Burmistrza 2014

26-02-2014 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Otmuchów, dnia 24.02.2014r.

GK.6220.19.6.2013

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235) -  Urząd Miejski  w Otmuchowie  –  Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr GK. 6220.19.5.2013 z dnia 21 lutego 2014r. umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra” realizowanego w granicach złoża i obszaru górniczego w dwóch etapach:

I ETAP - uzyskanie/zmiana koncesji, a następnie eksploatacja złoża na działkach należących obecnie do przedsiębiorcy tj. działki: nr 126/11, 495, 101/9, 108/5, 101/7, 159.

II ETAP - nabycie pozostałych gruntów na złożu, kolejna zmiana koncesji i poszerzenie eksploatacji - działki nr 108/6, 100/3. Postępowanie  wszczęto w dniu 06 grudnia 2013r. na wniosek Kopalni Granitu Kamienna Góra Spółka z o.o.,  Micigózd  ul. Częstochowska 6, 26 - 065 Piekoszów, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pawła Hochel i Wiceprezesa Zarządu – Rafała Chaińskiego

              Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4242.387.2013.ES z dnia 03 kutego 2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie  w dniu 05.02.2014r.), w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Otmuchowie- I piętro, pokój nr 15 (tel. 774315016 wew. 47) w godzinach pracy Urzędu.  

            Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  27 lutego 2014r.      

 

MJ.

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-02-26 11:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-26 11:53Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina