Oferty Pracy

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-17 14:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-17 14:10Aktualizacja dokonana przez:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Otmuchowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Otmuchowie, ul. Krakowska 36. 48-385 Otmuchów

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 Burmistrz  Otmuchowa  ogłasza  konkurs   na  stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Otmuchowie,  ul. Krakowska 36. 48-385 Otmuchów

 

 

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Otmuchowie,

2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo  ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)  oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)) ,

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.5)) ,

11)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.7)) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.8)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 

 

III. Oferty  należy składać  w zamkniętych  kopertach  z  podanym adresem  zwrotnym   z  dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Otmuchowie . ” w terminie  do 12.04.2013r.   w  Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie,   ul. Zamkowa 6,  48-385  Otmuchów.

   

Konkurs zostanie przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie : w dniu 24.04. 2013r. .                     

 Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez :  Burmistrza Otmuchowa.

 O godzinie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

                                                                                  BURMISTRZ  OTMUCHOWA

                                                                                      mgr inż.  Jan Woźniak

 

 

Otmuchów, dnia 18.03.2013r.

Autor: Lipińska Bożena
Data wytworzenia informacji: 2013-03-19
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-03-19 14:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-19 14:14Aktualizacja dokonana przez: Lipińska Bożena

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Otmuchowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie, Jarnołtow 88, 48-385 Otmuchów.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Burmistrz  Otmuchowa  ogłasza  konkurs   na  stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie,  Jarnołtow 88, 48-385 Otmuchów.

 

 

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju  Zespołu Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa im.Bolesława Chrobrego i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie ,

2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo  ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)  oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)) ,

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.5)) ,

11)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.7)) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.8)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 

 

III. Oferty  należy składać  w zamkniętych  kopertach  z  podanym adresem  zwrotnym   z

 dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie ” w terminie  do 12.04. 2013r.   w  Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie,   ul. Zamkowa 6,

48-385  Otmuchów.

   

  Konkurs zostanie przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie : w dniu 24.04. 2013r.                   

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez :  Burmistrza Otmuchowa.

 

O godzinie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

                                                                                   BURMISTRZ  OTMUCHOWA

                                                                                      mgr inż.  Jan Woźniak

 

 

Otmuchów, dnia 18.03.2013r.

Autor: Lipińska Bożena
Data wytworzenia informacji: 2013-03-19
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-03-19 14:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-19 14:22Aktualizacja dokonana przez: Lipińska Bożena

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Otmuchowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole w Kałkowie, Kałków 61A, 48-385 Otmuchów.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 Burmistrz  Otmuchowa  ogłasza  konkurs   na  stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole w Kałkowie,  Kałków 61A, 

48-385 Otmuchów.

 

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim  powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek  (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoła Podstawowa w Kałkowie,

2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo  ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)  oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)) ,

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.5)) ,

11)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.7)) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.8)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 

 

III. Oferty  należy składać  w zamkniętych  kopertach  z  podanym adresem  zwrotnym   z

 dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole w Kałkowie ” w terminie  do 12.04. 2013r.   w  Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie,   ul. Zamkowa 6, 

48-385  Otmuchów.

   

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie : w dniu 24.04. 2013r                   

 Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez :  Burmistrza Otmuchowa.

 O godzinie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

                                                                                  BURMISTRZ  OTMUCHOWA

                                                                                       mgr inż.  Jan Woźniak

 

 

Otmuchów, dnia 18.03.2013r.

Autor: Lipińska Bożena
Data wytworzenia informacji: 2013-03-19
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-03-19 14:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-19 14:24Aktualizacja dokonana przez: Lipińska Bożena

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Otmuchowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole w Grądach, Grądy 32, 48-385 Otmuchów.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Burmistrz  Otmuchowa  ogłasza  konkurs   na  stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole w Grądach,  Grądy 32, 

48-385 Otmuchów.

 

 

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim  powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoła Podstawowa w Grądach,

2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo  ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)  oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)) ,

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.5)) ,

11)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.7)) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.8)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 

 

III. Oferty  należy składać  w zamkniętych  kopertach  z  podanym adresem  zwrotnym   z

 dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole w Grądach ” w terminie  do 12.04. 2013r.   w  Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie,   ul. Zamkowa 6, 48-385  Otmuchów.

   

 Konkurs zostanie przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie :   w dniu 24.04. 2013r                   

 Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez :  Burmistrza Otmuchowa.

 O godzinie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

                              BURMISTRZ  OTMUCHOWA

                                                                                      mgr inż.  Jan Woźniak

 

 

Otmuchów, dnia 18.03.2013r.

Autor: Lipińska Bożena
Data wytworzenia informacji: 2013-03-19
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-03-19 14:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-19 14:26Aktualizacja dokonana przez: Lipińska Bożena

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie. „ Referent do spraw gospodarki mieniem komunalnym”

                              Ogłoszenie  o  stanowisku  urzędniczym

                        oraz  naborze  kandydatów  na  to  stanowisko

                                  w  Urzędzie  Miejskim  w  Otmuchowie.

 

 

1.   Nazwa i adres jednostki: Urząd  Miejski w Otmuchowie, 48-385 Otmuchów ul. Zamkowa 6. 

2.  Określenie  stanowiska  urzędniczego:  „ Referent  do spraw gospodarki mieniem komunalnym”   w  Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie   -  zatrudnienie  w  wymiarze 1 et.

  1. Określenie  wymagań  związanych  ze  stanowiskiem  urzędniczym  zgodnie  z  opisem  tego

     stanowiska:

1.   Wymagania  niezbędne:

a)      obywatelstwo  polskie,

   b)  wykształcenie:  wyższe z zakresu administracji samorządowej lub prawnicze,

c)      staż  pracy: preferowany staż  pracy i doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach,      

d)     niekaralność  sądowa  za  przestępstwo  popełnione  umyślnie,

e)      pełna  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzystania  z  pełni  praw  publicznych,

f)       stan  zdrowia  pozwalający  na  zatrudnienie  na  tym  stanowisku,

g)  dobra znajomość przepisów prawa regulujących zagadnienia objęte specyfiką tego stanowiska pracy, a w szczególności: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustawy Kodeks Cywilny w zakresie zawierania umów najmu i dzierżawy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w zakresie podstawowym ustawa o VAT oraz znajomość problematyki ubezpieczania majątku.

h)       nieposzlakowana  opinia.

2.  Wymagania  dodatkowe   (uprawnienia   i   umiejętności   dodatkowe): 

   a)  dobra znajomość obsługi komputera  i  podstawowych programów  komputerowych  (w szczególności: Windows, Word,  Exel),

   b)   znajomość terenu Gminy Otmuchów,

c)      podległość    służbowa  -  bezpośrednia  - Kierownik  Wydziału Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego,  pośrednia  - Sekretarz  Miasta,  Burmistrz  Otmuchowa,

   d)   niezbędna duża  dyspozycyjność, 

   e)   dobrze widziana znajomość specyfiki pracy w jednostce samorządu terytorialnego.

c)        umiejętność  pracy  w  zespole,  komunikatywność,

g)  pisemne  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  zakresie  niezbędnym

   do  przeprowadzenia  naboru. 

3. Zakres  zadań  wykonywanych  na  stanowisku  urzędniczym:

a)      kompletowanie i prowadzenie i dokumentacji dotyczącej gruntów komunalnych,

b)      kompletowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej mienia komunalnego gminy,

c)      przygotowywanie i ewidencjonowanie dokumentacji dotyczącej dodatkowej komunalizacji mienia Skarbu Państwa,

d)     prowadzenie wewnętrznej ewidencji gruntów stanowiących własność Gminy Otmuchów,

e)      przygotowywanie materiałów dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości gminy w tym dróg,

f)       prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

g)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia majątku gminy, przygotowaniu ofert do ubezpieczycieli,

h)      znajomość  programu administracyjnego  PROSOD i prowadzenie ewidencji pism wpływających do Wydziału,  

i)        wystawianie faktur VAT i prowadzenie Wydziałowego rejestru VAT,

j)   przygotowywanie materiałów do zakładowego archiwum jak również prowadzenie archi- wum wydziałowego,

                                                                 - 2 -

 

      k)   zastępstwo  na  stanowisku  ds. planowania  przestrzennego i gospodarki mieniem komu nalnym,

     l)   kogo  pracownik zastępuje   -   stanowisko  ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieniem komunalnym.

4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:   stanowisko  pracy mieści się w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, wyposażone jest w  sprzęt  biurowy: biurko, krzesło,  komputer z monitorem i drukarką, oprogramowania, dostęp do telefonu.

5.  W  miesiącu  poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  przekroczył  6%.

 

6.  Wymagane  dokumenty:

       dokumenty  obowiązkowe:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – curriculum  vitae,

c)      kserokopie świadectw pracy,

d)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

e)  oświadczenie o  posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnio-ne umyślnie,

e)      oświadczenie o niekaralności  lub  karalności za naruszenie dyscypliny finansów publi- cznych,

f)       oryginał kwestionariusza osobowego,

dokumenty  nieobowiązkowe:

a)  opinie, referencje,

b)      koncepcja  funkcjonowania  stanowiska  pracy.

7.  Formularz  kwestionariusza osobowego oraz „Regulamin naboru na wolne stanowisko urzę- dnicze w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie” opublikowany jest na  stronach Biuletynu  Infor-

      macji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Otmuchowie (http://otmuchow.probip.pl/) pod  hasłem: ogłoszenia – Burmistrza Otmuchowa – 2013 rok. .

8. Formularz  kwestionariusza osobowego  otrzymać  można również  w  Wydziale  Organi-zacyjnym  Urzędu  Miejskiego  I p. pokój  Nr  14  (tel.0774315016-7).

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy  naboru  na  stanowisko  ds. gospodarki mieniem komunalnym”  należy składać w sekretariacie Urzędu  Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6  pok. 11  lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego.  
w  terminie  do godziny 15:00 dnia  23 grudnia 2013 r

10.  Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz  tablicy  informacyjnej  w Urzędzie Miejskim w  Otmuchowie, w terminie do 7 dni od terminu wyznaczonego na złożenie dokumentów aplikacyjnych..

11.  Złożone dokumenty  aplikacyjne: list motywacyjny,  szczegółowe CV, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

 

  ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla

 potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Mie-

jskim w Otmuchowie.”

 

 

 

                                                                                               Burmistrz  Otmuchowa

                                                                                             

                                                                                        mgr inż. Jan  Woźniak

 

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko………………………………………………………………………………

2. Imiona rodziców ………………………………………………………………………………………

3. Data urodzenia…………………………………………………………………………………………

4. Obywatelstwo………………………………………………………………………………………….

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)……………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

6. Wykształcenie …………………………………………………………………………………………

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(wykazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....................

…………………………………………………………………………………………………………....

10. Oświadczam, że pozostaję/nie*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1- 4 są zgodne z dowodem osobistym seria……nr……………

wydanym przez …………………………………………………………………………………………..

lub innym dowodem tożsamości………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………….                                                          ………………………………….

                 (miejscowość i data)                                                                                                       (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

*)właściwe podkreślić

 

Autor: Cholewiński Z.
Data wytworzenia informacji: 2013-12-12
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-12-12 14:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-13 11:35Aktualizacja dokonana przez: Cholewiński Z.

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie. „ Referent ds. Promocji i funduszy europejskich w Wydziale Rozwoju Infrastruktury, Promocji i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Otmuchowie”

                               Ogłoszenie  o  stanowisku  urzędniczym

                        oraz  naborze  kandydatów  na  to  stanowisko

                                  w  Urzędzie  Miejskim  w  Otmuchowie.

 

 

1.   Nazwa i adres jednostki: Urząd  Miejski w Otmuchowie, 48-385 Otmuchów ul. Zamkowa 6. 

2.  Określenie  stanowiska  urzędniczego:  w Otmuchowie   -  Referent ds. Promocji i funduszy  europejskich w Wydziale Rozwoju Infrastruktury, Promocji i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Otmuchowie  -   zatrudnienie  w  wymiarze 1 etatu.

  1. Określenie  wymagań  związanych  ze  stanowiskiem  urzędniczym  zgodnie  z  opisem  tego

     stanowiska:

1.   Wymagania  niezbędne:

a)      obywatelstwo  polskie,

b)      wykształcenie: wyższe zawodowe lub magisterskie, o kierunku europeistyka, administracja samorządowa, prawo lub ekonomiczne,

c)      staż  pracy: preferowany staż  pracy i doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach,      

d)     niekaralność  sądowa  za  przestępstwo  popełnione  umyślnie,

e)      pełna  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzystania  z  pełni  praw  publicznych,

f)       stan  zdrowia  pozwalający  na  zatrudnienie  na  tym  stanowisku,

   g)  dobra znajomość problematyki z zakresu pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich, a w szczególności z programu: Infrastruktura i Środowisko, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

h)  nieposzlakowana  opinia.

2.  Wymagania  dodatkowe   (uprawnienia   i   umiejętności   dodatkowe): 

   a)  dobra znajomość obsługi komputera  i  podstawowych programów  komputerowych  (w szczególności: Windows, Word,  Exel),

   b)  znajomość języka angielskiego,

   c)   znajomość terenu Gminy Otmuchów,

d)  podległość    służbowa  -  bezpośrednia  - Kierownik  Wydziału,  pośrednia  - Sekretarz  Miasta,  Burmistrz  Otmuchowa,

   e)   niezbędna duża  dyspozycyjność, 

   f)   dobrze widziana znajomość specyfiki pracy w jednostce samorządu terytorialnego.

   g)  umiejętność  pracy  w  zespole,  komunikatywność,

h)  pisemne  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  zakresie  niezbędnym

   do  przeprowadzenia  naboru. 

3. Zakres  zadań  wykonywanych  na  stanowisku  urzędniczym:

1)      przygotowywanie wniosków o dotacje na zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetowych oraz przygotowywanie projektów dot. pozyskiwania środków finansowych                      z Unii Europejskiej,

2)      przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenia Rady Miejskiej w Otmuchowie wynikających z realizowanych zadań,

3)      przygotowywanie procedur przetargowych celem ustalenia wykonawców zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym prac projektowo – kosztorysowych tych zadań, przygotowywanie umów i zleceń w tym zakresie z zachowaniem obowiązujących procedur i przepisów,

4)      nadzorowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych z punktu widzenia                        ich zgodności z umowami i zleceniami,

5)      przeprowadzanie odbiorów zadań inwestycyjnych i remontowych zgodnie z wymogami wynikającymi z zawartych umów i zleceń oraz innymi dokumentami stanowiącymi podstawę ich zawarcia,

6)      dokonywanie ostatecznych rozliczeń zadań inwestycyjnych i remontowych, archiwizowanie dokumentów i przekazywanie niezbędnych informacji i dokumentów                 do Wydziału Finansowego,

7)      opiniowanie pod względem formalnym dokumentów finansowych dotyczących  realizowanych zadań,

8)      prowadzenie reklamacji zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w ramach gwarancji i rękojmi,

9)      opracowywanie okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,

10)  prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Otmuchów”.

11)   prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy,

12)  prowadzenie spraw z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:   stanowisko  pracy mieści się w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, wyposażone jest w  sprzęt  biurowy: biurko, krzesło,  komputer z monitorem i drukarką, oprogramowania, dostęp do telefonu.

5.  W  miesiącu  poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  przekroczył  6%.

 

6.  Wymagane  dokumenty:

     dokumenty  obowiązkowe:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – curriculum  vitae,

c)      kserokopie świadectw pracy,

d)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

e)  oświadczenie o  posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnio-ne umyślnie,

e)      oświadczenie o niekaralności  lub  karalności za naruszenie dyscypliny finansów publi- cznych,

f)       oryginał kwestionariusza osobowego,

dokumenty  nieobowiązkowe:

a)  opinie, referencje,

b)      koncepcja  funkcjonowania  stanowiska  pracy.

7.  Formularz  kwestionariusza osobowego oraz „Regulamin naboru na wolne stanowisko urzę- dnicze w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie” opublikowany jest na  stronach Biuletynu  Infor-

      macji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Otmuchowie (http://otmuchow.probip.pl/) pod  hasłem: ogłoszenia – Burmistrza Otmuchowa – 2013 rok. .

8. Formularz  kwestionariusza osobowego  otrzymać  można również  w  Wydziale  Organi-zacyjnym  Urzędu  Miejskiego  I p. pokój  Nr  14  (tel.0774315016-7).

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy  naboru  na  stanowisko  ds. Promocji i funduszy  europejskich w Wydziale Rozwoju Infrastruktury, Promocji i Funduszy Europejskich  należy składać w sekretariacie Urzędu  Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6  pok. 11 lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego.   w  terminie  do godziny 15:00 dnia  23 grudnia 2013 r.

10.  Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz  tablicy  informacyjnej  w Urzędzie Miejskim w  Otmuchowie, w terminie do 7 dni od terminu wyznaczonego na złożenie dokumentów aplikacyjnych..

11.  Złożone dokumenty  aplikacyjne: list motywacyjny,  szczegółowe CV, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

 

  ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla

 potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Mie-

jskim w Otmuchowie.”

 

 

 

                                                                                               Burmistrz  Otmuchowa

                                                                                             

                                                                                        mgr inż. Jan  Woźniak

 

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko………………………………………………………………………………

2. Imiona rodziców ………………………………………………………………………………………

3. Data urodzenia…………………………………………………………………………………………

4. Obywatelstwo………………………………………………………………………………………….

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)……………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

6. Wykształcenie …………………………………………………………………………………………

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(wykazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....................

…………………………………………………………………………………………………………....

10. Oświadczam, że pozostaję/nie*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1- 4 są zgodne z dowodem osobistym seria……nr……………

wydanym przez …………………………………………………………………………………………..

lub innym dowodem tożsamości………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………….                                                          ………………………………….

                 (miejscowość i data)                                                                                                       (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

*)właściwe podkreślić

 

Autor: Cholewiński Z.
Data wytworzenia informacji: 2013-12-12
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-12-12 14:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-16 09:10Aktualizacja dokonana przez: Cholewiński Z.

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie. referent do spraw animacji sportu

 

OR.2110.1.2014

 

 

Ogłoszenie  o  stanowisku  urzędniczym

oraz  naborze  kandydatów  na  to  stanowisko

w  Urzędzie  Miejskim  w  Otmuchowie.

 

1.   Nazwa  i  adres  jednostki:  Urząd  Miejski   48-385  Otmuchów  ul  Zamkowa 6. 

  1. 2.      Określenie  stanowiska  urzędniczego:  referent do spraw  animacji sportu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Otmuchowie.

3.  Określenie  wymagań  związanych  ze  stanowiskiem  urzędniczym  zgodnie  z  opisem 

       tego stanowiska:

 

       Wymagania  niezbędne:

 

a)      Wykształcenie: co najmniej średnie,

b)      staż  pracy, doświadczenie zawodowe:   co najmniej 2 letni staż pracy trenerskiej z młodzieżą ,dyspozycyjność w zakresie wykonywania pracy o różnych porach dnia i dniach tygodnia, osiągnięcia w zakresie kształcenia sportowego dzieci i młodzieży,

c)      posiadanie kwalifikacji w dziedzinie kultury fizycznej, ukończone kursy instruktora sportu, uprawnienia trenerskie w zakresie piłki nożnej oraz innych dyscyplin sportu,

d)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      pełna  zdolność  do  czynności  prawnych  i  korzystania  z  pełni  praw  publicznych,

f)       stan  zdrowia  pozwalający  na  zatrudnienie  na  tym  stanowisku,

g)      nieposzlakowana  opinia.

 

     Wymagania  dodatkowe:

 

predyspozycje osobowościowe : umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność ,dobra organizacja czasu pracy, dyspozycyjność, znajomość specyfiki pracy w jednostce samorządu terytorialnego,

 

4.   Zakres  zadań  wykonywanych  na  stanowisku  urzędniczym:

1)      szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy,

2)      inicjowanie, organizacja oraz  prowadzenie zajęć, imprez sportowych, turniejów, mistrzostw dla dzieci i młodzieży na obiekcie Orlik,

3)      współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,

4)      współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo- wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,

5)      inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu poprzez prowadzenie działań na Orliku,

6)      wykonywanie  prac porządkowych na obiekcie „Orlik” w Otmuchowie, utrzymanie obiektu we właściwym stanie porządkowym i estetycznym,

7)      zapewnienie sprawności funkcjonowania obiektu „Orlik”, wykonywanie drobnych napraw.

 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

    - praca na obiekcie „Orlik”

    - wyposażenie stanowiska pracy: biurko, krzesło telefon, sprzęt sportowy,

    - fizyczne warunki pracy: praca wymagająca chodzenia, dobrej sprawności fizycznej.

   

6. Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik

    zatrudnienia osób niepełnosprawnych , wynosi co najmniej 6% .

 

7Wymagane  dokumenty:

       dokumenty  obowiązkowe:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – CV

c)      kserokopie świadectw pracy,

d)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach

e)  oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

   f)   oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

         przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

   g) oryginał kwestionariusza osobowego,

   h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

       zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

       zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 

dokumenty  nieobowiązkowe:

a)  opinie, referencje,

b)   koncepcja  funkcjonowania  stanowiska  pracy.

 

 8 .Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

      - w zamkniętej i opisanej  kopercie : „Dotyczy naboru na stanowisko referent do

         spraw animacji sportu w  terminie”   do dnia 07 kwietnia 2014r. do godz.16.00

        a) osobiście- w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 

            pok. 11

        b) pocztą – na adres Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6   48-385

         Otmuchów. Za datę złożenia przyjmuje się dzień wpływu aplikacji do sekretariatu

          Urzędu Miejskiego.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

- „Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie” oraz formularz  kwestionariusza osobowego opublikowane są na  stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Otmuchowie - otmuchow.probip.pl   zakładki: „Urząd Miejski”, „Praca w Urzędzie Miejskim”, „Zasady naboru na wolne stanowisko urzędnicze”.

   Formularz  kwestionariusza osobowego  otrzymać  można również  w  Wydziale  Organizacyjnym  Urzędu  Miejskiego  I p. pokój  Nr  14.

- Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz  tablicy  informacyjnej  w Urzędzie Miejskim w  Otmuchowie.

 

Otmuchów, 2014-03-25                                                                    

 

                                                                                     BURMISTRZ

                                                                       

        mgr inż. Jan Woźniak

Autor: Serwińska I.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-26 13:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-26 13:11Aktualizacja dokonana przez: Serwińska I.