2011

Protokół Nr XV /2011 z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 1 grudnia 2011 roku VI kadencji 2010 - 2014.

Nr OR.0002.10.2011.K.Ż.

Protokół  Nr XV /2011
z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 1 grudnia 2011 roku
VI kadencji 2010 - 2014.

    Obrady XV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 1 grudnia 2011 roku - rozpoczęły się o godz. 11,00 zakończyły się o godz.11,30. Obrady odbyły się  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Rynek 1.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Stanisław Zaczyk.
    Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady XV  sesji Rady Miejskiej w dniu 1 grudnia 2011 roku VI kadencji 2010 - 2014 ”.
    Przewodniczący przywitał radnych i przybyłych gości.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach udział bierze 13 radnych, 2 radnych nieobecnych Pan Wiesław Czapiga, Pani Bożena Stąpor – co  stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał  / lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
     Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad. Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radny Pan Ryszard Piórecki zgłosił kandydaturę radnej Pani Teresy Pajestka, radna Pani Teresa Pajestka wyraziła zgodę. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Pani Teresy Pajestka na sekretarza obrad. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radną Panią Teresę Pajestka na sekretarza obrad.

Na salę obrad przybył radny Pan Wiesław Czapiga.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach udział bierze 14 radnych, 1 radna nieobecna Pani Bożena Stąpor – co  stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał  

Przewodniczący odczytał następujący porządek:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów.
7.   Zapytania i wolne wnioski.
8.   Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
    Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad .
Ad. 5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Poinformował, że protokół z poprzedniej sesji w okresie między sesyjnym był do wglądu w biurze rady a przed sesją wyłożony był na sali obrad, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzednie sesji. Przeprowadzono jawne głosowanie.
    Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
          Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów. Poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
 Przewodniczący Komisji  - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi  - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów  14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów - uchwała Nr XV/86 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów.
Ad. 7
    Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy  są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 8
    Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o treści: „ Zamykam obrady piętnastej sesji Rady Miejskiej  w dniu  1 grudnia 2011 roku  VI kadencji 2010 - 2014”.


Przewodniczący Rady

                                                                                          Stanisław Zaczyk

Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-13 10:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-24 14:03Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Protokół Nr XVI /2011 z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 19 grudnia 2011 roku VI kadencji 2010 - 2014.

Nr OR.0002.11.2011.K.Ż.

Protokół  Nr XVI /2011
z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 19 grudnia 2011 roku
VI kadencji 2010 - 2014.

    Obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 19 grudnia 2011 roku - rozpoczęły się o godz. 9,00 zakończyły się o godz.9,30. Obrady odbyły się  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Rynek 1.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Stanisław Zaczyk.
    Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady XVI  sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2011 roku VI kadencji 2010 - 2014 ”.
    Przewodniczący przywitał radnych i przybyłych gości.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach udział bierze 11 radnych, 4 radnych nieobecnych  Pani Dorota Brząkała, Pan Wiesław Czapiga, Pan Mieczysław Peklicz, Pan Waldemar Wąsowicz – co  stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał  / lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
     Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad. Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radna Pani Teresa Nosal  zgłosiła kandydaturę radnej Pani Bożeny Stąpor, radna Pani Bożena Stąpor wyraziła zgodę. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Pani Bożeny Stąpor  na sekretarza obrad. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radną Panią Bożenę Stąpor  na sekretarza obrad.

Przewodniczący odczytał następujący porządek:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na rok 2011.
7.   Zapytania i wolne wnioski.
8.   Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
    Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad .
Ad. 5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Poinformował, że protokół z poprzedniej sesji w okresie między sesyjnym był do wglądu w biurze rady a przed sesją wyłożony był na sali obrad, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzednie sesji. Przeprowadzono jawne głosowanie.
    Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
          Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na rok 2011.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na rok 2011. Poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
 Przewodniczący Komisji  - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi  - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na rok 2011, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów  11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na rok 2011 - uchwała Nr XVI/87 /2011 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na rok 2011.
Ad. 7
    Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy  są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 8
    Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o treści: „ Zamykam obrady szesnastej sesji Rady Miejskiej  w dniu  19 grudnia 2011 roku  VI kadencji 2010 - 2014”.


Przewodniczący Rady

 Stanisław Zaczyk

Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-13 10:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-24 14:03Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Protokół Nr XVII /2011 z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 grudnia 2011 roku VI kadencji 2010 - 2014.

Nr OR.0002.12.2011.K.Ż.

Protokół  Nr XVII /2011
z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 grudnia 2011 roku
VI kadencji 2010 - 2014.

    Obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 29 grudnia 2011 roku - rozpoczęły się o godz. 10,00 zakończyły się o godz.11,30. Obrady odbyły się  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Rynek 1.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Stanisław Zaczyk.
    Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady XVII  sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2011 roku VI kadencji 2010 - 2014 ”.
    Przewodniczący przywitał radnych i przybyłych gości.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach udział bierze 14 radnych, 1 radna nieobecna  Pani Teresa Pajestka – co  stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał  / lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
     Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad. Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radna Pani Teresa Nosal  zgłosiła kandydaturę radnej Pani Bożeny Stąpor, radna Pani Bożena Stąpor wyraziła zgodę. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Pani Bożeny Stąpor  na sekretarza obrad. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radną Panią Bożenę Stąpor  na sekretarza obrad.

Przewodniczący odczytał następujący porządek:
Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Wybór sekretarza obrad.
4.    Przedstawienie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1)    uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów.
2)    uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok.
3)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący poprosił Burmistrza o zgłoszenie wniosku.
Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie  zmian do porządku obrad  siedemnastej sesji Rady Miejskiej w dniu    29 grudnia  2011 roku - w punkcie szóstym wprowadzić podpunkt 4 o treści - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2011 roku.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza, przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła wniosek Burmistrza.

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania-nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad, przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła następujący porządek obrad:.
Porządek obrad.
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Wybór sekretarza obrad.
4.    Przedstawienie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1)    uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów.
2)    uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok.
3)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego.
4)    wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2011 roku.
7.    Zapytania i wolne wnioski.
8.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
    Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad .
Ad. 5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Poinformował, że protokół z poprzedniej sesji w okresie między sesyjnym był do wglądu w biurze rady a przed sesją wyłożony był na sali obrad, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzednie sesji. Przeprowadzono jawne głosowanie.
    Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
          Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Ad. 6.1
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów.
    Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr 676/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie   opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Otmuchów – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
    Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów. Poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
 Przewodniczący Komisji  - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi  - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów  14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów - uchwała Nr XVII/88/2011 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów.

Ad. 6.2
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok.
Przewodniczący przedstawił następujące uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:
-Uchwała  Nr 674/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie  opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Otmuchów na 2012 rok,
- Uchwała Nr 675/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie  opinii o  możliwości sfinansowania deficytu określonego   uchwałą budżetową Gminy Otmuchów na 2012 rok
 - uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Przewodniczący poprosił Burmistrza o przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok o następującej treści:

W załączniku Nr 2
„Plan wydatków na 2012 rok”
Strona 12
-    w dziale 600 w kolumnie  „12” kwotę 2 800 000,00 zastępuje się kwotą  2 747 000,00
   i w kolumnie „14” kwotę 3 283 000,00 zastępuje się kwotą 3 230 000,00,
-    w rozdziale 60016 w kolumnie „12” kwotę  2 700 000,00 zastępuje się kwotą  2 647 000,00
   i w kolumnie „14” kwotę  2 955 000,00 zastępuje się kwotą  2 902 000,00;
Strona 14
-    w dziale 801 w kolumnie  „12” kwotę 858 306,00 zastępuje się kwotą   871 306,00
   i w kolumnie „14” kwotę 15 808 667,00 zastępuje się kwotą   15 821 667,00,
-    w rozdziale 80195 w kolumnie „12” kwotę 857 000,00 zastępuje się kwotą 870 000,00
   i w kolumnie „ 14” kwotę 1 043 822,00 zastępuje się kwotą  1 056 822,00;
-    w dziale 852 w kolumnie „12” dodaje się kwotę 40 000,00
   i w kolumnie „14” kwotę 6 499 000,00 zastępuje się kwotą 6 539 000,00,
-    w dziale 852 dodaje się rozdział 85202- Domy pomocy społecznej,  w którym to rozdziale
   w kolumnie „12” dodaje się kwotę 40 000,000 i w kolumnie 14 dodaje się kwotę 40 000,00 ;
Strona 15
- w dziale 900 w kolumnie „5” kwotę 198 000,00 zastępuje się  kwotą 828 000,00 , w kolumnie „6” kwotę 2 565 000,00 zastępuje się kwotą 1 935 100,00,
- w rozdziale 90017 w kolumnie „6” kwotę 1 280 000,00 zastępuje się kwotą 650 000,00,
- w pozycji RAZEM  w kolumnie „4” kwotę 8 117 426,00 zastępuje się kwotą 7 487 426,00:

 „PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2012 rok – od strony 16
Strona 16
- w wierszu „5” w kolumnie „ 3” kwotę 500 000,00 zastępuje się kwotą  447 000,00,
Strona 17
– w wierszu „14” w kolumnie „3” kwotę 127 000,00,00 zastępuje się kwotą 140 000,00,
Strona 19
 -  po wierszu  23 dodaje się wiersz 24 o treści:
24.    Adaptacja ośrodka „Skalnik” na DPS    40 000,00    852    85202    6050    Na potrzeby pomocy społecznej

W części opisowej do planu wydatków 2012 rok
Strona 21  
- w wierszu 1 w dziale 600 w kolumnie 3 kwotę 3 283 000,00 zastępuje się kwotą 3 230 000,00
- w wierszu 13 wydatki majątkowe w  kolumnie  3 kwotę 2 800 000,00 zastępuje się kwotą 2 747 000,00,
- w wierszu 14 w kolumnie 3 kwotę 500 000,00 zastępuje się kwotą 447 000,00
Strona 25
w dziale 801 w kolumnie 3 kwotę 15 808 667,00 zastępuje się kwotą 15 821 667,00
Strona 26
-w wierszu 5 wydatki majątkowe w kolumnie 3 kwotę 858 306,00 zastępuje się kwotą 871 306,00,
- w wierszu  9 zakup autobusu w kolumnie 3 kwotę 127 000,00 zastępuje się kwotą  140 000,00;
Strona 27
- w dziale 852 w kolumnie 3 kwotę 6 499 000,00 zastępuje się kwotą  6 539 000,00,
- w dziale 852  po części zadania zlecone wiersz „zasiłki okresowe” dodaje się wiersz
„wydatki majątkowe- Adaptacja ośrodka „Skalnik” na DPS i w kolumnie 3 dodaje się kwotę 40 000,00. ”

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok . Poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
     Przewodniczący Komisji  - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Problemów Wsi, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Radny Pan Henryk zwrócił się z zapytaniem czy przeczytana opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu odnosi do pierwotnej wersji projektu budżetu.
Burmistrz poinformował, że przeczytana opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu odnosi się do projektu budżetu na 2012 rok przedłożonego radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2011 roku a na dzisiejszej przedłożono projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok po wprowadzonych zmianach w związku z podjętą w dniu 1 grudnia 2011 roku uchwałą w sprawie obniżenia ceny jednego kwintala żyta.
Radny Pan Wiesław Czapiga zwrócił się z pytaniem czy projekt uchwały sprawie obniżenia ceny jednego kwintala żyta był uzgadniany z Izbą Rolniczą, bo wiadomym mu jest, że istnieje taki obowiązek.
Radca Prawny UM Pan Andrzej Dąbrowski poinformował, że nie ma obowiązku uzgadniania projektu uchwały sprawie obniżenia ceny jednego kwintala żyta z Izbą Rolniczą.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok,  przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów  14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok - uchwała Nr XVII/89/2011 stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok.

Ad.6.3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego. Poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
 Przewodniczący Komisji  - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi  - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów  14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego - uchwała Nr XVII/90/2011 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego.

Ad.6.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2011 roku.
 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2011 roku.
 Poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
 Przewodniczący Komisji  - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi  - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2011 roku , przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów  14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2011 roku- uchwała Nr XVII/91/2011 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2011 roku.
 
Ad. 7
    Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący przedstawił pisma, jakie wpłynęły na jego ręce w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy  są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 8
    Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o treści: „ Zamykam obrady siedemnastej sesji Rady Miejskiej  w dniu  29 grudnia 2011 roku  VI kadencji 2010 - 2014”.

Przewodniczący Rady
                                                        Stanisław Zaczyk

Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-13 10:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-24 14:03Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek