Burmistrza 2014

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Otmuchowa ogłasza nabór ofert na kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Otmuchów wraz z ubezpieczeniem komunikacyjnym na 2015 rok.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Otmuchowa ogłasza nabór ofert na  kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Otmuchów wraz z ubezpieczeniem komunikacyjnym na 2015rok.

 

  1. Oferty zgłaszać mogą osoby posiadające  uprawnienia w tym zakresie .
  2. Do obowiązków osób wyłonionych w naborze należeć będzie w szczególności:

1)      kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Otmuchów  (wyszczególnionego w załączniku nr 1) wraz z ubezpieczeniem komunikacyjnym ( wyszczególnionym w załączniku nr 2),

2)      przestrzeganie terminów zawarcia polis na ubezpieczenie poszczególnych składników będących przedmiotem ubezpieczenia w szczególności zawartych w załączniku nr 2 – ubezpieczenie komunikacyjne,

3)      włączenie do ubezpieczenia nowych składników mienia Gminy Otmuchów i zawieranie nowych polis,

4)      w przypadku powstania szkody na mieniu pośredniczenie w likwidacji szkody,

  1. W ofercie należy podać:

1). w załączniku nr 1 uwzględniając zakres ubezpieczenia określony w kolumnie V - koszt ubezpieczenia poszczególnych składników poprzez rozpisanie jego w kolumnie nr VI oraz jego sumę.

2). w załączniku nr 2 uwzględniając zakres ubezpieczenia określony w  kolumnach 21 - 24 - koszt ubezpieczenia poszczególnych składników poprzez rozpisanie jego w kolumnie nr 25 - 30 oraz jego sumę.

3). należy podać oddzielnie również wysokość franszyzy (podać franszyza redukcyjna czy

      integralna) w przypadku:

  1. budynków i budowli,
  2. szyb,
  3. sprzętu komputerowego,
  4. ubezpieczenia komunikacyjnego.

4). należy podać oddzielnie również na jaką wartość (rzeczywistą czy odtworzeniową) ubezpieczenie dotyczyć będzie :

a. budynków i budowli,

b. szyb,

c. sprzętu komputerowego,

d. ubezpieczenia komunikacyjnego.

      IV. Wzór oferty stanowi załącznik nr 3.

      V. Oferty niekompletne nie zostaną rozpatrzone ( kompletna oferta to wypełnione załączniki nr 1,2,3).

VI. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona powołana przez Burmistrza Otmuchowa  komisja.

      VII. O wyborze oferenta decydować będą zaoferowana cena oraz pozostałe kryteria określone w

          formularzu ofert.

       VIII. Z wyłonionym w wyniku naboru oferentem zawarta zostanie polisa ubezpieczeniowa na okres 1 roku na dokonanie kompleksowego ubezpieczenia majątku Gminy Otmuchów oraz polisa ubezpieczenia komunikacyjnego na okres wykazany w załączniku nr 2, przy czym sporządzone zostaną polisy osobno na mienie Gminy Otmuchów i osobno na poszczególne ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Gminy.

IX. Oferty  należy  składać  w  sekretariacie  Urzędu  Miejskiego w  Otmuchowie ul. Zamkowa  6;
48 – 385 Otmuchów  lub  przesłać na   adres  Urzędu  w  zamkniętych  kopertach w  terminie do dnia 15.12.2014r do  godz. 1500 z napisem  na  kopercie:


„OFERTA NA  KOMPLEKSOWE  UBEZPIECZENIE  MAJĄTKU GMINY OTMUCHÓW WRAZ Z UBEZPIECZENIEM KOMUNIKACYJNYM”.

 

X. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2014r o godzinie 1000 w budynku siedziby Urzędu  Miejskiego w Otmuchowie I p. pokój nr 12. W odczytaniu treści ofert uczestniczyć mogą oferenci lub  ich  przedstawiciele.

XI.O rozstrzygnięciu  naboru powiadomieni zostaną wszyscy oferenci w terminie do  22.12.2014r.

 

 

 

 

 

Otmuchów, dnia 28.11.2014r.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Lato Sylwia
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-01 15:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-01 15:18Aktualizacja dokonana przez: Lato Sylwia