2012

Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-01 12:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-01 12:38Aktualizacja dokonana przez: Artur Banasiak

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA - Zawiadamiam, że na wniosek "BAR-KOP" Barbara Wiktor Kałków- Łąka 69c, 48-364 Kałków z dnia 23.11.2011r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 05.12.2011r.) zostało wszczęte postępowanie w dniu 05 grudnia 2011r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...

GK. 6220.2.5.2011                                                           
                                                                                                  Otmuchów, dnia 09.02.2012r.  
              

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
OTMUCHOWA


            Na podstawie art. 33 ust. 1 , w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami):
1)   Zawiadamiam, że na wniosek "BAR-KOP" Barbara Wiktor Kałków- Łąka 69c, 48-364 Kałków z dnia 23.11.2011r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 05.12.2011r.)  zostało wszczęte postępowanie w dniu  05 grudnia 2011r.  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia polegającego na  wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Kałków- BARBARA" na terenie działek nr 198 i 199, obręb: Kałków,  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na  środowisko. Roboty przygotowawcze i udostępniające polegają na zdjęciu warstwy nadkładu składającego się z gleby i różnego typu materiału gliniastego (piaski zaglinione, piaski pylaste i gliny piaszczyste). Wykonanie tych prac polega na odspojeniu łyżką koparki nadkładu od złoża i przemieszczeniu go na tymczasowe zwałowisko zeŹwnętrzne nadkładu zlokalizowane na obszarze filarów ochronnych wyznaczonych dla gruntów ornych. Materiał ten zostanie wykorzystaŹny na wykonanie prac
rekultywacyjnych terenu poeksploatacyjnego.
        Inwestycja, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397) kwalifikowana jest jako zadanie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( § 3 ust. 1 pkt. 40).

2)  Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Otmuchowa.

3)  Organem   właściwym  do  dokonania  uzgodnienia  przed  wydaniem  decyzji   jest  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska w Opolu.

     4) Jednoczenie zawiadamiam  wszystkich zainteresowanych o:
a/ możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki  Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, pok. nr 15 w godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 15.00),
b/ możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni , tj. od dnia 13.02.2012r.  do dnia 05.03.2012r.

   5) Złożone  uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Otmuchowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

             Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6  oraz na stronach internetowych    Biuletynu   Informacji   Publicznej   Urzędu   Miejskiego  w   Otmuchowie
http://otmuchow.probip.pl oraz miejscu realizacji inwestycji.

MJ.

Autor: Janina Mazek
Data wytworzenia informacji: 2012-02-10
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-10 10:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-10 11:16Aktualizacja dokonana przez: Janina Mazek

Obwieszczenie Burmistz Nysy ws przebudowy gazociągu przesyłowego

Obwieszczenie_Burmistz_Nysy_ws_przebudowy_gazocigu_przesyowego
Autor: Barbara Zając
Data wytworzenia informacji: 2012-11-30
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-30 11:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-30 11:52Aktualizacja dokonana przez: Barbara Zając