2013

Protokół Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 stycznia 2013 r. VI kadencji 2010 - 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-04-15
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-04-15 08:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-15 08:52Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół Nr XXIX/2013 z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 1 marca 2013 r. VI kadencji 2010 - 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-04-15
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-04-15 08:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-15 08:53Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół Nr XXX/2013 z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 27 marca 2013 r. VI kadencji 2010 - 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 07:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 07:35Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół Nr XXXI/2013 z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 20 czerwca 2013 r. VI kadencji 2010 – 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 07:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 07:34Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół Nr XXXV/2013 z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 30 grudnia 2013 r.

1
Nr OR.0002.8.2013.K.Ż.
Protokół Nr XXXV/2013
z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 30 grudnia 2013 r.
VI kadencji 2010 – 2014
Obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 30 grudnia
2013 r. - rozpoczęły się o godz. 10,00 zakończyły się o godz.12,00. Obrady odbyły się w sali
Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Rynek 1. Obrady prowadził Przewodniczący Rady
Miejskiej w Otmuchowie Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady
XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2013 r. VI kadencji 2010 - 2014 ”.
Przewodniczący przywitał radnych, Burmistrza Otmuchowa, Sołtysów oraz
mieszkańców Gminy.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach udział
bierze 13 radnych, 2 radnych nieobecnych – Pan Wiesław Czapiga, Pan Mieczysław Pekliczco
stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał / lista obecności stanowi
załącznik do protokołu/.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radny Pan Ryszard Piórecki zgłosił kandydaturę radnej
Pani Bożeny Stąpor, radna Pani Bożena Stąpor wyraziła zgodę. Przewodniczący zwrócił się z
zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie
kandydaturę radnej Pani Bożeny Stąpor na sekretarza obrad. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radną Panią Bożenę Stąpor na sekretarza obrad.
Przewodniczący odczytał następujący porządek:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów;
4) uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad trzydziestej
piątej sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 30 grudnia 2013 roku o następującej
treści:
2
w punkcie szóstym, w podpunkcie piątym wprowadzić projekt uchwały w sprawie ustalenia
Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie oraz
upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności
z tytułu jej udostępniania. W załączeniu przekazał projekt uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza, przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów – 13 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła wniosek Burmistrza.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad, przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów – 13 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła następujący porządek obrad:
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów;
4) uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok.
5) ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w
Kałkowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków
korzystania i zasad odpłatności z tytułu jej udostępniania.
7.Zapytania i wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad.
Ad. 5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji. Poinformował, że protokół z poprzedniej sesji w okresie między sesyjnym był do
wglądu w biurze rady, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. Przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 6.1
3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Nr XXXV/267/2013 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Ad.6.2
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Otmuchów na 2013 rok, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok - uchwała Nr XXXV/268/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Ad.6.3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr 477/2013 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Otmuchów – uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Otmuchów.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
4
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Otmuchów - uchwała Nr XXXV/269/2013 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów.
Ad.6.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok.
Przewodniczący przedstawił następujące uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu:
- Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 475/2013 z
dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
Gminy Otmuchów na 2014 rok - uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu,
- Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 476/2013 z
dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego
w projekcie uchwały budżetowej Gminy Otmuchów na 2014 rok - uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Otmuchów na 2014 rok.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Otmuchów na 2014 rok, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Otmuchów na 2014 rok - uchwała Nr XXXV/270/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok.
Ad.6.5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w
Kałkowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i
zasad odpłatności z tytułu jej udostępniania.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu
udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie oraz upoważnienia
Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu jej
udostępniania.
5
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu
udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie oraz upoważnienia
Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu jej
udostępniania, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu
udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie oraz upoważnienia
Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu jej
udostępniania - uchwała Nr XXXV/271/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie
oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad
odpłatności z tytułu jej udostępniania.
Ad. 7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Burmistrz przedstawił informację z prac w okresie między sesjami ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji zaplanowanych zadań remontowo – inwestycyjnych.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 8
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o
treści: „ Zamykam obrady trzydziestej piątej sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2013 r.
VI kadencji 2010 - 2014”.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-29
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-29 14:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-29 14:46Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół Nr XXXIV/2013 z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 listopada 2013 r.

1
Nr OR.0002.7.2013
Protokół Nr XXXIV/2013
z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 listopada 2013 r.
VI kadencji 2010 – 2014
Obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 29 listopada
2013 r. - rozpoczęły się o godz. 10,00 zakończyły się o godz.11,30. Obrady odbyły się w sali
Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Rynek 1. Obrady prowadził Przewodniczący Rady
Miejskiej w Otmuchowie Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady
XXXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2013 r. VI kadencji 2010 - 2014 ”.
Przewodniczący przywitał radnych, Burmistrza Otmuchowa, Sołtysów oraz
mieszkańców Gminy.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach udział
bierze 14 radnych, 1 radny nieobecny – Pan Ryszard Piórecki - co stanowi o prawomocności
obrad i podejmowanych uchwał / lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radna Pani Teresa Nosal zgłosiła kandydaturę radnej Pani
Bożeny Stąpor, radna Pani Bożena Stąpor wyraziła zgodę. Przewodniczący zwrócił się z
zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie
kandydaturę radnej Pani Bożeny Stąpor na sekretarza obrad. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radną Panią Bożenę Stąpor na sekretarza obrad.
Przewodniczący odczytał następujący porządek:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. „Równy start lepsza
przyszłość” nr POKL.09.01.02.-16-046/13-00 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do
projektu;
4) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy Otmuchów;
5) wysokości stawek podatku od nieruchomości;
6) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r.;
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość;
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
7. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2013 r.
8. Zapytania i wolne wnioski.
2
9. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania-nie
zgłoszono
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad .
Ad. 5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji. Poinformował, że protokół z poprzedniej sesji w okresie między sesyjnym był do
wglądu w biurze rady, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. Przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 6.1
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Nr XXXIV/259/2013 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Ad.6.2
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Otmuchów na 2013 rok, przeprowadzono jawne głosowanie.
3
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok - uchwała Nr XXXIV/260/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Ad.6.3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. ”Równy start lepsza
przyszłość” nr POKL.09.01.02-16-046/13-00 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do
projektu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Otmuchów do realizacji projektu pt. ”Równy start lepsza przyszłość” nr POKL.09.01.02-16-
046/13-00 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Otmuchów do realizacji projektu pt.” Równy start lepsza przyszłość” nr POKL.09.01.02-16-
046/13-00 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów
do realizacji projektu pt. ” Równy start lepsza przyszłość” nr POKL.09.01.02-16-046/13-00
oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu - uchwała Nr XXXIV/261/2013 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. ”Równy start lepsza przyszłość” nr
POKL.09.01.02-16-046/13-00 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu.
Ad.6.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
na obszarze Gminy Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 1
przeciw, 1 wstrzymał się - Rada podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchówuchwała
Nr XXXIV/262/2013 stanowi załącznik do protokołu.
4
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy Otmuchów.
Ad.6.5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wysokości stawek
podatku od nieruchomości, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości - uchwała Nr XXXIV/263/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości
Ad.6.6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2014 roku
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2014 roku, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy
Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
2014 roku – uchwała nr XXXIV/264/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.
Ad.6.7
5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - uchwała Nr
XXXIV/265/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Ad.6.8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów najmu lokali użytkowych - uchwała Nr XXXIV/266/2013 stanowi załącznik
do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
Ad.7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja o realizacji zadań
oświatowych w Gminie Otmuchów w 2013 roku.
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali razem z materiałami na sesję
informację o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2013 roku przygotowaną
przez Dyrektora Zespołu Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie Pana Wiesława Mazek celem
zapoznania się /informacja stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
6
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
Informacji o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2013 roku
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Informację o realizacji zadań oświatowych w
Gminie Otmuchów w 2013 roku. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła Informację o realizacji zadań oświatowych w
Gminie Otmuchów w 2013 roku.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja o realizacji zadań
oświatowych w Gminie Otmuchów w 2013 r.
Ad. 8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Radna Pani Teresa Skiba – należą się podziękowania dla wykonawcy kanalizacji w
Otmuchowie za sprawne i solidne jej wykonanie, jakie poczynania mamy wykonać jako
przyszli użytkownicy kanalizacji.
Burmistrz – cieszy mnie, że jest pozytywna opinia, szczelność wykonanej instalacji
kanalizacyjnej jest wykonana , należy tylko nanieść na mapy, a przyszli użytkownicy muszą
we własnym zakresie dokonać przyłącza do budynku.
Radny Pan Henryk Mamala – prośba do Burmistrza, aby przeznaczyć pulę pieniędzy na
nagrody dla nauczycieli w związku z osiągnięciami oraz proszę o informację nt monitoringu
do Policji.
Burmistrz - nauczyciele otrzymują co roku nagrodę Burmistrza i Dyrektora w ramach
naszych możliwości. Jeżeli chodzi o monitoring, wszystko jest już przygotowane, wczoraj
otrzymaliśmy reklamowaną kamerę i sprzęt został przekazany do Policji.
Radna Pani Bożena Stąpor – czy istnieje możliwość przeniesienia koszy na odpady
plastikowe przy ul. Krakowskiej w inne miejsce niż dotychczas.
Burmistrz - w chwili obecnej uzupełniamy Gminę o nowe kosze i postaramy się o zmianę
lokalizacji.
Radny Pan Wiesław Czapiga – czy jest możliwość o zobowiązanie firm, które dokonują
transportu ciężkimi autami o naprawę nawierzchni przy ul. 1-go Maja.
Burmistrz - po zakończeniu prac, które są wykonywane przy ul. 1-go Maja, firmy muszą
nawierzchnię naprawić.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 9
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o
treści: „ Zamykam obrady trzydziestej czwartej sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada
2013 r. VI kadencji 2010 - 2014”.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-29
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-29 14:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-29 14:48Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół Nr XXXIII/2013 z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 października 2013 r.

1
Nr OR.0002.6.2013.K.Ż.
Protokół Nr XXXIII/2013
z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 października 2013 r.
VI kadencji 2010 – 2014
Obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 28
października 2013 r. - rozpoczęły się o godz. 930 zakończyły się o godz.11,30. Obrady odbyły
się w sali Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Rynek 1. Obrady prowadził Przewodniczący
Rady Miejskiej w Otmuchowie Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady
XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października 2013 r. VI kadencji 2010 - 2014 ”.
Przewodniczący przywitał radnych, Burmistrza Otmuchowa, Sołtysów oraz
mieszkańców Gminy.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach udział
bierze 11 radnych, 4 radnych nieobecnych – Pani Teresa Nosal, Pani Teresa Pajestka, Pan
Mieczysław Peklicz, Pan Ryszard Piórecki - co stanowi o prawomocności obrad i
podejmowanych uchwał / lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radny Pan Edward Koperniak zgłosił kandydaturę radnej
Pani Bożeny Stąpor, radna Pani Bożena Stąpor wyraziła zgodę. Przewodniczący zwrócił się z
zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie
kandydaturę radnej Pani Bożeny Stąpor na sekretarza obrad. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radną Panią Bożenę Stąpor na sekretarza obrad.
Przewodniczący odczytał następujący porządek:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2014;
4) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na
rok 2014;
5) zmiany uchwały Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
01 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach
konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6) uchylenia uchwały Nr XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25
września 2013 r. w sprawie zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w
gminie Otmuchów;
2
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość;
8) przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą ,,Trasy Rowerowe EuroVelo”.
7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
1) Wojewody Opolskiego;
2) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie;
3) Burmistrza Otmuchowa;
4) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie.
8. Uchwała nr 403/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt.
opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.
9. Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
10. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania prac
społecznie użytecznych wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie dotyczącą
potrzeb Sądu w zakresie wykonywania prac przez skazanych.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad .
Ad. 5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji. Poinformował, że protokół z poprzedniej sesji w okresie między sesyjnym był do
wglądu w biurze rady, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. Przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 6.1
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Nr XXXIII/251/2013 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Ad.6.2
3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Otmuchów na 2013 rok, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok - uchwała Nr XXXIII/252/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Ad.6.3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2014.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na
rok 2014.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na
rok 2014, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2014
- uchwała Nr XXXIII/253/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Otmuchów na rok 2014.
Ad.6.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów
na rok 2014.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2014.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
4
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz – czy przy tym Programie jest Komisja.
Przewodniczący poinformował, że nie ma tu Komisji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2014, przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2014 - uchwała Nr
XXXIII/254/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok
2014.
Ad.6.5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
01 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach
konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013r. w sprawie
przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013r. w sprawie
przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013r. w sprawie
przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
5
obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego- uchwała Nr XXXIII/255/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013r.
w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek
samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami
społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ad.6.6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25
września 2013 r. w sprawie zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie
Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad
dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad
dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad
dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów - uchwała Nr
XXXIII/256/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Nr XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września
2013 r. w sprawie zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
Ad.6.7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
przeprowadzono jawne głosowanie.
6
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - uchwała Nr
XXXIII/257/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Ad.6.8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą ,,Trasy Rowerowe EuroVelo”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji
Projektu pod nazwą ,,Trasy Rowerowe EuroVelo”.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
realizacji Projektu pod nazwą ,,Trasy Rowerowe EuroVelo”, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji
Projektu pod nazwą ,,Trasy Rowerowe EuroVelo” - uchwała Nr XXXIII/258/2013 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą ,,Trasy Rowerowe EuroVelo”.
Ad.7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja nt analizy oświadczeń
majątkowych.
Przewodniczący odczytał informacje sporządzone przez Wojewodę Opolskiego,
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie, Burmistrza Otmuchowa, Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Otmuchowie nt analizy oświadczeń majątkowych. Informacje stanowią
załączniki do protokołu.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi, wnioski – nie zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja nt analizy oświadczeń
majątkowych.
Ad.8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Uchwała nr 403/2013 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze.
Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 403/2013 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Uchwała nr 403/2013 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze.
Ad.9
7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Wystąpienie pokontrolne Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu.
Przewodniczący odczytał Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu – wystąpienie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Wystąpienie pokontrolne Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu.
Ad.10
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja o podmiotach
obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania prac społecznie użytecznych wraz z
opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie dotyczącą potrzeb Sądu w zakresie wykonywania
prac przez skazanych.
Przewodniczący odczytał Informację o podmiotach obowiązanych do przyjęcia
skazanych w celu wykonania prac społecznie użytecznych zawartą w piśmie Nr
OR.0724.1.2013 z dnia 09.10.2013 r. skierowaną do Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie oraz
opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie dotyczącą potrzeb Sądu w zakresie wykonywania
prac przez skazanych - informacja i opinia stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja o podmiotach obowiązanych
do przyjęcia skazanych w celu wykonania prac społecznie użytecznych wraz z opinią Prezesa
Sądu Rejonowego w Nysie dotyczącą potrzeb Sądu w zakresie wykonywania prac przez
skazanych.
Ad. 11
Przewodniczący odczytał pisma jakie w okresie międzysesyjnym wpłynęły na jego ręce.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Burmistrz przedstawił informację z prac w okresie między sesjami ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji zaplanowanych zadań remontowo – inwestycyjnych na 2013 rok.
Radny Pan Wiesław Czapiga – jak funkcjonuje CUHT”Zamek” w Otmuchowie.
Burmistrz udzielił szczegółowych wyjaśnień w zakresie funkcjonowania CUHT”Zamek” w
Otmuchowie.
Radny Pan Henryk Mamala – do końca października ma być przedstawiona informacja nt
oświaty.
Burmistrz – na następnej sesji będzie przedstawiona informacja nt oświaty.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 12
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o
treści: „ Zamykam obrady trzydziestej trzeciej sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października
2013 r. VI kadencji 2010 - 2014”.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-29
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-29 14:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-29 14:49Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół Nr XXXII/2013 z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 25 września 2013 r.

1
Nr OR.0002.5.2013.K.Ż.
Protokół Nr XXXII/2013
z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 25 września 2013 r.
VI kadencji 2010 – 2014
Obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 25 września
2013 r. - rozpoczęły się o godz. 10,00 zakończyły się o godz.11,30. Obrady odbyły się w sali
Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Rynek 1. Obrady prowadził Przewodniczący Rady
Miejskiej w Otmuchowie Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady
XXXII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2013 r. VI kadencji 2010 - 2014 ”.
Przewodniczący przywitał radnych, Burmistrza Otmuchowa, Sołtysów oraz
mieszkańców Gminy.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach udział
bierze 13 radnych, 2 radnych nieobecnych – Pani Teresa Pajestka, Pan Waldemar Wąsowicz -
co stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał / lista obecności stanowi
załącznik do protokołu/.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radny Pan Ryszard Piórecki zgłosił kandydaturę radnej
Pani Bożeny Stąpor, radna Pani Bożena Stąpor wyraziła zgodę. Przewodniczący zwrócił się z
zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie
kandydaturę radnej Pani Bożeny Stąpor na sekretarza obrad. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radną Panią Bożenę Stąpor na sekretarza obrad.
Przewodniczący odczytał następujący porządek:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) uchylenia uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20
czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2017;
4) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2018;
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość;
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;
7) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za pierwsze półrocze 2013
r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
2
Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad trzydziestej
drugiej sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 25 września 2013 roku o następującej
treści:
w punkcie szóstym -
- w podpunkcie ósmym wprowadzić projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
- w podpunkcie dziewiątym wprowadzić projekt uchwały w sprawie zasad dożywiania dzieci
w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów. W załączeniu przekazał projekty uchwał w
/w sprawach.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza, przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów – 13 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła wniosek Burmistrza.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad, przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów – 13 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła następujący porządek obrad:
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) uchylenia uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20
czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2017;
4) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2018;
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość;
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;
7) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu;
8) zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
9) zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za pierwsze półrocze 2013
r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania-nie
zgłoszono
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad .
Ad. 5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji. Poinformował, że protokół z poprzedniej sesji w okresie między sesyjnym był do
wglądu w biurze rady, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
3
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. Przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 6.1
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Nr XXXII/242/2013 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Ad.6.2
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do załącznika nr 2 projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok o następującej treści:
- w dziale 926
w kolumnie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w następujących pozycjach:
„926-Kultura Fizyczna”, „92601 Obiekty sportowe” przed kwotami „30 000,00” wpisuje się
znak „minus (-)”;
- w pozycji „RAZEM ”
w kolumnie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” przed kwotą „30 000,00” wpisuje
się znak „minus (-)”;
w kolumnie „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” skreśla się „102 598,46” i w
to miejsce wpisuje się „162 598,46”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Otmuchów na 2013 rok, przeprowadzono jawne głosowanie.
4
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok - uchwała Nr XXXII/243/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Ad.6.3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20
czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2017.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2017.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2017, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2017 - uchwała Nr XXXII/244/2013 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca
2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2017.
Ad.6.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2018.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2018.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata
2013 – 2018, przeprowadzono jawne głosowanie.
5
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2018-
uchwała Nr XXXII/245/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2018.
Ad.6.5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - uchwała Nr
XXXII/246/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Ad.6.6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego - uchwała Nr XXXII/247/2013 stanowi załącznik
do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Ad.6.7
6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu
Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany
Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany Statutu
Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu - uchwała Nr XXXII/248/2013 stanowi załącznik
do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
Ad.6.8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad udzielania
stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych - uchwała Nr XXXII/249/2013 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Ad.6.9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad dożywiania dzieci w
przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad dożywiania
dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów, przeprowadzono jawne głosowanie.
7
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zasad dożywiania dzieci w
przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów - uchwała Nr XXXII/250/2013 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
Ad.7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2013 r. oraz informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych
Burmistrz przekazał radnym informację o przebiegu wykonania budżetu za I - wsze półrocze
2013 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć /informacje stanowią załączniki do protokołu/.
Przewodniczący przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Otmuchowie nt opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013
r. – stanowisko stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I - wsze półrocze 2013 r. oraz do
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Informację o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I - wsze półrocze 2013 r. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I - wsze półrocze 2013 r.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Informację o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła Informację o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2013 r. oraz informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
Ad. 8
Przewodniczący odczytał pisma jakie w okresie międzysesyjnym wpłynęły na jego ręce.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Radny Pan Henryk Mamala – remont drogi Jasienica G. – Ratnowice źle wykonany; jaka jest
ściągalność opłat za odpady.
Burmistrz – do 30 września br. nakreślono termin wykonania usterek. Mamy rękojmie –
ubezpieczenie. Firma już nie istnieje. Radcowie Prawni będą przygotowywali wniosek do
sądu o pociągnięcie do odpowiedzialności; wpłaty za odpady wynoszą za lipiec 60 % a za
sierpień 90 %.
Radna Pani Teresa Skiba – zjazd z ul. Nyskiej do ul. Ogrodowej należy przeprowadzić
remont chodnika oraz należy przeprowadzić remont nawierzchni drogi ul. Orkana.
8
Radny Pan Mieczysław Peklicz – zwrócił uwagę na ustawienie koszy na odpady plastikowe.
Burmistrz udzielił szczegółowych wyjaśnień w zakresie planowanych remontów dróg i
chodników oraz dot. segregacji odpadów.
Burmistrz przedstawił informację z prac w okresie między sesjami ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji zaplanowanych zadań remontowo – inwestycyjnych na 2013 rok.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 9
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o
treści: „ Zamykam obrady trzydziestej drugiej sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2013
r. VI kadencji 2010 - 2014”.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-29
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-29 14:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-29 14:50Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.