2013

Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 30.12.2013 r.

str. 1
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 30.12.2013 r.
Nr 8/2013 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej;
Nr 8/2013 Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej;
Nr 8/2013 Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi.
W dniu 30 grudnia 2013 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji RM – Komisji
Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisji Oświaty Kultury i
Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa i
Problemów Wsi. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk.
Z poszczególnych Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
Z Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – obecnych 5
członków, nieobecnych 1 - Pan Mieczysław Peklicz.
Z Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej - obecnych 6 członków.
Z Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi – obecnych 5 członków, nieobecnych 1 - Pan Wiesław
Czapiga.
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli Burmistrz Pan Jan Woźniak, Skarbnik Pan Sebastian
Salecki.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który jednogłośnie przyjęto.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów;
4) uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok;
5) ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie
oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad
odpłatności z tytułu jej udostępniania.
Ad. 1
1) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Burmistrz poinformował, że nastąpiło zwiększenie dochodów subwencji ogólnej
10 000,00 zł na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej
w Kałkowie oraz dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczące korekty wykonania
wydatków majątkowych i bieżących i korekty dochodów i wydatków stosownie do wykonania.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
str. 2
2) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Burmistrz poinformował, że dokonano kosmetyki budżetu, gdzie nastąpiły zwiększenia i
zmniejszenia wydatków. Omówił zmiany budżetu w poszczególnych działach, wyszczególnione
poniżej:
Zmiany w planie dochodów:
Dział 758 – zwiększenie subwencji ogólnej dla jst 10 000,00 zł.
Zmiany w planie wydatków:
Dział 010 – Zmniejszenie wydatku na Opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków w Sarnowicach i Lubiatowie – 50 888,00 zł.
Dział 010 – Zmniejszenie wydatku na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
oczyszczalni ścieków w Maciejowicach – 40 000,00 zł.
Dział 600 – Korekta wydatku stosownie do wykonania Zakup wiat przystankowych – 6 000,00
zł.
Dział 700 – Korekta wydatku stosownie do wykonania Wykup nieruchomości – 5 000,00 zł.
Dział 700 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Budowa i przebudowa linii
energetycznych na terenach budowlanych ul. Łokietka i ul. Kościuszki – 18 000,00 zł.
Dział 700 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Budowa mieszkań komunalnych –
150 000,00 zł.
Dział 750 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Rozbudowa monitoringu miejskiego –
1 000,00 zł.
Dział 801 – Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomocy
dydaktycznych w Szkole podstawowej w Kałkowie – 10 000,00 zł.
Dział 801 – Zmniejszenie wydatku na Urządzenie placu zabaw – przedszkola (żłobek) –
15 000,00 zł.
Dział 801 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Zakup pieca c.o. Zespół Szkolno-
Przedszkolny, Szkoły Podstawowej, Publicznego Przedszkola w Mesznie – 4 000,00 zł.
Dział 801 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Zakup patelni elektrycznej – 3 000,00 zł.
Dział 801 – Zmniejszenie wydatków bieżących w ramach POKL „Równy start lepsza
przyszłość” – 14 500,00 zł.
Dział 801 – Korekta wydatku stosownie do wykonania Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Kałkowie o halę widowiskowo-sportową – 10 000,00 zł.
Dział 801 – Zmniejszenie wydatku na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę
widowiskowo-sportową – 196 992,00 zł.
Dział 801 – Zwiększenie wydatku majątkowego w ramach POKL „Równy start lepsza
przyszłość” – 14 500,00 zł.
Dział 852 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Adaptacja ośrodka szkoleniowowypoczynkowego
„Skalnik” w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej – 320 000,00 zł.
Dział 900 – Korekta wydatku stosownie do wykonania Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice etap II – paragraf 6059 – 1 400 000,00 zł.
Dział 900 – Korekta wydatku stosownie do wykonania Oczyszczanie miast i wsi – 235 500,00 zł.
Dział 900 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kałków i Wójcice Gmina Otmuchów – paragraf 6059 – 1 881 000,00 zł.
Dział 900 – Korekta wydatku stosownie do wykonania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kałków –etap II gm. Otmuchów – 454 500,00 zł.
Dział 900 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Dofinansowanie do przedsięwzięć
realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska – dotacja – 10 000,00 zł.
Dział 900 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Budowa nowych punktów świetlnych na
terenie Gminy – 20 000,00 zł.
str. 3
Dział 900 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Zakup sprzętu dla Gospodarstwa
Komunalnego – 10 000,00 zł.
Dział 900 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Rewitalizacja terenu rekreacyjnego -
wypoczynkowego „Solarium” wraz z monitoringiem i remontem kina „Podzamcze” w
Otmuchowie dofinansowanie z UE – paragraf 6057 – 20 000,00 zł, paragraf 6059 – 10 000,00 zł.
Dział 921 – Korekta wydatku stosownie do wykonania Budowa świetlic wiejskich – 50 000,00
zł.
Dział 921 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Zakup wyposażenia świetlic wiejskich –
2 000,00 zł.
Dział 921 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Wykonanie wiaty grillowej, poprawa
estetyki wokół byłej szkoły – Łąka – 2 000,00 zł.
Radny Pan Mamala Henryk – zwrócił się z zapytaniem o zmniejszenie wydatków w
kwocie 210 000,00 zł w rozdziale 01095 paragraf 6300 oraz w rozdziale 90095 paragraf 0690.
Burmistrz wyjaśnił, że zmniejszenie wydatków w rozdziale 01095 dotyczy drogi transportu
wiejskiego w Jodłowie i droga ta została wykonana we własnym zakresie, natomiast
zmniejszenie wydatków w rozdziale 90095 dotyczy dywidendy z Przedsiębiorstwa Wodociągów
, gdzie zakładaliśmy wpływ większy. Planujemy dywidendę na rok 2014 przeznaczyć na cele
inwestycyjne.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
3) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Otmuchów.
Burmistrz - W projekcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Otmuchów Wykaz przedsięwzięć do WPF ulegają zmianie dane zawarte w
kolumnie Łączne nakłady finansowe oraz Limit zobowiązań. Z załącznika usuwa się zadania
które wykazują salda zerowe.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
4) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok
Burmistrz – do 15 listopada projekt budżetu na 2014 rok przedłożono radnym oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Jest pozytywna opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu. W przedłożonym obecnie projekcie budżetu dokonano niewielkich
zmian. Zmiany dotyczą zapisów wyszczególnionych poniżej:
str. 4
1. W Projekcie Uchwały Rady Miejskiej na stronie 2 w § 8 – „Wydatki obejmują planowane
w 2014 roku kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 kwotę 1 632 500,00 zł zastępuje
się kwotą 1 793 000,00 zł”.
2. W Projekcie Uchwały Rady Miejskiej na stronie 2 w § 10 – „Określa się limit
zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 do wysokości kwotę
5 694 698,00 zł zastępuje się kwotą - 5 611 732,16 zł”.
3. W Projekcie Uchwały Rady Miejskiej na stronie 3 - Objaśnienia do budżetu planowanego
na rok 2014 w zdaniu „W projekcie budżetu Gminy określono limit zobowiązań z tytułu
zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których
mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 do wysokości - kwotę 5 694 698,00 zł. zastępuje się kwotą
– 5 611 732,16 zł.
4. W Projekcie Uchwały Rady Miejskiej na stronie 13 – w załączniku nr 2 „Plan wydatków
na 2014 rok”, w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 w kolumnie nr 6
kwotę 250 000,00 zł zastępuje się kwotą 89 500,00 zł. oraz w kolumnie nr 7 ujmuje się
kwotę 160 500,00 zł. Zmiana dotyczy podsumowania działu 600 w kolumnie nr 6 kwotę
880 000,00 zł zastępuje się kwotą 719 500,00 zł, a także ujmuje się kwotę 160 500,00 zł
w kolumnie nr 7.
5. W Projekcie Uchwały Rady Miejskiej na stronie 17 w podsumowaniu w wierszu Razem
w kolumnie nr 6 kwotę 9 861 413,12 zł zastępuje się kwotą 9 700 913,12 oraz w
kolumnie nr 7 kwotę 1 632 500,00 zł zastępuje się kwotą 1 793 000,00 zł. W kolumnie nr
8 kwotę 5 371 683,84 zł zastępuje się kwotą 5 373 183,84 zł.
6. W Projekcie Uchwały Rady Miejskiej na stronie 18 – w części opisowej do planu
wydatków na 2014 rok w dziale 600 dopisuje się wiersz „Dotacja dla Gminy Nysa na
świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otmuchów w
kwocie 160 500,00 zł”.
7. W Projekcie Uchwały Rady Miejskiej na stronie 19 – w wierszu „Dopłata do komunikacji
autobusowej i innej” – kwotę 250 000,00 zł zastępuje się kwotą 89 500,00 zł.
8. W Projekcie Uchwały Rady Miejskiej na stronie 32 Plan dotacji na 2014 rok – dopisuje
się w pozycji 1 Dział 600 rozdział 60004 paragraf 2310 w kolumnie 8 – dotacja celowa w
kwocie 160 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Pozostałe pozycje otrzymują kolejny
nr wg liczby porządkowej. Uzupełnia się w dziale 750 rozdziale 75020 paragraf 2710 w
kolumnie 10 nazwę jednostki – „Powiat Nyski”.
9. W Projekcie Uchwały Rady Miejskiej na stronie 33 w podsumowaniu w wierszu Razem
w kolumnie 5 kwotę 1 632 500,00 zł zastępuje się kwotą 1 793 000,00 zł oraz w
kolumnie nr 8 kwotę 833 900,00 zł zastępuje się kwotą 994 400,00 zł.
Burmistrz – zmiany budżetu będą następować w ciągu 2014 r. Np. zmieniła się procedura
dofinansowania oświaty, zmiany będą w wydatkach majątkowych, nie ma zatorów płatniczych.
Precyzujemy umowy w taki sposób, że drogi wykonujemy w miesiącach lipiec – sierpień a
płacimy w miesiącu grudniu. Np. za oczyszcz. ścieków zapłacono 30 listopada a roboty
wykonano w marcu.
Radny Pan Henryk Mamala – czy podatek rolny będziemy korygować w przyszłym roku.
str. 5
Burmistrz – tak, będziemy korygować w przyszłym roku podatek rolny. Również będziemy
korygować inne zadania. Np. dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu będziemy korygować,
zaplanowano 220 000 zł a deklaracje złożono na 100 000 zł. Jest to kwota, którą otrzymują np.
transport na 2013 rok na wyjazdy poza gminę, trenerów dla młodzieży, utrzymanie obiektów,
media, 40 – 5-% tego budżetu to „Czarni”. Jest to stowarzyszenie i my dotujemy stowarzyszenia
na podstawie konkursu.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz – podnosimy podatki od naszych mieszkańców by było stać
na życie naszej gminy. Ta dotacja nie jest rewaloryzowana w stosunku do inflacji. Otrzymują
mniej, bo 4,5 tys. w tym roku i zeszłym to nie jest to samo. Są to organizacje bardzo potrzebne,
zrzeszamy młodzież szkolną.
Burmistrz – zgadzam się. Ustawodawca nie dał możliwości na zmianę stawek alkoholowych,
w 100% zadysponowano. Ja się obliguję pomóc w inny sposób, czy to w sprzęcie, pucharach,
transporcie, z promocji możemy dać. Umowy już podpisane. Jeżeli zadanie zapiszemy a nie
wykonamy alkoholówki i wtedy dyscyplina budżetowa.
Radna Pani Bożena Stąpor – w planie pracy Komisji Rewizyjnej na przyszły rok ująć punkt
sprawozdanie od wszystkich stowarzyszeń nt informacji o ilości członków z wykazem
imiennym. Na tą chwilę musimy angażować się sami.
Burmistrz – stowarzyszenia rozliczenia dostarczają co miesiąc, aby otrzymać kolejną transzę
dotacji. Trzeba to uszczegółowić bo nie ma ilości osób zaangażowanych.
Radny Pan Henryk Mamala – przy Starostwie złożonych jest 7 wniosków a „Czarnych” nie
było. Na stronie 16 dokształcanie nauczycieli, co roku nie wykorzystana jest kwota.
Burmistrz – proszę ich zmusić by poszli do szkoły. W wydatkach ujęto dopłatę do
komunikacji autobusowej i innej w wysokości 89 500,00. Mieliśmy umowę z MZK, że
rozliczenia odbywały się na zasadzie faktury każdego kursu. Obecnie mamy porozumienie
między gminne z Gminą Nysa i to będzie 1/12 dotacji co miesiąc, zaoszczędzimy na tym WAT.
Dopłata do komunikacji innej, na liniach gminnych od 02.01.2014 r. - ze względu na to, że ci co
zgłosili się na przetarg i dali kwoty wyższe - w związku z tym będzie transport własny
nieodpłatnie, będzie za darmo, zabezpieczamy transport do stolicy gminy.
Radny Pan Henryk Mamala – w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego czy
jest rezerwacja.
Burmistrz – np. zamek – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie prac
konserwatorskich i restauratorskich przy figurkach – na te zadania zgłosiliśmy wnioski o środki
poza budżetowe. Np na organizację imprezy „Lato Kwiatów” jest o 150 tys. więcej w
porównaniu do 2013 r. W 2013 r. było dofinansowanie imprezy, jeżeli w tym roku również
otrzymamy środki poza budżetowe to kwota w budżecie na to zadanie również się zmieni.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
5) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej
przy Szkole Podstawowej w Kałkowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia
warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu jej udostępniania.
str. 6
Burmistrz poinformował, że w grudniu 2013 roku została oddana do użytku nowo
wybudowana hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Kałkowie. Dla prawidłowego jej
funkcjonowania oraz możliwości korzystania z niej przez młodzież szkolną oraz różne podmioty
niezbędne jest określenie zasad i warunków na jakich będzie udostępniana. Do właściwości rady
gminy należy określenie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz – czy jest konieczna uchwała.
Burmistrz – zgodnie z opinią Radcy Prawnego uchwała musi być.
Radny Pan Henryk Mamala – odciążyć siebie, czy nie może to być załatwione z dyrektorem.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie oraz
upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z
tytułu jej udostępniania.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Na tym zakończono protokół.
1) Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej
Sylwester Łucki ______________________
2) Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej
mgr Teresa Skiba ______________________
3) Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi
Aleksander Pacławski ______________________
4) Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Zaczyk ______________________

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-29
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-29 14:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-29 14:35Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.