2012

Protokół Nr XVIII /2012 z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 lutego 2012 roku VI kadencji 2010 - 2014.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Rada Miejska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-03 07:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-03 07:37Aktualizacja dokonana przez: Rada Miejska

Protokół Nr XIX z sesji 27.03.2012r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 12:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 12:52Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Protokół Nr XX z sesji 01.06.2012r

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 12:54Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Protokół Nr XXI/2012 z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 27 czerwca 2012 roku VI kadencji 2010 - 2014.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-07-03 08:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 08:52Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół Nr XXII/2012 z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 10 sierpnia 2012 roku VI kadencji 2010 - 2014.


Nr OR.0002.5.2012.K.Ż.
Protokół Nr XXII/2012
z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 10 sierpnia 2012 roku
VI kadencji 2010 - 2014.
Obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 10 sierpnia 2012
roku - rozpoczęły się o godz. 9,00 zakończyły się o godz.10. Obrady odbyły się w sali
Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Rynek 1.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady
XXII sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2012 roku VI kadencji 2010-2014”.
Przewodniczący przywitał radnych i przybyłych gości.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach udział
bierze 10 radnych, 5 radnych nieobecnych - Pan Sylwester Łucki, Pan Henryk Mamala, Pan
Mieczysław Peklicz, Pan Ryszard Piórecki, Pan Waldemar Wąsowicz – co stanowi o
prawomocności obrad i podejmowanych uchwał / lista obecności stanowi załącznik do
protokołu/.
W związku z nieobecnością radnego Pana Sylwestra Łuckiego przewodniczącego
Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej stanowiska tej
komisji przedstawiał Przewodniczący Rady.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radna Pani Teresa Nosal zgłosiła kandydaturę radnej Pani
Bożeny Stapor, radna Pani Bożena Stąpor wyraziła zgodę. Przewodniczący zwrócił się z
zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie
kandydaturę radnej Pani Bożeny Stąpor na sekretarza obrad. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 10 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radną Panią Bożenę Stąpor na sekretarza obrad.
Przewodniczący odczytał następujący porządek:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok;
3) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Nyskiego;
4) utworzenia Sołectwa Rysiowice;
5) uchwalenia Statutu Sołectwa Rysiowice;
6) zmiany w Statucie Sołectwa Goraszowice.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad .
2
Ad. 5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji. Poinformował, że protokół z poprzedniej sesji w okresie między sesyjnym był do
wglądu w biurze rady, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. Przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 10 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 6.1
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 10 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej - uchwała Nr XXII/146/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Ad. 6.2
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok.
Burmistrz przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Otmuchów na 2012 rok o następującej treści: W załączniku nr 2 w dziale 750 w
rozdziale 75095 skreśla się „Urzędy wojewódzkie” i wpisuje się „Pozostała działalność”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2012 rok.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Otmuchów na 2012 rok, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 10 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2012 rok - uchwała Nr XXII/147/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok.
Ad.6.3
3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu
Nyskiego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Nyskiego.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Nyskiego, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 10 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Nyskiego - uchwała Nr XXII/148/2012 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Nyskiego.
Ad.6.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie utworzenia Sołectwa Rysiowice.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa
Rysiowice.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa
Rysiowice, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 10 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Sołectwa Rysiowice
- uchwała Nr XXII/149/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
utworzenia Sołectwa Rysiowice.
Ad.6.5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rysiowice.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa
Rysiowice.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
4
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Rysiowice, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 10 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa
Rysiowice - uchwała Nr XXII/150/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Sołectwa Rysiowice.
Ad.6.6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Goraszowice.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa
Goraszowice.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie
Sołectwa Goraszowice, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 10 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa
Goraszowice - uchwała Nr XXII/151/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany w Statucie Sołectwa Goraszowice.
Ad. 7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 8
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o
treści: „ Zamykam obrady dwudziestej drugiej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2012
roku VI kadencji 2010 - 2014”.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-14
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-14 10:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-14 10:43Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół Nr XXIII/2012 z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 07 września 2012 roku VI kadencji 2010 - 2014.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-10-02
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-02 13:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-02 13:53Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Protokół Nr XXIV/2012 z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 września 2012 roku VI kadencji 2010 - 2014.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-25 11:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-25 11:34Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Protokół Nr XXV/2012 z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 18 października 2012 roku VI kadencji 2010 - 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-04 12:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-04 12:53Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Protokół Nr XXVI/2012 z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 listopada 2012 roku VI kadencji 2010 - 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-04 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-04 12:52Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Protokół Nr XXVII/2012 z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 grudnia 2012 roku VI kadencji 2010 - 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-03-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-03-07 07:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 07:16Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.