząt bezdomnych,

5. Opracowywanie uchwał oraz zawieranie umów dotyczących ochrony bezdomnych zwierząt.

6. Przyjmowanie informacji o zagrożeniu chorobami zakaźnymi, przekazywanie poleceń Powiatowego lekarza weterynarii w celu usunięcia zagrożenia chorobami.

7. Opiniowanie do zatwierdzania przez Burmistrza planów łowieckich, przygotowywanie opinii o wydzierżawieniu obwodu łowieckiego. Mediacje dla polubownego rozstrzygania  spraw o odszkodowania.

8. Przygotowywanie opinii w sprawie zalesień gruntów porolnych, udostępnianie mieszkańcom uproszczonego planu  urządzenia lasu komunalnego.

9. Opracowywanie danych do POŚ i innych wymaganych opracowań, planów, programów, raportów.                                                                                                         10. Realizacja  zadań wynikających z Programu  Ochrony Środowiska oraz  opracowywanie  raportów  z  tego  zakresu.

11. Prowadzenie postępowania  w  sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

12. Prowadzenie postępowań o wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach, przeprowadzanie  procedury w zakresie  uzgodnień z  właściwym  organami.

13. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku orz dokonywanie wpisów zgodnie z określonym zakresem czynności.

14. Naliczanie opłat emisyjnych za korzystanie ze środowiska i prowadzenie ewidencji w tym zakresie, dla  Gminy Otmuchów oraz odrębnie dla Gospodarstwa Komunalnego.

15. Przyjmowanie wniosków o udzielenie (wypłatę) dofinansowania do inwestycji ekologicznych i opracowywanie umówna w/w dotacje.                          

16. Prowadzenie postępowań w  przypadkach naruszenia przepisów ustawy Prawo ochrony  środowiska oraz wykonywanie kontroli w związku z interwencjami mieszkańców.

17. Organizowanie usuwania odpadów komunalnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, ustalanie tras, kontrola ilości usuwanych odpadów, interwencje w przypadku nie stosowania się mieszkańców do zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, nakazywanie mieszkańcom podłączenia się do  kanalizacji jeżeli taka istnieje.

18. Wydawanie zezwoleń na usuwanie odpadów komunalnych przez podmioty inne niż gminne jednostki organizacyjne.

19. Nadzór nad utrzymaniem czystości na drogach i chodnikach na terenie  Gminy.

20. Zagospodarowywanie  lasu komunalnego oraz nadzór nad jego utrzymaniem.

21. Prowadzenie  i  nadzorowanie segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy oraz określanie dalszych potrzeb w tym zakresie.

22. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.

23. Prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych,  zbiorników bezodpływowych i istniejących oczyszczalni przydomowych. Kontrola ilości usuwanych odpadów i nieczystości płynnych, wydawanie decyzji ustalających postępowanie zastępcze  oraz naliczanie opłat w tym zakresie.

24. Prowadzenie spraw w zakresu utrzymania czystości  i  przestrzegania  wymogów  sanitarnoporządkowych na terenie gminy.

25. Projektowanie, organizacja i nadzór nad montażem placów zabaw na terenie gminy.

26. Współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nysie w zakresie przestrzegania czystości i porządku.

27. Sprzedaż materiałów budowlanych z odzysku ( krawężniki, płytki chodnikowe itp.).

28. Prowadzenie ewidencji kąpielisk, przygotowywanie projektów uchwał RM w tym zakresie.

29. Nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed  zanieczyszczeniem,  ustalanie zakazów wprowadzania ścieków do wody  -  oględziny  w terenie w przypadkach odprowadzania ścieków i zanieczyszczania  wód.

30. Zaopatrzenie w wodę, współpraca z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  w Otmuchowie, w szczególności w zakresie ustalania taryf na ceny wody i ścieków.

31. Zobowiązanie mieszkańców zagrożonych powodzią do wykonania posiadanymi siłami i środkami pilnych prac zabezpieczających przed  powodzią.

32. Współpraca  ze  spółkami wodnymi.

33. Prowadzenie postępowań w zakresie korzystania z urządzeń  wodnych ( cieki , rowy  itp..), uczestnictwo w postepowaniach dotyczących pozwoleń wodno-prawnych.

34. Opiniowanie wniosków  w sprawie  wydawania przez Starostę decyzji  zatwierdzających  program  gospodarki  odpadami  niebezpiecznymi.

35. Przyjmowanie informacji o wytwarzanych  odpadów  niebezpiecznych  w ilości do 1 tys. ton rocznie.

36. Wydawanie zgody na miejsce oraz sposób gromadzenia odpadów składowanych  w innym miejscu niż składowisko odpadów.

37. Prowadzenie  wojewódzkiej bazy wyrobów azbestowych,  przyjmowanie  oświadczeń  właścicieli o posiadaniu lub demontażu wyrobów z azbestu.

38. Realizacja Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Azbestowych.

39. Wprowadzanie danych do Wojewódzkiej Bazy Wyrobów Zawierających Azbest.

40. Prowadzenie monitoringu byłego wysypiska odpadów komunalnych.                                               

41. Wprowadzanie danych dotyczących emisji w zakresie zanieczyszczeń powietrza do systemu KOBIZE.                       

42. Przygotowywanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska.                                  

43. Opracowywanie ankiet zawierających informacje dotyczące ochrony środowiska dla Starostwa Powiatowego w Nysie i firm wykonujących opracowania strategiczne.               

44. Występowanie do WIOŚ w Opolu z wnioskami o podjęcie czynności kontrolnych.                         

45. Współpraca z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu w zakresie ochrony obszaru NATURA 2000 oraz udział w informowaniu społeczeństwa w sprawach prowadzonych przez RDOŚ w Opolu, przygotowywanie pism z potwierdzeniem okresu obwieszczenia także dla Wojewody Opolskiego.                                                                                                                                

46. Opiniowanie dokumentów przesyłanych z województwa i powiatu.                                                        

47. Prosument Opolski – przyjmowanie wniosków o dofinansowanie do OZE, ich kompletowanie i przesyłanie do WFOŚ i GW.                                                                                                               

48. Realizacja wniosków dotyczących udzielania informacji o środowisku.                                 II. Z zakresu rolnictwa.                          

1. Współpraca  z  ośrodkami  doradztwa rolniczego,  szczególnie w  zakresie szkoleń organizowanych dla rolników.

2. Przygotowywanie  umów 10-cio letnich na  dzierżawę  gruntów  rolnych.

3. Prowadzenie postępowań w sprawach klęsk żywiołowych w rolnictwie: susza,  porost zbóż,  pożar,  gradobicie itp., współdziałanie w tym zakresie z ODR i UW.

4. Prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży drewna pozyskiwanego na terenach własnych.

5. Prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania funduszy sołeckich.

6. Przygotowywanie decyzji nakazujących właścicielowi dokonanie zabiegów ochronnych przeciwdziałających degradacji gruntów rolnych.

7. Sprawowanie opieki nad cmentarzami oraz pomnikami walk i męczeństwa,  z  punktu  widzenia    utrzymania  ich  oraz  terenów przyległych.

8. Popularyzacja rolnictwa ekologicznego, rozwój przedsiębiorczości wśród rolników, współpraca       z instytucjami i organizacjami rolniczymi.

 

III.    Z  zakresu  zasobów mienia komunalnego.                                                                                      Do zadań Wydziału w tym zakresie należy prowadzenie  racjonalnej  gospodarki  mieniem  komunalnym,  a  w  szczególności:

1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy w zakresie uregulowanym ustawą.

2. Sprzedaż,  oddawanie  w   użytkowanie  wieczyste,  użyczenie  lub   dzierżawę  nieruchomości gminnych.

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.

4. Sprzedaż  oraz  oddawanie  w  użytkowanie  wieczyste   działek  budowlanych, gruntów rolnych i pozostałych.

5. Przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym Gminy.

6. Organizowanie  przetargów   na   sprzedaż,  oddawanie  w  użytkowanie  wieczyste,  dzierżawę nieruchomości gminnych.

7. Wygaszanie trwałego zarządu i przejmowanie nieruchomości do gminnego zasobu.

8. Prowadzenie spraw związanych z regulacją udziałów  procentowych  w  częściach wspólnych budynków i gruntów.

9. Regulowanie   w   księgach  wieczystych  stanu  prawnego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykupu.

10. Wykonywanie bądź rezygnacja z prawa pierwokupu nieruchomości.

11. Przekazywanie i przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy.

12. Prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniami.

13. Organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości gminnych.

14. Prowadzenie spraw  z  zakresu  przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo własności.

15. Udział  w  pracach  związanych  z  aktualizacją  planu  zagospodarowania przestrzennego  w zakresie zagospodarowania terenów stanowiących  własność Gminy

16. Wykonywanie zadań wynikających z pełnomocnictwa notarialnego udzielonego  aktem  notarialnym  rep. A nr 3678/2012 z dnia 26.11.2012r.

17. Przygotowywanie informacji o przybytku i ubytku mienia gminy(druki OT, PT, LT).                    

18. Przygotowywanie Rejestru VAT, przechowywanie książek obiektów.

19. Ubezpieczanie majątku gminy, przygotowywanie majątku do ubezpieczenia, likwidacja szkód

 IV. Z  zakresu  spraw  geodezyjnych:

1. Prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczeń nieruchomości.

2. Prowadzenie spraw z zakresu podziału nieruchomości.

3. Zatwierdzanie podziałów geodezyjnych.

4. Planowanie  i  wnioskowanie  potrzeb  rzeczowych i finansowych celem zapewnienia   odpowiednich  środków  w  budżecie  Gminy na wykonanie drobnych prac geodezyjnych dla   potrzeb  Urzędu ( wyrysy, wypisy, odpisy, mapy podziałowe).

5. Administrowanie gruntami komunalnymi.

6. Zaopatrywanie w mapy i dane geodezyjne niezbędne dla działalności  pracowników  Urzędu.

7. Prowadzenie wewnętrznej ewidencji gruntów.

8. Przygotowywanie materiałów i  projektów uchwał   Rady Miejskiej   w   sprawie  nazewnictwa ulic  i  placów.

9. Prowadzenie dokumentacji numeracji porządkowej budynków i nieruchomości.

10. Prowadzenie  spraw  dotyczących  regulacji stanu prawnego  dróg   i  innych   nieruchomości gminnych.

11. Regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych.

12. Prowadzenie  dzierżaw  gruntów  komunalnych  przeznaczonych   czasowo  do  użytkowania rolniczego.

13. Przygotowywanie  umów na oddawanie w  użyczenie,  dzierżawę  nieruchomości  gminnych.

14. Przygotowywanie   umów  na  dzierżawę   ogródków   działkowych   oraz  regulowanie  stanu terenowo - prawnego gruntów  wspólnot  mieszkaniowych.

15. Prowadzenie   procedury  ustalanie  opłat  rocznych z  tytułu użytkowania wieczystego  gruntów,  trwałego   zarządu,  dzierżawy, oraz opłat adiacenckich (z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w planie  miejscowym na cele rolne i leśne) oraz ich aktualizowanie.

16. Prowadzenie i aktualizacja mapy ewidencyjnej (dla celów wewnętrznych).

17. Sporządzanie  wykazów  użytkowników  wieczystych  oraz dzierżawców gruntów  dla potrzeb Wydziału Budżetu, Podatków i Opłat Urzędu.

18. Występowanie do Wojewody o dodatkową komunalizacje mienia Skarbu Państwa.

19. Organizowanie przetargów na dzierżawę gruntów gminnych.

20. Wystawianie faktur VAT na dzierżawę gruntów oraz dla użytkowników wieczystych.

21. Prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków  geodezyjnych,  grawimetrycznych  i  magenetycznych.

23. Przygotowywanie  projektów  uchwał  Rady Miejskiej,  informacji  oraz opinii na  potrzeby

       Burmistrza,   z  zakresu  prowadzonych spraw.

 

V. Z zakresu Panowania  Przestrzennego.                                                                                     

1. Inicjowanie  i  koordynowanie  prac  związanych  ze  sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego oraz dokonywaniem zmian w  tych  planach, a w  szczególności:

a. Dokonywanie analizy i wyboru obszarów terenu Gminy przeznaczonych  do opracowania miejscowych planów zagospodarowania   przestrzennego.

b. Dokonywanie  analizy  zmian  w  zagospodarowaniu przestrzennym Gminy w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych.

c. Organizowanie   zamówień   publicznych  na   wykonywanie  planów   miejscowych  oraz zmian studium, a także na sporządzanie projektów decyzji  o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  w tym: gromadzenie, przechowywanie  bieżących  i  uchylonych  planów.

3. Orzekanie o sposobie zagospodarowania przestrzennego terenu w przypadkach ustalenia w planach zagospodarowania przestrzennego zasad ich tymczasowego zagospodarowania.

4. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów dla inwestycji, a w przypadku braku planów zagospodarowania przestrzennego zlecanie przygotowania takiej decyzji.

5.  Ustalanie zgodności podziałów  geodezyjnych  terenów z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Udostępnianie informacji dotyczących ochrony środowiska określonych ustawą o dostępie  do  informacji o środowisku i jego ochronie, w  przypadku  wniosków o wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

7. Ocenianie i prognozowanie oddziaływania inwestycji na środowisko przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego ( ustawa Prawo Ochrony Środowiska) oraz przy wydawaniu decyzji o ustalaniu warunków zabudowy o zagospodarowaniu terenu.

8. Udział w planowaniu zamierzeń inwestycyjnych gminy w zakresie architektoniczno – urbanistycznym.

9. Opiniowanie  wstępnych  podziałów  nieruchomości  oraz  prowadzenie  spraw  związanych  z  ustalaniem  warunków  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu.

10. Opiniowanie  pod  kątem  zgodności  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego  zamierzeń gospodarczych.

11. Wydawanie   opinii   w  zakresie   zgodności   wniosków   z   planem   zagospodarowania przestrzennego,   lub   w   razie   braku  planu  stosując  odpowiednio   przepisy   o  ustalaniu warunków  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu.

12. Współdziałanie  z  Powiatowym  Inspektoratem  Nadzoru  Budowlanego.

13. Inicjowanie  powołania  i  współpraca  z  komisją  nadzoru  urbanistycznego.

14. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

15. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

16. Występowanie w imieniu Burmistrza o decyzje o  warunkach zagospodarowania terenu  i  o pozwolenie na budowę,  w  przypadkach kiedy inwestorem jest Gmina.

17. Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium oraz z planów miejscowych.

18. Opiniowanie w formie postanowienia wstępnych projektów podziału nieruchomości.

19. Wydawanie opinii związanych z lokalizacją i formą plastyczną reklam na terenie miasta.         

20. Prowadzenie spraw związanych z lokalizacją reklam na gruntach będących własnością gminy, z wyłączeniem pasa drogowego, w tym sporządzanie umów.

21. Współdziałanie w opracowywaniu ofert inwestycyjnych.

22. Prowadzenie  postępowań w  prawach związanych z  koncesjonowaniem  wydobycia kopalin.

23.Opiniowanie koncesji na wydobywanie kopalin.

24. Opiniowanie planów ruchu kopalni.

25. Prowadzenie ewidencji złóż kopalin.

26. Opiniowanie zezwoleń na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych klasy I – III.            

27. Prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej.               

 

Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-01-04
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-02 23:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-12 09:24Aktualizacja dokonana przez: Artur Banasiak

Wydział Gospodarki Komunalnej, Działalności Gospodarczej, Infrastruktury, Funduszy Europejskich i Promocji.

ul. Zamkowa 6
48-385 Otmuchów
Kazimierz Mentel
umig@otmuchow.pl
tel.: 77 431 50 16; 77 431 50 17
fax: 77 431 50 16

Pracami Wydziału Rozwoju Infrastruktury, Promocji i Funduszy Europejskich kieruje Kierownik. Do zadań tego Wydziału należy w szczególności:

Do zadań Wydziału należy w szczególności:                                                                                                                  

                                                                                                                                                               I.  Z   zakresu   spraw  infrastrukturalnych,  inwestycji  i  remontów:

   1. Organizowanie  i   nadzorowanie procesów  inwestycyjnych  i  remontowych  w  zakresie   zadań   realizowanych  przez  Gminę,  a  w szczególności:

  a. Ustalanie  wykonawców  prac projektowo-kosztorysowych,  przygotowywanie  umów  na  wykonawstwo w  tym zakresie, monitorowanie ich realizacji i rozliczanie z powierzonych zadań.

  b. Ustalanie  wykonawców   zadań   inwestycyjnych  i  remontowych,  zlecanie  im  robót  z  zachowaniem   obowiązujących   procedur.

  c. Nadzorowanie   realizacji  zadań  w szczególności  z  punktu  widzenia  ich  zgodności  z  zawartymi  umowami  i  harmonogramami  robót.

  d. Kontrolowanie  przebiegu  robót  w  terenie.

  e. Przygotowywanie odbiorów zadań inwestycyjnych i remontowych oraz potwierdzanie ich  realizacji,  zgodnie  z wymogami  wynikającymi z umów i  innych  dokumentów  określających zakres  i  czas realizacji.

  f. Dokonywanie  rozliczeń  zadań  inwestycyjnych  i  remontowych.

  g. Wykazywanie  szczególnej  dbałości o dobro Gminy w procesie przygotowywania i realizacji zadań  inwestycyjnych.

   h. Prowadzenie  reklamacji  inwestycji  z  zakresu  właściwości  Wydziału.

   i. Opracowywanie okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji zadań rzeczowych.                                                                                                        j. Kompletowanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych remontów i inwestycji.

 

 

II.  Z  zakresu  utrzymania  i  remontów  dróg  i  ich  infrastruktury: 

  1. Utrzymanie  we właściwym stanie  i  rozwój  infrastruktury drogowej oraz sprawowanie  funkcji  zarządcy w odniesieniu do dróg  Gminnych, a  w  szczególności  przez:

  a. Prowadzenie  ewidencji  dróg  gminnych  i  miejskich  lokalnych.

  b. Kontrolę stanu  technicznego  nawierzchni jezdni i chodników oraz oznakowania poziomego i pionowego.

  c. Dokonywanie  okresowych przeglądów  stanu  technicznego  dróg i  obiektów inżynierskich, związanych  z  drogami.

  d. Realizację  zadań   w   zakresie  remontów  kapitalnych  i inwestycji drogowych  w  tym dróg transportu rolnego.

  e. Prowadzenie  spraw  związanych  z   organizacją  ruchu  drogowego,   w   tym   zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia   robót  w pasie drogowym.

f. Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów  nie  związanych  z  gospodarką drogową i na inne zajmowanie pasa drogowego w odniesieniu do dróg lokalnych (gminnych).

  g. Wydawanie  opinii w  sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg  gminnych  i   zakładowych.

  h. Planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych.

  i. Orzekanie  o  przywróceniu  pasa  drogowego  drogi gminnej  i   lokalnej  miejskiej  do  stanu pierwotnego  w  przypadkach  jego  naruszenia.

  j. Przygotowanie  zarządzeń w  sprawie usuwania  zakrzewień  i    zadrzewień  utrudniających widocz­ność na  drogach gminnych.

  k. Prowadzenie  spraw  związanych  z  oznakowaniem  pionowym  i  poziomym  na    drogach gminnych i  lokalnych.

 2. Współpraca  z  Zarządem  Dróg  Powiatowych  w   Nysie   i  Generalną  Dyrekcją   Dróg     Krajowych  i  Autostrad  w  zakresie utrzymania i eksploatacji  dróg  powiatowych  na terenie Gminy  Otmuchów.

 3. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem komunikacji na terenie gminy :

 - opiniowanie wniosków komunikacyjnych mieszkańców gminy do  Starostwa  Powiatowego,

 - opiniowanie rozkładów jazdy  (realizowanych przez PKS  i  innych przewoźników),

 - prowadzenie  remontów  przystanków  autobusowych,

 - pomoc w organizacji nowych tras jazdy w komunikacji publicznej,

4. Ustalanie lokalizacji nowych przystanków wraz z budową   wiat przystankowych.

5. Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg,  a  w  szczególności:

      a. Wybór w drodze przetargu wykonawcy na  utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym.

 b. Współdziałanie z radami sołeckimi przy odśnieżaniu dróg gminnych oraz osiedlowych.

 c. Gromadzenie piasku na  okres  zimowy i ustalanie miejsc jego składowania,

6. Bieżący nadzór nad utrzymaniem przejezdności dróg na terenie Gminy.

7. Nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia dróg, ulic i placów, rozliczanie zużycia energii elektrycznej  w  zakresie  oświetlenia  oraz  opiniowanie  pod  względem  merytorycznym faktur w  tym zakresie.

 

       III. Z  zakresu  rozwoju:                                                                                               

1. Prowadzenie   spraw   związanych  z   promocją   inwestycyjną  i  gospodarczą  Gminy,  pozyskiwaniem  środków  finansowych   na   finansowanie  jej  rozwoju,  a  w  szczególności:

            a. Inicjowanie  i  opracowywanie:  prognoz, programów, analiz i  planów  dotyczących  rozwoju gospodarczego  Gminy,  w tym  planów  inwestycyjnych  oraz  okresowa  ich  weryfikacja   w  oparciu  o  analizę  potrzeb  w  tym  zakresie.

            b. Opracowywanie  projektów  planów  budżetowych  w  zakresie  zadań  inwestycyjnych  oraz ewentualnych  zmian  w tym  zakresie.

            c. Pozyskiwanie  inwestorów,  ich  kompleksowa  obsługa  w  zakresie   właściwości   Wydziału oraz  tworzenie  warunków  sprzyjających  inwestowaniu  na  terenie  Gminy.

            d. Poszukiwanie  partnerów dla przedsięwzięć gospodarczych Gminy.

            d. Przygotowywanie wniosków  o  dotacje na zadania  inwestycyjne realizowane ze środków budżetowych.

            e. Współpraca  z  jednostkami,  instytucjami  organizacjami  krajowymi  i  zagranicznymi  w  zakresie rozwoju Gminy.

            f. Pobudzanie  inicjatyw gospodarczych i rozwoju gospodarczego.

            g. Prowadzenie  akcji   informacyjnej  o stosowanych ulgach i preferencjach  wobec podmiotów gospodarczych.

            h. Prowadzenie spraw  związanych z wdrażaniem przedsięwzięcia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy  w ramach różnych źródeł finansowania.  2. Prowadzenie reklamacji   remontów   z  zakresu  właściwości  wydziału  - lokale mieszkalne i użytkowe,

   2. Organizowanie  prac  związanych  z  podejmowaniem   i   realizacją    inicjatyw  związanych z modernizacją i  remontami  infrastruktury  komunalnej  oraz  współpraca  w  tym  zakresie  z organizatorami  tych  przedsięwzięć.

   3. Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych.

   4. Prowadzenie spraw z zakresu  gospodarki  lokalami  mieszkalnymi  i  użytkowymi, a w szczególności:

       a. Przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na najem lokali użytkowych.

       b. Prowadzenie spraw związanych z przydziałami lokali, współpraca w tym zakresie z Społeczną Komisją Mieszkaniową.

   5. Współdziałanie  ze wspólnotami mieszkaniowymi, i zarządcami nieruchomościami.

     6. Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych - przygotowywani dokumentacji  przetargowej.

     7. Realizacja  zadań z zakresu zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i   odprowadzania   ścieków.

     8. Nadzorowanie  funkcjonowania  targowiska  miejskiego oraz wyznaczanie dodatkowych  miejsc targowych i ustalanie opłat z tego tytułu.

     9. Prowadzenie spraw z zakresu  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych, a w szcze- gólności:

       a. Prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, cofania i wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

       b. Współpraca z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

       c. Ustalanie wysokości opłat z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.   

  10. Prowadzenie   Gminnej   ewidencji  zabytków  oraz spraw związanych z ochroną zabytków  w

     zakresie właściwości Gminy.

     11. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności przewozowej w zakresie transportu osobowego.

     12. Rozliczanie zużycia energii elektr.  w zakresie eksploatacji  Ratusza, budynku  administracyjnego Urzędu Miejskiego, świetlic wiejskich i.t.d.  ( z wyłączeniem dróg, ulic i placów ).

     13. Realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania  ścieków  - weryfikacja taryf na wodę.

   14. Prowadzenie spraw  związanych z wdrażaniem przedsięwzięcia z zakresu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy w ramach dostępnych źródeł finansowania.

     15. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczania zainstalowanych urządzeń komunalnych,  zgłaszanie szkód w  imieniu Gminy.  

       

IV. Z zakresu promocji i funduszy europejskich:

   1. Do zadań z tego zakresu należy szeroko pojęta promocja Gminy oraz pozyskiwanie finansowych  środków  zewnętrznych,  a  w  szczególności:

       a. Uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach i wystawach o  charakterze  promocyjnym.

              b. Stały monitoring funduszy pomocowych kierowanych do gmin,   małych   i   średnich   przedsiębiorstw  oraz organizacji pozarządowych, w  celu  pozyskiwania  funduszy zewnętrznych.

     c. Współdziałanie z  instytucjami  i  innymi   jednostkami   organizacyjnymi  przy  ustalaniu  źródeł  pozyskiwania środków finansowych oraz przygotowywaniu  wniosków  w  tym  zakresie i  ich  rozliczanie.

              d. Prowadzenie  działań  w   zakresie  pozyskiwania  finansowych  środków    pomocowych  na realizację przez  Gminę  zadań,  udzielanie   jak  najdalej  idącej pomocy   sołectwom  i   jednostkom  organizacyjnym   Gminy  w zakresie  pozyskiwania  zewnętrznych  środków  finansowych oraz ich  rozliczanie  w  przypadku  zadań realizowanych  przez  Gminę,  a  w  przypadku  zadań  realizowanych przez  sołectwa  udzielanie  jak   najdalej   idącej   pomocy  w tym zakresie.

       e. Nawiązywanie  kontaktów  i  współpraca z instytucjami dysponującymi środkami  finansowymi  przeznaczonymi na aktywizację gospodarczą Gminy.

       f. Przygotowywanie  wniosków  i  innych  elementów  dokumentacji   z   zakresu  pozyskiwania środków  finansowych  na  zadania   realizowane  przez  Gminę  oraz  ich  rozliczania.

       g. Udzielanie pomocy rolnikom indywidualnym oraz osobom  fizycznym  w   tworzeniu   nowych podmiotów  gospodarczych  i  w  opracowywaniu wniosków  kierowanych  do  funduszy  pomocowych o wsparcie celowe.

       h. Koordynowanie i wdrażanie działań w zakresie realizacji programów „Odnowa  wsi” i „Lider”, udzielanie  jak najdalej  idącej  pomocy  sołectwom  w  tym  zakresie.

       i. Stałe informowanie przedsiębiorców, jednostek szkolnictwa, kultury i sportu,  organizacji  pozarządowych  i sołectw o funduszach pomocowych,  z  ich  zakresu  działania.

       j. Przekazywanie  informacji  dotyczących   Gminy  środkom  masowego   przekazu,  promocja Gminy  w  mediach  lokalnych  i  ponad  lokalnych,  gromadzenie,  opracowywanie  i  przekazywanie  informacji  do  prasy,  radia  i  telewizji  o ważniejszych  wydarzeniach   na   terenie Gminy  -   w  uzgodnieniu  z Burmistrzem,

      k. Inicjowanie  i  koordynowanie tworzenia  i wydawania  materiałów  promocyjnych  oraz  opracowywanie   części  informacyjnych  dotyczących  Gminy. 

      l. Koordynowanie   współpracy  międzynarodowej  z regionami partnerskimi,  przygotowywanie spotkań  z tym związanych.

      m. Organizacja  imprez   promujących  Gminę  przy  udziale  jednostek  organizacyjnych właściwych merytorycznie.

      n. Koordynowanie  spraw związanych  z   udziałem   Gminy   w   związkach   i  porozumieniach międzygminnych.

      o. Gromadzenie informacji i danych ekonomicznych dotyczących  Gminy,  wykonywanie  analiz w  tym  zakresie.

      p. Wykonywanie  obowiązków  pełnomocnika  Burmistrza  Otmuchowa  ds.  kontaktów   z   mediami.

 

V. Z zakresu działalności gospodarczej.                                                           

1. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.                                                           

2. Nadzorowanie  działalności  przedsiębiorców   oraz współpraca z instytucjami związanymi  ze sferą  działalności  gospodarczej.                                                             

3. Współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

                                                                                                                     VI. Z   zakresu  nadzoru nad funkcjonowaniem Gospodarstwa  Komunalnego  w  Otmuchowie.

 1. Utrzymanie czystości i przestrzeganie wymogów sanitarno – porządkowych  w  gminie.

2. Utrzymywanie   terenów  zieleni  miejskiej.

3. Utrzymanie   infrastruktury  komunalnej  Gminy    (budynków, mieszkań, chodników itp.),

4. Opiniowanie pod względem merytorycznym wydatków realizowanych przez  Gospodarstwo  Komunalne,

5. Pozostałe zagadnienia   objęte   statutem  Gospodarstwa Komunalnego.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-02 23:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-12 09:17Aktualizacja dokonana przez:

Radca prawny

ul. Zamkowa 6 p.1
48-385 Otmuchów
Andrzej Dąbrowski
umig@otmuchow.pl
(77) 431 50 16 ; (77) 431 50 17 wew. 31
(77) 431 50 16

Radca Prawny.

Radca prawny podlega wyłącznie Burmistrzowi.  Do   zadań  radcy  prawnego  należy w szczególności:

1. Wydawanie opinii prawnych w sprawach:

a. Projektów uchwał Rady.

b. Projektów zarządzeń, decyzji i postanowień  Burmistrza.

c. Zawierania umów długoterminowych lub nietypowych albo dotyczących przedmiotów o znacznej wartości.

d. Zawierania ugód w sprawach majątkowych.

e. Umarzania wierzytelności.

f. Skomplikowanych pod względem prawnym.

2. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów:

a. Uchwał Rady.

b. Zarządzeń, decyzji, postanowień Burmistrza.

c. Umów krótkoterminowych.

d. Ugód w sprawach majątkowych,

3. Reprezentowanie Gminy i Urzędu w sądach.


Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-03 00:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-12 09:11Aktualizacja dokonana przez:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Zamkowa 6 p. 9
48-385 Otmuchów
mgr inż. Joanna Zielińska
usc-otmuchow@o2.pl
(77) 431 50 16; (77) 431 50 17 wew. 32
(77) 431 50 16

Pracą Urzędu kieruje kierownik. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 

I.  Z zakresu  prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

     1. Aktualizacja danych oraz usuwanie niezgodności w Bazie Usług Stanu Cywilnego. 

2. Rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów.

3. Sporządzanie aktów stanu cywilnego.

4. Sporządzanie i wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego oraz zaświadczeń.

5. Przyjmowanie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego.

6. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń przewidzianych przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

7. Przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.

8. Aktualizacja rejestru PESEL, RDO oraz nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego po zarejestrowaniu zdarzenia lub dokonaniu zmian w aktach s.c.

9. Prowadzenie korespondencji z konsularnymi placówkami polskimi i za granicą.

10.Sporządzanie statystycznych sprawozdań w zakresie spraw określonych w aktach stanu cywilnego.

11. Występowanie z wnioskami o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

12. Organizowanie uroczystości jubileuszowych związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim.

13. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą oraz zaświadczeń o stanie cywilnym.

14. Powiadamianie właściwych organów o zawarciu związku małżeńskiego obywatela polskiego z obcokrajowcem.

15. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu od złożenia zapewnień.

16. Prowadzenie spraw związanych z unieważnianiem aktów stanu cywilnego dotyczących tego samego zdarzenia.

17. Prowadzenie postępowań oraz dokonywanie czynności materialno-technicznych w sprawach sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego.

18. Prowadzenie spraw związanych z wyniesieniem ksiąg s.c. poza lokal USC.

      19. Nanoszenie w aktach s.c. wzmianek wynikających z decyzji sądów oraz organów administracji w sprawach rozwodu, separacji, zmiany imion i nazwisk oraz sprostowań aktów s.c.

20. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do poprzedniego nazwiska.

21. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

  1. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

23. Wpisywanie treści zagranicznych aktów s.c. do polskich ksiąg s.c.

24. Odtwarzanie treści aktów s.c. w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi oraz sporządzonych za granicą.

25. Zmiana imion i nazwisk oraz ustalanie ich brzmienia i pisowni.

 26. Występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzaniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce, w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci.

27.  Aktualizacja, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, danych w rejestrze PESEL odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL, dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego.

II. Z  zakresu ewidencji  ludności :

1. Przyjmowanie stron w sprawach ewidencji ludności i załatwianie ich spraw.

2. Prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz udzielanie informacji z tych rejestrów.

3. Aktualizacja danych oraz usuwanie niegodności w rejestrze PESEL. 

4. Występowanie o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

5. Prowadzenie rejestru wyborców.

6. Sporządzanie sprawozdań właściwych dla spraw z zakresu ewidencji ludności.

7. Wydawanie zaświadczeń z prowadzonych rejestrów z zakresu ewidencji ludności.

8. Prowadzenie spraw związanych z repatriacją.

 

III.   Z  zakresu   dowodów  osobistych:

1. Wydawanie dowodów osobistych.

2. Aktualizacja danych oraz usuwanie niegodności w Rejestrze Dowodów Osobistych.

3. Wydawanie zaświadczeń oraz udostępnianie danych z RDO w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

4. Prowadzenie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

5. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania.

 

IV. Z zakresu ochrony zdrowia, spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego

1. Współpraca z zakładami służby zdrowia działającymi na terenie Gminy.

2. Prowadzenie akcji profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia dla poszczególnych grup mieszkańców.

3. Współdziałanie z instytucjami sanitarnymi w przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.

4. Zgłaszanie organom inspekcji sanitarnej a także zakładom opieki zdrowotnej przypadków zachorowań, podejrzeń o zachorowanie oraz zgonów na choroby zakaźne po otrzymaniu takich wiadomości.

5. Współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami ścigania.

6. Przygotowywanie zezwoleń i nadzór nad zbiórkami publicznymi

7. Przygotowywanie decyzji dotyczących zgromadzeń i imprez masowych.

8. Przygotowywanie pod względem techniczno-organizacyjnym kampanii związanych z wyborami ławników do sądów.

 

V. Z zakresu kultury, sportu, turystyki, zdrowia.

1. Organizowanie, tworzenie placówek kulturalnych oraz nadawanie im statutów oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem.

2. Nadzór nad funkcjonowaniem świetlic wiejskich.

3. Współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz rządowymi instytucjami kultury.

4. Organizowanie na terenie Gminy działalności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej.

5. Współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi w rozwoju kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy przy realizacji zadań.

6. Współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami w rozwoju turystyki oraz udzielanie im pomocy przy realizacji zadań.

7. Prowadzenie spraw z zakresu finansowania działalności podmiotów działających zgodnie  z wymogami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, a w szczególności:

a)    przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na finansowanie z budżetu Gminy Otmuchów działalności pożytku publicznego,

b)    przygotowywanie i przedkładanie corocznie Radzie Miejskiej do uchwalenia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności pożytku publicznego

c)    przygotowywanie umów z podmiotami realizującymi zadania z zakresu pożytku publicznego na realizację zadań objętych dofinansowaniem z budżetu Gminy,

d)    opiniowanie pod względem merytorycznym i zgodności z preliminarzem finansowym rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych przedstawianych do rozliczenia przez organizacje pożytku publicznego w ramach zawartych umów.

8. Udzielanie pomocy merytorycznej i obsługa Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

9. Prowadzenie rejestru instytucji kultury.

10. Prowadzenie rejestru innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

 

VI. Nadzór nad kompleksem rekreacyjno – sportowym „ORLIK”                                         

1. Szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy.

2. Prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej.             

3. Organizacja imprez, turniejów i mistrzostw.

4. Włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań.

5. Współpraca z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki.

6. Pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska, organizowanie szkoleń wolontariuszy. 

7. Zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych.

8. Inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu.

9. Koordynowanie prac porządkowych.

10. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

                                                                                                                                                        

VII. Z   zakresu  pozostałych spraw:                                                                                       

1. Współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami ścigania.

2. Przygotowywanie  pod  względem techniczno – organizacyjnym  kampanii  związanych z wyborami  ławników  do  sądów.

3. Współpraca z zakładami służby zdrowia działającymi na terenie Gminy.

4. Prowadzanie  akcji  profilaktycznych  z  zakresu  ochrony  zdrowia dla  poszczególnych  grup mieszkańców.

5. Współdziałanie   z   instytucjami   sanitarnymi   w   przypadku   zaistnienia  chorób zakaźnych i  innych przypadków zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.

6. Zgłaszanie  organom  inspekcji  sanitarnej,  a  także  zakładom opieki zdrowotnej przypadków zachorowań,  podejrzeń  o  zachorowanie  oraz  zgonów  na choroby zakaźne po  otrzymani takich wiadomości.

7. Udzielanie  pomocy  merytorycznej  i  obsługa  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych.

8. Przygotowywanie zezwoleń i nadzór nad zbiórkami publicznymi.

9. Przygotowywanie  decyzji dotyczących zgromadzeń i  imprez  masowych oraz nadzór nad ich przeprowadzaniem.

10. Prowadzenie  kancelarii  tajnej  Urzędu  Miejskiego.

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-03 00:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-21 10:39Aktualizacja dokonana przez:

Wydział Budżetowy, Podatków i Opłat

                                Wydział  Budżetowy, Podatków i Opłat

Do zadań wydziału należy w szczególności:

 I. Z zakresu finansów.                                                                                                                 

1. Opracowywanie budżetu gminy oraz analiza jego wykonania.

2. Przygotowywanie wytycznych w zakresie opracowywania projektu budżetu.

3. Analiza przebiegu wykonania budżetu i zabezpieczenie równowagi budżetowej, w tym w celu racjonalnego dysponowania  środkami, opiniowanie wniosków o zmiany budżetowe i opracowania projektów zmian budżetowych;

4. Przygotowywanie dokumentów do realizacji, bieżąca kontrola dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.

5. Wykonywanie dyspozycji finansowych.

6. Prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu Gminy i organu zgodnie z ustawą o rachunkowości i  na potrzeby sprawozdawczości.

7. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz jednostkowych sprawozdań.

8. Przekazywanie zgodnie z planem środków pieniężnych podległym jednostkom budżetowym.

9. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie o finansach publicznych w związku z realizacją budżetu gminy.

10. Prowadzenie ewidencji mienia i wykonywanie innych czynności zgodnie z zasadami rachunkowości.

11. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT, w tym ewidencji faktur VAT oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług.

12. Wycena rocznej i okresowej inwentaryzacji materiałów i środków trwałych.

13. Sporządzanie przelewów, dowodów KW i czeków bankowych.

14. Współdziałanie z regionalną izba obrachunkową.

15. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum.   

II. Z zakresu  wymiaru  podatków  i  opłat:

   1. Sporządzanie wymiaru podatków.

   2. Prowadzenie kart podatników od gospodarstw rolnych i od nieruchomości dla poszczególnych podatników.

   3. Wprowadzanie zmian powierzchni gruntów na podstawie zawiadomień ze Starostwa Powiatowego w Nysie,

   5.Gromadzenie materiałów niezbędnych do sporządzania wymiaru podatkowego.

   6. Sporządzanie rejestrów wymiarowych  przypisów i  odpisów.

   7. Wysyłanie nakazów płatniczych podatku.

   8. Prowadzenie rejestru przypisów oraz odpisów podatkowych.

 

 III. Z zakresu  księgowości  podatkowej:

   1. Prowadzenie  księgowości  dotyczącej podatków i opłat.

   2. Rozliczanie sołtysów z zebranych rat podatku.

   3. Naliczanie prowizji dla sołtysów.

   4. Rozliczanie  poborcy  podatkowego.

   5. Sporządzanie  miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych.

IV. Z zakresu  pozostałych  spraw:

   1. Przygotowywanie decyzji w sprawie umorzeń,  odroczeń  i rozkładania na raty  podatków.

   2. Prowadzenie  egzekucji podatków  ( decyzje,  upomnienia,  tytuły  wykonawcze).

   3. Prowadzenie aktualizacji spisu rolnego.

     4. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.

     5. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków.

     6. Załatwianie interesantów.

     7. Archiwizowanie dokumentów.

     8. Prowadzenie  spraw  z  zakresu  zabezpieczenia  zaległości  podatkowych  (wpisy hipoteczne).

     9. Przyjmowanie  wniosków,  naliczanie  i wydawanie decyzji w sprawach zwrotu podatku  akcyzowego dla podatników podatku rolnego dla podatników podatku rolnego.

    10. Przygotowywanie  i  przekazywanie akt do archiwum.

    11. Prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń z zakresu pomocy publicznej.

    12. Sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielanej pomocy publicznej.

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-03 00:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-12 09:06Aktualizacja dokonana przez:

Wydział Organizacyjny

Wydział  Organizacyjny .

 

    Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 

     I.    Z  zakresu  spraw  organizacyjnych:

1. Przyjmowanie skarg i wniosków obywateli oraz nadzór nad ich rozpatrywaniem.

2. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

3. Przyjmowanie i rejestracja korespondencji wpływającej do Urzędu oraz przekazywanie jej do wydziałów po dekretacji Burmistrza, jak również wysyłanie korespondencji Urzędu.

4. Prowadzenie archiwum Urzędu  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  wymogami oraz nadzór  nad terminowym i prawidłowym przekazywaniem akt do archiwum.

5. Obsługa techniczna organizowanych narad (w tym z udziałem kierowników wydziałów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych), konferencji, spotkań, wizyt itp.

6. Prowadzenie rejestrów spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną w zakresie właściwości, zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i korespondencji oraz ich ewidencjonowanie.

7. Prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego –  uchwał  Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza oraz udostępnianie ich do wglądu zainteresowanym.

8. Wywieszanie na tablicy ogłoszeń pism urzędowych kierowanych do publicznej wiadomości, w tym wzorów formularzy  i pism o obowiązujących procedurach administracyjnych.

9. Współudział przy realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem spisów ludności oraz spisów rolnych.

10. Prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami radnych, mieszkańców Gminy oraz pracowników Urzędu.

11. Zamawianie pieczęci oraz prowadzenie ich ewidencji.

12. Dokonywanie zamówień zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych z zakresu  właściwości  Wydziału.

13. Zapewnienie  utrzymania  czystości  pomieszczeń Urzędu i jego otoczenia.

14. Współdziałanie, współpraca i przygotowywanie różnych informacji i analiz dla: Urzędu Marszałkowskiego, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego, Urzędu Statystycznego, Związków Gmin i Stowarzyszeń do których przynależy Gmina, Związku Miasteczek w Polsce  itp.

15. Przygotowywanie projektów regulaminów i  instrukcji  z  zakresu zadań  Wydziału.

16. Udzielanie informacji o działalności Gminy i Urzędu dla młodzieży szkolnej i studentów.

17. Sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej Burmistrza i Sekretarza Miasta.

18. Wykonywanie czynności związanych z reprezentacyjną funkcją Urzędu.

19. Gospodarowanie środkami rzeczowymi, materiałami biurowymi i drukami.

20. Zlecanie ogłoszeń prasowych  z zakresu właściwości Wydziału.

21. Prenumerata publikatorów, aktów prawnych i czasopism dla Urzędu.

                                                                                                                                                              II.  Z  zakresu  spraw  kadrowych:

 

1. Prowadzenie ewidencji przyjęć do pracy i zwolnień pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

2. Dokumentowanie przyjęć do pracy i zwolnień stosownie do potrzeb Urzędu.

3. Dokonywanie wstępnej akceptacji przydatności kandydata do pracy.

4. Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do nawiązania z przyszłym pracownikiem  stosunku pracy (kwestionariusz osobowy, skierowanie na profilaktyczne badania wstępne, dokumenty potwierdzające  wykształcenie, świadectwa pracy oraz dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń pracowniczych, kierowanie na przeszkolenia w zakresie BHP i inne formalności  wynikające z obowiązku realizacji ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu).

5. Występowanie z zapytaniem o karalność przed zatrudnieniem na stanowisku kierowniczym związanym z odpowiedzialnością materialną, do Centralnego Rejestru Skazanych.

6. Sporządzanie umów o pracę oraz dokumentowanie innych form zatrudnienia.

7. Dopełnianie formalności wynikających z kodeksu pracy i regulaminu pracy Urzędu wobec nowo zatrudnionego pracownika (zapoznanie z regulaminem pracy, regulaminem organizacyjnym, statutem, zasadami wynagradzania, zapoznanie  z ustawą o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych).

8. Sporządzanie zakresów czynności dla kadry kierowniczej.

9. Prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kompletowanie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.

10. Przestrzeganie praw wglądu do akt osobowych oraz zapewnienie  bezpieczeństwa informacjom  osobowym  podlegających  ochronie  i  tajemnicy,  zgodnie  z zasadą nienaruszalności praw osobistych.

11. Prowadzenie listy obecności w pracy.

12. Prowadzenie spraw pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie:

a. Urlopów: wypoczynkowych, bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich.

b. Absencji chorobowych i  innych zwolnień od pracy.

c. Nagród jubileuszowych i innych nagród.

d. Dodatków za wieloletnią pracę.

e. Odpraw emerytalnych, rentowych, pośmiertnych.

13. Kompletowanie niezbędnych dokumentów dla sporządzenia wniosków  emerytalnych  i  rentowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

14. Współdziałanie z Burmistrzem i Skarbnikiem w kształtowaniu polityki płac w Urzędzie.

15. Współdziałanie z przełożonymi w realizacji polityki  kadrowej  oraz  kształtowaniu  motywacji do pracy.

16. Opracowywanie planów podnoszenia  kwalifikacji  pracowników   w  różnych formach kształcenia i dokształcania, określanie potrzeb w tym zakresie oraz prowadzenie dokumentacji z zakresu tych  spraw.

17. Wydawanie pracownikom Urzędu  oraz  kierownikom  gminnych  jednostek  organizacyjnych niezbędnych zaświadczeń z pracy, opinii, referencji.

18. Wykonywanie czynności wynikających z obowiązku pracodawcy w zakresie ochrony pracownika (kierowanie pracowników na badania profilaktyczne okresowe, kontrolne, przenoszenie do innej pracy zgodnie z zaleceniami lekarza).

19. Prowadzenie ewidencji czasu pracy w postaci miesięcznych kart wraz z jego rozliczaniem.

20. Prowadzenie książek :

a. Wyjść służbowych.

b. Wyjść prywatnych.

c. Pracy poza godzinami pracy Urzędu.

d. Pracy w niedziele i święta i dni dodatkowo wolne od pracy.

21. Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich.

22. Dokonywanie analiz o sytuacji kadrowej i wykorzystaniu czasu pracy.

23. Prowadzenie i ewidencjonowanie spraw z zakresu wyróżnień, nagród i kar.

24. Prowadzenie spraw z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

25. Sporządzanie umów o używanie prywatnych pojazdów pracowników do celów służbowych.

26. Przygotowywanie zleceń i umów  cywilnoprawnych  na wykonywanie  określonych prac  na rzecz  Urzędu  przez  osoby fizyczne nie prowadzące  działalności gospodarczej.

27. Prowadzenie ewidencji pracowników podlegających obowiązkowi obrony RP.

28. Wydawanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych pracownikom.

29. Prowadzenie ewidencji emerytów i rencistów – byłych  pracowników Urzędu  i  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

30. Sporządzanie planów urlopów i czuwanie nad ich prawidłową i terminową realizacją,

31. Sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu.

32. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania:

       a. Robót publicznych.

       b. Prac interwencyjnych.

       c. Zatrudniania w ramach umów absolwenckich.

       d. Stażów dla absolwentów.

       e. Wspierania i inicjowania innych form aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy.

 33. Przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawach objętych zakresem czynności  w  sprawach związanych z kadrami.

 

III. Z  zakresu  spraw  płacowych.

1. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.

2. Sporządzanie   list   płac   pracowników  i  z  tytułu  zawartych umów - zlecenie  i   umów  o dzieło,  list prowizji  i  ryczałtów sołtysów.

3. Sporządzanie informacji do Urzędu Skarbowego o dochodach pracowniczych.

4. Prowadzenie spraw związanych z  ubezpieczeniem pracowników.

5. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ubezpiecz.  społecznego  i  zdrowotnego.

6. Rozliczanie składek z tytułu  ubezpieczeń , sporządzanie deklaracji rozliczeniowych  i  imiennych  do ZUS.

7. Wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach do ustalenia kapitału początkowego pracowników.

8. Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach do ustalania emerytur i rent.

9. Sporządzanie zaświadczeń o wysokości zarobków.

10. Sporządzanie sprawozdań o wynagrodzeniach pracowniczych.

11. Przygotowywanie dokumentów do archiwum.

 

IV. Z  zakresu  spraw  samorządowych.

1. Organizacja i przygotowywanie sesji Rady oraz zabezpieczenia techniczno-organizacyjnego z tym związanego. Przygotowywanie projektów uchwał wynikających z działania stanowiska oraz protokołowanie sesji i przekazywanie do realizacji uchwał i wniosków Rady.

2. Przygotowywanie i organizowanie  posiedzeń Komisji, ich obsługa techniczno - organizacyjna oraz przekazywanie do realizacji ustaleń i wniosków Komisji.

3. Przygotowywanie informacji o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4. Przyjmowanie wniosków radnych oraz nadawanie im biegu.

5. Przygotowywanie posiedzeń Kolegium Burmistrza, kompletowanie materiałów  z poszczególnych wydziałów oraz protokołowanie i przekazywanie do realizacji poleceń,  zarządzeń i postanowień Burmistrza.

6. Udzielanie pomocy organizacyjnej w działalności jednostek pomocniczych Gminy, obsługa techniczno – kancelaryjna wyborów sołtysów i rad sołeckich.

7. Obsługa organizacyjno – merytoryczna szkoleń i narad sołtysów.

8. Zapewnienie udziału opiekunów sołectw w zebraniach wiejskich i  nadzór  nad  sporządzaniem  protokółów z zebrań wiejskich.

9. Czuwanie nad terminowym załatwianiem interpelacji i wniosków radnych, uchwał Rady oraz Komisji i zebrań wiejskich.

10. Przygotowywanie pod względem techniczno – organizacyjnym wyborów: do Sejmu RP,  do   Senatu  RP,  Prezydenta RP,  do Sejmiku Województwa, do Rady Powiatu, Burmistrza,  do Rady  Miejskiej  oraz referendów  o zasięgu lokalnym.                                                                                 

11. Prowadzenie rejestru uchwał Rady i wniosków komisji Rady oraz interpelacji i wniosków  radnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              V.    Z  zakresu  spraw  wojskowych                                                                                              

1. Przeprowadzanie  rejestracji  przedpoborowych,  do kwalifikacji wojskowej.                                             

2. Wzywanie do stawienia się przed Komisją Lekarską i Komisją mężczyzn zgodnie z listą i wykazem roczników starszych z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu.                                                

3. Współdziałanie z wojewodą i starostą przy przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej, prowadzenie ewidencji gminnej w tym zakresie oraz pełnienie dyżuru w lokalu gdzie przeprowadzania jest kwalifikacja wojskowa.                                                                                                          

4. Prowadzenie ewidencji osób, które zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.                                     

5. Organizacja doręczeń kart do ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia ćwiczeń i wojny.                                 

6. Przygotowywanie decyzji i wezwań w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń na rzecz obrony.

                                                                                                                                                           VI.    Z  zakresu  obrony  cywilnej:

1. Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.

2. Powoływanie i utrzymywanie stanu osobowego formacji obrony cywilnej.

3. Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywani i alarmowania.

4. Opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów  obrony  cywilnej  instytucji,  podmiotów  gospodarczych  i  innych  jednostek  organizacyjnych.

5. Organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia   w zakresie powszechnej samoobrony.

6. Przeprowadzanie ćwiczeń i treningów z obrony cywilnej i akcji kurierskiej.

7. Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej i klęsk żywiołowych.

8. Planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków  przechowywania,  konserwacji  i  eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej,

9. Prowadzenie  i   aktualizacja   planu  operacyjnego ochrony przed powodzią,  współpraca  w  tym  zakresie   ze  stanowiskiem ds.  geodezji  w  Urzędzie.

 

VII.    Z  zakresu  ochrony  przeciwpożarowej:

1. Prowadzenie analizy i oceny stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z przedsięwzięciami zmniejszającymi zagrożenie pożarowe.

2. Realizacja budżetu przewidzianego na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych i planowanie ich wyposażenia technicznego.

3. Prowadzenie inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy i remontów remiz strażackich  oraz  zakupu i remontów sprzętu bojowego.

4. Szczegółowe rozliczanie paliw płynnych i olejów w poszczególnych jednostkach OSP, prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie.

5. Sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem obiektów i terenów ochotniczych straży pożarowych w Gminie.

 

VIII.    Z   zakresu  ochrony  informacji  niejawnych.

1. Wykonywanie zadań i realizowanie procedur wynikających  z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

 

IX.    Z   zakresu  bhp.

1. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy.

 

X.   Z  zakresu Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw  Obronnych.

1. Wykonywanie  zadań  wynikających  z  ustawy  o  zarządzaniu  kryzysowym  w  zakresie  właściwości  Gminy,  a  w  szczególności  opracowywanie  planu reagowania  kryzysowego.  Realizacja  zadań  w  zakresie  spraw  obronnych,  ciążących  na  Gminie  z  tytułu  obowiązujących  w  tym  zakresie  aktów  prawnych. 

 XI. Z  zakresu  spraw  informatycznych i prowadzenia   Biuletynu  Informacji  Publicznej.

1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie (sieć, sprzęt komputerowy,  urządzenia  peryferyjne  i.t.p.), a w szczególności:

     a. Stały nadzór nad funkcjonowaniem sieci informatycznej i dostępem internetowym, w celu zapewnienie ich sprawności.

     b. Zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i kopiującego.

     c. Prognozowanie rozwoju bazy informatycznej Urzędu, określanie potrzeb w tym zakresie w celu zapewnienia ciągłości i sprawności związanego z tym funkcjonowania Urzędu.

    d. Udzielanie niezbędnej pomocy pracownikom Urzędu w zakresie obsługi sprzętu                           

    e. Prowadzenie szczegółowej, na bieżąco aktualizowanej ewidencji sprzętu komputerowego uwzględniającej osoby odpowiedzialne za jego stan.

     f. Zapewnienie funkcjonowania  w Urzędzie  systemu  informatycznego-kancelaryjnego związanego z obiegiem dokumentów z uwzględnieniem wymogów instrukcji kancelaryjnej.

2. Administrowanie stronami Biuletynu Informacji Publicznej poprzez lokowanie na nich informacji i dokumentów zatwierdzonych do publikacji przez Sekretarza Miasta. Prowadzenie  dokumentacji B.I.P. zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Otmuchowa.

3. Bieżąca aktualizacja Biuletynu.Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-03 00:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-12 09:04Aktualizacja dokonana przez:

Sekretarz

Zadania  i  kompetencje Sekretarza  

    I. Sekretarz zastępuje Burmistrza w razie jego nieobecności we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania  Urzędu  i  Gminy.

   II. Sekretarz wykonuje w imieniu Burmistrza funkcję kierownika administracyjnego Urzędu, a  w  szczególności :

1. Zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu.

2. Inicjuje, opracowuje oraz aktualizuje Statut Gminy i Regulamin Organizacyjny Urzędu  wraz z towarzyszącymi zarządzeniami wewnętrznymi.

3. Sprawuje nadzór nad organizacją pracy Urzędu i koordynuje działania poszczególnych wydziałów.

4. Nadzoruje rzetelność i terminowość załatwiania spraw.

5. Organizuje, nadzoruje i sprawuje kontrolę wewnętrzną w Urzędzie.

6. Nadzoruje obsługę i przygotowanie tematyki posiedzeń Rady Miejskiej, Komisji Rady, Kolegium Burmistrza oraz sprawną realizację podjętych uchwał.

7. Rozstrzyga spory kompetencyjne między wydziałami.

8. Usprawnia pracę w Urzędzie,  wdraża nowe metody pracy,  zasady  i  techniki.

9. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych i czuwa nad ich bezpieczeństwem.

10. Zapewnia przez Urząd prawidłową obsługę obywateli oraz stwarza właściwe  warunki pracy pracownikom Urzędu.

11. Uzupełnia zbiory niezbędnych aktów normatywnych oraz wydawnictw zawierających opinie, orzeczenia i wytyczne do aktów prawnych.

12. Zapewnia zgodność działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.

13. Organizuje wybory prezydenckie, parlamentarne, samorządowe, referenda ogólnokrajowe i lokalne oraz wybory ławników do sądu.

14. Nadzoruje opracowywanie przez Kierowników wydziałów zakresów czynności dla pracowników wydziałów.

15. Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem posiadanego oprogramowania informatycznego oraz jego uaktualnianiem  związanym  ze zmianami przepisów prawnych.

16. Dba o sprzęt informatyczny w Urzędzie oraz jego rozwój, określa potrzeby, a także nadzoruje archiwizacje danych.

17. Organizuje szkolenia dotyczące obsługi sprzętu komputerowego oraz eksploatacji systemów komputerowych.

18. Nadzoruje i odpowiada za przestrzeganie w Urzędzie przepisów ustawy  o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

19. Nadzoruje konserwację sprzętu i urządzeń będących w dyspozycji Urzędu.

20. Planuje koszty utrzymania Urzędu w oparciu o kwartalne sprawozdania i rozliczenia przy gotowywane  przez  Wydział  Finansowy.

21. Sprawuje nadzór nad właściwym wydawaniem środków finansowych na materiały biurowe, środki czystości, sprzęt.

22. Podpisuje pisma i decyzje w granicach udzielonego przez Burmistrza upoważnienia.

23. Nadzoruje utrzymanie czystości pomieszczeń Urzędu i jego otoczenia.

24. Współpracuje  z  Radą  Miejską   współdziałając  w  tym zakresie z  pracownikiem  Wydziału  Organizacyjnego obsługującym  Radę.

25. Systematycznie uzupełnia zbiory aktów normatywnych, nadzoruje prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego i udostępnia je do wglądu zainteresowanym,

26. Współpracuje z sąsiednimi gminami.

27. Przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawców.

28. Prowadzi   sprawy   jednoosobowych   spółek   prawa  handlowego Gminy Otmuchów.

29. Wykonuje inne czynności powierzone przez Burmistrza.

 

                                                                      

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-03 00:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-13 13:52Aktualizacja dokonana przez: -

Skarbnik

Zadania  i  kompetencje Skarbnika  

 

I. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu.    

II. Skarbnik wykonuje zadania i obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów.      

III. Do zadań i kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

1. Prowadzenie gospodarki finansowej  Gminy w zakresie ustalonym przez Burmistrza.

2. Opracowywanie projektu budżetu gminy,  sporządzanie informacji opisowej o projekcie budżetu, przygotowywanie układu wykonawczego budżetu.

3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz innych dokumentów związanych z budżetem.

4. Przestrzeganie właściwej realizacji uchwał Rady dotyczących budżetu i gospodarki finansowej.

5. Koordynowanie prac wydziałów i gminnych jednostek organizacyjnych nad projektem budżetu i sprawozdaniem z wykonania budżetu.

6. Kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań finansowych.

7. Organizowanie, sprawowanie i nadzorowanie kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie związanym z planowaniem i realizacją budżetu.

8. Dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z przepisami dotyczącymi wykonywania budżetu.

9. Opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących prowadzenia rachunkowości.

10. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem prac związanych z ustawą o rachunkowości.              

11. Występowanie do Burmistrza z wnioskami o przeprowadzenie kontroli zagadnień związanych z gospodarką finansową.

12. Analizowanie planów finansowych podległych  jednostek  organizacyjnych.

13. Rozliczanie gminnych jednostek organizacyjnych z osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków.

14. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zaciągania kredytów i pożyczek,

15. Prowadzenie centralnego rejestru umów  i  zleceń.

16. Kontrolowanie i analizowanie sprawozdań z wykonania budżetu między innymi pod kątem przestrzegania dyscypliny budżetowej.

17. Prowadzenie rozliczeń finansowych z sołtysami.

18. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym  oraz  innymi  instytucjami finansowymi powiązanymi z działalnością finansową gminy.

19. Opracowywanie materiałów dla potrzeb Rady i jej Komisji.

20. Wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-12 08:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-12 08:59Aktualizacja dokonana przez: