Burmistrza 2014

Zawiadamiam, że na wniosek Mariana Cichewicz zam. Wójcice, 48-385 Otmuchów, z dnia 23.08.2013r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 23.08.2013r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351

  Otmuchów, dnia  20.11.2014r. 

GK. 6220.16.8.2014                                                          

                                                                                                               

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

OTMUCHOWA

 

              Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235):

  1. Zawiadamiam, że na wniosek Mariana Cichewicz zam. Wójcice, 48-385 Otmuchów, z dnia 23.08.2013r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 23.08.2013r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości   Maciejowice  na działce nr 121/351.

          Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 (przedsięwzięcie nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust.1; przy czym przez planowane przedsięwzięcie rozumie się w tym przypadku przedsięwzięcie, w stosunku do którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy), w  związku  z  § 3 ust. 1 - pkt  102  – „ 102) chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt  51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami ) – realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.    

 

  1. 2.       Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Otmuchowa.

 

  1. 3.       Organem   właściwym  do  dokonania  uzgodnienia  przed  wydaniem  decyzji   jest  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska w Opolu.

 

  1. 4.       Jednoczenie zawiadamiam  wszystkich zainteresowanych o:

a/ możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki  Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, pok. nr 15 w godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 15.00),

b/ możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni , tj. od dnia 25.11.2014r. do dnia  16.12.2014r. 

 

  1. 5.       Złożone  uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Otmuchowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

             Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 oraz na stronach internetowych    Biuletynu   Informacji   Publicznej   Urzędu   Miejskiego  w   Otmuchowie

http://otmuchow.probip.pl oraz miejscu realizacji inwestycji.

MJ.

 

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-21 11:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-21 11:22Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina