2013

Protokół Nr 1/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie odbytego w dniu 28 stycznia 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 07:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 07:38Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół Nr 2/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie odbytego w dniach 27 i 28 maja 2013 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 07:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 07:39Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 01.03.2013 r.

Nr 2/2013 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej;
Nr 2/2013 Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej;
Nr 2/2013 Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 07:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 07:41Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 27.03.2013 r.

Nr 3/2013 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej;
Nr 3/2013 Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej;
Nr 3/2013 Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 07:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 07:44Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 stycznia 2013 r.

Nr 1/2013 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej;
Nr 1/2013 Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej;
Nr 1/2013 Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 07:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 07:45Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 20.06.2013 r.

Nr 4/2013 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej;
Nr 4/2013 Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej;
Nr 4/2013 Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 07:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 07:46Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 30.12.2013 r.

str. 1
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 30.12.2013 r.
Nr 8/2013 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej;
Nr 8/2013 Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej;
Nr 8/2013 Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi.
W dniu 30 grudnia 2013 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji RM – Komisji
Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisji Oświaty Kultury i
Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa i
Problemów Wsi. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk.
Z poszczególnych Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
Z Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – obecnych 5
członków, nieobecnych 1 - Pan Mieczysław Peklicz.
Z Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej - obecnych 6 członków.
Z Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi – obecnych 5 członków, nieobecnych 1 - Pan Wiesław
Czapiga.
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli Burmistrz Pan Jan Woźniak, Skarbnik Pan Sebastian
Salecki.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który jednogłośnie przyjęto.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów;
4) uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok;
5) ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie
oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad
odpłatności z tytułu jej udostępniania.
Ad. 1
1) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Burmistrz poinformował, że nastąpiło zwiększenie dochodów subwencji ogólnej
10 000,00 zł na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej
w Kałkowie oraz dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczące korekty wykonania
wydatków majątkowych i bieżących i korekty dochodów i wydatków stosownie do wykonania.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
str. 2
2) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Burmistrz poinformował, że dokonano kosmetyki budżetu, gdzie nastąpiły zwiększenia i
zmniejszenia wydatków. Omówił zmiany budżetu w poszczególnych działach, wyszczególnione
poniżej:
Zmiany w planie dochodów:
Dział 758 – zwiększenie subwencji ogólnej dla jst 10 000,00 zł.
Zmiany w planie wydatków:
Dział 010 – Zmniejszenie wydatku na Opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków w Sarnowicach i Lubiatowie – 50 888,00 zł.
Dział 010 – Zmniejszenie wydatku na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
oczyszczalni ścieków w Maciejowicach – 40 000,00 zł.
Dział 600 – Korekta wydatku stosownie do wykonania Zakup wiat przystankowych – 6 000,00
zł.
Dział 700 – Korekta wydatku stosownie do wykonania Wykup nieruchomości – 5 000,00 zł.
Dział 700 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Budowa i przebudowa linii
energetycznych na terenach budowlanych ul. Łokietka i ul. Kościuszki – 18 000,00 zł.
Dział 700 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Budowa mieszkań komunalnych –
150 000,00 zł.
Dział 750 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Rozbudowa monitoringu miejskiego –
1 000,00 zł.
Dział 801 – Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomocy
dydaktycznych w Szkole podstawowej w Kałkowie – 10 000,00 zł.
Dział 801 – Zmniejszenie wydatku na Urządzenie placu zabaw – przedszkola (żłobek) –
15 000,00 zł.
Dział 801 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Zakup pieca c.o. Zespół Szkolno-
Przedszkolny, Szkoły Podstawowej, Publicznego Przedszkola w Mesznie – 4 000,00 zł.
Dział 801 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Zakup patelni elektrycznej – 3 000,00 zł.
Dział 801 – Zmniejszenie wydatków bieżących w ramach POKL „Równy start lepsza
przyszłość” – 14 500,00 zł.
Dział 801 – Korekta wydatku stosownie do wykonania Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Kałkowie o halę widowiskowo-sportową – 10 000,00 zł.
Dział 801 – Zmniejszenie wydatku na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę
widowiskowo-sportową – 196 992,00 zł.
Dział 801 – Zwiększenie wydatku majątkowego w ramach POKL „Równy start lepsza
przyszłość” – 14 500,00 zł.
Dział 852 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Adaptacja ośrodka szkoleniowowypoczynkowego
„Skalnik” w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej – 320 000,00 zł.
Dział 900 – Korekta wydatku stosownie do wykonania Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice etap II – paragraf 6059 – 1 400 000,00 zł.
Dział 900 – Korekta wydatku stosownie do wykonania Oczyszczanie miast i wsi – 235 500,00 zł.
Dział 900 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kałków i Wójcice Gmina Otmuchów – paragraf 6059 – 1 881 000,00 zł.
Dział 900 – Korekta wydatku stosownie do wykonania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kałków –etap II gm. Otmuchów – 454 500,00 zł.
Dział 900 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Dofinansowanie do przedsięwzięć
realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska – dotacja – 10 000,00 zł.
Dział 900 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Budowa nowych punktów świetlnych na
terenie Gminy – 20 000,00 zł.
str. 3
Dział 900 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Zakup sprzętu dla Gospodarstwa
Komunalnego – 10 000,00 zł.
Dział 900 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Rewitalizacja terenu rekreacyjnego -
wypoczynkowego „Solarium” wraz z monitoringiem i remontem kina „Podzamcze” w
Otmuchowie dofinansowanie z UE – paragraf 6057 – 20 000,00 zł, paragraf 6059 – 10 000,00 zł.
Dział 921 – Korekta wydatku stosownie do wykonania Budowa świetlic wiejskich – 50 000,00
zł.
Dział 921 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Zakup wyposażenia świetlic wiejskich –
2 000,00 zł.
Dział 921 - Korekta wydatku stosownie do wykonania Wykonanie wiaty grillowej, poprawa
estetyki wokół byłej szkoły – Łąka – 2 000,00 zł.
Radny Pan Mamala Henryk – zwrócił się z zapytaniem o zmniejszenie wydatków w
kwocie 210 000,00 zł w rozdziale 01095 paragraf 6300 oraz w rozdziale 90095 paragraf 0690.
Burmistrz wyjaśnił, że zmniejszenie wydatków w rozdziale 01095 dotyczy drogi transportu
wiejskiego w Jodłowie i droga ta została wykonana we własnym zakresie, natomiast
zmniejszenie wydatków w rozdziale 90095 dotyczy dywidendy z Przedsiębiorstwa Wodociągów
, gdzie zakładaliśmy wpływ większy. Planujemy dywidendę na rok 2014 przeznaczyć na cele
inwestycyjne.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
3) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Otmuchów.
Burmistrz - W projekcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Otmuchów Wykaz przedsięwzięć do WPF ulegają zmianie dane zawarte w
kolumnie Łączne nakłady finansowe oraz Limit zobowiązań. Z załącznika usuwa się zadania
które wykazują salda zerowe.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
4) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok
Burmistrz – do 15 listopada projekt budżetu na 2014 rok przedłożono radnym oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Jest pozytywna opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu. W przedłożonym obecnie projekcie budżetu dokonano niewielkich
zmian. Zmiany dotyczą zapisów wyszczególnionych poniżej:
str. 4
1. W Projekcie Uchwały Rady Miejskiej na stronie 2 w § 8 – „Wydatki obejmują planowane
w 2014 roku kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 kwotę 1 632 500,00 zł zastępuje
się kwotą 1 793 000,00 zł”.
2. W Projekcie Uchwały Rady Miejskiej na stronie 2 w § 10 – „Określa się limit
zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 do wysokości kwotę
5 694 698,00 zł zastępuje się kwotą - 5 611 732,16 zł”.
3. W Projekcie Uchwały Rady Miejskiej na stronie 3 - Objaśnienia do budżetu planowanego
na rok 2014 w zdaniu „W projekcie budżetu Gminy określono limit zobowiązań z tytułu
zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których
mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 do wysokości - kwotę 5 694 698,00 zł. zastępuje się kwotą
– 5 611 732,16 zł.
4. W Projekcie Uchwały Rady Miejskiej na stronie 13 – w załączniku nr 2 „Plan wydatków
na 2014 rok”, w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 w kolumnie nr 6
kwotę 250 000,00 zł zastępuje się kwotą 89 500,00 zł. oraz w kolumnie nr 7 ujmuje się
kwotę 160 500,00 zł. Zmiana dotyczy podsumowania działu 600 w kolumnie nr 6 kwotę
880 000,00 zł zastępuje się kwotą 719 500,00 zł, a także ujmuje się kwotę 160 500,00 zł
w kolumnie nr 7.
5. W Projekcie Uchwały Rady Miejskiej na stronie 17 w podsumowaniu w wierszu Razem
w kolumnie nr 6 kwotę 9 861 413,12 zł zastępuje się kwotą 9 700 913,12 oraz w
kolumnie nr 7 kwotę 1 632 500,00 zł zastępuje się kwotą 1 793 000,00 zł. W kolumnie nr
8 kwotę 5 371 683,84 zł zastępuje się kwotą 5 373 183,84 zł.
6. W Projekcie Uchwały Rady Miejskiej na stronie 18 – w części opisowej do planu
wydatków na 2014 rok w dziale 600 dopisuje się wiersz „Dotacja dla Gminy Nysa na
świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otmuchów w
kwocie 160 500,00 zł”.
7. W Projekcie Uchwały Rady Miejskiej na stronie 19 – w wierszu „Dopłata do komunikacji
autobusowej i innej” – kwotę 250 000,00 zł zastępuje się kwotą 89 500,00 zł.
8. W Projekcie Uchwały Rady Miejskiej na stronie 32 Plan dotacji na 2014 rok – dopisuje
się w pozycji 1 Dział 600 rozdział 60004 paragraf 2310 w kolumnie 8 – dotacja celowa w
kwocie 160 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Pozostałe pozycje otrzymują kolejny
nr wg liczby porządkowej. Uzupełnia się w dziale 750 rozdziale 75020 paragraf 2710 w
kolumnie 10 nazwę jednostki – „Powiat Nyski”.
9. W Projekcie Uchwały Rady Miejskiej na stronie 33 w podsumowaniu w wierszu Razem
w kolumnie 5 kwotę 1 632 500,00 zł zastępuje się kwotą 1 793 000,00 zł oraz w
kolumnie nr 8 kwotę 833 900,00 zł zastępuje się kwotą 994 400,00 zł.
Burmistrz – zmiany budżetu będą następować w ciągu 2014 r. Np. zmieniła się procedura
dofinansowania oświaty, zmiany będą w wydatkach majątkowych, nie ma zatorów płatniczych.
Precyzujemy umowy w taki sposób, że drogi wykonujemy w miesiącach lipiec – sierpień a
płacimy w miesiącu grudniu. Np. za oczyszcz. ścieków zapłacono 30 listopada a roboty
wykonano w marcu.
Radny Pan Henryk Mamala – czy podatek rolny będziemy korygować w przyszłym roku.
str. 5
Burmistrz – tak, będziemy korygować w przyszłym roku podatek rolny. Również będziemy
korygować inne zadania. Np. dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu będziemy korygować,
zaplanowano 220 000 zł a deklaracje złożono na 100 000 zł. Jest to kwota, którą otrzymują np.
transport na 2013 rok na wyjazdy poza gminę, trenerów dla młodzieży, utrzymanie obiektów,
media, 40 – 5-% tego budżetu to „Czarni”. Jest to stowarzyszenie i my dotujemy stowarzyszenia
na podstawie konkursu.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz – podnosimy podatki od naszych mieszkańców by było stać
na życie naszej gminy. Ta dotacja nie jest rewaloryzowana w stosunku do inflacji. Otrzymują
mniej, bo 4,5 tys. w tym roku i zeszłym to nie jest to samo. Są to organizacje bardzo potrzebne,
zrzeszamy młodzież szkolną.
Burmistrz – zgadzam się. Ustawodawca nie dał możliwości na zmianę stawek alkoholowych,
w 100% zadysponowano. Ja się obliguję pomóc w inny sposób, czy to w sprzęcie, pucharach,
transporcie, z promocji możemy dać. Umowy już podpisane. Jeżeli zadanie zapiszemy a nie
wykonamy alkoholówki i wtedy dyscyplina budżetowa.
Radna Pani Bożena Stąpor – w planie pracy Komisji Rewizyjnej na przyszły rok ująć punkt
sprawozdanie od wszystkich stowarzyszeń nt informacji o ilości członków z wykazem
imiennym. Na tą chwilę musimy angażować się sami.
Burmistrz – stowarzyszenia rozliczenia dostarczają co miesiąc, aby otrzymać kolejną transzę
dotacji. Trzeba to uszczegółowić bo nie ma ilości osób zaangażowanych.
Radny Pan Henryk Mamala – przy Starostwie złożonych jest 7 wniosków a „Czarnych” nie
było. Na stronie 16 dokształcanie nauczycieli, co roku nie wykorzystana jest kwota.
Burmistrz – proszę ich zmusić by poszli do szkoły. W wydatkach ujęto dopłatę do
komunikacji autobusowej i innej w wysokości 89 500,00. Mieliśmy umowę z MZK, że
rozliczenia odbywały się na zasadzie faktury każdego kursu. Obecnie mamy porozumienie
między gminne z Gminą Nysa i to będzie 1/12 dotacji co miesiąc, zaoszczędzimy na tym WAT.
Dopłata do komunikacji innej, na liniach gminnych od 02.01.2014 r. - ze względu na to, że ci co
zgłosili się na przetarg i dali kwoty wyższe - w związku z tym będzie transport własny
nieodpłatnie, będzie za darmo, zabezpieczamy transport do stolicy gminy.
Radny Pan Henryk Mamala – w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego czy
jest rezerwacja.
Burmistrz – np. zamek – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie prac
konserwatorskich i restauratorskich przy figurkach – na te zadania zgłosiliśmy wnioski o środki
poza budżetowe. Np na organizację imprezy „Lato Kwiatów” jest o 150 tys. więcej w
porównaniu do 2013 r. W 2013 r. było dofinansowanie imprezy, jeżeli w tym roku również
otrzymamy środki poza budżetowe to kwota w budżecie na to zadanie również się zmieni.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
5) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej
przy Szkole Podstawowej w Kałkowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia
warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu jej udostępniania.
str. 6
Burmistrz poinformował, że w grudniu 2013 roku została oddana do użytku nowo
wybudowana hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Kałkowie. Dla prawidłowego jej
funkcjonowania oraz możliwości korzystania z niej przez młodzież szkolną oraz różne podmioty
niezbędne jest określenie zasad i warunków na jakich będzie udostępniana. Do właściwości rady
gminy należy określenie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz – czy jest konieczna uchwała.
Burmistrz – zgodnie z opinią Radcy Prawnego uchwała musi być.
Radny Pan Henryk Mamala – odciążyć siebie, czy nie może to być załatwione z dyrektorem.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie oraz
upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z
tytułu jej udostępniania.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Na tym zakończono protokół.
1) Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej
Sylwester Łucki ______________________
2) Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej
mgr Teresa Skiba ______________________
3) Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi
Aleksander Pacławski ______________________
4) Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Zaczyk ______________________

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-29
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-29 14:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-29 14:35Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 listopada 2013 r.

1
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 29 listopada 2013 r.
Nr 7/2013 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej;
Nr 7/2013 Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej;
Nr 7/2013 Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi.
W dniu 29 listopada 2013 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej-
Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisji Oświaty
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, Komisji
Rolnictwa i Problemów Wsi. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław
Zaczyk. Z poszczególnych Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
Z Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – obecnych 5
członków, 1 członek nieobecny – Pan Ryszard Piórecki.
Z Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – obecnych 6 członków.
Z Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi – obecnych 6 członków.
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli Burmistrz Pan Jan Woźniak, Skarbnik Pan Sebastian
Salecki, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie Pan mgr Wiesław mazek,
Dyrektor Zespołu Szkół w Otmuchowie Pan mgr Leszek Podruczny, Kierownik Wydziału
Podatków i Opłat Pani mgr Olimpia Szołtysik-Talik.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który jednogłośnie przyjęto.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. „Równy start lepsza przyszłość” nr
POKL.09.01.02.-16-046/13-00 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu;
4) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy Otmuchów;
5) wysokości stawek podatku od nieruchomości;
6) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r.;
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
2. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2013 r.
Ad.1
1) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do powyższego projektu uchwały o treści jak przedłożono
radnym.
Uzasadnienie do projektu uchwały:
1. Zwiększenie dochodów i zmniejszenie wydatków bieżących w 2013 r.
2. Zmniejszenie limitu na 2013 r. - „Rewitalizacja terenu rekreacyjno- wypoczynkowego
„Solarium” wraz z monitoringiem i remontem kina „Podzamcze” w Otmuchowie – 50 000,00 zł –
Wykaz przedsięwzięć do WPF poz. 1.1.2.5.
2
3. Zmniejszenie wydatku na 2013 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kałków – etap II gm.
Otmuchów – 226 500,00 zł Wykaz przedsięwzięć do WPF poz.1.3.2.5.
4. Zwiększenie limitu wydatków na 2013 r. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę
widowisko-sportową – 880 000,00 zł Wykaz przedsięwzięć do WPF poz.1.3.2.6.
5. Zmniejszenie limitu wydatków na 2013 r. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kałkowie o halę
widowisko-sportową – 150 000,00 zł Wykaz przedsięwzięć do WPF poz.1.3.2.7.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – 5 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw,0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
2) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2013
rok.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do powyższego projektu uchwały o treści jak przedłożono
radnym.
Uzasadnienie do projektu uchwały:
Zmiany w planie dochodów:
Dział 900 – Zwiększenie środków na realizację robót publicznych w Gminie Otmuchów w 2013
roku – 70 312,08 zł.
Zmiany w planie wydatków:
Dział 020 – Zwiększenie wydatków na pielęgnację lasu komunalnego - 20 000,00 zł.
Dział 600 – Zwiększenie wydatków bieżących na remont dróg gminnych– 120 000,00 zł.
Dział 700 Zmniejszenie wydatku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 105 000,00 zł.
Dział 757 - Zmniejszenie wydatku na obsługę długu publicznego – 80 000,00 zł.
Dział 758 – Zwiększenie wydatku na Różne rozliczenia finansowe – odzyskanie VAT-u w 2013
roku prowizja dla firmy Deloitte,– 13 906,17 zł (korekty deklaracji za 2009 rok oraz od
inwestycji).
Dział 758 – Zmniejszenie rezerwy ogólnej – 46 000,00 zł.
Dział 801 – Zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Ligota Wielka na
2013 rok – 94 393,83 zł.
Dział 801 – Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w związku z korektą planu w Szkołach
Podstawowych 300 000,00 zł oraz w Liceum Ogólnokształcącym – 281 728,95 zł.
Dział 801 – Zwiększenie wydatku „Wkład własny w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-
16-046/13-00 - Równy start lepsza przyszłość ” – 71 728,95 zł.
Dział 801 – Zwiększenie wydatku majątkowego na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Jarnołtowie o halę widowisko-sportową – 880 000,00 zł.
Dział 801 – Zwiększenie wydatku majątkowego na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Kałkowie o halę widowisko-sportową – 150 000,00 zł.
Dział 851 – Zwiększenie wydatków w związku z pracami komisji przeciwdziałania alkoholizmowi
– 2 000,00 zł.
Dział 852 – Zwiększenie wydatków związanych z Dożywianiem dzieci w szkołach – 58 000,00 zł.
Dział 852 – Zwiększenie wydatków na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej –
36 700,00 zł.
Dział 854 – Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w związku z korektą planu w Świetlicach
szkolnych – 50 000,00 zł.
3
Dział 900 – Zmiany w paragrafie wydatku inwestycyjnego w ramach zadania „Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice etap II”. (zmniejszenie w §6050 –
1 625 395,99 zwiększenie w §6059 – 1 625 395,99).
Dział 900 – Zmniejszenie wydatku majątkowego Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kałków –
etap II gm. Otmuchów – 226 500,00 zł.
Dział 900 – Zmniejszenie wydatku na gospodarowanie odpadami – 22 500,00 zł.
Dział 900 – Zmniejszenie wydatku na oświetlenie uliczne, placów i dróg – 100 000,00 zł.
Dział 900 – Zwiększenie wydatków na bieżące funkcjonowanie Gospodarstwa Komunalnego –
185 000,00 zł.
Dział 900 – Zwiększenie wydatków na realizację robót publicznych w Gminie Otmuchów w 2013
roku – 70 312,08 zł.
Dział 900 – Zwiększenie wydatków na Zakup usług – 30 000,00 zł.
Dział 900 – Zmniejszenie wydatku majątkowego „Rewitalizacja terenu rekreacyjnegowypoczynkowego
„Solarium” wraz z monitoringiem i remontem kina „Podzamcze” w
Otmuchowie – 50 000,00 zł.
Dział 921 – Zmniejszenie wydatku na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 100 000,00 zł.
Dział 921 – Zmniejszenie planu zadanie Wiejskie centrum kultury i rekreacji kontynuacja
wykonanie podium i zadaszenia sceny – Buków – 1,00 zł
Dział 921 – Zwiększenie planu zadanie Zakup materiałów pod budowę i montaż altany ogrodowej
– Piotrowice Nyskie 1,00 zł.
Zmiany w planie dotacji:
Dział 801 – Zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Ligota Wielka
94 393,83 zł za 2013 r..
Dział 921 – Zwiększenie dotacji na ochronę zabytków – dziedzictwa narodowego 100 000,00 zł.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej- 5 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej – 6 za,
0- przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
3) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji
projektu pt. „ Równy start lepsza przyszłość” nr POKL.09.01.02-16-046/13-00 oraz
zabezpieczenia wkładu własnego do projektu.
Radny Pan Henryk Mamala – czy zostały poczynione działania dotyczące przeprowadzonych
egzaminów gimnazjalnych w części przyrodniczej, ponieważ wypadły bardzo słabo.
Dyrektor Zespołu Szkół w Otmuchowie Pan Leszek Podruczny zapewnił, że zwrócono uwagę na
część przyrodniczą i ujęto w projekcie.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. „ Równy start lepsza przyszłość” nr
POKL.09.01.02-16-046/13-00 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej- 5 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
4
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
4) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów.
Burmistrz poinformował, że odbyło się spotkanie z przewodniczącymi Komisji na którym
rozmawialiśmy nt podatku rolnego w 2014 roku. Po zapoznaniu się z opinią Izby Rolniczej w
Opolu, która przychyliła się do obniżki podatku na rok 2014 zaproponowaliśmy podnieść tylko o
wskaźnik inflacji do kwoty 67,30 złotych za 1 dt. Burmistrz stwierdził, że należy zdać sobie
sprawę z tego, że wpływy z podatku rolnego są dochodem własnym, a ewentualne obniżenie
stawek podatku z tego tytułu może negatywnie wpłynąć na finanse gminy i w konsekwencji
spowodować, że gmina będzie przeznaczać mniejsze kwoty na rozwój, co stanie się bezpośrednią
przyczyną, np. zmniejszenia wydatków na infrastrukturę, drogi, przedszkola na naszym obszarze.
Radny Pan Wiesław Czapiga – został przekazany nam projekt budżetu na 2014 r. podatek rolny
zaplanowano w wysokości 3 100 000,00 zł, dochody rolników spadły, koszty produkcji wzrosły,
można obniżyć podatek rolny o 200 tys. zł.
Radny Pan Henryk Mamala – na zorganizowanie Lata Kwiatów zaplanowane jest 450 tys. zł,
można obniżyć o 200 tys.
Radny Pan Sylwester Łucki – organizowanie Lata Kwiatów to już tradycja, powinno tak zostać.
Radny Pan Aleksander Pacławski – rolnicy nie powinni być stratni, posiadają różne dopłaty np.
dopłaty do paliwa.
Burmistrz poinformował, że należy się zastanowić jak zrealizować budżet, z czego zrezygnować,
jest wiele sytuacji kiedy Gmina musi wkroczyć i pomagać na ile nas stać. Proszę przeglądnąć
budżet, my podnosimy podatek rolny tylko o inflację. Są wydatki i inwestycje, my nie możemy się
uwsteczniać.
Radny Pan Sylwester Łucki – przez ostatnie lata dużo zostało zrobione w naszej Gminie.
Burmistrz – w większości skład budżetu bez subwencji to 28-29% to udziały w podatku rolnym.
Trzeba pamiętać, że ulgi otrzymują rolnicy przy zakupie gruntów a zaległości wynoszą ok. 300 tys.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do Kierownika Wydziału Podatkowego o
przedstawienie wysokości podatku rolnego za 1 hektar przeliczeniowy w roku 2013 i proponowany
na 2014 r.
Kierownik Wydziału Podatkowego Pani Olimpia Szołtysik-Talik - rolnicy za 1 hektar
przeliczeniowy w roku 2013 płacili 162,38 zł, natomiast proponowany w 2014 r.- 168,25 zł .
Wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy
Otmuchów.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych komisjach przedstawia się następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej - 5 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się.
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 1 przeciw, 0 wstrzymało się.
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się.
5) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Burmistrz przedstawił dla porównania stawkę podatku od nieruchomości za 2013 rok i
proponowaną na 2014 rok tj.
-od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obecna stawka za 1 m2 0,87 zł
– proponowana 0,89 zł;
- od gruntów pod jeziorami, zbiornikami wodnymi, elektrowni wodnych obecna stawka za ha 4,51
zł – proponowana 4,56 zł;
5
- od gruntów zajętych przez organizacje pożytku publicznego obecna stawka za 1 m2 0,21 zł -
proponowana 0,23 zł;
- od budynków mieszkalnych obecna stawka za 1 m2 0,73 zł – proponowana 0,74 zł;
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obecna stawka za 1 m2
22,82 zł – proponowana 22,96 zł;
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem
siewnym, obecna stawka za 1 m2 10,75 zł. – proponowana 10,75 zł;
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych obecna stawka za 1 m 2 4,63 zł
– proponowana 4,68 zł.
- od budynków pozostałych obecna stawka za 1 m2 5,75 zł – proponowana 5,90 zł.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – 5 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej – 6 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
6) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2014 roku.
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o treści : na podstawie art. 5a ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacji z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 przeprowadzonych na podstawie
uchwały Nr XL/319/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie dnia 30 września 2010 r. roczny program
współpracy do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – 5 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
7) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Burmistrz poinformował – umowy dzierżawne zawarte na przedmiotowe nieruchomości będą
kolejnymi umowami z dotychczasowymi dzierżawcami po umowach zawartych na czas
oznaczony do 3 lat. W załączniku do uchwały sporządzono wykaz dzierżawców, którzy są
dzierżawcami gruntów komunalnych a którym umowy wygasają.
6
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej- 5 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
8) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
najmu lokali użytkowych.
Burmistrz poinformował – umowy najmu lokali użytkowych zawarte na czas określony do 3 lat,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad nabywania, zbywania i
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania mogą być
zawierane przez Burmistrza wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej w Otmuchowie.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej- 5 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Ad. 2
Rozpatrzono informację o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w
2013 roku.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz – nasza młodzież odnosi sukcesy w olimpiadach, dlaczego nie
uwzględniono tego w informacji.
Dyrektor ZOS Pan Wiesław Mazek - jeśli chodzi o sukcesy naszych uczniów to sukces w średniej
szkole ucznia Marzec, który był finalistą ogólnopolskiej olimpiady matematycznej, młodzież
odnosi sukcesy również sportowe jak też w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach. Informacje
nt osiągnięć naszych uczniów są umieszczane na stronie naszych szkół oraz na stronie Urzędu
Miejskiego w Otmuchowie.
Burmistrz poinformował, że zostanie przygotowany załącznik o osiągnięciach uczniów w
poszczególnych szkołach.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz – pozwoliłem sobie porównać koszty kształcenia ucznia w roku
2012 i 2013 np. Szkoła w Grądach, co spowodowało gwałtowne podniesienie kosztów.
Dyrektor ZOS Pan Wiesław Mazek - wpłynęło kilka czynników na wysokość średnich kosztów
kształcenia ucznia tj. zmiany w strukturze zatrudnienia nauczyciela, urlopy na poratowanie
zdrowia oraz zwolnienia lekarskie nauczycieli co spowodowało zastępstwo za danego nauczyciela
a co za tym idzie podniesienie kosztów.
Radny Pan Henryk Mamala - czy w związku z podaną liczbą uczniów w szkołach i przedszkolach
wydatki się zbilansowały.
Dyrektor ZOS Pan Wiesław Mazek – środki bilansowe rozkładają się na całość. W klasach
zawodowych mamy nadwyżkę środków finansowych natomiast klasy I szkoły średniej są
nieliczne – 15 osób i występuje niedobór środków finansowych. Nigdzie nie jest tak, że
7
subwencja oświatowa pokrywa wydatki, klasy musiałyby liczyć 30 - 31 uczniów, żeby
wystarczyło.
Burmistrz - zmniejszenie wydatków w szkołach następuje poprzez oszczędzanie w wydatkach,
poprzez wykonywanie remontów i inwestycji środkami własnymi tj. pracowników Gospodarstwa
Komunalnego, roboty publiczne, współpracujemy z Urzędem Pracy.
Radny Pan Henryk Mamala - zmieniła się struktura szkół, czy w związku z tym będzie mniejszy
dodatek wyrównawczy.
Dyrektor ZOS Wiesław Mazek - nie odbiega od roku 2012, pocieszające jest, iż przygotowywana
jest nowelizacja karty nauczyciela dotycząca dodatków wyrównawczych.
Radny Pan Henryk Mamala – pocieszający jest wynik zdalności matur w naszej Gminie. Czy
zostały zakupione testery narkotyczne.
Burmistrz - jeszcze nie zostały zakupione, ale przeznaczyliśmy środki na zakup dwóch testerów do
szkoły w Otmuchowie i Jarnołtowie.
Dyrektor ZOS Pan Wiesław Mazek - poinformował, że w m-cu październiku dożywianych jest
nieodpłatnie 400 uczniów i 100 kolejnych w listopadzie. Uzyskaliśmy środki na dożywianie dzieci
z Banku Gospodarki Żywnościowej. Umowy zostały podpisane przez wszystkie szkoły.
Zakupiliśmy 10 ton produktów żywnościowych tj. ok. 30 tysięcy złotych. Dokonaliśmy
modernizacji stołówki w Jarnołtowie. Dalej utrzymujemy dwie bezpłatne formy dożywianiamleko,
warzywa i owoce. Obniżamy odpłatność za przedszkole 5-cio godzinne z stawki 1,20 zł do
1,00 zł.
Burmistrz poinformował, że pięknie zainwestowaliśmy w oświatę, zaplecze sportowe, zdajemy
sobie sprawę, iż nie unikniemy walki o dzieci z pobliskich miejscowości, aby dzieci te do nas
wracały, aby szkoły nadal funkcjonowały jak dotychczas.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały informację o realizacji zadań
oświatowych w Gminie Otmuchów w 2013 r.
Głosowanie w poszczególnych Komisjach przedstawia się następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej- 5 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Na tym zakończono protokół.
1) Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej
Sylwester Łucki _____________________
2) Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej
mgr Teresa Skiba ______________________
3) Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi
Aleksander Pacławski ______________________
4) Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Zaczyk ______________________

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-29
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-29 14:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-29 14:37Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28.10.2013 r.

str. 1
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 28.10.2013 r.
Nr 6/2013 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej;
Nr 6/2013 Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej;
Nr 6/2013 Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi.
W dniu 28 października 2013 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji RM – Komisji
Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisji Oświaty Kultury i
Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa i
Problemów Wsi. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk.
Z poszczególnych Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
Z Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – obecnych 3
członków, 3 nieobecnych - Pani Teresa Pajestka, Pan Mieczysław Peklicz, Pan Ryszard Piórecki.
Z Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej - obecnych 5 członków, nieobecny 1 - Pani Teresa Pajestka.
Z Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi – obecnych 3 członków, nieobecnych 3 - Pan Szymon
Bryjka, Pan Sylwester Łucki, Pan Aleksander Pacławski..
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli Burmistrz Pan Jan Woźniak, Skarbnik Pan Sebastian
Salecki.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który jednogłośnie przyjęto.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Otmuchów na rok 2014;
4) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na
rok 2014;
5) zmiany uchwały Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01
marca 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach
konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6) uchylenia uchwały Nr XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25
września 2013 r. w sprawie zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w
gminie Otmuchów;
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość;
8) przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą ,,Trasy Rowerowe EuroVelo”.
2. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
1) Wojewody Opolskiego;
2) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie;
3) Burmistrza Otmuchowa;
4) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie.
3. Uchwała nr 403/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.
4. Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
str. 2
5. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania prac
społecznie użytecznych wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie dotyczącą
potrzeb Sądu w zakresie wykonywania prac przez skazanych.
Ad. 1
1) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
2) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Zmiany w planie dochodów:
Dział 700 – Zmniejszenie dochodu ze sprzedaży mienia - 851 008,59 zł.
Dział 758 – Zwiększenie Subwencji oświatowej – na zakup sprzętu szkolnego i pomoce
dydaktyczne – 15 000,00 zł.
Dział 758 – Zwiększenie dochodu w związku z odzyskanym VAT-em – 170 000,00 zł.
Dział 758 – Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 r. – 64 012,73 zł.
Dział 801 – Środki Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Równy start lepsza przyszłość –
406 464,08 zł.
Dział 900 – Środki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie do zadania
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice etap II - I transza
851 008,59 zł.
Zmiany w planie wydatków:
Dział 600 – Zmniejszanie wydatku majątkowego Remonty i modernizacje dróg gminnych -
40 000,00 zł.
Dział 758 – Zwiększenie wydatku na Różne rozliczenia finansowe – (odzyskany VAT) prowizja
Deloitte, Ministerstwo Sportu i Turystyki – 79 000,00 zł.
Dział 758 – Zmniejszenie rezerwy ogólnej -100 000,00 zł.
Dział 801 – Zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Ligota Wielka –
64 012,73 zł.
Dział 801 - Zakup zmywarko - wyparzarki do Szkoły w Jarnołtowie – 5 000,00 zł.
Dział 801 – Zmniejszenie wydatków bieżących na Przedszkola (15 000,00 zł) i Dokształcanie
nauczycieli (10 000,00 zł) - 25 000,00 zł.
Dział 801 – Zwiększenie wydatku na zakup pomocy dydaktycznych – 15 000,00 zł.
Dział 801 – Zakup pieca c.o. dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej,
Publicznego Przedszkola w Mesznie 20 000,00 zł.
Dział 801 – Zwiększenie wydatku na Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę
widowiskowo – sportową - 400 000,00 zł.
Dział 801 – Wydatki związane z PO KL – 406 464,08 zł
Dział 900 – Zmniejszenie wydatku majątkowego na Rewitalizacja terenu rekreacyjnego -
wypoczynkowego "Solarium" wraz z monitoringiem i remontem kina "Podzamcze" w
Otmuchowie – 260 000,00 zł.
str. 3
Dział 900 – Dofinansowanie z POI i Ś w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice etap II wg umowy na dofinansowanie 1 009 090,68 zł.-
zmiany w paragrafach (zmniejszenie w §6050 – 1009 090,68, zwiększenie w §6058 -851 008,59
oraz §6059- 158 082,09).
Dział 921 – Zwiększenie wydatku na zakup usług 91 000,00 zł.
Zmiany w planie dotacji:
Dział 801 – Zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Ligota Wielka
64 012,73 zł za 2012 r.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz – dlaczego musimy zwrócić dotacje za 2012 r.
Burmistrz – przy naliczeniu popełniono błąd i w związku z tym należy zwrócić.
Radny Pan Wiesław Czapiga – na stronie 4 w dziale 758 odzyskany WAT.
Burmistrz – jest to WAT, który będziemy musieli zwrócić.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
3) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2014.
Realizacja działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. Program ten na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi winien być uchwalany corocznie przez radę
gminy. Również zgodnie z tym artykułem stanowi on część strategii rozwiązywania problemów
społecznych, której obowiązek uchwalenia wynika z ustawy o pomocy społecznej.
Radny Pan Henryk Mamala – przed przyjęciem programu rozliczyć obecny rok.
Burmistrz szczegółowo omówił realizację programu w roku bieżącym.
Inspektor UM Otmuchów Pani Ewa Urzędowska szczegółowo przedstawiła realizację programu
dla poszczególnych organizacji pożytku publicznego.
Radny Pan Henryk Mamala – jak wygląda finansowanie Klubu AA.
Inspektor UM Otmuchów Pani Ewa Urzędowska – jest prowadzony Klub AA, który prowadzi
jeden z członków Komisji. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sali na plebanii.
Radny Pan Henryk Mamala – jak wygląda profilaktyka w szkołach.
Burmistrz – były organizowane dwa słuchowiska dla dzieci i młodzieży. Dowożono dzieci i
młodzież do szkoły w Rolniku w Nysie, gdzie były słuchowiska.
Radny Pan Henryk Mamala – czy u nas funkcjonują Ruch AL-Anom, AL-Aten.
Burmistrz – u nas nie ma zarejestrowanej takiej działalności.
Radna Pani Teresa Skiba – wypowiadam się jako członek Komisji – są to tylko słowa w
porównaniu do tego co tam się dzieje.
Radny Pan Henryk Mamala – niech będzie uwypuklony Program Alkoholowy w Zespole Szkół.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz – czy w przyszłym roku można podnieść środki dla organizacji
pozarządowych realizujących zadania statutowe.
Burmistrz – ile by się dało to zawsze mało. Zapewniamy transport klubom na wyjazdy na
rozgrywki. Płacimy za reklamę tych klubów. Żaden z klubów nie płaci za boisko, salę sportową.
str. 4
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Otmuchów na rok 2014.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
4) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2014.
Realizacja działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii prowadzona jest w
postaci gminnego programu. Program ten na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o przeciwdziałaniu narkomanii winien być uchwalony przez radę gminy. W ustawie nie jest
wskazane na jaki okres program ma być podejmowany dlatego też okres jego obowiązywania
jest równy z okresem obowiązywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w
Gminie Otmuchów na lata 2011–2015, która została wprowadzona Uchwałą Nr III/13/2010
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 13 grudnia 2010 r. Zgodnie z art. 10 ust. 2 Gminny
Program stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych, której obowiązek
uchwalenia wynika z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Radny Pan Henryk Mamala – zakup testu dla gimnazjów.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok
2014.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
5) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/217/2013 Rady
Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji
wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój
miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog
społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
W związku ze zbliżającym się terminem 31 października br., do którego to zgodnie z zapisami
umowy partnerstwa projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” miały być podpisane umowy
dotacyjne pomiędzy Liderem (Gminą Nysa) a Partnerami projektu oraz nie podpisaniem umowy
dofinansowania projektu ze środków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - konieczna jest
zmiana przyjętego terminu podpisania dotacji celowych.
Biorąc pod uwagę informacje uzyskane z MRR, iż umowy dofinansowania projektów w ramach
Programu Regionalnego może to potrwać nawet do końca grudnia br. – proponuje się zmianę
terminu z 31.10.2013 r. na 17.02.2014 r.
str. 5
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013 r. w
sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek
samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami
społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
6) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/250/2013 Rady
Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad dożywiania dzieci
w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
Prowadzenie nieodpłatnego dożywiania dzieci mieszkających na terenie Gminy Otmuchów i
uczęszczających do przedszkoli i szkół Gminy Otmuchów w kształcie przedstawionym uchwałą
nie wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską. Dlatego jako zbędną należy ją uchylić.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Nr XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września
2013 r. w sprawie zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
7) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
8) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą
,,Trasy Rowerowe EuroVelo”.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą ,,Trasy Rowerowe EuroVelo”.
str. 6
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Ad. 2
Rozpatrzono Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
1) Wojewody Opolskiego;
2) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie;
3) Burmistrza Otmuchowa;
4) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały Informacje z analizy
oświadczeń majątkowych.
1) Wojewody Opolskiego;
2) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie;
3) Burmistrza Otmuchowa;
4) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie.
Głosowanie w poszczególnych Komisjach przedstawia się następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Ad. 3
Rozpatrzono Uchwałę nr 403/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały Uchwałę nr 403/2013 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze.
Głosowanie w poszczególnych Komisjach przedstawia się następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Ad. 4
Rozpatrzono Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały Wystąpienie pokontrolne
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
Głosowanie w poszczególnych Komisjach przedstawia się następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
str. 7
Ad. 5
Rozpatrzono Informację o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu
wykonania prac społecznie użytecznych wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie
dotyczącą potrzeb Sądu w zakresie wykonywania prac przez skazanych
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały Informację o podmiotach
obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania prac społecznie użytecznych wraz z
opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie dotyczącą potrzeb Sądu w zakresie wykonywania prac
przez skazanych
Głosowanie w poszczególnych Komisjach przedstawia się następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Na tym zakończono protokół.
1) Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej
Sylwester Łucki ______________________
2) Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej
mgr Teresa Skiba ______________________
3) Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi
Aleksander Pacławski ______________________
4) Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Zaczyk ______________________

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-29
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-29 14:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-29 14:39Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 25.09.2013 r.

str. 1
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 25.09.2013 r.
Nr 5/2013 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej;
Nr 5/2013 Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej;
Nr 5/2013 Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi.
W dniu 25 września 2013 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji RM – Komisji
Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisji Oświaty Kultury i
Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa i
Problemów Wsi. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk.
Z poszczególnych Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
Z Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – obecnych 5
członków, 1 nieobecny - Pani Teresa Pajestka.
Z Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej - do punktu 1.6 porządku posiedzenia obecnych 3 członków, nieobecnych 3
członków - Pan Henryk Mamala, Pani Teresa Pajestka, Pan Waldemar Wąsowicz, od punktu 1.7
porządku posiedzenia obecnych 4 członków, nieobecnych 2 członków - Pani Teresa Pajestka i
Pan Waldemar Wąsowicz.
Z Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi – obecnych 5 członków, nieobecnych 1 - Pan Szymon
Bryjka.
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli Burmistrz Pan Jan Woźniak, Skarbnik Pan Sebastian
Salecki.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który jednogłośnie przyjęto.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) uchylenia uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca
2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2017;
4) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2018;
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość;
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;
7) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu;
8) zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
9) zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za pierwsze półrocze 2013
r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć.
Ad. 1
1) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
str. 2
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
2) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok .
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do załącznika nr 2 projektu uchwały w sprawie zmiany
budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok o następującej treści:
- w dziale 926
w kolumnie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w następujących pozycjach:
„926-Kultura Fizyczna”, „92601 Obiekty sportowe” przed kwotami „30 000,00” wpisuje się
znak „minus (-)”;
- w pozycji „RAZEM ”
w kolumnie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” przed kwotą „30 000,00” wpisuje się
znak „minus (-)”;
w kolumnie „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” skreśla się „102 598,46” i w to
miejsce wpisuje się „162 598,46”.
Zmiany w planie dochodów:
Dział 801 – Rozliczenie dotacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki na 2013 r. – (-4 018,58),
(522,00) oraz zwiększenie dochodów z rozliczenia odsetek 16,58 zł.
Zmiany w planie wydatków:
Dział 010 – Zwiększenie wydatku na naprawę, oczyszczanie i konserwację rowów
melioracyjnych 80 000,00 zł.
Dział 600 – Zwiększenie wydatku na lokalny transport zbiorowy 24 642,98 zł.
Dział 600 – Zwiększenie wydatku Partycypacja w kosztach remontu chodników przy drogach
powiatowych 357,02 zł.
Dział 600 – Zmniejszenie wydatku majątkowego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych relacji Jodłów - Nadziejów” -50 000,00 zł.
Dział 600 – Zmniejszenie wydatku majątkowego „Remonty i modernizacje dróg gminnych” -
40 000,00 zł.
Dział 700 – Zmniejszenie wydatku na Różne opłaty i składki – 60 000,00 zł.
Dział 710 – Zmniejszenie wydatku na zakup usług -20 000,00 zł.
Dział 750 – Zwiększenie wydatku na realizację operacji „Utworzenie portalu internetowego
promującego turystykę i rekreację na terenie Gminy Otmuchów” – 20 295,00 zł.
Dział 801 – Zmniejszenie wydatków na przedszkola i stołówki szkolne i przedszkolne –
284 400,00 zł.
Dział 801 – Rozliczenie POKL – 3 480,00 zł.
Dział 852 – Zwiększenie środków na odpłatny pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy
społecznej 130 000,00 zł.
Dział 853 – Środki na Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – żłobki – 284 400,00 zł.
Dział 900 – Zmniejszenie wydatku na Budowę nowych punktów świetlnych na terenie Gminy -
100 000,00 zł.
Dział 900 – Zwiększenie wydatku na dopłatę do wody dla mieszkańców 50 000,00 zł.
Dział 900 – Zwiększenie wydatku na realizację operacji „Zagospodarowanie terenów
przyległych do Zamku w Otmuchowie poprzez zakup małej infrastruktury oraz nasadzenia
tradycyjnej roślinności w celu odnowienia i wyeksponowania cennego dziedzictwa
przyrodniczego” 33 269,52 zł.
Dział 921 – Zmniejszenie wydatku na zakup usług -13 564,52 zł.
str. 3
Dział 921 – Zmiana nazwy zadania i klasyfikacji paragrafu wydatków „Zakup i montaż altany
ogrodowej” – Piotrowice Nyskie -3 000,00 zł, na „Zakup materiałów pod budowę i montaż
altany ogrodowej” – Piotrowice Nyskie 3 000,00 zł.
Dział 926 – Zmniejszenie wydatku na Wynagrodzenie bezosobowe 30 000,00 zł oraz
zmniejszenie na Zakup usług remontowych 25 000,00 zł.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok .
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
3) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady
Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2017.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata
2013 – 2017 nie obejmował prognozy dotyczącej stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
gminy w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, co
wpływa na legalność całej uchwały. Wobec powyższego należy uchylić uchwałę Nr
XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013
r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2017.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
4) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2018.
Obowiązek opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy wynika z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz.
266 z późn. zm.). Niniejsza uchwała jako nowy dokument w stosunku do poprzedniej wynika z
dokonania dużej ilości zmian, nowych potrzeb w tym zakresie, jak również uwzględnienia
zmiany w przepisach. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów
podaje aktualny stan zasobu mieszkaniowego. Zawiera prognozę dotyczącą wielkości oraz
stanu technicznego zasobu, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, plan realizacji
budownictwa mieszkaniowego ze wskazaniem źródeł finansowania przedsięwzięć
inwestycyjnych. Określa także sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami, planowane
działania w sprawie gospodarowania zasobem mieszkaniowym, jak również określa zasady
str. 4
polityki czynszowej i warunki obniżania czynszu jako instrumentu niezbędnego do zapewnienia
ochrony rodzin najsłabszych ekonomicznie.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów
na lata 2013 – 2018.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
5) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
6) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
lokalu użytkowego.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Przybył radny Pan Henryk Mamala, członek Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz
Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej. Obecnych 4 Członków Oświaty Kultury i
Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, 2 nieobecnych Pani
Teresa Pajestka i Pan Waldemar Wąsowicz.
7) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska
Opolskiego w Opolu.
Uzasadnienie do projektu uchwały - W Radach Miejskich i Radach Gmin w 37 gminach trwa
procedura przyjęcia piątej zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego - wymaganą
prawem bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Związek Gmin
Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym i od 22 lat działa na rzecz
rozwoju społecznego i gospodarczego gmin oraz regionu Śląska Opolskiego. Związek wspiera
str. 5
główne nurty działalności samorządów gmin: oświaty, pomocy społecznej i gospodarki
komunalnej. Związek świadczy usługi na rzecz swoich członków poprzez działalność
Zgromadzenia, Zarządu i Biura oraz Zespołów: ds. Oświaty, ds. Pomocy Społecznej, ds.
Gospodarki Komunalnej i zespołów doraźnych. W sprawach mających znaczenie dla rozwoju
społecznego i gospodarczego gmin Związek gromadzi, przetwarza i przekazuje informacje dla
samorządów gminnych, prowadzi dla gmin działalność doradczą i szkoleniową, organizuje
wymianę doświadczeń pomiędzy gminami oraz występuje do władz państwowych i
samorządowych. Od początku VI kadencji Związek przeprowadził m.in.:
1) dwa cykle szkoleń dla Rad Gmin w 2011 r. i w 2012 r.,
2) dwie edycje Forum Przewodniczących Rad Gmin,
3) szkolenia dla prezydentów, burmistrzów i wójtów,
4) liczne szkolenia dla kierowników, głównych księgowych i pracowników Ośrodków Pomocy
Społecznej,
5) szkolenia dla skarbników gmin i sekretarzy gmin,
6) szkolenia dla naczelników wydziałów oświaty,
7) szkolenia dla naczelników wydziałów gospodarki komunalnej.
Od początku 2011 r. do dnia 26 czerwca 2013 r. Związek przeprowadził 75 przedsięwzięć
szkoleniowych z udziałem łącznie 1.859 osób. Od początku VI kadencji Związek kontynuuje
aktywność w zakresie opiniowania i formułowania projektów ustaw (na przełomie lat 2009/2010
uzyskano efekty uchwalonej pod koniec 2009 r. nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela według
projektu przygotowanego przez Związek i w wyniku ogólnopolskiej kampanii Związku). W
lutym 2013 r. Związek zwrócił się z apelem do Prezydenta RP o nadzwyczajną inicjatywę
legislacyjną w sprawie przesunięcia terminu wejścia w życie „rewolucji śmieciowej”, uzyskując
poparcie z 64 gmin. Od początku VI kadencji Związek prowadzi intensywne prace na rzecz
zmniejszenia wydatków gmin na utrzymanie oświetlenia ulicznego i zaopatrzenie w energię
elektryczną. W latach 2010-2011 Zespół Związku Gmin Śląska Opolskiego przeprowadził
skuteczne negocjacje z koncernem energetycznym na temat warunków umowy na utrzymanie
instalacji oświetlenia ulicznego. W 2012 r. sukces uzyskała Grupa zakupowa Związku Gmin
Śląska Opolskiego w przetargu na zakup energii elektrycznej dla 47 jednostek posiadających
osobowość prawną, w tym 23 gmin oraz gminnych spółek i instytucji kultury. Na podstawie
uzyskanych doświadczeń powstała druga poszerzona Grupa zakupowa ZGŚO, która dla
przetargu w 2013 r. zrzeszyła 84 jednostki z osobowością prawną, w tym 36 gmin - prawie
wszystkie gminy członkowskie i wszystkie gminy przystępujące do Związku. Przeprowadzony
przetarg dotyczył dostawy energii elektrycznej dla 410 obiektów (szkół i innych jednostek
budżetowych, zakładów budżetowych, spółek i instytucji kultury). Przetarg z 2012 r. przyniósł
oszczędności sięgające 25% środków przeznaczonych na ten cel (w stosunku do wówczas
obowiązujących taryf suma oszczędności wyniosła około 5 milionów zł). W wyniku
tegorocznego przetargu członkowie Grupy zakupowej ZGŚO uzyskają oszczędności sięgające
prawie 40% w stosunku do obecnie obowiązujących cenników (suma oszczędności obecnie
wyniesie ponad 10 milionów zł). Korzyści finansowe uzyskane przez gminy w wyniku
przetargów grup zakupowych ZGŚO stanowią wielokrotność składek członkowskich na rzecz
Związku. Grupy zakupowe i grupowe negocjacje cenowe stały się wiodącym nurtem pracy
Związku. W dniu 25 czerwca 2013 r. weszła w życie czwarta zmiana Statutu. W wyniku piątej
zmiany Statutu Związek Gmin Śląska Opolskiego zrzeszać będzie 37 gmin. Obecnie spełniamy
wolę Rad, które podjęły uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Śląska Opolskiego i
przyjęcia jego Statutu – Gminy Gogolin, Gminy Łubniany, Gminy Zdzieszowice i Gminy
Otmuchów.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
str. 6
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
8) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
Uzasadnienie do projektu uchwały - Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwi Burmistrzowi Otmuchowa wyróżnienie
uzdolnionych uczniów za ich osiągnięcia naukowe i sportowe. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14a
ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie
uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
9) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i
szkołach w gminie Otmuchów.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zasad
dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Ad. 2
Rozpatrzono Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za pierwsze
półrocze 2013 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć.
Burmistrz omówił Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za
pierwsze półrocze 2013 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały Informację o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Otmuchów za pierwsze półrocze 2013 r. oraz informację o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
Głosowanie w poszczególnych Komisjach przedstawia się następująco:
str. 7
Komisja Planowania Budżetu i Finansów – 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Na tym zakończono protokół.
1) Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej
Sylwester Łucki ______________________
2) Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej
mgr Teresa Skiba ______________________
3) Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi
Aleksander Pacławski ______________________
4) Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Zaczyk ______________________

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-29
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-29 14:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-29 14:40Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół Nr 4/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie odbytego w dniu 30 grudnia 2013 r.

1
Protokół Nr 4/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie
odbytego w dniu 30 grudnia 2013 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie otworzył i prowadził
Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Piórecki podał, że przy ustawowym składzie pięciu
członków w posiedzeniu udział biorą wszyscy członkowie - co stanowi o prawomocności
obrad i podejmowanych uchwał.
Spoza Komisji udział w posiedzeniu wzięli Burmistrz Otmuchowa Pan Jan Woźniak,
Skarbnik Miasta Pan Sebastian Salecki.
Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia, do którego nie wniesiono
uwag i wniosków. W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie przyjęła następujący
porządek posiedzenia :
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Kontrola ściągalności podatków i opłat lokalnych w I półroczu. 2013 r.
5. Kontrola przyznawania dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków budżetu
gminy w okresie od 01 stycznia do 30 września 2013 roku.
6. Kontrola wydatków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r.
7. Analiza wykorzystania środków dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w I
półroczu 2013 roku.
8. Analiza funkcjonowania Miejsko Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie od 01
stycznia do 30 września 2013 roku.
9. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji na 2013 r. Komisja
dokona kontroli ściągalności podatków i opłat lokalnych w I półroczu. 2013 r.
Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji na 2013 r.
Komisja dokona kontroli przyznawania dodatków mieszkaniowych finansowanych ze
środków budżetu gminy w okresie od 01 stycznia do 30 września 2013 roku.
Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 6
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji na 2013 r.
Komisja dokona kontroli wydatków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r.
Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 7
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji na 2013 r.
Komisja dokona analizy wykorzystania środków dla stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych w I półroczu 2013 roku.
Protokół z przeprowadzonej analizy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2
Ad. 8
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji na 2013 r.
Komisja dokona analizy funkcjonowania Miejsko Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie
od 01 stycznia do 30 września 2013 roku.
Protokół z przeprowadzonej analizy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9
Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 30 grudnia 2013 r.
Podpisy Komisji Rewizyjnej :
1. Ryszard Piórecki – Przewodniczący _________________
2. Edward Koperniak – Członek - _________________
3. Sylwester Łucki - Członek _________________
4. Teresa Nosal - Członek _________________
5. Teresa Pajestka - Członek _________________

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-29
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-29 14:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-29 14:41Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Protokół Nr 3/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie odbytego w dniu 24 września 2013 r.

1
Protokół Nr 3/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie
odbytego w dniu 24 września 2013 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie otworzył i prowadził
Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Piórecki podał, że przy ustawowym składzie pięciu
członków w posiedzeniu udział bierze 4 członków, nieobecnych 1 Pani Teresa Pajestka - co
stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał.
Spoza Komisji udział w posiedzeniu wzięli Burmistrz Otmuchowa Pan Jan Woźniak,
Skarbnik Miasta Pan Sebastian Salecki.
Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia, do którego nie wniesiono
uwag i wniosków. W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie przyjęła następujący
porządek posiedzenia :
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.
5. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Przewodniczący poinformował, że punktem porządku obrad zgodnie z planem
pracy jest analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.
Burmistrz Otmuchowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedłożył radnym
informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.
Komisja dokonała analizy wykonania budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2013
roku w oparciu o przedłożoną informację Burmistrza. Wyjaśnień udzielali Burmistrz Pan Jan
Woźniak oraz Skarbnik Pan Sebastian Salecki.
Analizując dane zawarte w informacji Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2013 roku a to
- wykonanie planu dochodów
- wykonanie planu wydatków
- wykonanie planu dotacji
- wykonanie planu przychodów i rozchodów
- wykonanie planu przychodów i wydatków instytucji kultury
- o stanie zobowiązań Gminy Otmuchów
w zakresie zgodności z wielkościami ujętymi w uchwale Rady Miejskiej nr XXVII/197/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok z
późniejszymi zmianami Komisja nie stwierdza rozbieżności.
W okresie I półrocza 2013 roku dochody budżetowe zaplanowane w budżecie Gminy
Otmuchów w wysokości 44 353 878,11 zł wykonano w wysokości 21 712 449,10 zł co
stanowi 48,95 % planu rocznego w tym :
- dochody bieżące przy planie 39 351 505,81zł wykonano w wysokości 20 686 128,43 zł;
- dochody majątkowe przy planie 5 002 372,30 zł wykonano w wysokości 1 026 320,67 zł;
Komisja wskazuje, że na realizację dochodów własnych gminy miały skutki obniżenia
przez Radę Miejską górnych stawek podatków ogółem 1 182 459,00 w tym podatek od
nieruchomości na kwotę 806 135,50 zł, podatek od środków transportowych na kwotę
160 452,50 zł, podatek rolny na kwotę 215 871,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i
zwolnień – bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły ogółem 8 112,00 zł jest to podatek od
nieruchomości od osób prawnych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu
2
umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1 697,00 zł w tym podatek rolny od osób
fizycznych na kwotę 1 005,00 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę
692,00 zł. Umorzono odsetki na kwotę 577,00 zł. Rozłożenie na raty, odroczenia terminu
zapłaty na kwotę 15 928,90 zł.
Komisja określa jako stabilną realizację dochodów.
W zakresie wydatków obejmujących zadania własne gminy oraz zadania zlecone plan
w wysokości 51 131 423,73 zł został wykonany w kwocie 19 581 549,31 zł co stanowi 38,30
% planu w tym wydatki majątkowe przy planie 12 502 786,67 zł wykonano w wysokości
399 976,45 zł.
Komisja nie wnosi uwag do wykonania planu wydatków.
Plan dotacji w wysokości 1 523 900,00 zł wykonano w wysokości 791 793,00 zł w
tym -
- dotację podmiotową przy planie 750 000,00 zł wykonano w wysokości 415 393,00 zł;
- dotację celową przy planie 773 900,00 zł wykonano w wysokości 376 400,00 zł.
Komisja nie wnosi uwag do wykonania planu dotacji.
Planowane przychody w wysokości 7 637 545,62 zł wykonano w wysokości
1 518 133,62 zł a planowane rozchody w wysokości 860 000,00 zł wykonano w wysokości
422 000,00 zł.
Komisja nie wnosi uwag do wykonania planu przychodów i rozchodów.
W informacji wykazano stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów jest to
Pożyczka ze Skarbu Państwa oraz kredyt długoterminowy w wysokości 4 753 000,00 zł .
Dług publiczny w wysokości 4 753 000,00 zł stanowi 10,71 % planowanych
dochodów w 2013 roku.
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie
przedłożoną przez Burmistrza Otmuchowa informację o przebiegu wykonania budżetu
gminy Otmuchów oraz informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.
Stanowisko Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 2
Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 24 września 2013 r.
Podpisy Komisji Rewizyjnej :
1. Ryszard Piórecki – Przewodniczący _________________
2. Edward Koperniak – Członek - _________________
3. Sylwester Łucki - Członek _________________
4. Teresa Nosal - Członek _________________
5. Teresa Pajestka - Członek nieobecna

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-29
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-29 14:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-29 14:42Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.