Konsultacje Spoleczne

K O N S U L T A C J E Projektu REGULAMINU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW

K O N S U L T A C J E  

 

Projektu REGULAMINU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI

NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW

 

Zgodnie z uchwałą   Nr XL/319/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie  z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i niektórymi innymi podmiotami  (Dz. Urz. Woj. Op. z 2010 r. Nr 120, poz. 1326)

 

Burmistrz Otmuchowa przedstawia do konsultacji społecznych projekt

 

REGULAMINU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY OTMUCHOW

 

 

Konsultacje są prowadzone w dniach od 22 do 28 listopada 2012 r.

 

Szczegóły na stronie internetowej

 

 www.otmuchow.pl i www.otmuchow.probip.pl 

 

Zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

 

Wszelkie uwagi i wnioski prosimy składać  w terminie do 28 listopada 2012 r. :

- w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6

- w wersji elektronicznej na adres email -  umig@otmuchow.pl

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpoznania

 

 

 

                                                                                Burmistrz Otmuchowa

                                                                                 mgr inż. Jan Woźniak 

Załączniki:

1.      Projekt Regulaminu utrzymania porządku i czystości na Gminy Otmuchów

         Poniżej

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Mazek
Data wytworzenia informacji: 2012-11-22
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-22 13:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-23 07:30Aktualizacja dokonana przez: Janina Mazek

Raport z konsultacji społecznych dot Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Mazek Wiesław
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-02 13:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 13:59Aktualizacja dokonana przez: Mazek Wiesław

Burmistrz Otmuchowa ogłasza konsultacje społeczne w sprawie przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2022

Burmistrz Otmuchowa ogłasza konsultacje społeczne w sprawie przygotowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2022
 
W związku z przystąpieniem Gminy Otmuchów do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022 (Lokalny Program Rewitalizacji - LPR), Burmistrz Otmuchowa zaprasza mieszkańców, administratorów budynków, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, społeczników oraz wszystkie osoby zainteresowane rewitalizacją i rozwojem Gminy Otmuchów do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym:
    •       możliwościom aplikowania o środki UE na działania rewitalizacyjne,
    •       zasadom opracowania LPR,
    •       zasadom i harmonogramowi konsultacji społecznych.
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 roku w Sali Posiedzeń w Ratuszu Miejskim w Otmuchowie w godzinach 15:30 - 17:00 i zainauguruje proces konsultacji społecznych założeń do aktualizacji LPR, które potrwają do dnia 15 lipca br. i przyjmą formę m.in. spotkań, warsztatów, badań ankietowych, wywiadów, zbierania pisemnych propozycji projektów, uwag i wniosków.

 

Pełny tekst ogłoszenie zawarty jest w poniższym załączniku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-06 12:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-06 12:25Aktualizacja dokonana przez:

Informujemy mieszkańców Otmuchowa, Nieradowic, Sarnowic, Śliwic i Wójcic o konsultacjach społecznych dotyczących włączenia do miasta Otmuchów sołectw: Nieradowice, Sarnowice, Śliwice i Wójcice.

Informujemy mieszkańców Otmuchowa, Nieradowic, Sarnowic, Śliwic i Wójcic o konsultacjach społecznych dotyczących włączenia do miasta Otmuchów sołectw: Nieradowice, Sarnowice, Śliwice i Wójcice.
 
TERMINY KONSULTACJI:
 
Otmuchów
od 05.09.2016 godz. 19.00 do 23.09.2016 do godz. 15.00
ROZPOCZĘCIE Z UDZIAŁEM WŁADZ GMINY DNIA 05.09.2016 O GODZ.19.00 W KINIE PODZAMCZE W OTMUCHOWIE.
 
Nieradowice
od 06.09.2016 godz. 17.00 do 26.09.2016 do godz. 15.00
ROZPOCZĘCIE Z UDZIAŁEM WŁADZ GMINY DNIA 06.09.2016 O GODZ.17.00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIERADOWICACH. 
 
Sarnowice
od 06.09.2016 godz. 19.00 do 26.09.2016 do godz. 15.00
ROZPOCZĘCIE Z UDZIAŁEM WŁADZ GMINY DNIA 06.09.2016 O GODZ.19.00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SARNOWICACH.
 
Śliwice
od 07.09.2016 godz. 17.00 do 27.09.2016 do godz. 15.00
ROZPOCZĘCIE Z UDZIAŁEM WŁADZ GMINY DNIA 07.09.2016 O GODZ.17.00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŚLIWICACH.
 
Wójcice
od 07.09.2016 godz. 19.00 do 27.09.2016 do godz. 15.00
ROZPOCZĘCIE Z UDZIAŁEM WŁADZ GMINY DNIA 07.09.2016 O GODZ.19.00 W ŚWIETLICY (remizie) W WÓJCICACH.
 
 
Po co nam połączenie?
1. Możliwość dalszego korzystania ze środków unijnych i innych źródeł finansowania.
Niekorzystna tendencja demograficzna (wyludnienie) doprowadziła do sytuacji, że Otmuchów ma coraz mniejszą populację.  Wiele projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych dotyczy miejscowości o określonej ilości mieszkańców. Te, które mają powyżej 5000 mieszkańców mogą sięgać po znacznie większe fundusze i na wiele więcej celów. A mamy jeszcze sporo planów na wydawanie tych pieniędzy.
 
2. Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych i budowlanych.
Tereny inwestycyjne i budowlane na obszarach miejskich nie podlegają tak restrykcyjnej ochronie jak na obszarach wiejskich. Grunty klas I-III mogą być przekształcane w działki budowlane i inwestycyjne. Zwiększy to znacząco nasze możliwości rozwoju i ułatwi osobom prywatnym przekształcanie swoich gruntów w działki budowlane.
 
Co się zmieni?
1. Zmienić będziemy musieli część dokumentów.
Wymianie podlegają min prawa jazdy i inne dokumenty z adresem. Za wymianę zapłaci gmina. Udzielimy mieszkańcom wszelkiej pomocy przy tej procedurze. Zmiany zapisów w księgach wieczystych, rejestrze gruntów itd. załatwi gmina na swój koszt i bez angażowania Państwa.
2. Sołtys i Rada sołecka.
Zmienią się w Radę dzielnicy i Przewodniczącego Rady dzielnicy. Dalej będą nas wspierać przy sprawach dotyczących Waszych dzielnic.
 
Co się nie zmieni?
1. Podatki i koszty funkcjonowania.
Zmiana statusu trenu z wiejskiego na miejski nie wpłynie na wysokość stawek podatków i opłat lokalnych – wszystko pozostanie po staremu.
2. Świetlice, LZS, OSP, KGW.
Pozostaną do Waszej dyspozycji na tych samych zasadach organizacyjnych i finansowych, co dotychczas.
 
Więcej informacji na spotkaniach i w UM Otmuchów, pok Nr 4.
Autor: B. Lis
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-08-16 09:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-24 19:36Aktualizacja dokonana przez: B. Lis