Burmistrza 2014

2014-01-07 MK.6733.10.2013 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu nr JNI 010114060 w km 0+686 drogi powiatowej nr 1636 O, przewidzianej do realizacji w Śliwicach na działce nr 256 oraz Otmuchowie na działkach nr 1319/2, 1326/3

Otmuchów, dnia 07 stycznia 2014r.

MK.6733.10.2013

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r poz. 647 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie, w którego imieniu, na podstawie pełnomocnictwa, działa Pan Tomasz Raif, zam. ul. Mielczarskiego 2a/3, 51-663 Wrocław, w dniu 07 stycznia 2014r. wydana została decyzja nr 01/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu nr JNI 010114060 w km 0+686 drogi powiatowej nr 1636 O, przewidzianej do realizacji w Śliwicach na działce nr 256 oraz Otmuchowie na działkach nr 1319/2, 1326/3.

Z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego tut. urzędu (pokój nr 4).

         Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.     Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-07 09:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-07 09:55Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

Otmuchów, dnia 07 stycznia 2014 roku L.dz. OR.2600.1.2014 Zapytanie cenowe - nabór ofert. Burmistrz Otmuchowa ogłasza nabór ofert na zaopatrzenie w 2014 roku jednostek organizacyj-nych Gminy Otmuchów: Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Szkolnictwa, Miejsko-Gminnego Domu Kultury, Gospodarstwa Komunalnego oraz Szkół Gminy Otmuchów w materiały biurowe.

Otmuchów, dnia 07 stycznia 2014 roku


L.dz. OR.2600.1.2014  


Zapytanie cenowe  -  nabór  ofert.

    Burmistrz Otmuchowa ogłasza nabór ofert na zaopatrzenie w 2014 roku jednostek organizacyj-nych Gminy Otmuchów:  Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Szkolnictwa, Miejsko-Gminnego Domu Kultury, Gospodarstwa Komunalnego oraz Szkół Gminy Otmuchów w materiały biurowe.
1.  Wartość dostaw w skali roku do wszystkich w/w jednostek organizacyjnych Gminy Otmuchów nie przekroczy sumy  55.000.- zł brutto.
2.  Przedmiot zamówienia - dostawa materiałów biurowych zgodnie ze specyfikacją cenową stano-wiącą załącznik do zapytania cenowego.
3.  Nie przewiduje się zawarcia umowy na dostawę.
4.  Podstawa realizacji dostawy - zamówienie złożone faxem, e-mailem lub papierowo drogą pocz-tową, podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej lub z jego upoważnienia przez inną osobę.
5.  Czas realizacji dostawy do zamawiającego - do 3 dni od dnia złożenia zamówienia.
6.  Warunki płatności - przelewem na podstawie faktury z 14-to dniowym terminem płatności li-czonym od dnia otrzymania faktury.
7.  Jednostki organizacyjne Gminy Otmuchów zobowiązują się realizować zakupy u oferenta wyło-nionego w trybie niniejszego naboru.
6.  Termin złożenia oferty cenowej  -  do 15 stycznia 2014 r. Wzór oferty stanowi załącznik do za-pytania. Za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.
7. Osoba do kontaktu: Zdzisław Cholewiński - Sekretarz Miasta, lub podinspektor Anna Korzenie-wicz -umig@otmuchow.pl, tel.774315016-7, 774315305.

    Udział w naborze ofert polega na wypełnieniu i przesłaniu na nasz adres oferty wg załączonego wzoru wraz z wypełnieniem załączonej specyfikacji cenowej w terminie określonym w pkt 6.
O wyniku naboru poinformujemy wszystkich jego uczestników w terminie do dnia 22 stycznia b.r.


                                  Burmistrz Otmuchowa

                                                 Jan Woźniak

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Cholewiński Zdzisław
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-07 14:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-07 14:58Aktualizacja dokonana przez: Cholewiński Zdzisław

24.01.2014 - Powołany Zarządzeniem Nr 3/2011 Burmistrza Otmuchowa z dnia 03-01-2011 r. zespół do realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie od 29 listopada 2013 roku do 21 grudnia 2013 r. przygotował i przeprowadził otwarty konkurs ofert zgłoszonych w ramach jedenastu ogłoszeń Burmistrza Otmuchowa z dnia 29 listopada 2013 roku, dotyczących realizacji zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Otmuchów z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, pomocy społecznej. Zarządzeniem Nr 3/2014 Burmistrza Otmuchowa z dnia 09 stycznia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań pożytku publicznego, rozstrzygnięto konkursy w sposób następujący:

Z a r z ą d z e n i e    Nr  3 /2014  
Burmistrza  Otmuchowa  z  dnia  09 stycznia  2014 roku

w  sprawie  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  
w 2014  roku  zadań  pożytku  publicznego,  objętych  ogłoszeniami  Burmistrza  
Otmuchowa  z  dnia  29 listopada 2013  roku.

       Na   podstawie   art.  30 ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym
 ( jt.  Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zam. ),  art.  15 ust.2j  ustawy  z  dnia 24  kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 )  oraz art.151 ustawy  z  dnia  27 sierpnia 2009 r. o  finansach  publicznych  
( j.t.  Dz. U.  z 2009 r. Nr 157 poz. 1240,  z  póź.  zm.)

p o s t a n a w i a m

 rozstrzygnąć  w  sposób  następujący  ogłoszony w dniu  29 listopada  2013 r.  konkurs ofert
na  realizację w  okresie  od  1.01.2014r.  do  31.12.2014 r. zadań  pożytku  publicznego na   
terenie  Gminy  Otmuchów .  

§ 1

      Realizację  Zadania  Nr 1   opieka nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w tym czynności higieniczne i usprawniające, domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza z  zakresu  opieki  zdrowotnej  i  pomocy  społecznej na terenie  Gminy Otmuchów,  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego, wnioskuje  powierzyć  Caritas  Diecezji  Opolskiej  w Opolu  ul. Szpitalna  5a,  przeznaczając  na  ten  cel  20.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy  złotych ).
                    

§ 2

     Realizację  Zadania  Nr 2  prowadzenie placówek opiekuńczych w zakresie pomocy rodzi-nom i osobom w zakresie ochrony  i promocji  zdrowia, w tym gabinetów  rehabilitacyjnych” z  zakresu  opieki  zdrowotnej  i  pomocy  społecznej na  terenie  Gminy Otmuchów, w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego,  wnioskuje powierzyć   Caritas   Diecezji   Opolskiej   w  Opolu  ul.  Szpitalna  5a,  przeznaczając  na  ten  cel  20.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia  tysięcy  złotych ).
                        
                        
§ 3

    Realizację  Zadania  Nr 3 udział w zawodach i turniejach sportowych, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz  prowadzenie zajęć i imprez w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim   w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów  alkoholowych  i przeciwdziałania narkomanii” , wnioskuje  powierzyć  Gminnemu  Zrzeszeniu „LZS” w   Otmuchowie z siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Zamkowa 6,   przeznaczając  na   ten  cel  140.000.- zł   (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych ).


§ 4

    Realizację Zadania  Nr 4  szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, udział w zawodach i turnie-jach sportowych, organizowanie imprez i zawodów sportowych, rozwój bazy do działalności sportowej z zakresu sportu  na  terenie  Otmuchowa w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania pro-blemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego,  wnioskuje powierzyć Międzyzakładowemu  Klubowi  Sportowemu  „Czarni” w Otmu-chowie z  siedzibą  w    Otmuchowie    ul.  Sportowa  1,    przeznaczając   na   ten   cel   67.000,00 zł  ( słownie: sześćdziesiąt  siedem  tysięcy  złotych).

                        
§ 5

    Realizację Zadania Nr 5  szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć i imprez  z dziećmi i młodzieżą, udział w zawodach  sportowych,  organizowanie obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z  zakresu sportów  wodnych  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  pu-blicznego,  wnioskuje powierzyć  Jacht  Klubowi  „ OPTY”  z  siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Plażowa  1, przeznaczając  na  ten  cel  4.000,00  zł  ( słownie: cztery tysiące złotych).


§ 6

    Realizację  Zadania  Nr 6   szkolenie sportowe dzieci  i  młodzieży, organizowanie imprez udział w zawodach i turniejach sportowych, rozwój bazy do działalności sportowej z zakresu sportu  szkolnego  w  dyscyplinie: piłka  koszykowa,   na   terenie   Gminy Otmuchów   w   ra-mach    profilaktyki,  rozwiązywania   problemów alkoholowych i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego wnioskuje powierzyć  Międzyszkolnemu  Klubowi  Sportowemu  w  Otmuchowie  z  siedzibą  w  Otmuchowie   ul. Krakowska  36,  przeznacza-jąc  na  ten  cel  10.500,00  zł  ( słownie:  dziesięć tysięcy pięćset   złotych ).

§ 7

       Realizację  Zadania  Nr  7  szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w  sekcji piłki ręcznej dziewcząt na terenie Gminy Otmuchów  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania  problemów alkoholowych i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego,   wnio-skuje powierzyć  Uczniowskiemu  Klubowi Sportowemu  „ Spartakus ”  Otmuchów z sie-dzibą  w  Otmuchowie  ul.  Krakowska  38,  przeznaczając  na  ten  cel  10.500,00 zł  ( słow-nie:  dziesięć  pięćset   złotych).


                        

§ 8

    Realizację  Zadania  Nr  8  z zakresu  organizowania  szkolnych  imprez  i  zawodów  spor-towych na terenie Gminy Otmuchów w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania  problemów alko-holowych i  przeciwdziałania narkomanii,  jako  działalności  pożytku  publicznego,   wnioskuje powierzyć  Otmuchowskiemu  Stowarzyszeniu  Kultury  Fizycznej  z  siedzibą  w  Otmu-chowie  ul.  Krakowska  38,  przeznaczając  na ten  cel   5.000,00 zł  ( słownie: pięć   tysięcy złotych§ 9


Realizację  Zadania  Nr  9   pomoc osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej,   zapewnienie miejsc noclegowych  i wyżywienia tym osobom z  zakresu  pomocy  społecznej   na terenie  Gminy Otmuchów w  ramach   profilaktyki,  rozwiązywania  problemów  alkoholowych i  prze-ciwdziałania  narkomanii,  jako działalności   pożytku  publicznego,   wnioskuje  powierzyć Kołu Otmuchowskiemu Towarzystwa Pomocy im.  Św. Brata  Alberta”   w   Jasienicy  Górnej,  przeznaczając  na  ten  cel  12.000.- zł  ( słownie:  dwanaście  tysięcy  złotych ).

§ 10


    Realizację  zadania  Nr  10  z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Otmuchów w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego, wnioskuje powierzyć Zarządowi Rejonowemu  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  w  Otmuchowie przeznaczając  na  ten  cel    4.400.- zł  ( słownie:  cztery tysiące  czterysta złotych ).


§ 11


11. Realizację  zadania  Nr  11  pn. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  w dyscyplinie piłka siatkowa w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii  jako  działalność  pożytku  publicznego,  wnioskuje   powierzyć  
Klubowi Sportowemu SIATKARZ OTMUCHÓW  przeznaczając na ten cel 10.500,-zł (słow-nie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).


§ 12
 Wykonanie  zarządzenia  powierzam:
1)   w  zakresie  nadzoru  nad  realizacją  zadań  rzeczowych  -  Kierownikowi  Urzędu  Stanu
      Cywilnego  w/m,
2)   w  zakresie  rozliczeń  finansowych  -  Skarbnikowi  Miasta.

§ 13

    Wyniki  konkursu  należy ogłosić  na  stronach  Biuletynu  Informacji  Publicznej, na tablicy  ogłoszeniowej  Urzędu  Miejskiego  w Otmuchowie oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 14

    Zarządzenie  wchodzi  w życie  z  dniem  podpisania.


Informuję, że rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań z pożytku publicznego na terenie Gminy Otmuchów na 2014 rok.

Autor: Urzędowska Ewa
Data wytworzenia informacji: 2014-01-24
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-24 21:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-27 08:56Aktualizacja dokonana przez: Urzędowska Ewa

2014-01-27 GK. 6220.1.11.2013 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

    Otmuchów, dnia  27.01.2014r. 

GK. 6220.1.11.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

         

                 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. z 2013r., poz.267) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1235)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie – Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr GK. 6220.1.10.2013 z dnia 17.01.2014r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: wydobywaniu i przeróbce amfibolitu ze złoża „Lubiatów 1” w Lubiatowie,  na terenie działek nr 291 i 292, obręb: Lubiatów, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BARZAK” ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków, reprezentowanego przez właściciela Pana Bogdana Barzak, wniosek z dnia 10.12.2012r. (wpływ wniosku do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 11.01.2013r.).

                 Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie – I piętro – pokój nr 15 (tel. 77 4315016 wew.47) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  29 stycznia 2014r.       

 

MJ.

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-27 12:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-27 12:52Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Otmuchowa z dnia 23.01.2014 r.w sprawie: ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie

 

Zarządzenie Nr  11/2014

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 23.01.2014 r.

 

w sprawie: ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku O samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz  uchwały Nr  XXXV/271/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu jej udostępniania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 roku poz. 85) zarządzam, co następuje:

§1

 1. Ustala się zasady udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie, stanowiącego mienie komunalne Gminy Otmuchów.
 2. Podstawą do dokonania rezerwacji Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie w celach jej udostępnienia w określonym terminie jest złożenie wniosku do Burmistrza Otmuchowa zawierającego:

1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu składającego wniosek,

2)   adres i telefon osoby fizycznej lub podmiotu składającego wniosek,

3)   numer NIP składającego wniosek,

4)   określenie celu udostepnienia obiektu,

5)   datę i czas korzystania z obiektu (załącznik nr 1).

 

§2

 1. Administratorem Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie jest dyrektor szkoły lub  inna wyznaczona osoba.
 2. Godziny otwarcia obiektu są określone w Regulaminie udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie.
 3. Do obowiązków administratora obiektu należy:

- utrzymanie stałego kontaktu z Urzędem Miejskim w zakresie jego funkcjonowania obiektu,

- dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu,

- dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w obiekcie,

- udostępnienie obiektu zgodnie z zapotrzebowaniem,

- zgłaszanie usterek, awarii, a także szkód wyrządzonych przez korzystających z obiektu,

- pośredniczenie w zawieraniu umów udostepnienia obiektu.

 1. Administrator obiektu ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt i urządzenia stanowiące jego wyposażenie.

 

§3

 1. Ustala się stawki opłat z tytułu udostępnienia Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie:
  1. Cennik:

Wykorzystanie hali :

Cena wynajmu 1 godziny z dostępem do szatni bez natrysków- brutto

Cena wynajmu 1 godziny z dostępem do szatni i natrysków - brutto

dni powszednie

10  zł cała płyta

15 zł cała płyta

   5 zł ½ płyty

10  zł ½ płyty

 Soboty ,niedziele, inne dni wolne

20  zł cała płyta

25  zł cała płyta

10  zł ½ płyty

15 zł ½ płyty

 

 1. Ostateczny koszt opłaty za udostępnienie Hali ustala Burmistrz Otmuchowa w umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 2.
  1. Środki uzyskane z tytułu udostępnienia obiektu stanowią dochód Gminy.

 

§4

Korzystający dokonuje opłat, o których mowa w § 3 ust. l bezpośrednio na konto bankowe Gminy Otmuchów zgodnie z postanowieniami umowy.

 

§5

 1. Opłat ustalonych w § 3 ust. 1 nie pobiera się w przypadku udostępniania obiektu na realizację zadań w zakresie wychowania fizycznego oraz innych zadań dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach na terenie Gminy Otmuchów
 2. Koszty eksploatacyjne, wynikające z wykorzystania obiektu do celów określonych w ust. l, pokrywane są z budżetu Gminy.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23.01.2014 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Dychtoń I.
Data wytworzenia informacji: 2014-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-02-17 11:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-17 11:21Aktualizacja dokonana przez: Dychtoń I.

21-02-2014 - MK.6733.02.2014 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Otmuchów, dnia 20 lutego 2014r.

MK.6733.02.2014

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 18 lutego 2014r. zostało wszczęte na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Zabrzu, Rozdzielni Gazu w Nysie z siedz. ul. Towarowa 5, 48-303 Nysa, w imieniu której działa Pani Krystyna Stal, P.U.H. Pracownia Projektowa z siedz. ul. Sosnowa 32, 45-405 Opole, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci gazowej wraz z dwoma przyłączami przewidzianej do realizacji w Sarnowicach na działkach nr 225, 210/1.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-02-21 10:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-21 10:54Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

26-02-2014 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Otmuchów, dnia 24.02.2014r.

GK.6220.19.6.2013

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235) -  Urząd Miejski  w Otmuchowie  –  Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr GK. 6220.19.5.2013 z dnia 21 lutego 2014r. umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra” realizowanego w granicach złoża i obszaru górniczego w dwóch etapach:

I ETAP - uzyskanie/zmiana koncesji, a następnie eksploatacja złoża na działkach należących obecnie do przedsiębiorcy tj. działki: nr 126/11, 495, 101/9, 108/5, 101/7, 159.

II ETAP - nabycie pozostałych gruntów na złożu, kolejna zmiana koncesji i poszerzenie eksploatacji - działki nr 108/6, 100/3. Postępowanie  wszczęto w dniu 06 grudnia 2013r. na wniosek Kopalni Granitu Kamienna Góra Spółka z o.o.,  Micigózd  ul. Częstochowska 6, 26 - 065 Piekoszów, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pawła Hochel i Wiceprezesa Zarządu – Rafała Chaińskiego

              Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4242.387.2013.ES z dnia 03 kutego 2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie  w dniu 05.02.2014r.), w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Otmuchowie- I piętro, pokój nr 15 (tel. 774315016 wew. 47) w godzinach pracy Urzędu.  

            Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  27 lutego 2014r.      

 

MJ.

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-02-26 11:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-26 11:53Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

19-03-2014 MK.6733.01.2014 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Otmuchów, dnia 17 marca 2014r.

MK.6733.01.2014

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r poz. 647 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

 że na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej, z siedz. w Otmuchowie, ul. Grodkowska 2, w imieniu której  działa Prezes Zarządu Pan Jan Wójcik, zam. w Otmuchowie, ul. Mickiewicza 47, wydana została decyzja nr 02/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  przebudowie i rozbudowie budynku remizy OSP o garaż i pomieszczenie gospodarcze, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 155/3, 155/5.

Z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego tut. urzędu (pokój nr 4).

         Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.     Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-19 09:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-19 09:49Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

07-04-2014 MK.6733.02.2014 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Otmuchów, dnia 07 kwietnia 2014r.

MK.6733.02.2014

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r poz. 647 z późn. zm.)

 

 

zawiadamiam,

 

 

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Zabrzu, Rozdzielni Gazu w Nysie z siedz. ul. Towarowa 5, 48-303 Nysa, w imieniu której działa Pani Krystyna Stal, P.U.H. Pracownia Projektowa z siedz. ul. Sosnowa 32, 45-405 Opole, w dniu 07 kwietnia 2014r. wydana została decyzja nr 03/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej n/c Ø 63 PE przewidzianej do realizacji w Sarnowicach na działce nr 210/1.

         Z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego tut. urzędu (pokój nr 4).

         Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.     Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-04-07 11:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-09 11:13Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

08-04-2014 GK.6220.16.7.2014 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) z a w i a d a m i a m o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351.

Otmuchów, dnia  07.04.2014r.  

GK.6220.16.7.2014

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

           Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z  późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

o   możliwości  zapoznania  się  z  zebranym  materiałem  dowodowym oraz  złożenia  wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko, polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na   cele   hodowli   trzody   chlewnej   w   miejscowości   Maciejowice  na działce nr 121/351.

W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej sporządzano raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.   W związku z tym informuję , że:

1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w  Wydziale Gospodarki komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  (pok. 15) w godzinach 8.00-15.00),

2/ w terminie 7 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości) strony
i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi
i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

MJ.

 

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-04-08 11:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-09 11:19Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

09-04-2014 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r poz. 647 z póżn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXVI/184/2009 z dnia 19 lutego 2009r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.04.2014r. do 23.05.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów w godzinach od 800 do 1500  (parter pokój  nr  4).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.05.2014r. w sali posiedzeń Ratusza Miejskiego w Otmuchowie o godz 1000.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres umig@otmuchow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.06.2014r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Otmuchowa.

 

                                                                                                         

 

                                                                                                          Burmistrz Otmuchowa

                                                                                                          mgr inż. Jan Woźniak

Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-04-09 11:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-09 13:50Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

07-05-2014 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235): 1) Zawiadamiam, że na wniosek Firmy „Bodura” Łukasz Bodura, 50-539 Wrocław ul. Jabłeczna 16 z dnia 07.01.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 04.03.2014r.), reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Ewą Marzec (pełnomocnictwo z dnia 01.01.2014r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „KAŁKÓW II-1”, planowanego do realizacji na działce nr 383/1, obręb: Kałków, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Otmuchów, dnia  05.05.2014r.

GK. 6220.1.5.2014                                                           


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

OTMUCHOWA


              Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235):

 

1) Zawiadamiam, że na wniosek  Firmy „Bodura” Łukasz Bodura, 50-539  Wrocław ul. Jabłeczna 16 z dnia 07.01.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 04.03.2014r.), reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Ewą Marzec (pełnomocnictwo z dnia 01.01.2014r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „KAŁKÓW II-1”, planowanego do realizacji  na  działce nr 383/1, obręb: Kałków,   mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko.

        Inwestycja, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późniejszymi zmianami) kwalifikowana jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( § 3 ust. 1 pkt. 40 pkt.„a”- tiret 4).

 

2)  Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Otmuchowa.

 

3)  Organem   właściwym  do  dokonania  uzgodnienia  przed  wydaniem  decyzji   jest  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska w Opolu.

 

 4) Jednoczenie zawiadamiam  wszystkich zainteresowanych o:

a/ możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki  Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, pok. nr 15 w godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 15.00),

 

b/ możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni , tj. od dnia 08.05.2014r.  do dnia  29.05.2014r.  

 

   5) Złożone  uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Otmuchowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

             Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6  oraz na stronach internetowych    Biuletynu   Informacji   Publicznej   Urzędu   Miejskiego  w   Otmuchowie

http://otmuchow.probip.pl oraz miejscu realizacji inwestycji.

 

MJ.

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-05-07 11:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-07 11:16Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

15-05-2014 Informacja z wykonania budżetu za 2013 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Salecki Sebastian
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-05-15 09:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-15 09:49Aktualizacja dokonana przez: Salecki Sebastian

03-06-2014 MK.6733.03.2014 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego napowietrznego, przewidzianej do realizacji w Jarnołtowie na działce nr 380.

Otmuchów, dnia 02 czerwca 2014r.

MK.6733.03.2014

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 29 maja 2014r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, w imieniu której działa Pan Paweł Schmolke, zam. w Nysie, Os. Podzamcze 6/19, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego napowietrznego, przewidzianej do realizacji w Jarnołtowie na działce nr 380.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).


Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-03 12:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-03 12:28Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

03-06-2014 MK.6733.04.2014 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego napowietrznego, przewidzianej do realizacji w Maciejowicach na działce nr 257/2.

Otmuchów, dnia 02 czerwca 2014r.

MK.6733.04.2014

 

 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 29 maja 2014r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, w imieniu której działa Pan Paweł Schmolke, zam. w Nysie, Os. Podzamcze 6/19, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego napowietrznego, przewidzianej do realizacji w Maciejowicach na działce nr 257/2.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-03 12:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-03 12:30Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

03-06-2014 MK.6733.05.2014 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego napowietrznego, przewidzianej do realizacji w Lubiatowie na działkach nr 203/1, 204, 205 oraz w Ligocie Wielkiej na dz. nr 97.

Otmuchów, dnia 02 czerwca 2014r.

MK.6733.05.2014

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 29 maja 2014r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, w imieniu której działa Pan Paweł Schmolke, zam. w Nysie, Os. Podzamcze 6/19, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego napowietrznego, przewidzianej do realizacji w Lubiatowie na działkach nr 203/1, 204, 205 oraz w Ligocie Wielkiej na dz. nr 97.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-03 12:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-03 12:37Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

23-06-2014 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Otmuchów, dnia 23 czerwca 2014r.

MK.6733.06.2014

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 06 czerwca 2014r. zostało wszczęte na wniosek Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa działa Pani Alina Banach, zam. w Nysie, ul. Opawska 6/6, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie oświetlenia ulicznego oraz budowie linii kablowej wraz ze słupami oświetleniowymi przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 158, 186, 188/7, 918.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: 2014-06-23
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-23 13:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-23 13:38Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

23-06-2014 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Otmuchów, dnia 23 czerwca 2014r.

MK.6733.05.2014

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa


o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania z wniosku Gminy Otmuchów, w której imieniu, na podstawie pełnomocnictwa, działa Pan Paweł Schmolke, zam. Os. Podzamcze Sek. A 6/19, 48-300 Nysa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji w Lubiatowie na działkach nr 203/1, 204, 205 oraz w Ligocie Wielkiej na działce nr 97.

Z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego tut. urzędu (pokój nr 4).

Od ww. decyzji o umorzeniu postępowania stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

 

Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: 2014-06-23
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-23 13:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-23 13:39Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

23-06-2014 GK.6220.2.1.2014 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra”

Otmuchów, dnia 17.06.2014r.

 

GK.6220.2.1.2014                                                  

                                                                            

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

                Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) –     z a w i a d a m i a m,  że na wniosek Kopalni Kamienna Góra  Sp. z o.o. Zarząd: Micigózd ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów, z dnia 06.06.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie z dnia 10.06.2014r.), w imieniu której występuje Kierownik Zakładu Produkcyjnego Kamienna Góra Wojciech Janikowski (Upoważnienie stałe nr 1/2013 z dnia 07.06.2013r.), zostało wszczęte postępowanie w dniu 10 czerwca 2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra””.             

             Planowane poszerzenie eksploatacji nastąpi w kierunku południowo-wschodnim o ok. 150 m  w obrębie udokumentowanego złoża „Kamienna Góra” oddalając się od zabudowy mieszkaniowej oraz obniżenia rzędnej eksploatacji do ok. 260  m n.p.m.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach należących do przedsiębiorcy
o nr 126/11,114/2,115/2- obręb Nadziejów, nr 495, 101/9, 101/7 obręb Biskupów.

Obręb Nadziejów:

         nr 126/11           -           pow.    6,72 ha

         nr 114/2          -            pow.    0,07 ha

         nr 115/2          -            pow.    0.09 ha

 

   obręb Biskupów:

          nr 495               -           pow.    0,98 ha

         nr 101/9 -           pow.    2,71 ha

         nr 101/7 -           pow.    1,39 ha

       Eksploatacja prowadzona będzie tak jak dotychczas metodą odkrywkową przy użyciu materiałów wybuchowych.

         Planowane przez Kopalnię Kamienna Góra przedsięwzięcie pn.: „Poszerzenie  odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra”, należy do kategorii określonej przepisem art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235) oraz wymienionej w § 3 ust.1, pkt 40 lit.”a”- tiret 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 ze zm.).                       

             Zgodnie z § 3, ust. 1 pkt. 40 lit. a  tiret 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami):

„40) wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a:

a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:

– jeżeli dotyczy torfu lub kredy jeziornej,

– na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, a jeżeli została sporządzona mapa zagrożenia powodziowego, na obszarach, o których mowa w art. 88d ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,

– na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,

– na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

– w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),

– jeżeli działalność będzie prowadzona z użyciem materiałów wybuchowych,

– jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową,

b) z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m3na rok, inne niż wymienione w lit. a;

- realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić ocenę  oddziaływania na środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

            

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie – Wydział  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  w Otmuchowie – pokój nr 15 (I piętro).

 

 

                                                                                                                Burmistrz Otmuchowa

                                                                                                                 mgr inż. Jan Woźniak

Miejsce podania do publicznej wiadomości:
1. Tablica informacyjna Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, Głuchołazach
2. Tablica informacyjna w sołectwie: Nadziejów, Biskupów..
3. Biuletyn Informacji Publicznej.(UM Otmuchów, Głuchołazy)

 

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca  - Kopalnia 

    Kamienna Góra  Sp. z o.o.  Micigózd

2/ Wojciech Janikowski – Kierownik Kopalni

 

JM.

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-24 09:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-24 09:56Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

24-06-2014 MK.6733.07.2014 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Otmuchów, dnia 23 czerwca 2014r.

MK.6733.07.2014

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 16 czerwca 2014r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, w imieniu której działa Pan Paweł Schmolke, zam. w Nysie, Os. Podzamcze 6/19, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z 2 sztukami opraw oświetleniowych, przewidzianej do realizacji w Lubiatowie na działkach nr 203/1, 205.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-24 10:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-24 10:56Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

11-07-2014 Zawiadamiam, że: - na wniosek Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. Zarząd: Micigózd ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów, z dnia 06.06.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie z dnia 10.06.2014r.), w imieniu której występuje Kierownik Zakładu Produkcyjnego Kamienna Góra Wojciech Janikowski (Upoważnienie stałe nr 1/2013 z dnia 07.06.2013r.), wszczęto w dniu 10 czerwca 2014r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra”

                       Otmuchów, dnia  11.07.2014r. 

GK. 6220.2.5.2014                                                          

                                                                                                               

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

OTMUCHOWA

 

              Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235):

 

1)      Zawiadamiam, że:

-  na wniosek Kopalni Kamienna Góra  Sp. z o.o. Zarząd: Micigózd ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów, z dnia 06.06.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie z dnia 10.06.2014r.), w imieniu której występuje Kierownik Zakładu Produkcyjnego Kamienna Góra Wojciech Janikowski (Upoważnienie stałe nr 1/2013 z dnia 07.06.2013r.), wszczęto w dniu 10 czerwca 2014r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko p.n. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra””, przedsięwzięcie to będzie realizowane na działkach należących do przedsiębiorcy o nr 126/11,114/2,115/2 - obręb Nadziejów, nr 495, 101/9, 101/7 obręb Biskupów tj. Obręb Nadziejów:

         nr 126/11                  -           pow.    6,72 ha

         nr 114/2          -            pow.    0,07 ha

         nr 115/2          -            pow.    0.09 ha

   obręb Biskupów:

          nr 495   -           pow.    0,98 ha

         nr 101/9 -           pow.    2,71 ha

         nr 101/7 -           pow.    1,39 ha;

   -  przystępuje się do przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  dla planowanego poszerzenia eksploatacji, które nastąpi w kierunku południowo-wschodnim o ok. 150 m  w obrębie udokumentowanego złoża „Kamienna Góra” oddalając się od zabudowy mieszkaniowej oraz obniżenia rzędnej eksploatacji do ok. 260  m n.p.m.; eksploatacja prowadzona będzie tak jak dotychczas metodą odkrywkową przy użyciu materiałów wybuchowych.

       Inwestycja, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późniejszymi zmianami) kwalifikowana jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( § 3 ust. 1 pkt. 40 pkt.„a”- tiret 6).

 

2)  Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Otmuchowa,

 

3)  Organem   właściwym  do  dokonania  uzgodnienia  przed  wydaniem  decyzji   jest  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska w Opolu,

 

 4) Jednoczenie zawiadamiam  wszystkich zainteresowanych o:

a/ możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem RDOŚ w Opolu Nr WOOŚ.4241.192.2014.MJ z dnia 7 lipca 2014r. oraz postanowieniem Burmistrza Otmuchowa Nr GK. 6220.2.4.2014 z dnia 10 lipca 2014r. o nałożeniu na inwestora obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w Wydziale Gospodarki  Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, pok. nr 15 w godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 15.00),

 

b/ możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni , tj. od dnia 21.07.2014r.  do dnia  11.08.2014r. 

 

   5) Złożone  uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Otmuchowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

             Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na stronach internetowych  Biuletynu   Informacji   Publicznej   Urzędu   Miejskiego  w   Otmuchowie http://otmuchow.probip.pl , BIP UM w Głuchołazach, tablicach ogłoszeń w sołectwie Nadziejów i Biskupów oraz miejscu realizacji inwestycji.

 

MJ.

 

 

 

 

    Burmistrz Otmuchowa

mgr inż. Jan Wozniak

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Mazek J.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-07-11 14:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-11 14:49Aktualizacja dokonana przez: Mazek J.

14-07-2014 MK.6733.03.2014 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania z wniosku Gminy Otmuchów

Otmuchów, dnia 11 lipca 2014r.

MK.6733.03.2014

 

 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)

 

 

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania z wniosku Gminy Otmuchów, w której imieniu, na podstawie pełnomocnictwa, działa Pan Paweł Schmolke, zam. Os. Podzamcze Sek. A 6/19, 48-300 Nysa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji w Jarnołtowie na działce nr 380.

Z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego tut. urzędu (pokój nr 4).

Od ww. decyzji o umorzeniu postępowania stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

 

Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-07-14 12:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-14 12:39Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

15-07-2014 MK.6733.04.2014 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r poz. 647 z późn. zm.)

Otmuchów, dnia 14 lipca 2014r.

MK.6733.04.2014

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r poz. 647 z późn. zm.)

  zawiadamiam,

 

że na wniosek Gminy Otmuchów, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, w imieniu której działa Pan Paweł Schmolke, zam. w Nysie, Os. Podzamcze 6/19, w dniu 14 lipca 2014r. wydana została decyzja nr 04/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie oświetlenia ulicznego napowietrznego, przewidzianej do realizacji w Maciejowicach na działce nr 257/2.

Z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego tut. urzędu (pokój nr 4).

         Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 


Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-07-15 11:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-15 11:50Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

06-08-2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie ulotki informacyjnej dla mieszkańców w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II”

                                                 Otmuchów, dnia 6 sierpnia 2014 r.

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie ulotki informacyjnej dla mieszkańców w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

 1. 1.                 Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Otmuchów

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

 

 1. 2.                 Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

1)                 Wykonanie ulotki składanej  w „Z” w ilości 500 szt., opracowanie graficzne ulotki
w uzgodnieniu z Zamawiającym zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dostępnymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce Zasady Promocji, druk według następujących parametrów technicznych:

 

- format A4
- 2 strony zadrukowane w pełnym kolorze, papier kreda błysk/mat 130g

- nakład: 500 szt

 

2)                 Wymagane jest aby oferta uwzględniała cenę transportu do siedziby Zamawiającego.

 

            3. Termin wykonania zamówienia:

- od 14.08.2014 r.  do 25.08.2014 r.

       4.  Kryteria oceny oferty:

             - cena za wykonanie zadania.

       5.  Miejsce, termin i sposób złożenia ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie podając na niej nazwę oferenta oraz dopisek „Wykonanie ulotki informacyjnej dla mieszkańców w ramach projektu  pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II”  za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów; w nieprzekraczalnym terminie do 13.08.2014 r. do godz.15.00.

 1. 6.                  Osoba uprawniona do kontaktu:

Katarzyna Wicher–referent w Wydziale Promocji, Rozwoju Infrastruktury i Funduszy       Europejskich; tel. 77 431 50 17 wew.33, e-mail : katarzynawicher@otmuchow.pl

 

 

Autor: Wicher K.
Data wytworzenia informacji: 2014-08-06
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-08-06 10:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-06 10:51Aktualizacja dokonana przez: Wicher K.

14-08-2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie ulotki informacyjnej dla mieszkańców w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

                                                                                                                                                     14 sierpień 2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie zlecenia

Katarzyna Wicher

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

 

077 4315017

Faks

077 4315016

 

 

Tryb udzielenia zamówienia:  Zaproszenie do składania ofert

 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie ulotki informacyjnej dla mieszkańców w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013.

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:                  

Nazwa wykonawcy     

Drukarnia Arpol Roman Walewicz

ul. Grodkowska 4,  48-385 Otmuchów 

Telefon

 

774315544

Faks

774315544

 

Uzasadnienie  wyboru oferty: Najniższa cena

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty:

 

 

 

 

 

Oferta

 

 

Proponowana cena brutto

 

 

Drukarnia Arpol Roman Walewicz ul. Grodkowska 4,                    48-385 Otmuchów 

528,90zł  

 

 

ADVERT ANT. STUDIO REKLAMY Marta Jastrzębska                   ul. Oleska 100e/15 45-222 Opole

547,35 zł

 

 

Drukarnia SADY Zenon Gil os. Sady 2, 47-303 Krapkowice

934,80 zł

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

x

x

 

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

x

x

 

 

. Jan Woźniak

Autor: Wicher K.
Data wytworzenia informacji: 2014-08-14
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-08-14 11:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-14 11:15Aktualizacja dokonana przez: Wicher K.

Otmuchów, dnia 17.09.2014r. GK.6220.1.7.2014 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA - zawiadamiam o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „KAŁKÓW II-1”, planowanego do realizacji na działce nr 383/1, obręb: Kałków (mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) oraz złożenia uwag i wniosków oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie prowadzonej na wniosek Firmy „Bodura” Łukasz Bodura, 50-539 Wrocław ul. Jabłeczna 16 z dnia 07.01.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 04.03.2014r.), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Otmuchów, dnia 17.09.2014r.  

GK.6220.1.7.2014

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

           Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. 267) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z  późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na  wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „KAŁKÓW II-1”, planowanego do realizacji  na  działce nr 383/1, obręb: Kałków (mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) oraz złożenia uwag i wniosków oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie prowadzonej na wniosek  Firmy „Bodura” Łukasz Bodura, 50-539  Wrocław ul. Jabłeczna 16 z dnia 07.01.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 04.03.2014r.), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej uzyskano:

 • Ø      opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, stwierdzające iż przedmiotowe przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Nr WOOŚ.4241.99.2014.MJ  z dnia 23 kwietnia  2014r. ;
 • Ø       raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dostarczonego do tut. Urzędu w dniu 11.06.2014r. );
 • Ø      uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  Nr WOOŚ.4242.51.2014.MJ  z dnia 10 września  2014r.  

         W związku z tym informuje się, że:

1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w 

Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  (pok. 15) w godzinach 8.00-15.00),

2/ w terminie 14 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości) strony
i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi
i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

MJ.

 

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-09-18 14:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-18 14:31Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

2014-09-24 MK.6733.08.2014 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Otmuchów, dnia 23 września 2014r.

MK.6733.08.2014

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r poz. 647 z późn. zm.)

 

 zawiadamiam,

 

że na wniosek Gminy Otmuchów, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, w imieniu której działa Pan Paweł Schmolke, zam. w Nysie, Os. Podzamcze 6/19, w dniu 23 września 2014r. wydana została decyzja nr 06/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji w Lubiatowie na działce nr 205.

Z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego tut. urzędu (pokój nr 4).

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-09-23 09:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-23 09:43Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu papieru higienicznego na terenie działek: 191, 192, 193, 899/5, 899/6, 899/7, 899/8, 899/9 – obręb: Otmuchów

Otmuchów, dnia  01.10.2014r.

GK.6220.3.1. 2014                                                     

                                                

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 


              Na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 2, ust. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – z a w i a d a m i a m,  że na wniosek firmy Viaregia Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, 48-385 Otmuchów, 48-385 Otmuchów, z dnia 19 września 2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 24 września 2014r.) zostało wszczęte postępowanie w dniu 24.09.2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu papieru higienicznego na terenie działek: 191, 192, 193, 899/5, 899/6, 899/7, 899/8, 899/9 – obręb: Otmuchów.

           Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami ):

- pkt  20 –„ instalacje do wytwarzania papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 200 t na dobę;” – realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić ocenę  oddziaływania na środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.   

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie – Wydział  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  w Otmuchowie – pokój nr 15 (I piętro).

 

 

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca  

JM.

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-06 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-06 12:59Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

2014-10-014 GK. 6220.1.9.2014 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Decyzją nr GK. 6220.1.8.2014 z dnia 08.10.2014r. ustalił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „KAŁKÓW II-1”, planowanego do realizacji na działce nr 383/1, obręb: Kałków, realizowanego przez Firmę „Bodura” OTMUCHOWA

             Otmuchów, dnia 14.10.2014r. 

GK. 6220.1.9.2014


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

         

                 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. z 2013r., poz.267) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie – Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr GK. 6220.1.8.2014 z dnia 08.10.2014r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na  wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „KAŁKÓW II-1”, planowanego do realizacji  na  działce nr 383/1, obręb: Kałków, realizowanego przez  Firmę „Bodura” Łukasz Bodura, 50-539  Wrocław ul. Jabłeczna 16, wniosek o wydanie decyzji z dnia 07.01.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 04.03.2014r.).

                 Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Otmuchowie – I piętro – pokój nr 15 (tel. 77 4315016 wew.47) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  16 października 2014r.       

 

MJ.

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-14 14:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-14 15:03Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

28-10-2014 Zaproszenie do składania ofert Burmistrz Otmuchowa zaprasza do składania ofert na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Fugiel A.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-28 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-07 14:18Aktualizacja dokonana przez: Fugiel A.

Otmuchów, 30-10-2014r. USC.520.15.2014 ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH Na podstawie § 3 ust.2 pkt.1 Uchwały Nr XL/319/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2010r. zawiadamiam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r

Otmuchów, 30-10-2014r.

USC.520.15.2014

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH


Na podstawie § 3 ust.2 pkt.1 Uchwały Nr XL/319/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2010r. zawiadamiam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku publicznego  i o  wolontariacie, że opracowany został projekt Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie rocznego programu  współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2015 rok,  który stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia. Projekt ten przedstawiam  niniejszym do konsultacji. Wszelkie uwagi na jego temat można składać w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w terminie do 07 listopada 2014 r.ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Urzędowska Ewa
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-30 14:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-30 14:39Aktualizacja dokonana przez: Urzędowska Ewa

06-11-2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Treść w załączniku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Fugel A.
Data wytworzenia informacji: 2014-11-06
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-06 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-06 14:04Aktualizacja dokonana przez: Fugel A.

Otmuchów, dnia 07 listopada 2014r. MK.6733.09.2014 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 05/14 z dnia 04 sierpnia 2014r. (znak sprawy: MK.6733.06.2014)

Otmuchów, dnia 07 listopada 2014r.

MK.6733.09.2014


Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 05/14 z dnia 04 sierpnia 2014r. (znak sprawy: MK.6733.06.2014)Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 23 października 2014r. zostało wszczęte na wniosek Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa działa Pani Alina Banach, zam. w Nysie, ul. Opawska 6/6, postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie oświetlenia ulicznego oraz budowie linii kablowej wraz ze słupami oświetleniowymi przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 158, 186, 188/7, 918 w zakresie korekty załącznika graficznego nr 1 i 2 związanego ze zmianą trasy projektowanej linii energetycznej na działce należącej do PKP.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).Autor: Zając B.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-07 14:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-07 14:21Aktualizacja dokonana przez: Zając B.

Burmistrz Otmuchowa zaprasza do składania ofert na wykonanie i montaż tablic pamiątkowych dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wicher Katarzyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-12 14:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-12 14:56Aktualizacja dokonana przez: Wicher Katarzyna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie i montaż 2 tablic pamiątkowych dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2014-11-20
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-20 14:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-20 14:31Aktualizacja dokonana przez:

Zawiadamiam, że na wniosek Mariana Cichewicz zam. Wójcice, 48-385 Otmuchów, z dnia 23.08.2013r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 23.08.2013r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351

  Otmuchów, dnia  20.11.2014r. 

GK. 6220.16.8.2014                                                          

                                                                                                               

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

OTMUCHOWA

 

              Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235):

 1. Zawiadamiam, że na wniosek Mariana Cichewicz zam. Wójcice, 48-385 Otmuchów, z dnia 23.08.2013r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 23.08.2013r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości   Maciejowice  na działce nr 121/351.

          Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 (przedsięwzięcie nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust.1; przy czym przez planowane przedsięwzięcie rozumie się w tym przypadku przedsięwzięcie, w stosunku do którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy), w  związku  z  § 3 ust. 1 - pkt  102  – „ 102) chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt  51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami ) – realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.    

 

 1. 2.       Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Otmuchowa.

 

 1. 3.       Organem   właściwym  do  dokonania  uzgodnienia  przed  wydaniem  decyzji   jest  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska w Opolu.

 

 1. 4.       Jednoczenie zawiadamiam  wszystkich zainteresowanych o:

a/ możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki  Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, pok. nr 15 w godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 15.00),

b/ możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni , tj. od dnia 25.11.2014r. do dnia  16.12.2014r. 

 

 1. 5.       Złożone  uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Otmuchowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

             Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 oraz na stronach internetowych    Biuletynu   Informacji   Publicznej   Urzędu   Miejskiego  w   Otmuchowie

http://otmuchow.probip.pl oraz miejscu realizacji inwestycji.

MJ.

 

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-21 11:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-21 11:22Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 05/14 z dnia 04 sierpnia 2014r. (znak sprawy: MK.6733.06.2014)

Otmuchów, dnia 24 listopada 2014r.

MK.6733.09.2014

 

 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa


o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 05/14 z dnia 04 sierpnia 2014r. (znak sprawy: MK.6733.06.2014)

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r poz. 647 z późn. zm.)

 

 

zawiadamiam,

 

 

że na wniosek Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa działa Pani Alina Banach, zam. w Nysie, ul. Opawska 6/6, w dniu 24 listopada 2014r. wydana została decyzja nr 07/14 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie oświetlenia ulicznego oraz budowie linii kablowej wraz ze słupami oświetleniowymi przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 158, 186, 188/7, 918 w zakresie korekty załącznika graficznego nr 1.2 związanego ze zmianą trasy projektowanej linii energetycznej na działce należącej do PKP. .

Z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego tut. urzędu (pokój nr 4).

         Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.     Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 Autor: Zając B.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-25 09:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-25 09:43Aktualizacja dokonana przez: Zając B.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację spotu radiowego dotyczącego zakończonego projektu pn:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wicher Katarzyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-26 08:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-26 09:00Aktualizacja dokonana przez: Wicher Katarzyna

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA – z a w i a d a m i a m, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie ul. Słowińska 17, w imieniu którego wystąpił pełnomocnik – Pan Tomasz Łęski (pełnomocnictwo Nr TN-343/50/2014), z dnia 20.11.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 24.11.2014r.) zostało wszczęte postępowanie w dniu 24.11.2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: A) przebudowie drogi powiatowej 1637O, klasy Z na dwóch odcinkach: 2+940÷km 3+340 i km 3+560÷km3+952 B) budowie dojazdów do mostu na rzece Widna na odcinku 3+340÷km 3+560 C) budowie mostu na rzece Widna w ciągu drogi powiatowej 1637O;

GK.6220.4.1. 2014

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199, poz. 1227) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – z a w i a d a m i a m,  że na wniosek  Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie ul. Słowińska 17, w imieniu którego wystąpił pełnomocnik – Pan Tomasz Łęski (pełnomocnictwo Nr TN-343/50/2014),  z dnia 20.11.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 24.11.2014r.) zostało wszczęte postępowanie w dniu 24.11.2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:A)    przebudowie drogi powiatowej 1637O, klasy Z na dwóch odcinkach:2+940÷km 3+340 i km 3+560÷km3+952B)     budowie dojazdów do mostu na rzece Widna na odcinku 3+340÷km 3+560C)    budowie mostu na rzece Widna w ciągu drogi powiatowej 1637O;w miejscowości Kałków na działkach nr:  327, 319, 359/2, 325, 318/2, 329, 378,246, 243, 242, 241, 240/2, 226, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 318/3, 317/1, 172, 173/1, 173/2, 209, 210/1, 210/2. Działki te znajdują się w obrębie 0010 Kałków (k.m.2).              Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami ): „ 60)  drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” - realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić ocenę  oddziaływania na środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.                W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie – Wydział  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  w Otmuchowie – pokój nr 15 (I piętro). 


Otrzymują:

1/ Wnioskodawca  ZDP Nysa

2/ Pełnomocnik w-cy – P.T. Łęski  Częstochowa     


JM.

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-27 14:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-27 14:56Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Otmuchowa ogłasza nabór ofert na kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Otmuchów wraz z ubezpieczeniem komunikacyjnym na 2015 rok.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Otmuchowa ogłasza nabór ofert na  kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Otmuchów wraz z ubezpieczeniem komunikacyjnym na 2015rok.

 

 1. Oferty zgłaszać mogą osoby posiadające  uprawnienia w tym zakresie .
 2. Do obowiązków osób wyłonionych w naborze należeć będzie w szczególności:

1)      kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Otmuchów  (wyszczególnionego w załączniku nr 1) wraz z ubezpieczeniem komunikacyjnym ( wyszczególnionym w załączniku nr 2),

2)      przestrzeganie terminów zawarcia polis na ubezpieczenie poszczególnych składników będących przedmiotem ubezpieczenia w szczególności zawartych w załączniku nr 2 – ubezpieczenie komunikacyjne,

3)      włączenie do ubezpieczenia nowych składników mienia Gminy Otmuchów i zawieranie nowych polis,

4)      w przypadku powstania szkody na mieniu pośredniczenie w likwidacji szkody,

 1. W ofercie należy podać:

1). w załączniku nr 1 uwzględniając zakres ubezpieczenia określony w kolumnie V - koszt ubezpieczenia poszczególnych składników poprzez rozpisanie jego w kolumnie nr VI oraz jego sumę.

2). w załączniku nr 2 uwzględniając zakres ubezpieczenia określony w  kolumnach 21 - 24 - koszt ubezpieczenia poszczególnych składników poprzez rozpisanie jego w kolumnie nr 25 - 30 oraz jego sumę.

3). należy podać oddzielnie również wysokość franszyzy (podać franszyza redukcyjna czy

      integralna) w przypadku:

 1. budynków i budowli,
 2. szyb,
 3. sprzętu komputerowego,
 4. ubezpieczenia komunikacyjnego.

4). należy podać oddzielnie również na jaką wartość (rzeczywistą czy odtworzeniową) ubezpieczenie dotyczyć będzie :

a. budynków i budowli,

b. szyb,

c. sprzętu komputerowego,

d. ubezpieczenia komunikacyjnego.

      IV. Wzór oferty stanowi załącznik nr 3.

      V. Oferty niekompletne nie zostaną rozpatrzone ( kompletna oferta to wypełnione załączniki nr 1,2,3).

VI. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona powołana przez Burmistrza Otmuchowa  komisja.

      VII. O wyborze oferenta decydować będą zaoferowana cena oraz pozostałe kryteria określone w

          formularzu ofert.

       VIII. Z wyłonionym w wyniku naboru oferentem zawarta zostanie polisa ubezpieczeniowa na okres 1 roku na dokonanie kompleksowego ubezpieczenia majątku Gminy Otmuchów oraz polisa ubezpieczenia komunikacyjnego na okres wykazany w załączniku nr 2, przy czym sporządzone zostaną polisy osobno na mienie Gminy Otmuchów i osobno na poszczególne ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Gminy.

IX. Oferty  należy  składać  w  sekretariacie  Urzędu  Miejskiego w  Otmuchowie ul. Zamkowa  6;
48 – 385 Otmuchów  lub  przesłać na   adres  Urzędu  w  zamkniętych  kopertach w  terminie do dnia 15.12.2014r do  godz. 1500 z napisem  na  kopercie:


„OFERTA NA  KOMPLEKSOWE  UBEZPIECZENIE  MAJĄTKU GMINY OTMUCHÓW WRAZ Z UBEZPIECZENIEM KOMUNIKACYJNYM”.

 

X. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2014r o godzinie 1000 w budynku siedziby Urzędu  Miejskiego w Otmuchowie I p. pokój nr 12. W odczytaniu treści ofert uczestniczyć mogą oferenci lub  ich  przedstawiciele.

XI.O rozstrzygnięciu  naboru powiadomieni zostaną wszyscy oferenci w terminie do  22.12.2014r.

 

 

 

 

 

Otmuchów, dnia 28.11.2014r.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Lato Sylwia
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-01 15:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-01 15:18Aktualizacja dokonana przez: Lato Sylwia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Realizacja spotu radiowego dotyczącego zakończenia projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wicher Katarzyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-05 14:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-05 14:28Aktualizacja dokonana przez: Wicher Katarzyna

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na: A) przebudowie drogi powiatowej 1637O, klasy Z na dwóch odcinkach: 2+940÷km 3+340 i km 3+560÷km3+952 B) budowie dojazdów do mostu na rzece Widna na odcinku 3+340÷km 3+560 C) budowie mostu na rzece Widna w ciągu drogi powiatowej 1637O;

Otmuchów, dnia 16.12.2014r.  

GK.6220.4.4..2014

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

           Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. 267) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z  późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na:

A)    przebudowie drogi powiatowej 1637O, klasy Z na dwóch odcinkach:

2+940÷km 3+340 i km 3+560÷km3+952

B)     budowie dojazdów do mostu na rzece Widna na odcinku 3+340÷km 3+560

C)     budowie mostu na rzece Widna w ciągu drogi powiatowej 1637O;

w miejscowości Kałków na działkach nr:  327, 319, 359/2, 325, 318/2, 329, 378,246, 243, 242, 241, 240/2, 226, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 318/3, 317/1, 172, 173/1, 173/2, 209, 210/1, 210/2. Działki te znajdują się w obrębie 0010 Kałków (k.m.2).  

Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie ul. Słowińska 17, w imieniu którego wystąpił pełnomocnik – Pan Tomasz Łęski (pełnomocnictwo Nr TN-343/50/2014), z dnia 20.11.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 24.11.2014r.) zostało wszczęte postępowanie w dniu 24.11.2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej uzyskano opinie od organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie.

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu  uznał iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z tym informuje się, że:

1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie  w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  (pok. 15) w godzinach 8.00- 15.00),

2/ w terminie 7 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości) strony
i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi
i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

 

MJ.

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-17 13:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-17 13:56Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 06.06.2014r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 10.06.2014r.) Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. Zarząd: Micigózd, ul. Częstochowska 6, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenia odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „ Kamienna Góra”

                                                                                                    Otmuchów, dnia 12.12.2014r.

GK.6220.2.9.2014 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA 

               Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267)  Burmistrz  Otmuchowa   

informuje: 

o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 06.06.2014r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 10.06.2014r.)  Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. Zarząd: Micigózd, ul. Częstochowska 6, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenia odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „ Kamienna Góra” ”.

       Przyczyną zwłoki jest skomplikowana i długotrwała procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, konieczność uzyskania uzgodnień od organów opiniujących, a także przeprowadzenie rozprawy administracyjnej dot. przedmiotu postępowania.

 

Termin załatwienia sprawy przewiduje się na  28 lutego 2015r.  

 JM.


Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-18 07:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-18 07:16Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 23.08.2013r. p. Mariana Cichewicz zam. Wójcice 2, 48-385 Otmuchów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351,

                         Otmuchów, dnia 12.12.2014r.

GK.6220.16.9.2013

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA 

               Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) Burmistrz Otmuchowa   

informuje: 

o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 23.08.2013r.   p. Mariana Cichewicz zam. Wójcice 2, 48-385 Otmuchów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na   cele   hodowli   trzody   chlewnej   w   miejscowości   Maciejowice  na działce nr 121/351,

Przyczyną zwłoki jest skomplikowana i długotrwała procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej dot. przedmiotu postępowania.

 

Termin załatwienia sprawy przewiduje się na 30 stycznia 2015r.

 JM.

 

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-18 07:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-18 07:19Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

Informacja o wyniku naboru ofert na kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Otmuchów wraz z ubezpieczeniem komunikacyjnym na 2015 rok.

Otmuchów, dnia 17.12.2014r.

MK.253.29.2014

 

INFORMACJA O WYNIKU  NABORU OFERT NA  KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY OTMUCHÓW WRAZ Z UBEZPIECZENIEM KOMUNIKACYJNYM  NA 2015 ROK.

 

 

        Na ogłoszony nabór ofert na  kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Otmuchów wraz z ubezpieczeniem komunikacyjnym na 2015 rok do tutejszego Urzędu  wpłynęła jedna oferta.

        Po analizie warunków ubezpieczenia złożonej oferty, komisja powołana Zarządzeniem 151/2014 Burmistrza Otmuchowa przyjęła ofertę  TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH.Autor: Lato Sylwia
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-22 15:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-22 15:48Aktualizacja dokonana przez: Lato Sylwia

Ogłoszenie Nr 1/14 Burmistrza Otmuchowa z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. na realizację zadań z zakresu opieka zdrowotna i pomoc społeczna - opieka nad osobami chorymi i starszymi na terenie Gminy Otmuchów w 2015 roku, w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jako działalność pożytku publicznego.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Urzędowska Ewa
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-23 14:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-23 14:41Aktualizacja dokonana przez: Urzędowska Ewa

Ogłoszenie Nr 2/14 Burmistrza Otmuchowa z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - gabinet rehabilitacyjny na terenie Gminy Otmuchów w 2015 roku, w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jako działalność pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Urzędowska Ewa
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-23 14:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-23 14:43Aktualizacja dokonana przez: Urzędowska Ewa

Ogłoszenie Nr 3/14 Burmistrza Otmuchowa z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -sportu na terenie wiejskim Gminy Otmuchów w 2015 roku, w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalność pożytku publicznego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Urzędowska Ewa
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-23 14:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-23 14:45Aktualizacja dokonana przez: Urzędowska Ewa

Ogłoszenie Nr 4/14 Burmistrza Otmuchowa z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sportu na terenie Otmuchowa w 2015 roku w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalności pożytku publicznego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Urzędowska Ewa
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-23 14:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-13 10:39Aktualizacja dokonana przez: Urzędowska Ewa

Ogłoszenie Nr 5/14 Burmistrza Otmuchowa z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sporty wodne na terenie Gminy Otmuchów w 2015 roku, w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii jako działalności pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Urzędowska Ewa
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-23 14:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-23 14:50Aktualizacja dokonana przez: Urzędowska Ewa

Ogłoszenie Nr 6/14 Burmistrza Otmuchowa z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sportu szkolnego w dyscyplinie :piłka koszykowa na terenie Gminy Otmuchów w 2015 roku, w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalność pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Urzędowska Ewa
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-23 14:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-23 14:53Aktualizacja dokonana przez: Urzędowska Ewa

Ogłoszenie Nr 7/14 Burmistrza Otmuchowa z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -sportu szkolnego w dyscyplinie : piłka ręczna, na terenie Gminy Otmuchów w 2015 roku w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalności pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Urzędowska Ewa
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-23 14:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-23 14:55Aktualizacja dokonana przez: Urzędowska Ewa

Ogłoszenie Nr 8/14 Burmistrza Otmuchowa z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizowanie szkolnych imprez i zawodów sportowych na terenie Gminy Otmuchów w 2015 roku, w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii jako działalność pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Urzędowska Ewa
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-23 14:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-30 07:42Aktualizacja dokonana przez: Urzędowska Ewa

Ogłoszenie Nr 9/14 Burmistrza Otmuchowa z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom na terenie Gminy Otmuchów w 2015 roku w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalności pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Urzędowska Ewa
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-23 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-23 14:58Aktualizacja dokonana przez: Urzędowska Ewa

Ogłoszenie Nr 10/14 Burmistrza Otmuchowa z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Otmuchów w 2015 roku w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalności pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Urzędowska Ewa
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-23 14:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-23 15:00Aktualizacja dokonana przez: Urzędowska Ewa

Ogłoszenie Nr 11/14 Burmistrza Otmuchowa z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie piłka siatkowa na terenie Otmuchowa w 2015 roku w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalności pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Urzędowska Ewa
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-23 15:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-13 10:38Aktualizacja dokonana przez: Urzędowska Ewa

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: A) przebudowie drogi powiatowej 1637O, klasy Z na dwóch odcinkach: 2+940÷km 3+340 i km 3+560÷km3+952 B) budowie dojazdów do mostu na rzece Widna na odcinku 3+340÷km 3+560 C) budowie mostu na rzece Widna w ciągu drogi powiatowej 1637O; w miejscowości Kałków

GK. 6220.4.6.2014                                                                Otmuchów, dnia  24.12.2014r. 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

                 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. z 2013r., poz. 267) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (Dz. U. z 2013r.,   poz. 1235 ze zm.)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie – Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa  Decyzją nr GK. 6220.4.5.2014 z dnia 24.12.2014r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

A)    przebudowie drogi powiatowej 1637O, klasy Z na dwóch odcinkach:

2+940÷km 3+340 i km 3+560÷km3+952

B)     budowie dojazdów do mostu na rzece Widna na odcinku 3+340÷km 3+560

C)    budowie mostu na rzece Widna w ciągu drogi powiatowej 1637O;

w miejscowości Kałków na działkach nr:  327, 319, 359/2, 325, 318/2, 329, 378,246, 243, 242, 241, 240/2, 226, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 318/3, 317/1, 172, 173/1, 173/2, 209, 210/1, 210/2. Działki te znajdują się w obrębie 0010 Kałków (k.m.2) - realizowanego przez inwestora: Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie ul. Słowińska 17, w imieniu którego wystąpił z wnioskiem z dnia 20.11.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 24.11.2014r.) - pełnomocnik – Pan Tomasz Łęski (pełnomocnictwo Nr TN-343/50/2014) - Biuro Inżynierskie – Tomasz Łęki ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa

 

                 Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie – I piętro – pokój nr 15 (tel. 77 4315016 wew.47) w godzinach pracy Urzędu.

              Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  29 grudnia 2014r.      

 

MJ.

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-24 07:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-24 07:46Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

Uchwała RIO Opole Nr 568/2014 z dnia 10-12-2014 ws opinii o projekcie WPF

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-24 11:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-24 11:15Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości dwa Obwieszczenia Wojewody Opolskiego ws Modernizacji zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - etap 1.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wojewoda Opolski
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-12-31 09:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-31 09:55Aktualizacja dokonana przez: Wojewoda Opolski