Burmistrza 2014

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 05/14 z dnia 04 sierpnia 2014r. (znak sprawy: MK.6733.06.2014)

Otmuchów, dnia 24 listopada 2014r.

MK.6733.09.2014

 

 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa


o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 05/14 z dnia 04 sierpnia 2014r. (znak sprawy: MK.6733.06.2014)

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r poz. 647 z późn. zm.)

 

 

zawiadamiam,

 

 

że na wniosek Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa działa Pani Alina Banach, zam. w Nysie, ul. Opawska 6/6, w dniu 24 listopada 2014r. wydana została decyzja nr 07/14 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie oświetlenia ulicznego oraz budowie linii kablowej wraz ze słupami oświetleniowymi przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 158, 186, 188/7, 918 w zakresie korekty załącznika graficznego nr 1.2 związanego ze zmianą trasy projektowanej linii energetycznej na działce należącej do PKP. .

Z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego tut. urzędu (pokój nr 4).

         Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.     Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 Autor: Zając B.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-25 09:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-25 09:43Aktualizacja dokonana przez: Zając B.