Burmistrza 2015

001. OBWIESZCZENIE –WEZWANIE NA ROZPRAWĘ ADMINISTRACYJNĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA dla przedsięwzięcia polegającego na : hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351, na wniosek Pana Mariana Cichewicz zam. Wójcice 2

Otmuchów, dnia  09.01.2015r.   

GK.6220.16.10.2013

OBWIESZCZENIE –WEZWANIE

NA ROZPRAWĘ ADMINISTRACYJNĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA

                 Na podstawie art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) oraz art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)  - BURMISTRZ OTMUCHOWA  zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 2015r. o godzinie 17:00 w  świetlicy wiejskiej w Maciejowicach, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : 

hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości  Maciejowice na działce nr 121/351,  na wniosek Pana Mariana Cichewicz zam. Wójcice 2 .

            Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) – organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może przeprowadzić rozprawę administracyjną  otwartą dla społeczeństwa .

           Na podstawie art. 90 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) w z y w a   się  zainteresowane osoby do stawienia się osobiście lub przez upoważnionych przedstawicieli albo pełnomocników, celem złożenia wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów, istotnych w prowadzonym postępowaniu. Na rozprawie każdy ma prawo składać uwagi, wnioski i wyjaśnienia., co do prowadzonego postępowania, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie, a także wypowiadać się, co do wyników przeprowadzonego postępowania dowodowego.

            Nieobecność na rozprawie osób należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

            Zgodnie z art. 91 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane organowi administracji publicznej – niniejsze wezwanie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Maciejowice, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie  oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Otmuchowie : http://otmuchow.probip.pl.

             Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się dokonane po upływie 14 – tu dni od daty publicznego ogłoszenia.

            Wskazana w niniejszym obwieszczeniu godzina ogłoszonej rozprawy administracyjnej jest zgodna z prośbą zainteresowanych stron postępowania (pismo z dnia 9.12.2014r.wpł. do UM w dn. 11.12.2014r.).

 

 

Otrzymują:

1/ Inwestor -  p. Marian Cichewicz

2/ Autor raportu - OOŚ – p. Jacek Demel

3/ Pani Simińska Maria – sołtys wsi Maciejowice

4/ Pan Studnicki Władysław – przewodniczący RS w Maciejowicach

5/ Radny Rady Miejskiej – p. Zięba Łukasz zam. Maciejowice  56b/4

6/ Starostwo Powiatowe w Nysie ( Wydz. Budownictwa i Architektury

     i Wydz. Ochrony Środowiska,

7/ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Nysie

8/Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

9/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

 

MJ.

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-01-12 15:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-29 10:36Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

002. Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO wsw wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wojewoda Opolski
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-01-15 10:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-29 10:38Aktualizacja dokonana przez: Wojewoda Opolski

003. Informacja Burmistrza Otmuchowa ws rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015roku zadań pożytku publicznego

     Dnia  19 stycznia 2015 roku Powołany Zarządzeniem Nr 3/2011 Burmistrza Otmuchowa z dnia 03-01-2011r. zmienionym Zarządzeniem Nr 4/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 04-01-2013r. zespół do realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie od 23 grudnia 2014r. do  14 stycznia 2015r. przygotował i przeprowadził otwarty konkurs ofert zgłoszonych w ramach jedenastu ogłoszeń  Burmistrza Otmuchowa z dnia 23 grudnia 2014r. dotyczących realizacji zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Otmuchów z zakresu  wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży ,pomocy społecznej .Zarządzeniem  nr 11/2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015roku zadań pożytku publicznego, rozstrzygnięto konkursy w sposób następujący:

 

 Z a r z ą d z e n i e    Nr  11 /2015 

Burmistrza  Otmuchowa  z  dnia  20 stycznia  2015 roku

 w  sprawie  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację 

w 2015  roku  zadań  pożytku  publicznego,  objętych  ogłoszeniami  Burmistrza Otmuchowa 

z  dnia  23 grudnia 2014  roku.

 

       Na   podstawie   art.  30 ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( jt.  Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zam.),  art.  15 ust.2j  ustawy  z  dnia 24  kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 )  oraz art.151 ustawy  z  dnia  27 sierpnia 2009 r. o  finansach  publicznych (j.t.  Dz. U.  z 2009 r. Nr 157 poz. 1240,  z  póź.  zm.)

 p o s t a n a w i a m

  rozstrzygnąć  w  sposób  następujący  ogłoszony w dniu  23 grudzień  2014 r.  konkurs ofert na  realizację w  okresie  od  1.01.2015r.  do  31.12.2015 r. zadań  pożytku  publicznego na  terenie  Gminy  Otmuchów .  

 § 1

       Realizację  Zadania  Nr 1  z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej - opieka nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w tym czynności higieniczne i usprawniające, domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza  na terenie  Gminy Otmuchów w 2015r.,  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,  jako  działalności  pożytku  publicznego, wnioskuje  powierzyć  Caritas  Diecezji  Opolskiej  w Opolu  ul. Szpitalna  5a,  przeznaczając  na  ten  cel  20.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy  złotych).

 § 2

      Realizację  Zadania  Nr 2 z  zakresu  opieki  zdrowotnej  i  pomocy  społecznej- prowadzenie placówek opiekuńczych w zakresie pomocy rodzinom i osobom w zakresie ochrony  i promocji  zdrowia, w tym gabinetów  rehabilitacyjnych na  terenie  Gminy Otmuchów w 2015r. , w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego,  wnioskuje powierzyć   Caritas   Diecezji   Opolskiej   w  Opolu  ul.  Szpitalna  5a,  przeznaczając  na  ten  cel  20.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia  tysięcy  złotych ).

                                                                        

                     § 3

     Realizację  Zadania  Nr 3 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie wiejskim  Gminy Otmuchów w 2015r.  w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów  alkoholowych  i przeciwdziałania narkomanii” , wnioskuje  powierzyć  Gminnemu  Zrzeszeniu „LZS” w   Otmuchowie z siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Zamkowa 6,   przeznaczając  na   ten  cel  140.000.- zł   (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

 

 § 4

     Realizację Zadania  Nr 4  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu   na  terenie  Otmuchowa w 2015r. w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego,  wnioskuje powierzyć Międzyzakładowemu  Klubowi  Sportowemu  „Czarni” w Otmuchowie z  siedzibą  w    Otmuchowie    ul.  Sportowa  1,    przeznaczając   na   ten   cel   67.000,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt  siedem  tysięcy  złotych).

      

§ 5

     Realizację Zadania Nr 5 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu    zakresu sportów  wodnych na terenie Gminy Otmuchów w 2015r. w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego,  wnioskuje powierzyć  Jacht  Klubowi  „ OPTY”  z  siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Plażowa  1, przeznaczając  na  ten  cel  4.000,00  zł  (słownie: cztery tysiące złotych).

 

§ 6

     Rozstrzygnięcie konkursu na realizację  Zadania  Nr 6  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu – piłka koszykowa na terenie Gminy Otmuchów  w   ramach    profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego  rozstrzygnięcie konkursu na ww.  zadanie nastąpi do 15 lutego 2015r.

 

§ 7

        Realizację  Zadania  Nr  7  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu - w  sekcji piłki ręcznej  na terenie Gminy Otmuchów w 2015r.  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego,   wnioskuje powierzyć  Uczniowskiemu  Klubowi Sportowemu  „ Spartakus ”  Otmuchów z siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Krakowska  38,  przeznaczając  na  ten  cel  10.500,00 zł  ( słownie:  dziesięć  tysięcy pięćset   złotych).

 

§ 8

     Realizację  Zadania  Nr 8  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu - organizowania  szkolnych  imprez  i  zawodów  sportowych na terenie Gminy Otmuchów w 2015r.  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania  problemów alkoholowych i  przeciwdziałania narkomanii,  jako  działalności  pożytku  publicznego,   wnioskuje powierzyć  Otmuchowskiemu  Stowarzyszeniu  Kultury  Fizycznej  z  siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Krakowska  38,  przeznaczając  na ten  cel   5.000,00 zł  ( słownie: pięć   tysięcy złotych).

 

§ 9

Realizację  Zadania  Nr  9  w zakresie pomocy społecznej - pomoc osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej,   zapewnienie miejsc noclegowych  i wyżywienia tym osobom w Gminie Otmuchów w 2015r. w   ramach   profilaktyki,  rozwiązywania  problemów  alkoholowych i  przeciwdziałania  narkomanii,  jako działalności   pożytku  publicznego,   wnioskuje  powierzyć Kołu Otmuchowskiemu Towarzystwa Pomocy im.  Św. Brata  Alberta”   w   Jasienicy  Górnej,  przeznaczając  na  ten  cel  8.100.- zł  ( słownie:  osiem  tysięcy sto  złotych ).

 

§ 10

    Realizację  zadania  Nr  10  w zakresie  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Otmuchów w 2015r.  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego, wnioskuje powierzyć Zarządowi Rejonowemu  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  w  Otmuchowie przeznaczając  na  ten  cel    4.400.- zł  ( słownie:  cztery tysiące  czterysta złotych ).


§ 11

11. Realizację  zadania  Nr  11  w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w dyscyplinie piłka siatkowa na terenie Gminy Otmuchów w 2015r.  w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii  jako  działalność  pożytku  publicznego,  wnioskuje   powierzyć  Klubowi Sportowemu SIATKARZ OTMUCHÓW  przeznaczając na ten cel 10.500,-zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).

 

§ 12

 Wykonanie  zarządzenia  powierzam:

1)   w  zakresie  nadzoru  nad  realizacją  zadań  rzeczowych  -  Kierownikowi  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w/m,

2)   w  zakresie  rozliczeń  finansowych  -  Skarbnikowi  Miasta.

 

§ 13

     Wyniki  konkursu  należy ogłosić  na  stronach  Biuletynu  Informacji  Publicznej, na tablicy  ogłoszeniowej  Urzędu  Miejskiego  w Otmuchowie oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

§ 14

     Zarządzenie  wchodzi  w życie  z  dniem  podpisania.

 

 Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak

 

Autor: Urzędowska Ewa
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-01-29 10:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-29 10:39Aktualizacja dokonana przez: Urzędowska Ewa

004. Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości Uchwałę RIO Opole Nr 19/2015 ws opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Autor: Salecki Sebastian
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-02 10:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-02 10:09Aktualizacja dokonana przez: Salecki Sebastian

005. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 23.08.2013r. p. Mariana Cichewicz zam. Wójcice 2, 48-385 Otmuchów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351,

                                                                                               Otmuchów, dnia 31.01.2015r.

GK.6220.16.10.2013

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA 

               Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) Burmistrz Otmuchowa   

informuje: 

o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 23.08.2013r.   p. Mariana Cichewicz zam. Wójcice 2, 48-385 Otmuchów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na   cele   hodowli   trzody   chlewnej   w   miejscowości   Maciejowice  na działce nr 121/351,

Przyczyną zwłoki jest skomplikowana i długotrwała procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej dot. przedmiotu postępowania.

Termin załatwienia sprawy przewiduje się na dzień 27 lutego 2015r.  

JM.

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-03 13:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-03 13:55Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

006. Z a r z ą d z e n i e Nr 22 /2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 09 luty 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań pożytku publicznego, objętych ogłoszeniami Burmistrza Otmuchowa z dnia 23 grudnia 2014 roku.

Dnia  09 lutego 2015 roku Powołany Zarządzeniem Nr 3/2011 Burmistrza Otmuchowa  z dnia 03-01-2011r. zmienionym Zarządzeniem  Nr 4/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 04-01-2013r.   zespół do realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie od 23 grudnia 2014r. do  14 stycznia 2015r. przygotował i przeprowadził otwarty konkurs ofert zgłoszonych w ramach jedenastu ogłoszeń  Burmistrza Otmuchowa z dnia 23 grudnia 2014r. dotyczących realizacji zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Otmuchów z zakresu  wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży ,pomocy społecznej .Zarządzeniem  nr

22 /2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015roku zadań pożytku publicznego, rozstrzygnięto konkurs dotyczący zadania nr 6 w sposób następujący:

 

 

Z a r z ą d z e n i e    Nr  22 /2015 

Burmistrza  Otmuchowa  z  dnia  09 luty 2015 roku

 w  sprawie  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację 

w 2015  roku  zadań  pożytku  publicznego,  objętych  ogłoszeniami  Burmistrza 

Otmuchowa  z  dnia  23 grudnia 2014  roku.

 

       Na   podstawie   art.  30 ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( jt.  Dz. U. z 2013r. poz.594, z późn. zam. ),  art.  15 ust.2j  ustawy  z  dnia 24  kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 )  oraz art.151 ustawy  z  dnia  27 sierpnia 2009 r. o  finansach  publicznych ( j.t.  Dz. U.  z 2009 r. Nr 157 poz. 1240,  z  póź.  zm.)

 

p o s t a n a w i a m

 

rozstrzygnąć  w  sposób  następujący  ogłoszony w dniu  23 grudzień  2014 r.  konkurs ofert na  realizację w  okresie  od  1.01.2015r.  do  31.12.2015 r. zadań  pożytku  publicznego na

terenie  Gminy  Otmuchów .

 

§ 1

 

Realizację  Zadania  Nr 6 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  - dyscyplina  piłka koszykowa na  terenie  Otmuchowa w 2015r. w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego, wnioskuje powierzyć  Międzyszkolnemu  Klubowi  Sportowemu  w  Otmuchowie  z  siedzibą  w  Otmuchowie   ul. Krakowska  36,  przeznaczając  na  ten  cel  13.500,00  zł  ( słownie:  trzynaście tysięcy pięćset   złotych ).

 

 

 

 

§ 12

Wykonanie  zarządzenia  powierzam:

1)   w  zakresie  nadzoru  nad  realizacją  zadań  rzeczowych  -  Kierownikowi  Urzędu  Stanu

Cywilnego  w/m,

2)   w  zakresie  rozliczeń  finansowych  -  Skarbnikowi  Miasta.

 

§ 13

 

Wyniki  konkursu  należy ogłosić  na  stronach  Biuletynu  Informacji  Publicznej, na tablicy  ogłoszeniowej  Urzędu  Miejskiego  w Otmuchowie oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

§ 14

 

Zarządzenie  wchodzi  w życie  z  dniem  podpisania.

 

 

 Burmistrz Otmuchowa

(-)

Jan Woźniak

Autor: Urzędowska Ewa
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-12 10:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-12 10:44Aktualizacja dokonana przez: Urzędowska Ewa

007. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na czterech słupach betonowych wraz z oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Jarnołtowie na działce nr 380.

Otmuchów, dnia 19 lutego 2015r.

MK.6733.01.2015

 

 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 16 lutego 2015r. zostało wszczęte na wniosek  Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której działa Pan Paweł Schmolke, zam. w Nysie, Os. Podzamcze Sek. A 6/19, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na czterech słupach betonowych wraz z oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Jarnołtowie na działce nr 380.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-19 12:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-19 12:51Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

008. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Sarnowicach na części działki nr 148 oraz działkach nr 145/9, 145/4, 192.

Otmuchów, dnia 19 lutego 2015r.

MK.6733.02.2015

 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 16 lutego 2015r. zostało wszczęte na wniosek Pana Jana Czapor, zam. Sarnowice 1a, 48-385 Otmuchów, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Sarnowicach na części działki nr 148 oraz działkach nr 145/9, 145/4, 192.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-19 12:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-19 12:52Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351.

Otmuchów, dnia  25.02.2015r. 

GK.6220.16.13.2013

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

           Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) 

z a w i a d a m i a m

o   możliwości  zapoznania  się  z  zebranym  materiałem  dowodowym oraz  złożenia  wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko, polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na   cele   hodowli   trzody   chlewnej   w   miejscowości   Maciejowice  na działce nr 121/351.

W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej sporządzano raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.   W związku z tym informuję , że:

1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w  Wydziale Gospodarki komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  (pok. 15) w godzinach 8.00-15.00),

2/ w terminie 7 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości) strony
i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi
i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

MJ.

 

 

 

 

Autor: Mazek J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-26
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-26 12:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-26 12:33Aktualizacja dokonana przez: Mazek J.

010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 23.08.2013r. p. Mariana Cichewicz zam. Wójcice 2, 48-385 Otmuchów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351,

                                                                                               Otmuchów, dnia 27.02.2015r.

GK.6220.16.12.2013

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA 

               Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) Burmistrz Otmuchowa   

informuje: 

o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 23.08.2013r.   p. Mariana Cichewicz zam. Wójcice 2, 48-385 Otmuchów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na   cele   hodowli   trzody   chlewnej   w   miejscowości   Maciejowice  na działce nr 121/351,

Przyczyną zwłoki jest skomplikowana i długotrwała procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz konieczność analizy wyników przeprowadzonej kontroli w dniu 20.02.2015r. 

 Termin załatwienia sprawy przewiduje się na dzień:  12 marca 2015r

 JM.

Autor: Mazek J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-26
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-26 12:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-26 12:34Aktualizacja dokonana przez: Mazek J.

011 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 06.06.2014r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 10.06.2014r.) Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. Zarząd: Micigózd, ul. Częstochowska 6, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenia odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „ Kamienna Góra” ”.

                                                                                                    Otmuchów, dnia 27.02.2015r. 

GK.6220.2.10.2014 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA 

               Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267)  Burmistrz  Otmuchowa   

informuje: 

o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 06.06.2014r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 10.06.2014r.)  Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. Zarząd: Micigózd, ul. Częstochowska 6, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenia odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „ Kamienna Góra” ”.

       Przyczyną zwłoki jest skomplikowana i długotrwała procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, konieczność uzyskania uzgodnień od organów opiniujących, a także przeprowadzenie rozprawy administracyjnej dot. przedmiotu postępowania.

 

Termin załatwienia sprawy przewiduje się na  31 marca  2015r.  

 JM.

Autor: Mazek J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-26
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-26 12:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-26 12:34Aktualizacja dokonana przez: Mazek J.

012. Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - zb Nysa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wojewoda Opolski
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-25 09:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-02 12:15Aktualizacja dokonana przez: Wojewoda Opolski

013. OBWIESZCZENIE Burmistrza Otmuchowa zawiadamia się wszystkie strony, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu papieru higienicznego na terenie działek: 191, 192, 193, 899/5, 899/6, 899/7, 899/8, 899/9 – obręb: Otmuchów, z wniosku Inwestora: Viaregia Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, 48-385 Otmuchów, 48-385 Otmuchów, reprezentowana przez Członka Zarządu Mirco Veber, z dnia 19 września 2014r. zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

                                                                                                                               Otmuchów, dnia 02.03.2015r.

GK.6220.3.5.2014                                                                                                                                                                                                                      

POSTANOWIENIE

 

             Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst : Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 69 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.), po wydaniu postanowienia z dnia  28 października 2014r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu papieru higienicznego na terenie działek: 191, 192, 193, 899/5, 899/6, 899/7, 899/8, 899/9 – obręb: Otmuchów, Inwestor:  Viaregia Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, 48-385 Otmuchów, 48-385 Otmuchów.

 

Postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

U Z A S A D N I E N I E :

            Inwestor, tj.  Viaregia Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, 48-385 Otmuchów, 48-385 Otmuchów, reprezentowana przez Członka Zarządu Mirco Veber  wystąpił  z wnioskiem z dnia 19 września  2014r.  wpływ do Urzędu  Miejskiego  w Otmuchowie w dniu 24 września 2014r.  wystąpił do Burmistrza Otmuchowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu papieru higienicznego na terenie działek: 191, 192, 193, 899/5, 899/6, 899/7, 899/8, 899/9 – obręb: Otmuchów oraz wnioskował o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.              

               Planowane przedsięwzięcie jest wymienione w §2 ust.1 pkt 20) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z dnia 09.11.2010 z późniejszymi zmianami) w związku, z czym jest ono zaliczane do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane obligatoryjnie – zgodnie z art. 71, ust. 2, pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 24.10.2013, poz. 1235).

W  dniu 24.09.2014r.  Obwieszczeniem Burmistrza Otmuchowa powiadomiono  strony postepowania o  wszczęciu  postępowania administracyjnego. Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie zakresu raportu OOŚ dla  oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie. W związku z powyższym Burmistrz Otmuchowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, w postanowieniu znak: WOOŚ.4242.2.4. 2014.IM z dnia 21.10.2014r. (data wpływu 23.10.2014r.) ustalił w swoim postanowieniu zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie w opinii  z dnia 22.10.2014r. znak pisma: NZ.4315.49.2014.HW stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego przedsięwzięcia.

            Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz otrzymane opinie i uzgodnienia z organami opiniującymi, stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy, Burmistrz Otmuchowa wydał w dniu 28 października  2014r.  postanowienie GK. 6220.3.4.20143, w którym określił szczegółowo zakres opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

            Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art. 69 ust. 4 i 5 ustawy OOŚ, zgodnie z którym, w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

            Na postanowienie niniejsze nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia.

            Akta sprawy do wglądu w  Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, pok. Nr 15, I piętro.

 

 

 

 

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca

2/ Strony postępowania wg odrębnego wykazu,

3/ Strona Internetowa oraz BIP – UM Otmuchów,

4/ Tablice ogłoszeń w UM w Otmuchowie,

5/  Strona Internetowa oraz BIP UM w Otmuchowie,

6/ a/a

 

MJ.

 

 

 

                                                                                                                           Otmuchów, dnia 03.03.2015r.

 

GK. 6220.3.6.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Otmuchowa

 

                Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 – cyt. dalej jako „K.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu papieru higienicznego na terenie działek: 191, 192, 193, 899/5, 899/6, 899/7, 899/8, 899/9 – obręb: Otmuchów, z wniosku  Inwestora: Viaregia Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, 48-385 Otmuchów, 48-385 Otmuchów, reprezentowana przez Członka Zarządu Mirco Veber, z dnia 19 września  2014r. zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

             Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, pokój nr 15, w godzinach: poniedziałek - piątek: 8.00 – 15.00.

             Zgodnie z art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

             Zgodnie z art. 49 K.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

                Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

                Obwieszczenie nastąpiło dnia: 5 marca 2015r.

 

 

 

MJ.

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-04 08:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-04 08:35Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

014. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

GK. 6220.16.15.2013                                                                Otmuchów, dnia 12.03.2015r.   

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

           Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. z 2013r., poz.267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie – Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa  Decyzją nr GK. 6220.16.14.2013 z dnia 09.03.2015r. odmówił wnioskodawcy Panu Marianowi Cichewicz zam. Wójcice 2, określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia, polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości  Maciejowice na działce nr 121/351.

           Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie – I piętro – pokój nr 15 (tel. 77 4315016 wew.47) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  13 marca 2015r.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otmuchów, dnia 09.03.2015r.

GK. 6220.16.14.2013

D E C Y Z J A

             Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 , art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ust. 1 i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku  Pana Mariana Cichewicz, zam. Wójcice 2, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia, polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości  Maciejowice na działce nr 121/351 i przeprowadzeniu postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

o r z e k a m

 

odmówić wnioskodawcy określenia  środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości  Maciejowice na działce nr 121/351

 

U Z A S A D N I E N I E

            Wnioskiem z dnia 23.08.2013r. (data wpływu 23.08.2013r.), Pan Marian Cichewicz zam. Wójcice 2, zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości  Maciejowice na działce nr 121/351.  W/w nazwa przedsięwzięcia została określona przez inwestora we wniosku, jednakże organ posiada wiedzę, że wskazane obiekty, oznaczone na mapie jako 1 i 2, były użytkowane jako cielętnik i jałownik.  Do wniosku inwestor dołączył: kartę informacyjna przedsięwzięcia, zaświadczenie Burmistrza Otmuchowa z dnia 3.09.2013r. MK.6727.132.2013, mapę ewidencyjną  w skali 1:2000, plan sytuacyjny obiektów chlewni w skali 1:2000, wypis z rej. gruntów na działki nr:  121/351, 192, 193, 194, 419, 420, 421, 422, 121/26, 121/27, 121/28, 121/350 oraz dowód wpłaty za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia  27.08.2013r.  

           Wnioskowane przedsięwzięcia w związku z § 3 ust.2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami ) należy :

 „3. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia:

3) nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1; przy czym przez planowane przedsięwzięcie rozumie się w tym przypadku przedsięwzięcie, w stosunku do którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy”,

 § 3 ust. 1 - pkt  102 –„ 102) chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

             W  związku z czym  zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w cyt. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Otmuchowa.   Teren wsi Maciejowice, w tym teren objęty przedsięwzięciem, nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty przedsięwzięciem jest zlokalizowany na południowym obrzeżu istniejącej zabudowy wsi, poza terenami zabudowy mieszkalnej. Obejmuje zabudowaną część działki nr 121/351, oznaczoną w ewidencji gruntów symbolem B-RIVa, stanowiącym tereny rolne zabudowane, użytkowane wcześniej jako ferma bydła.

Bezpośrednie sąsiedztwo terenu przedsięwzięcia stanowi pozostała część działki nr 121/351, użytkowana rolniczo jako pola orne oraz od północnego wschodu droga gminna z przylegającymi do niej niezabudowanymi działkami rolnymi.  Najbliższa istniejąca zabudowa chroniona, zabudowa wielorodzinna, trzykondygnacyjna, znajduje się w kierunku północno-wschodnim, w odległości ok. 150 m od budynków objętych zmianą sposobu użytkowania.

          Informację o złożeniu wniosku przez pana Mariana Cichewicz o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie informacji  o środowisku prowadzonym przez tut. Urząd – karta nr 22/2013.

          Obwieszczeniem Nr GK.6226.16.1.2013 z dnia 05.09.2013r. zawiadomiono strony postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami), o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości  Maciejowice na działce nr 121/351.

Publicznie w/w obwieszczenie zostało ogłoszone w okresie od dnia 11.09.2013r. do dnia 25.09.2013r. w Biuletynie Informacji Publicznej w Otmuchowie, na tablicach ogłoszeń UM w Otmuchowie oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie  w Maciejowicach.

             W dniu 19.09.2013r. Rada Sołecka w Maciejowicach wniosła kategoryczny sprzeciw w zakresie realizacji, czy też kontynuacji działalności prowadzonej przez pana Mariana Cichewicz, polegającej na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza DJP w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351.  Mieszkańcy stanowczo podkreślają, że sytuacja dotyczy przedsięwzięcia realizowanego, a nie planowanego do realizacji, natomiast faktyczna zmiana sposobu użytkowania nastąpiła dużo wcześniej tj. przed uzyskaniem stosownych w tym zakresie dokumentów. Wskazano, iż w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia  zawarto nieprawdziwa informacje dot. usytuowania w/w przedsięwzięcia w „Otmuchowsko - Nyskim Obszarem Chronionego Krajobrazu jezior otmuchowskiego i nyskiego, a wskazany zasięg oddziaływania jest znacznie większy niż to wykazał autor KIP, co potwierdza występowanie uciążliwości odorowych na znacznie większym terenie.

            W/w fakt znajduje swoje odbicie w zgromadzonej w tut. Urzędzie Miejskim w Otmuchowie dokumentacji potwierdzającej,  iż w okresie od 11.07.2012 roku do dnia 23.08.2013r. (data przedłożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) pan Marian Cichewicz dokonał szeregu prac adaptacyjnych i rozpoczął  hodowlę trzody chlewnej. Powyższe zostało ostatecznie potwierdzone przez powołaną komisję podczas kontroli w dniu 07 maja 2013r., stwierdzono wówczas, iż w 2-ch obiektach po byłej fermie bydła w Maciejowicach prowadzona jest hodowla trzody chlewnej w ilości ok. 71 DJP (wyliczono na podstawie 4-ch międzynarodowych list przewozowych.   Zgodnie z ustaleniami dot. zaleceń pokontrolnych (na podstawie art. 379 ust. 5 POŚ) oraz po kolejnym piśmie  Radnej Rady Miejskiej w Otmuchowie - Pani Teresy Pajestka wystąpiono do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu celem podjęcia przez w/w działań, zgodnie z uprawnieniami.  Z uwagi na niedotrzymanie terminu przedłożenia dokumentacji w terminie 1 m-ca od daty dokonania kontroli prowadzonej działalności w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tut. organ wskazał ostateczny termin złożenia wymaganych dokumentów do dnia 15 września 2013r., co przedsiębiorca uczynił w dniu 23 sierpnia 2013r.  

                 Pismem Nr GK. 6220.16.2.2013 z dnia 05.09.2013r. Burmistrz Otmuchowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Nr GK. 6220.16.3.2013 z dnia 05.09.2013r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie – w celu wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia procedury oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia konieczności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wskazanie zakresu tegoż raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie w piśmie z dnia 23.09.2013r. (wpływ w dniu 25.09.2013r.) wydał opinie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wnioskując o nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu,  zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. OOŚ .

            Pismem z dnia  25 września 2013r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 02.10.2013r.)  Pan  Marian Cichewicz przedłożył aneks nr 1 do KIP, w którym sprostowano omyłkę dot. obszarów podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Powyższy Aneks  do KIP przesłano do RDOŚ w Opolu pismem przewodnim Nr 6220.16.4.2013 z dnia 03.10.2013r.

               Inwestor po zapoznaniu się z pismem mieszkańców Maciejowic przedłożył w dniu 03.10.2013r. Burmistrzowi Otmuchowa wyjaśnienie dot. podnoszonych w piśmie zarzutów, wyjaśniając, że :

- przy opracowywaniu KIP istnienie możliwości zastosowania mapy ewidencyjnej, zgodnie z

  art. 74 ust. 1 pkt. 3 OOŚ;

- wykorzystywanie gnojowicy (po posezonowaniu) pochodzącej z hodowli trzody chlewnej do nawożenia przedsiewowego w uprawach rolnych na działce nr 121/351 w Maciejowicach, nie dotyczy „ w żadnym razie wsi Wójcice”;

- sprostowanie zapisu dot. Obszaru Chronionego  Krajobrazu zawiera przedłożony aneks do KIP. 

               Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  w Opolu w piśmie (Zarządzenia Pokontrolne) WI.703.2.50.2013.HS z dnia 02.10.2013r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 04.10.2013r.) przesłanym do tut. Urzędu wskazał, iż  cyt: „Na podstawie… ustaleń kontroli przeprowadzonej w dniach 1 sierpnia i 2 września 2013r. w Gospodarstwie Rolnym p. Mariana Cichewicz” (dotyczy obiektów  w których prowadzona jest hodowla trzody) - zalecono, aby przedłożyć decyzję zezwalającą na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza z instalacji do hodowli trzody chlewnej z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2013r. W zgromadzonej przez tut. Urząd dokumentacji, przekazane przez Starostwo Powiatowe w Nysie  figuruje pismo z dnia 17.12.2013r. stanowiące potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko. Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie WI.703.2.26.2013.HS z dnia 02.10.2013r. poinformował tut. organ o występujących nieprawidłowościach podczas kontroli  u p. Cichewicza i zastosowaniu grzywnę w postaci mandatu karnego.

              Z uwagi na nietypową sytuację, gdy przedsięwzięcie jest faktycznie w trakcie realizacji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wezwał (pismo WOOŚ.4241.285.2013.AW z dnia 09.10.2013r.) p. Cichewicz do wyjaśnienia zarzutów zawartych w piśmie Rady Sołeckiej w Maciejowicach. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał postanowienie z dniu 25.10.2013r. (wpływ w dniu 29.10.2013r.) WOOŚ.4241.285.2013.AM, w którym wyraził opinie, iż dla w/w przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a raport winien być sporządzony w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOŚ ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na :

- ochronę przyrody „Otmuchowsko - Nyskiego Obszaru Chronionego   Krajobrazu”;

- stan powietrza atmosferycznego, w związku z emisja odorów;

- klimat akustyczny, na najbliższych terenach chronionych;

- wody podziemne oraz wnikliwa analizę konfliktów społecznych.

             Burmistrz Otmuchowa w swoim postanowieniu Nr GK. 6220.16.4.2013 z dnia 15 listopada 2013r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i szczegółowo wskazał zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport OOŚ został przedłożony w dniu 01.04.2014r. 

              W związku z otrzymaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko tut. organ wystąpił w dniu 07.04.2014r. do instytucji opiniujących: RDOŚ (GK. 6220.16.5.2013) i PPIS (GK.6220.16.6.2013) w Nysie  w celu wydania przez w/w organy opiniujące  opinii dot. warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.  Burmistrz Otmuchowa w Obwieszczeniu GK.6220.16.7.2013 z dnia 07.04.2014r. poinformował o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz złożenia uwag i wniosków dot. stanowiska w sprawie.  PPIS w Nysie w piśmie z dnia 29.04.2014r. Nr NZ 4315.21.2014.HW (wpływ 05.05.2014r. )  negatywnie zaopiniował  wydanie inwestorowi - Marianowi Cichewicz warunków realizacji w/w przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ponieważ:

- teren planowanego przedsięwzięcia nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- zabudowa chroniona pod względem akustycznym zlokalizowana jest w kierunku północno-wschodnim, w odległości ok. 150 m od projektowanych budynków chlewni,

- występuje skumulowanie oddziaływań na środowisko projektowanej chlewni w terenie, na którym już istnieje zakład oczyszczalni ścieków komunalnych.

Rada Sołecka w Maciejowicach mając na względzie uciążliwość prowadzonej hodowli nie zaprzestaje domagać się o zakończenie w/w działalności występując w tej sprawie kolejno do: Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska w Nysie.

        W dniu 04.06.2014r. RDOŚ w Opolu wezwał inwestora p. Mariana Cichewicz do uzupełnienia zapisów zawartych  w raporcie OOŚ, a w kolejnym piśmie  WOOŚ.4242.35.2014.AW z dnia 07.08.2014r. wskazał datę oględzin w terenie na dzień 22.08.2014r. Po przeprowadzonych oględzinach oraz analizie dokumentacji otrzymanej od Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu  w związku ze stwierdzeniem, iż część instalacji objętej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ujętej w raporcie jest instalacją istniejąca RDOŚ w Opolu ponownie wezwał p. Cichewicz do zweryfikowania treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Inwestor przed złożeniem wniosku zainstalował wentylatory (po 2w każdym obiekcie hodowlanym) i postawił silosy 2 paszowe.  

      Należy podkreślić, że przedłożony  przez inwestora raport był wielokrotnie uzupełniamy, co potwierdzają liczne wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, który w swoim postanowieniu WOOŚ.4242.35.2014. AW z dnia 13.11.2014r. uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia podkreślając, iż obsada zwierząt nie może przekroczyć 79 DJP. Brak rzetelności ze strony przedsiębiorcy nie daje gwarancji właściwej realizacji hodowli i spełnienia warunków określonych przez RDOŚ Opole.  Burmistrz Otmuchowa w swoim obwieszczeniu Nr  GK.6220.16.8.2014 z dnia 20.11.2014r. , zgodnie z art. 33 ust.1 i art. 79 ust 1 ustawy OOŚ zawiadomił społeczeństwo o przeprowadzanej ocenie oddziaływania na środowisko i wyznaczył termin 21 dni  do zapoznania się z dokumentacją sprawy i składania wniosków i uwag w terminie do dnia 16.12.2014r.  W dniu 09.12.2014r. Sołtys wsi  Maciejowice, Przewodniczący RS, Radny RM w Otmuchowie oraz Prezes Zarządu SM „Osiedle” Maciejowice wnieśli o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w przedmiotowej sprawie w godzinach popołudniowych z uwagi na chęć uczestnictwa w niej sporej ilości mieszkańców Maciejowic oraz wyrazili kolejny stanowczy sprzeciw wobec wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wskazując potwierdzenie swojego stanowiska w opinii PPIS w Nysie.

          Obwieszczeniem Burmistrza Otmuchowa Nr GK.6220.16.9.2013 z dnia 12.12.2014r. poinformowano społeczeństwo, iż decyzja w przedmiocie postępowania winna być wydana w terminie do dnia 30.01.2015r.  Kolejnym Obwieszczeniem Burmistrza Otmuchowa Nr GK.6220.16.10.2013 z dnia 09.01.2015r. wezwano na rozprawę administracyjna otwartą dla społeczeństwa zaplanowaną na dzień 28 stycznia 2015r. o godz. 17.00. Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Otmuchowie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Maciejowice. W dniu 28 stycznia 2015r., stosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w której uczestniczyli mieszkańcy Maciejowic, przysiółka Grodziszcze  oraz reprezentacja mieszkańców Zwierzyńca (przysiółka wsi Wierzbno) gdzie p. Marian Cichewicz także prowadzi hodowlę trzody chlewnej w ilości  do 40 DJP.  Uczestniczył wnioskodawca,  jego pełnomocnik adwokat Stanisław Chwalenia oraz autorzy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Jacek Demel i Barbara Dąbrowska, z ramienia organu prowadzącego postępowanie uczestniczył Burmistrz Otmuchowa – Jan Woźniak, Radca Prawny Eugeniusz Kowaluk  oraz prowadząca rozprawę Janina Mazek. Po części wstępnej aktywnie wypowiadali się uczestniczący mieszkańcy Maciejowic wskazując, iż inwestor bez wymaganych przepisami prawa dokumentów prowadzi od ok. 2-ch lat działalność w zakresie hodowli trzody chlewnej w ilości znacznie większej aniżeli deklaruje przedsiębiorca, wszyscy zajmujący głos wypowiedzieli się na temat w/w hodowli, są bardzo negatywnie nastwieni do realizacji planowanego przedsięwzięcia, rozmiar produkcji do 79 DJP wskazuje, iż w cyklu hodowlanym może być nawet ponad 1500 sztuk zwierząt w różnym wieku, przy czym po osiągnieciu odpowiedniej wagi w przypadku prosiąt może dochodzić do przekroczenia wskazanej we wniosku  ilości DJP. Mieszkańcy  wskazują, że emisje zapachowe pochodzące z działalności hodowli trzody chlewnej stanowią istotną uciążliwość, nie tylko dla mieszkańców osiedla mieszkaniowego oddalonego o ok. 100 m, ale także dla całej miejscowości Maciejowice. Dyrektor szkoły wskazała, że na w/w uciążliwości bardzo użalają się dzieci uczęszczające do szkoły i przedszkola, narzekając na dolegliwości związanie z wydobywającym się odorem, przez większość dni w roku istnieją trudności, żeby wywietrzyć pomieszczenia, czy nawet otworzyć okna w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia szkolno-przedszkolne. Nawet mieszkając w sporej odległości od miejsca wykonywanej hodowli przy określonych warunkach pogodowych (co często występuje) odory z hodowli są dość mocno odczuwalne.

             Lokalna społeczność podnosi uzasadnione obawy o pogorszenie warunków środowiskowych oraz konieczność znoszenia przykrych emisji złowonnych ze strony fermy trzody chlewnej. Mieszkańcy stanowczo opowiadają się przeciw realizacji, czy raczej kontynuacji wnioskowanej inwestycji na terenie wsi Maciejowice, wskazując, iż dotychczas mieli komfort „Czystego powietrza”, a obecnie sytuacja staje się nie do wytrzymania.  Burmistrz Otmuchowa wielokrotnie odwiedzał miejsce prowadzonej działalności w różnych godzinach w ciągu dnia i jednoznacznie stwierdził, że w pełni rozumie protest mieszkańców oraz uważa, że jest on w pełni zasadny. Mieszkańcy wskazali na nagminne wylewanie gnojowicy na tereny za budynkami hodowlanymi, gdzie w niewielkiej odległości znajduje się ciek wody, a jego wody wpływają do rzeki Maciejowicki Potok i ostatecznie wpływa do rzeki Nysy Kłodzkiej i do zbiornika otmuchowskiego. Wskazywano również na brak szczelności istniejących zbiorników i przedostawanie się zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych. Na zakończenie poinformowano mieszkańców, że zostanie przeprowadzona wizja lokalna, mająca na celu sprawdzenie wysuniętych zarzutów mieszkańców, a na zapoznanie się mieszkańców z zebranymi dotychczas materiałem dowodowym mają mieszkańcy 14 dni.

            W dniu 10.02.2015r. pismem GK. 6220.16.11.2013 zawiadomiono inwestora o przeprowadzeniu w dniu 20 lutego 2015r. o godz. 12.00 kontroli w zakresie sprawdzenia szczelności zbiorników przeznaczonych do magazynowania gnojowicy pochodzącej z hodowli trzody chlewnej oraz sprawdzenia zasadności zgłoszeń mieszkańców podczas rozprawy administracyjnej dot. wpuszczania gnojowicy do cieku wodnego w Maciejowicach. Kontrola odbyła się przy udziale przedstawicieli organu, inspektora budowlanego i przedstawicieli sołectwa Maciejowice: sołtysa, prezesa wspólnoty mieszkaniowej i Radnego RM w Otmuchowie. 

              Po wykonanej kontroli sporządzono protokół w którym stwierdzono, że oba zbiorniki podziemne o pojemności 67 m3 i 137m3 są w znacznej części wypełnione gnojowicą, która wg. oświadczenia inwestora w m-cu marcu b.r. za pomocą beczkowozu zostanie zmagazynowana w dużym zbiorniku o pojemności 2500 m3. W zbiorniku tym jest ona przechowywana przez okres cyklu chowu czyli 4-6 m-cy. Brak pokrywy w powyższym zbiorniku sprawia, że stanowi on główne źródło emisji odorowych. Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii powstający biogaz odpowiednio zużytkowany mógłby być wykorzystany do ogrzewania pomieszczeń lub do innych celów w technologii chowu trzody chlewnej. Zbiorniki podziemne są szczelne, natomiast wokół dużego zbiornika do magazynowania gnojowicy komisja stwierdziła ślady resztek przetrawionego pożywienia przez zwierzęta i manewrów wykonywanych beczkowozem przy ogrodzeniu terenu, na którym prowadzona jest hodowla trzody chlewnej. Powyższy fakt wskazuje na wylewanie gnojowicy poza teren,  gdzie prowadzona jest hodowla lub też może wskazywać na to, iż  przedsiębiorca nie przestrzega odpowiednio zasad sanitarnych doprowadzając do rozlewania się gnojowicy po terenie przy zbiorniku do jej magazynowania o pojemności 2500 m3 . Podczas kontroli dokonano również sprawdzenia sprawności wentylatorów zamontowanych w obiektach hodowlanych po 2 sztuki w każdym.  Wentylatory są skorodowane i działają wyłącznie 2 z nich. Z wyjaśnień inwestora wynika, iż ze względu na spore koszty wykorzystuje on wyłącznie wentylację grawitacyjną. Stwierdzono także, że pomimo ostrzeżeń przedsiębiorca rozpoczął prace adaptacyjne w trzecim obiekcie, zgromadził materiały budowlane, bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektów. Ze zgromadzonej dokumentacji wynika jednoznacznie, że inwestor został w jakimś sensie zmuszony do złożenia wniosku w wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na   cele   hodowli   trzody   chlewnej   w   miejscowości   Maciejowice  na działce nr 121/351. 

           Za budynkami w odległości ok. 80 od ogrodzenia terenu na którym prowadzona jest hodowla znajduje się rów 0,04 ha, będący również jak działka 121/351,własnością Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Ziębice” Sp. z o.o. Wody z w/w rowu wypływają obok budynku cegielni w Maciejowicach, po czym następnie wpływają do rzeki Maciejowicki Potok, stanowiącego dopływ Nysy Kłodzkiej.  Zobowiązano Pana Cichewicz do przedłożenia kserokopii umowy dzierżawy obiektów, w których prowadzona jest działalność hodowlana, wyników badań składu gnojowicy oraz planu nawożenia gnojowicą własnych gruntów.

            Opisane wnioski po przeprowadzonej kontroli wskazują jednoznacznie o braku rzetelności i skrupulatności wnioskodawcy, a tym samym stawiają go w złym świetle i  potwierdzają zarzuty stawiane przez mieszkańców Maciejowic w kolejnych pismach zawierających sprzeciwy dot. funkcjonowania w/w hodowli. W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (str. 59) jednoznacznie wskazano, że „..gnojowica będzie wykorzystywana do nawożenia przedsiewowego w uprawach rolnych właściciela gruntów rolnych, m.in. dz.nr 121/351 o pow. 40,8475 ha”. Z przedłożonych dokumentów wynika, iż posiadane plany nawożenia jesień 2014 /wiosna 2015 dotyczą wyłącznie działek stanowiących własność Dariusza i Mariana Cichewicz i położone są w obrębie: Wójcice i Wierzbno. Wylewanie gnojowicy na teren  działki w Maciejowicach wpływa na powstawanie kolejnych źródeł emisji i związanych z tym uciążliwości zapachowych na który uskarżają się mieszkańcy. Inwestor przedłożył także protokoły z kontroli urządzeń instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska z dnia 23.05.2014r. wykonanej przez Tech. Bud. Mieczysława Grygorowicz, potwierdzających szczelność istniejących zbiorników do magazynowania gnojowicy.

           Pani Prezes osiedla mieszkaniowego w Maciejowicach przedstawiła w czasie w/w kontroli dokumenty świadczące o zużyciu wody w 2014r.  wg. odczytu w punkcie poboru wody na terenie nieruchomości, na której prowadzona jest działalność hodowlana, w ilości 5140 m3 . Powyższe ilości wskazują jednoznacznie na prowadzenie hodowli w ilości znacznie większej aniżeli wynika z dokumentów, gdyż w raporcie łączne zapotrzebowanie na wodę przeznaczoną na cele technologiczne i bytowe wskazano w ilości: 1497 m/rok.

            Udział społeczeństwa jest kluczowym elementem oceny oddziaływania na środowisko, nie bez znaczenia są liczne protesty mieszkańców Maciejowic, którzy podnoszą uzasadnione obawy o pogorszenie warunków ich życia, pogorszenie warunków środowiskowych oraz konieczności znoszenia przykrych emisji zapachowych pochodzących z hodowli trzody chlewnej. Mieszkańcy opowiadający się przeciw realizacji wnioskowanej inwestycji są właścicielami posesji, mieszkają w miejscowości Maciejowice od wielu lat i stanowią one centrum życia ich rodzin.  W efekcie realizacja uciążliwej inwestycji naraziłaby mieszkańców na dalsze pogorszenie ich życia. Ponadto do głównych argumentów podnoszonych przez uczestników postepowania administracyjnego jak również Burmistrza Otmuchowa należą:

- zarzut ignorowania przez wnioskodawcę lokalnej społeczności i podjęcia działalności bez wymaganych przepisami uzgodnień i dokumentów oraz dalsze działania często niezgodne z przepisami ochrony środowiska,

- uciążliwości zapachowej dla mieszkańców, powodującej utratę zdrowia ludzi w tym przede wszystkim zdrowia psychicznego,

- utrata wartości nieruchomości i konsekwencjami tej utraty, wpływającej bezpośrednio na status materialny lokalnej społeczności,

-   wstrzymanie budowy nowych obiektów mieszkalnych, czy wykonywanie remontu z obawy przed warunkami zamieszkiwania w miejscowości przy funkcjonowaniu hodowli trzody chlewnej,

-  trudności w zasiedleniu (zapytania osób ubiegających się o najem)  budynku komunalnego w Maciejowicach, będącego w trakcie budowy,

- brak dialogu wnioskodawcy ze społeczeństwem na etapie wyboru miejsca lokalizacji dla prowadzenia działalności związanej z hodowlą trzody chlewnej, co w konsekwencji uniemożliwiło osiągniecie kompromisów uwzgledniających racje społeczności lokalnej. 

                Argumentacja zawarta w raporcie (str. 84) : „…uciążliwość zapachowa obiektów chlewni nie obejmuje terenów zabudowy mieszkalnej” oraz „ ….natomiast tło zanieczyszczeń w każdej miejscowości jest mierzalne, a w zakresie amoniaku i siarkowodoru na osiedlu mieszkaniowym w Maciejowicach tworzy je również oczyszczalnia ścieków komunalnych, zlokalizowana na tym osiedlu” lub „.…odziaływanie przedsięwzięcia ogranicza się do własnego (dzierżawionego) terenu” (str. 29) jest bulwersująca i stanowi  zdaniem Burmistrza Otmuchowa naruszenia zasady zrównoważonego rozwoju oraz zasady równości wobec prawa. W tym  miejscu należy wskazać przepis art. 5  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który formułuje zasadę „Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska – kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Podobnie zrównoważony rozwój  ujęty jest w krajach UE, jego istotą jest powiązanie szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości życia ludności z poprawą stanu środowiska  przyrodniczego. Zasada ta nakazuje równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, a nie tylko racji ekonomicznych inwestora. Mając powyższe na uwadze przedłożony raport i jego uzupełnienia bagatelizuje uciążliwość odrową odczuwalna także przez mieszkańców innych miejscowości, gdzie wylewana jest gnojowica bez dokonywania zabiegów opisanych w raporcie (str.9) tj. „…natychmiastowe przyorywanie zmniejsza zdecydowanie uciążliwe oddziaływanie  zapachowe”, czy też zalecenie przykrycia zbiornika z magazynowaną gnojowicą, co powinno zostać wykonane przed rozpoczęciem tak uciążliwej działalności.   

                Burmistrz Otmuchowa jak organ władzy publicznej ma obowiązek weryfikacji sporządzonego raportu w zakresie oddziaływania higienicznego i zdrowotnego na środowisko.  Zgodnie z art. 47 pkt. 1 lit. A, pkt. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska trudno odwołać się do obowiązujących dopuszczalnych norm substancji szkodzących w środowisku, lecz należy szczegółowo dokonać oceny wpływu inwestycji na zdrowie ludzi i warunki ich życia oraz oceny skutków  zapobiegających negatywnemu oddziaływaniu. 

            Podobne uregulowanie znajduje się w Dyrektywie Rady (EWG) nr 337/1985 z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. UE 15/t.1,s 248 ze zm.). Dyrektywa wskazuje na konieczność brania pod uwagę zarówno czynników negatywnych na zdrowie człowieka, co oznacza konieczność brania pod uwagę zarówno czynników negatywnych mających normy określone przepisami, jak też tych, które nie zostały sparametryzowane (wyrok-II SA/Go WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 czerwca 2010r.) 

              Stanowisko Burmistrza Otmuchowa w powyższej sprawie znajduje swoje odzwierciedlenie w postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie Nr NZ.4215.21.2014 z dnia 29.04.2014r. , w którym mając na względzie troskę o stan środowiska, przede wszystkim bytowania ludzi i niedostatecznej odległości ok. 150 m od osiedla mieszkaniowego, gdzie występować będzie skumulowane oddziaływanie w zakresie amoniaku i siarkowodoru oraz sytuacji awaryjnych dot. rozszczelnienia instalacji czy powstawanie innych niekontrolowanych zdarzeń, wydał negatywną opinię w zakresie uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia. 

           Rozważając więc kwestę oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi, w którym ma ono być zlokalizowane i realizowane należy mieć na uwadze zasadę przezorności – zasada prawa unijnego  ( art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TFUN), która jako tak zwana ogólna zasada powinna być uwzględniona przy podejmowaniu decyzji w sprawach administracyjnych związanych z ochroną środowiska. Zasada ta wymaga aby wszelkie prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków traktować, jak pewność ich wystąpienia. Kierując się zasadą przezorności na płaszczyźnie ocen środowiskowych, należy przyjąć, że działania  których skutki  są niepewne , wątpliwe lub ryzykowne należy uznać na znaczące.

             Zdaniem organu zgromadzona dokumentacja tj. raport i jego uzupełnienia zawierają pewne sloganowe założenia z których wynika, że  przy planowanej inwestycji polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości  Maciejowice na działce nr 121/351 – nie powinno  dojść do przekroczeń normatywnych wartości emisji, jednakże analiza przykładowych chlewni funkcjonujących na terenie kraju pokazuje jednak, jak szerokie niebezpieczeństwo niesie za sobą lokalizacja takiego obiektu w pobliżu skupisk ludzkich oraz jakim  zagrożeniem jest nawożenie pól gnojowicą ( zagrożenie mikrobiologiczne czy skażenie wód w Zbiornikach Wód Podziemnych).            

            Przedsięwzięcie znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Rejon Jezior Otmuchowskiego i Nyskiego”, a najbliżej położony obszar Natura 2000 „Zbiornik Otmuchowski” PLB160003 znajduje się w kierunku południowym, w odległości ok.2,2 km. oraz „Zbiornik Nyski” PLB160002, który znajduje się w kierunku południowo-wschodnim, w odległości ok.5 km od planowanego przedsięwzięcia. Wskazane wcześniej w niniejszej decyzji przedostawanie się zanieczyszczeń poprzez istniejące cieki wodne do rzeki Nysy Kłodzkiej, a następnie do zbiornika retencyjnego spowoduje negatywny wpływ na te obszary i z pewnością  będzie miało znaczący wpływ na pogorszenie stanu chronionych siedlisk przyrodniczych.

              Zgodnie z „Mapą obszarów głównych zbiorników wód podziemnych GZWP w Polsce wymagających szczególnej ochrony” według A. S. Kleczkowskiego, wieś Maciejowice leży na pograniczu obszaru występowania zbiornika oznaczonego nr338, ajego granica przebiega przez południowe obrzeża wsi i zajmuje część terenu objętego przedsięwzięciem, poniżej budynków objętych zmianą sposobu użytkowania.

Zbiornik oznaczony nr 338, stanowi zbiornik wód w trzeciorzędzie, gromadzący wody w ośrodku porowym, o parametrach:

szacunkowe zasoby dyspozycyjne 60 tys.m3/dobę

średnia głębokość ujęć 80-150 m.

             Przedsięwzięcia realizowane na tym terenie wymagają szczególnej dbałości o zabezpieczenie gruntu i wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem.

Płytkie czwartorzędowe wody gruntowe są związane z plejstoceńskimi utworami piaszczysto-żwirowymi. Lokalnie wody gruntowe o zwierciadle swobodnym, z uwagi na pagórkowaty charakter terenu, występują na zróżnicowanej głębokości i charakteryzują się zmiennym poziomem w zależności od pory roku i ilości opadów. Są zasilane bezpośrednio z opadów atmosferycznych i mają bezpośredni kontakt hydrauliczny z powierzchnią terenu.  Projektowane przedsięwzięcie jest położone w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd 114 o kodzie PLGW6220114. Według Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P.2011.40.451) JCWPd 114 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym wód i jest niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Teren wsi Maciejowice jest położony w zlewni rzeki Maciejowicki Potok będącej lewobrzeżnym dopływem Nysy Kłodzkiej. Maciejowicki Potok przepływa przez wschodnią część wsi Maciejowice, w odległości ok. 550 mw kierunku północno-wschodnim od terenu przedsięwzięcia. Projektowane przedsięwzięcie jest położone w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych JCWP PLRW600017125529 Maciejowicki Potok. Według Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P.2011.40.451) JCWP PLRW600017125529 stanowi silnie zmienioną część wód o złym stanie i jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla przedmiotowej JCPW wprowadzono derogację 4(4)-1 – czasowe odstępstwo od realizacji celów środowiskowych do roku 2021, najpóźniej do 2027, z uwagi na brak możliwości technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu wynikającego z działalności antropogenicznej. Zły stan wód wynika przede wszystkim z gospodarki ściekowej na terenie zlewni, a dopuszczenie do realizacji analizowanego przedsięwzięcia może wpłynąć na znaczne pogorszenie istniejącej sytuacji oraz warunków fizyko-chemicznych wód.

Burmistrz Otmuchowa w swojej ocenie zgromadzonej dokumentacji wziął pod uwagę:

a/ zagrożenie dla zdrowia mieszkańców sołectwa Maciejowice oraz innych ościennych  sołectw, czy też miejscowości, gdzie nagminnie wylewana jest gnojowica w sposób niewłaściwy, jakie stanowić będzie nieustanne szkodliwe oddziaływanie odorów z fermy trzody chlewnej. Sprawy te są szeroko udokumentowane w literaturze medycznej. Chodzi tu o niezwykle uciążliwe choroby typu alergie czy zapalenie oskrzelików płucnych (choroby alergiczne i astma pod redakcją profesora Józefa Małolepszego Wydawnictwo Volumed Wrocław 1996r.) oraz zagrożenie zdrowia psychicznego tzw. „obsesje psychiczne” związane z długotrwałym przebywaniem w środowisku z odorami (Psychiatria pod redakcją Adama Bilikiewicza i Włodzimierza Strzyżewskiego Wydawnictwo OZWL Warszawa 1992 r.),

       b/  immisje odorów na nieruchomości w miejscowości Maciejowice, sąsiednich miejscowościach, co spowoduje ograniczenia w swobodzie korzystania z działek  i nieruchomości. Nieustanna bez względu na porę dnia i nocy immisja odorów spowoduje, że działki, czy nieruchomości położone na tych działkach utracą swoją wartość, a wręcz mogą być bezwartościowe. Immisja odorów w takim natężeniu zahamuje całkowicie nowe budownictwo mieszkalne w tym także remonty mieszkań, a przecież w ostatnich latach nawet Gmina wybrała lokalizację w Maciejowicach budynku komunalnego dla 24-ch  rodzin. Jak negatywny wpływ ma immisja odorów na nieruchomości niech świadczy najnowszy wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 5 marca 2014r., w którym przyznano rację właścicielom działek, że wskutek działalności zakładu produkcyjnego emitującego odory utracili na wartości działek,

c/ przejazd dużymi samochodami dostawczymi z paszami, beczkowozem, dowóz prosiąt i odbiór tuczników i korzystanie z drogi gminnej nie dostosowanej do tegoż tonażu ( ograniczenie do 3,5 t), a tym samym niszczenie jej nawierzchni, niedawno wyremontowanej.    

                Kolejnym argumentem  przemawiającym za wydaniem decyzji odmownej w przedmiocie niniejszego postepowania administracyjnego jest sposób postepowania z gnojowicą, czyli wylewanie za ogrodzenie na teren działki w Maciejowicach, gdy tymczasem opracowano plany nawożenia na działki w Wójcicach i Wierzbnie, a samo nawożenie nie jest tak wykonywane jak wskazano w raporcie, czyniąc tym samym realizację przedsięwzięcia w sposób nie rzetelny, nie dający gwarancji na właściwe przestrzeganie wymogów ochrony  środowiska.  W świetle posiadanych informacji dot. ilości wody zużytej na prowadzenie hodowli trzody chlewnej w 2014r. istnieje niespójność z danymi zawartymi w raporcie, także  co do ostatecznej ilości wytworzonej gnojowicy i wskazania terenów do jej wykorzystania jako nawozu naturalnego.    

                Burmistrz Otmuchowa podkreśla stanowczo, iż analizowane przedsięwzięcie związane z hodowlą trzody chlewnej i zagospodarowaniem gnojowicy, z uwagi na jej położenie będzie powodowało negatywne oddziaływanie na zdrowie mieszkańców oraz stanowić będzie zagrożenie dla zasobów środowiska. Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko dla realizowanego, a raczej w części zrealizowanego przedsięwzięcia wykazała, że  może ono spowodować  trwałe, negatywne oddziaływania na poszczególne elementy jakości wód tj. biologiczne, hydro-morfologiczne oraz fizykochemiczne w obrębie istniejących rzek i cieków wodnych (JCWP).

           Przy inwestycjach, które tak negatywnie oddziaływają na środowisko wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowanych jest obowiązany kierując się przezornością podjąć wszelkie możliwej środki zapobiegawcze.

          Wobec powyższego, zgodnie z art. 81 ust. 2 i ust. 3 ustawy OOŚ, stanowiący iż,  „jeżeli z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że :

-   przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar natura 2000,

-  przedsięwzięcie  może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza”,

organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

     Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. z 2013r. , poz. 267 ze zm. ) organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona , organ w tym przypadku odmówił mocy dowodowej przedstawionemu raportowi.

          Zgodnie z 77 Kpa organ w sposób wyczerpujący zebrał i rozpatrzył cały materiał dowodowy.  Po analizie całości zebranego materiału dowodowego w niniejszej sprawie , tut. Organ mając na względzie wypełnienie przesłanek art. 10 Kpa  i pismem GK. 6220.16.13.2013 z dnia 25.02.2015r. poinformował Pana Mariana Cichewicz  oraz strony niniejszego postepowania o jego zakończeniu i umożliwił zapoznanie się z aktami sprawy oraz wypowiedzenie się, co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji. We wskazanym piśmie w terminie do dnia 6 marca 2015r. (siedmiu dni od daty publikacji), strony postepowania nie zgłosiły żadnych  uwag ani żądań.

             Kolejnym Obwieszczeniem Burmistrza Otmuchowa Nr GK. 6220.16.12.2013 z

dnia 27.02.2015r. poinformowano społeczeństwo, iż decyzja ostateczna zostanie podjęta w terminie do dnia 12 marca 2015r.

            W świetle powyższego, po wnikliwej analizie wyników przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko oraz  uznając zasadność wydanej negatywnej opinii PPIS w Nysie Nr NZ 4315.21.2014 z dnia 29.04.2014r. ( wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 05.05.2014r.)  -  orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

Pouczenie

 

                Od niniejszej decyzji służy stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Otmuchowa  w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Niniejsza decyzja została podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu miejskiego w Otmuchowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie ul. Zamkowa 6.

 

Załączniki:

  1 / Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

Otrzymują :

1/ Wnioskodawca,

2/ RDOŚ w Opolu,

3/ PPIS w Nysie.

 

   MJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Załącznik do decyzji Burmistrza      

                                                                           Otmuchowa Nr GK. 6220.16.12.2013    

                                                                             z dnia 09.03.2015r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

               Przedsięwzięcie obejmuje zmianę sposobu użytkowania dwóch skrajnych budynków inwentarskich, wchodzących w skład zabudowy po byłej, od wielu lat nieużytkowanej fermie bydła. Pozostałe budynki inwentarskie byłej fermy nie są objęte przedsięwzięciem i pozostaną w dalszym ciągu jako nieużytkowane obory i nie będzie w nich prowadzona hodowla ani chów zwierząt. W budynkach tych jest zdemontowane wewnętrzne wyposażenie technologiczne, budynki są w znacznym stopniu zniszczone, w jednym budynku brak dachu.

Budynki objęte zmianą sposobu użytkowania, w celu przystosowania do prowadzenia chowu trzody chlewnej, nie wymagają rozbudowy, przebudowy, ani istotnych zmian budowlanych. Adaptacja ogranicza się do przystosowania wnętrza budynków, zainstalowania urządzeń do zadawania paszy i montażu wentylacji mechanicznej. Istniejący system kojców grupowych i kanałów gnojowicowych nie wymagają zmian i w obecnej formie kwalifikuje się do prowadzenia chowu trzody chlewnej.

Budynki przeznaczone na chlewnie są prawie identyczne, wolnostojące, jednokondygnacyjne z dachem dwuspadowym, wyposażone w instalację wodną, kanalizacji gnojowej oraz elektryczną. Powierzchnia zabudowy chlewni nr 1 (skrajnej) wynosi 696 m2, chlewni nr 2 wynosi 691m2. Wykonane są w technologii mieszanej, o konstrukcji żelbetowej, słupowo-ryglowej, ściany osłonowe, podłużne gr.15 cm, ocieplone styropianem, ściany szczytowe tradycyjne murowane z cegieł gr.38 cm.

Teren przedsięwzięcia jest uzbrojony i zagospodarowany, ogrodzony, posiada utwardzone drogi komunikacji wewnętrznej i bezpośredni wjazd z drogi publicznej. Na terenie znajdują się dwa podziemne, szczelne, wybieralne zbiorniki pośrednie, służące do wstępnego gromadzenia gnojowicy, o pojemności 137 m3 i 67 m3, połączone z budynkami chlewni technologiczną kanalizacją gnojową. Na południowym krańcu zabudowań byłej fermy znajduje się nadziemny, żelbetowy, nieprzepuszczalny zbiornik o trzech komorach przeznaczony do dłuższego przetrzymywania gnojowicy o pojemności ok. 2500 m3. Jest to zbiornik otwarty, planuje się wykonanie płyty przykrywającej zbiornik.

               Dodatkowo, nieco dalej w kierunku wschodnim, posadowione są trzy stalowe nadziemne zbiorniki na gnojowicę, które nie będą użytkowane przy chowie trzody chlewnej. Nie planuje się zmian zagospodarowania terenu. Pomieszczenia chlewni nie będą ogrzewane.  Pomieszczenia socjalne będą ogrzewane elektrycznie przy użyciu nagrzewnicy lub grzejnika. W chlewniach będzie prowadzony chów trzody chlewnej w systemie otwartym. Do chlewni będą wprowadzone prosięta pochodzące z zakupu i po okresie odchowu i tuczu będą sprzedawane. Ponieważ planuje się przekazywanie części odchowanych prosiąt o wadze ok.15 kgi części warchlaków o wadze ok.35 kgdo innych zewnętrznych chlewni tuczu, tylko część zwierząt będzie trzymana do osiągnięcia wagi końcowej ok. 100 kgi sprzedawana do ubojni.

W chlewniach będzie prowadzony chów trzody chlewnej w kojcach grupowych systemem bezściółkowym. Do chlewni będą wprowadzone prosięta pochodzące z zakupu, tworzące grupy technologiczne. Zakupione prosięta będą wprowadzane naprzemiennie do dowolnej chlewni i część z nich będzie w niej przebywać do zakończenia tuczu, tak wiec w każdej z chlewni (w oddzielnych kojcach) mogą jednocześnie przebywać prosięta, warchlaki i tuczniki. Ponieważ zakłada się, że część odchowanych prosiąt i warchlaków będzie przekazywana do innych zewnętrznych chlewni tuczu, zwierzęta będą trzymane do różnej wagi końcowej. Planuje się przekazywanie części odchowanych prosiąt o wadze ok.15 kgi części warchlaków o wadze ok. 35kg.. Tuczniki pozostawione w chlewni będą trzymane do osiągnięcia wagi końcowej ok.100 kgi sprzedawane do ubojni. Nie będzie powadzony chów w układzie równoczesnego zasiedlania i opróżniania całego budynku.

Technologia przewiduje maksymalny zakup 800 szt. prosiąt. Zakłada się, że część prosiąt w liczbie do 500 szt., po odchowaniu i osiągnięciu wagi ok.15 kg pozostanie na terenie gospodarstwa do dalszego cyklu chowu na warchlaki. Pozostałe prosięta będą przewożone do innych chlewni (poza terenem gospodarstwa), z którymi współpracuje Wnioskodawca.  Podobnie część warchlaków w ilości do 200 szt., po osiągnięciu wagi ok. 35 kg, pozostanie na terenie chlewni do dalszego cyklu chowu, a pozostałe będą przekazywane innym gospodarstwom kontynuującym cykl chowu.  Kwalifikowanie prosiąt czy warchlaków do kolejnej grupy hodowlanej będzie odbywać się sukcesywnie w odstępach 1-2 tygodniowych.  Po zakwalifikowaniu wszystkich prosiąt do grupy warchlaków kojce będą czyszczone, a następnie będzie wprowadzana nowa partia prosiąt. Podobnie będą czyszczone kojce warchlaków i tuczników przed wprowadzeniem nowej grupy technologicznej.

Struktura wiekowo-wagowa trzymanych zwierząt będzie się zmieniać i okresowo będzie więcej tuczników, warchlaków lub prosiąt, przy zachowaniu maksymalnej obsady 79 DJP.

Planowana docelowa, maksymalna obsada w obu chlewniach będzie wynosić:

- prosięta do 2 miesięcy (i wadze do15 kg)                        - 800 szt  x 0,02szt/ DJP  =  16 DJP

- warchlaki od 2 do 4 miesięcy (i wadze  15-35 kg)            - 500 szt  x 0,07szt/DJP  =   35 DJP

- tuczniki  powyżej 4 do 6 miesięcy (i wadze  35-100 kg)  - 200 szt   x 0,14szt/DJP  =  28 DJP

                                                                                                Razem:                              79 DJP     

 

W każdej z chlewni planuje się 750 stanowisk, w tym: 400 stanowisk dla prosiąt, 250 stanowisk dla warchlaków i 100 stanowisk dla tuczników.

Żywienie będzie prowadzone w oparciu o gotowe pasze zbożowe, pełnoporcjowe, podawane z silosów rurociągami do autokarmików.  Zwierzęta będą miały stały dostęp do paszy i stały dostęp do wody podawanej do poideł.

   Gnojowica z kojców będzie samoczynnie, w sposób ciągły, spływała kanałami gnojowicowymi do podziemnych, szczelnych zbiorników, w których będzie wstępnie przetrzymywana, a następnie będzie przewożona wozami asenizacyjnymi do nadziemnego zbiornika i tam gromadzona przez okres nie krótszy niż 4 miesiące, a następnie wywożona na pola jako nawóz naturalny.

 

 

 

MJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Mazek J.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-13
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-13 12:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-13 12:09Aktualizacja dokonana przez: Mazek J.

015. RB 27S

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Salecki S.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-13
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-13 12:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-13 12:18Aktualizacja dokonana przez: Salecki S.

016. RB 28 S

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Salecki S.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-13
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-13 12:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-13 12:18Aktualizacja dokonana przez: Salecki S.

017. RB NDS

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • RB_NDS (76.91 kB)

    załączył(a): Marcin Trzaska dnia: 2015-03-13 12:19 Liczba pobrań: 7

Autor: Salecki S.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-13
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-13 12:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-13 12:19Aktualizacja dokonana przez: Salecki S.

018. RBN

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • RBN (73.69 kB)

    załączył(a): Marcin Trzaska dnia: 2015-03-13 12:20 Liczba pobrań: 4

Autor: Salecki S.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-13
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-13 12:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-13 12:20Aktualizacja dokonana przez: Salecki S.

019. RBUZ

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • RBUZ (84.29 kB)

    załączył(a): Marcin Trzaska dnia: 2015-03-13 12:21 Liczba pobrań: 3

Autor: Salecki S.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-13
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-13 12:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-13 12:21Aktualizacja dokonana przez: Salecki S.

020. RBZ _1_

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Salecki S.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-13
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-13 12:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-13 12:22Aktualizacja dokonana przez: Salecki S.

021. RIO Uchwała nr 19/2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Salecki S.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-13
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-13 12:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-13 12:25Aktualizacja dokonana przez: Salecki S.

022. RIO Uchwała nr 267/2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Salecki S.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-13
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-13 12:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-13 12:26Aktualizacja dokonana przez: Salecki S.

023. RIO Uchwała nr 268/2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Salecki S.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-13
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-13 12:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-13 12:28Aktualizacja dokonana przez: Salecki S.

024. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1359/14, 1359/8, 86, 198, 196, 1346/3

Otmuchów, dnia 10 marca 2015r.

MK.6733.03.2015

 

 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 06 marca 2015r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Jana Stępkowskiego, zam. ul. Wyspiańskiego 3, 48-385 Otmuchów oraz Pana Pawła Stępkowskiego zam. Lipniki 26, 48-388 Kamiennik, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1359/14, 1359/8, 86, 198, 196, 1346/3.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-16 13:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-16 13:58Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

025. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii zasilającej w energię elektryczną stację bazową telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S. A., przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na części działki nr 153.

Otmuchów, dnia 17 marca 2015r.

MK.6733.04.2015

 

 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 11 marca 2015r. zostało wszczęte, na wniosek ORANGE POLSKA S. A. z siedz. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, w imieniu której, na podstawie pełnomocnictwa, działa Pani Karina Dziędzioł, SOLVER Sp. z o. o. z siedz. ul. Srebrna 4, 41-800 Zabrze, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii zasilającej w energię elektryczną stację bazową telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S. A., przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na części działki nr 153.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-18 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-18 14:29Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

026. Burmistrz Otmuchowa informuje: o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 06.06.2014r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 10.06.2014r.) Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. Zarząd: Micigózd, ul. Częstochowska 6, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenia odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „ Kamienna Góra” ”.

Otmuchów, dnia 31.03.2015r.  
GK.6220.2.11.2014 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA OTMUCHOWA
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) Burmistrz Otmuchowa informuje:
o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 06.06.2014r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 10.06.2014r.) Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. Zarząd: Micigózd, ul. Częstochowska 6, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenia odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „ Kamienna Góra” ”.
       Przyczyną zwłoki jest skomplikowana i długotrwała procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, konieczność szczegółowej analizy zebranych dokumentów w sprawie, a także przeprowadzenie rozprawy administracyjnej dot. przedmiotu postępowania. 
 
Termin załatwienia sprawy przewiduje się na  12 maja 2015r.  
 
JM.
Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-31 14:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-31 14:52Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

027. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na czterech słupach betonowych wraz z oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Jarnołtowie na działce nr 380

Otmuchów, dnia 02 kwietnia 2015r.
MK.6733.01.2015
 
 
 
 
Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 t.j.) 
zawiadamiam, 
że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której działa Pan Paweł Schmolke, zam. w Nysie, Os. Podzamcze Sek. A 6/19, w dniu 02 kwietnia 2015r. wydana została decyzja nr 01/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na czterech słupach betonowych wraz z oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Jarnołtowie na działce nr 380.
Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.Autor: Zająć Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-02 12:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-02 12:41Aktualizacja dokonana przez: Zająć Barbara

028. Burmistrz Otmuchowa zawiadamia wszystkich zainteresowanych o wpłynięciu do tutejszego urzędu odwołania: Pana Mariana Cichewicz z dnia 20 marca 2015r. (data wpływu: 24.03.2015r.) – od decyzji Burmistrza Otmuchowa Nr GK.6220.16.14.2013 z dnia 09.03.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na hodowli trzody chlewnej

Otmuchów, dnia  dn. 30.03.2015r. 
 
GK. 6220.16.17.2013
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Burmistrza Otmuchowa 
 
 
 
              Burmistrz Otmuchowa zawiadamia wszystkich zainteresowanych o wpłynięciu do tutejszego urzędu odwołania:  Pana Mariana Cichewicz z dnia 20 marca 2015r. (data wpływu: 24.03.2015r.) – od decyzji Burmistrza Otmuchowa Nr GK.6220.16.14.2013 z dnia 09.03.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do  79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351.
 
              W/w odwołanie zgodnie z procedurą w trybie Kpa zostało przesłane celem rozpatrzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
 
 
 
             Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się na dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.
 
 
 
MJ.
Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-02 15:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-02 15:03Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

029. Burmistrza Otmuchowa zawiadamiam o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015r. o godzinie 12:00 w sali narad – I piętro – Ratusz Miejski w Otmuchowie ul. Rynek 1, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra” ”, realizowanego na działkach należących do przedsiębiorcy o nr 126/11,114/2,115/2 - obręb Nadziejów, nr 495, 101/9, 101/7, obręb Biskupów, realizowanego na terenie Gminy Otmuchów i Gminy Głuchołazy.

Otmuchów, dnia 02.04.2015r.

GK.6220.2.12.2014

OBWIESZCZENIE  -  WEZWANIE

  NA ROZPRAWĘ ADMINISTRACYJNĄ OTWARTĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA

                 Na podstawie art. 91 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) oraz art. 33 ust. 1 pkt. 9 w związku z  art.36  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)  - w toku prowadzonego przez Burmistrza Otmuchowa postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra””, realizowanego  na działkach należących do przedsiębiorcy o nr 126/11,114/2,115/2 - obręb Nadziejów, nr 495, 101/9, 101/7, obręb Biskupów, realizowanego na terenie gminy Otmuchów i gminy Głuchołazy  –

 

z  a  w  i  a  d  a  m  i  a  m

 

o rozprawie administracyjnej  otwartej dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia  2015r. o godzinie 12:00 w  sali narad – I piętro – Ratusz Miejski w Otmuchowie ul. Rynek 1, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra” ”, realizowanego  na działkach należących do przedsiębiorcy o nr 126/11,114/2,115/2 - obręb Nadziejów, nr 495, 101/9, 101/7, obręb Biskupów, realizowanego na terenie Gminy Otmuchów i Gminy Głuchołazy.

            Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) – organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może przeprowadzić rozprawę administracyjną  otwartą dla społeczeństwa .

           Na podstawie art. 90 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami)  w z y w a   się  zainteresowane osoby do stawienia się osobiście lub przez upoważnionych przedstawicieli albo pełnomocników, celem złożenia wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów, istotnych w prowadzonym postępowaniu. Na rozprawie każdy ma prawo składać uwagi, wnioski i wyjaśnienia., co do prowadzonego postępowania, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie, a także wypowiadać się, co do wyników przeprowadzonego postępowania dowodowego. Nieobecność na rozprawie osób należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

 

            Zgodnie z art. 91 §3 ustawy z dnia 3 października 2008r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami), jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane organowi administracji publicznej – niniejsze wezwanie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Nadziejów (gmina Otmuchów), sołectwie Biskupów (gmina Głuchołazy), na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, Urzędu Miejskiego w Głuchołazach  oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Otmuchowie: http://otmuchow.probip.pl i Urzędu Miejskiego w Głuchołazach: http://gmina.glucholazy.sisco.info/ .

             Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się dokonane po upływie 14 – tu dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1/ Inwestor -  Kopalnia Kamienna Góra Sp. z o.o.

2/ Autor raportu - OOŚ –Jerzy Kochanowski EKO-SPHERA

    Biuro Ochr. Środowiska Prudnik

3/ Sołtys wsi Nadziejów -  Tarnowska Janina

4/ Radny Rady Miejskiej – Zbigniew Górski

5/ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu

6/Burmistrz Głuchołaz

 

MJ.

 

 

 

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-07 12:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-07 12:14Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

030. Burmistrz Otmuchowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoła Podstawowa , Publiczne Przedszkole w Grądach, Grady 32, 48-385 Otmuchów

                                        OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 Burmistrz  Otmuchowa  ogłasza  konkurs   na  stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole w Grądach,   Grady 32,  48-385  Otmuchów.

  

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim    powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko  kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek   (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoła Podstawowa , Publiczne Przedszkole w Grądach ,

2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo  ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)  oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)) ,

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.5)) ,

11)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.7)) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.8)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 

III. Oferty  należy składać  w zamkniętych  kopertach  z  podanym adresem  zwrotnym   z

 dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoła Podstawowa , Publiczne Przedszkole w Grądach ,  w terminie  do dnia 30.04.2015r.  do godz. 12:00  w  Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie,   ul. Zamkowa 6,

48-385  Otmuchów.

   

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez :  Burmistrza Otmuchowa.

 

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 Otmuchów, dnia 15 kwiecień 2015r.

   

                                                                                  BURMISTRZ  OTMUCHOWA

                                                                                      mgr inż.  Jan Woźniak

Autor: Mazek Wiesław
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-15 13:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-15 13:04Aktualizacja dokonana przez: Mazek Wiesław

031. Burmistrz Otmuchowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół: Gimnazjum, Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Publicznego Przedszkola w Jarnołtowie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz  Otmuchowa  ogłasza  konkurs   na  stanowisko dyrektora Zespołu Szkół:

Gimnazjum, Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Publicznego Przedszkola w Jarnołtowie. 

 

 I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół: Gimnazjum, Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Publicznego Przedszkola w Jarnołtowie. 

2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo  ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)  oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)) ,

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.5)) ,

11)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.7)) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.8)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 

III. Oferty  należy składać  w zamkniętych  kopertach  z  podanym adresem  zwrotnym   z, dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół: Gimnazjum, Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Publicznego Przedszkola w Jarnołtowie, w terminie  do dnia 30.04.2015r.  do godz. 12:00   w  Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6,  48-385  Otmuchów.

 

      Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez :  Burmistrza Otmuchowa.

 

      O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

Otmuchów, dnia 15 kwiecień 2015r.

 

                                                                                   BURMISTRZ  OTMUCHOWA

                     mgr inż.  Jan Woźniak

Autor: Mazek Wiesław
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-15 13:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-15 13:08Aktualizacja dokonana przez: Mazek Wiesław

32. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego że na wniosek Pana Jana Czapor, zam. Sarnowice 1a, 48-385 Otmuchów, w dniu 16 kwietnia 2015r. wydana została decyzja nr 02/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Sarnowicach na części działki nr 148 oraz działkach nr 145/9, 192

Otmuchów, dnia 16 kwietnia 2015r.

MK.6733.02.2015

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 t.j.)

zawiadamiam,

że na wniosek Pana Jana Czapor, zam. Sarnowice 1a, 48-385 Otmuchów, w dniu 16 kwietnia 2015r. wydana została decyzja nr 02/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Sarnowicach na części działki nr 148 oraz działkach nr 145/9, 192.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-20 11:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-20 11:35Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

033. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - p.n. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra””

Otmuchów, dnia  24.04.2015r.  

 

GK.6220.2.15.2014 

 

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

           Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami)  

 

z a w i a d a m i a m    s t r o n y 

 

o   możliwości  zapoznania  się  z  zebranym  materiałem  dowodowym oraz  złożenia  wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko -  p.n. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra””, przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach należących do przedsiębiorcy o nr 126/11,114/2,115/2 - obręb Nadziejów, nr 495, 101/9, 101/7 obręb Biskupów,  przez  Kopalnię Kamienna Góra  Sp. z o.o. Zarząd: Micigózd ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów, zgodnie z wnioskiem z dnia 06.06.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie z dnia 10.06.2014r.).

 

W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej sporządzano raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.   W związku z tym informuję , że: 

 

1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w  Wydziale Gospodarki komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  (pok. 15) w godzinach 8.00-15.00), 

 

2/ w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postepowania  

i zainteresowani mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Wywieszono w terminie: 27.04.2015r.  – 11.05.2015r. 

 

MJ.

 

 

 

 

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-28 12:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-28 12:48Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

034. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) za 2014r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Urzędowska Ewa
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-28 14:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-28 14:22Aktualizacja dokonana przez: Urzędowska Ewa

035. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1359/14, 1359/8, 86, 198, 196, 1346/3

Otmuchów, dnia 29 kwietnia 2015r.

MK.6733.03.2015

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 t.j.)

zawiadamiam,

że na wniosek Pana Jana Stępkowskiego, zam. ul. Wyspiańskiego 3, 48-385 Otmuchów oraz Pana Pawła Stępkowskiego zam. Lipniki 42, 48-388 Kamiennik, w dniu 29 kwietnia 2015r. wydana została decyzja nr 03/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1359/14, 1359/8, 86, 198, 196, 1346/3.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-05-04 10:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-04 10:49Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

036. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii zasilającej w energię elektryczną stację bazową telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S. A., przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na części działki nr 153

Otmuchów, dnia 04 maja 2015r.

MK.6733.04.2015

 

 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 t.j.)

zawiadamiam,

że na wniosek ORANGE POLSKA S. A. z siedz. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, w imieniu której, na podstawie pełnomocnictwa, działa Pani Karina Dziędzioł, SOLVER Sp. z o. o. z siedz. ul. Srebrna 4, 41-800 Zabrze, w dniu 04 maja 2015r. wydana została decyzja nr 04/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii zasilającej w energię elektryczną stację bazową telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S. A., przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na części działki nr 153.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-05-04 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-04 12:54Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

037. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANI E O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Oleksy T.
Data wytworzenia informacji: 2015-05-06
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-05-06 14:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-06 14:37Aktualizacja dokonana przez: Oleksy T.

038. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA Burmistrz Otmuchowa informuje: o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 06.06.2014r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 10.06.2014r.) Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o

Otmuchów, dnia 12.05.2015r.   

 

GK.6220.2.17.2014 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA 

               Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267)  Burmistrz  Otmuchowa   

 

informuje: 

 

o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 06.06.2014r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 10.06.2014r.)  Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. Zarząd: Micigózd, ul. Częstochowska 6, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenia odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „ Kamienna Góra” ”.

 

       Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy oraz długotrwała procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak również konieczność dokonania szczegółowej analizy zebranych materiałów dowodowych i dokumentów przedłożonych podczas rozprawy administracyjnej w dniu 30.04.2015r.  dot. przedmiotu postępowania. 

 

 

 

Termin załatwienia sprawy przewiduje się na  12 czerwca 2015r.  

 

JM.

 

 

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-05-12 07:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-12 07:20Aktualizacja dokonana przez:

039. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi technologicznej wraz z tymczasowym mostem objazdowym nad ciekiem Raczyna w miejscowości Śliwice na okoliczność przebudowy mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1636 O w km 0+686 w m. Śliwice”, realizowanego na działce nr 1326/3, obręb Otmuchów.

Otmuchów, dnia 11.05.2015r.  

GK.6220.2.6.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

                Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami )

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w sprawie dot. wniosku Pana Tomasza Śmiałego, reprezentującego Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM ul. 1 Maja 4, 49-130 Tułowice, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie (pełnomocnictwo Nr TN-5542/M-8/2015 z dnia 31 marca 2015r.), z dnia 13 kwietnia  2015r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 15 kwietnia 2015r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  polegającego na „Budowie drogi technologicznej wraz z tymczasowym mostem objazdowym nad ciekiem Raczyna w miejscowości Śliwice na okoliczność przebudowy mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1636 O w km 0+686 w m. Śliwice”, realizowanego na działce nr 1326/3, obręb Otmuchów.

           W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej uzyskano opinie od organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, stwierdzające iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z tym informuje się, że:

1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w 

Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  (pok. 15) w godzinach 8.00-15.00),

2/ w terminie 7 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości) strony
i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi
i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

MJ.

 

 

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-05-13 13:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-13 13:33Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

040. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA - zawiadamia, że ustalił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi technologicznej wraz z tymczasowym mostem objazdowym nad ciekiem Raczyna w miejscowości Śliwice na okoliczność przebudowy mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1636 O w km 0+686 w m. Śliwice”, realizowanego na działce nr 1326/3, obręb Otmuchów

GK. 6220.2.8.2015                                                                   

Otmuchów, dnia 21.05.2015r. 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

           Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j t. z 2013r.  poz.267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie – Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa  Decyzją nr GK. 6220.2.7.2015 z dnia 20.05.2015r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi technologicznej wraz z tymczasowym mostem objazdowym nad ciekiem Raczyna w miejscowości Śliwice na okoliczność przebudowy mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1636 O w km 0+686 w m. Śliwice”, realizowanego na działce nr 1326/3, obręb Otmuchów.

            Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie – I piętro – pokój nr 15 (tel. 77 4315016 wew.47) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  25 maja 2015r.       

 

MJ.

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-05-21 14:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-21 14:12Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

041. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Otmuchów za 2014 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Salecki Sebastian
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-05-28 10:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-28 10:19Aktualizacja dokonana przez: Salecki Sebastian

042. Burmistrz Otmuchowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Otmuchowie, ul. Władysława Jagiełły 3, 48-385 w Otmuchowie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Burmistrz  Otmuchowa  ogłasza  konkurs   na  stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Otmuchowie,  ul. Władysława Jagiełły 3,  48-385 w Otmuchowie.

 

 

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim  powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek   (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

     1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju  Zespołu Przedszkoli w Otmuchowie,  ul. Władysława Jagiełły 3,  48-385 w Otmuchowie.

2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo  ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)  oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)) ,

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.5)) ,

11)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.7)) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.8)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 

III. Oferty  należy składać  w zamkniętych  kopertach  z  podanym adresem  zwrotnym   z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Otmuchowie”, w terminie  do dnia 17.06.2015r.  do godz. 12:00  w  Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie,   ul. Zamkowa 6,  48-385  Otmuchów.

   

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: Burmistrza Otmuchowa.

 

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

Otmuchów, dnia  01 czerwiec  2015r.

 

 

                                                                                  BURMISTRZ  OTMUCHOWA

mgr inż.  Jan Woźniak

 

Autor: Lipińska Bożena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-01 11:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-01 11:51Aktualizacja dokonana przez: Lipińska Bożena

043. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku szkoły o kryty basen typu „DELFINEK”, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działce nr 393.

Otmuchów, dnia 03 czerwca 2015r.

MK.6733.05.2015

 

  

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 01 czerwca 2015r. zostało wszczęte na wniosek  Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której działa Pan Józef Matla, reprezentujący firmę „PROSPIN” Przedsiębiorstwo Doradztwa, Projektowania i Realizacji Sp. z o. o. z siedz. ul. Skwerowa 10, 30-317 Kraków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku szkoły o kryty basen typu „DELFINEK”, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działce nr 393.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-08 09:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-08 10:01Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

044. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 06.06.2014r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 10.06.2014r.) Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. Zarząd: Micigózd, ul. Częstochowska 6, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenia odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „ Kamienna Góra”

Otmuchów, dnia 15.06.2015r.  

GK.6220.2.19.2014

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA 

               Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267)  Burmistrz  Otmuchowa   

informuje: 

o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 06.06.2014r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 10.06.2014r.)  Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. Zarząd: Micigózd, ul. Częstochowska 6, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenia odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „ Kamienna Góra” ”.

              Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność dokonania szczegółowej analizy wszystkich zebranych materiałów dowodowych podczas prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

            Termin załatwienia sprawy przewiduje się na  24 lipca  2015r. 

JM.Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-16 13:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-16 13:41Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

045. NABÓR OFERT Burmistrz Otmuchowa ogłasza nabór ofert na okresowe przeglądy obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Otmuchów.

NABÓR  OFERT

 

Burmistrz Otmuchowa ogłasza

nabór ofert na okresowe przeglądy obiektów budowlanych

stanowiących własność Gminy Otmuchów.

 

 

1. Oferty zgłaszać mogą osoby posiadające uprawnienia w zakresie przeglądów obiektów budowlanych.

2. Do obowiązków osób wyłonionych w naborze należeć będzie w szczególności:

       a) dokonywanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Otmuchów wyszczególnionych w   umowach zlecenie, zgodnie z wymogami określonymi w art. 62 ustawy Prawo budowlane oraz sporządzanie protokołów z tych przeglądów, określających stan techniczny obiektów budowlanych i zalecenia z tym związane,

      b)  dokonywanie wpisów do książek obiektów budowlanych zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz.1134) oraz Zarządzeniu Nr 108/2012
Burmistrza Otmuchowa z dnia 14 września 2012 roku z późniejszymi zmianami w sprawie prowadzenia, ewidencjonowania i przechowywania książek obiektów budowlanych,
załączonym do niniejszej oferty,

     c)   przestrzeganie terminów wpisów do książek w odniesieniu do indywidualnych obiektów.

3.  W ofercie należy podać:

     1)   oferowaną cenę jednostkową za dokonanie przeglądu i wpisu do książki z rozbiciem na:

          a)   kontrole  roczne (cena za jeden przegląd i wpis),

          b)   kontrole 5-cio letnie (cena za jeden przegląd i wpis),

          c)   kontrole okresowe kotłów gazowych, dokonywane co najmniej raz na 4 lata (cena za jeden  przegląd i wpis),

          d)  kontrole związane z wystąpieniami okoliczności o których mowa w art. 61 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane (cena za jeden przegląd i wpis),

     2)    wykaz posiadanych uprawnień z punktu widzenia zakresów przeglądów.

4.     Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona powołana przez Burmistrza Otmuchowa komisja.

5.     O wyborze oferenta decydować będą zaoferowane ceny oraz zakres posiadanych uprawnień.

6.   Z wyłonionym w wyniku niniejszego naboru  oferentem zawarta zostanie roczna umowa na  dokonywanie przeglądów wszystkich obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Otmuchów.

7.  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie (lub przesyłać na adres Urzędu) w zamkniętych kopertach  w terminie do 10 lipca 2015 roku do godz. 1000 z napisem na kopercie „ OFERTA  NA PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH”.

   8.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca o godzinie 1015 w budynku Urzędu Miejskiego I p.   pokój nr 12.  W odczytaniu treści ofert uczestniczyć mogą oferenci lub ich przedstawiciele.

9.  O rozstrzygnięciu naboru powiadomieni zostaną wszyscy oferenci w terminie do 15 lipca b.r.

 

Otmuchów, dnia 30.06.2015 roku

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2015-07-01
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-07-01 14:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-01 14:31Aktualizacja dokonana przez: Lato S.

046. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego basen typu „DELFINEK”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2015-07-16
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-07-16 13:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-16 13:10Aktualizacja dokonana przez: Lato S.

047. Informacja o wyniku naboru ofert na okresowe przeglądy obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Otmuchów na 2015 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-07-22 13:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-22 13:35Aktualizacja dokonana przez: Lato S.

048. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra”

 

GK. 6220.2.22.2014                                                                          Otmuchów, dnia 24.07.2015r.  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

                 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j t. z 2013r.  poz.267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami)  - Urząd Miejski w Otmuchowie - Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa  Decyzją nr GK. 6220.2.21.2015 z dnia 22.07.2015r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra”, działki nr:126/11 (część działki) , 114/2, 115/2 obręb Nadziejów  oraz 495 obręb Biskupów – pogłębienie wyrobiska do rzędnej 260 m n.p.m., działki : nr 101/9 i 101/7 obręb Biskupów oraz 126/11 (część działki) obręb Nadziejów – poszerzenie wyrobiska.

          Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie – I piętro – pokój nr 15 (tel. 77 4315016 wew.47) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  29 lipca 2015r.       

 

MJ.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Mazek J.
Data wytworzenia informacji: 2015-07-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-07-28 13:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-28 13:25Aktualizacja dokonana przez: Mazek J.

049. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Otmuchów, dnia  28.07.2015r.

GK.6220.3.1. 2015                                                   

                            

                                               

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

                       Na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 2, ust. 73 ust. 1 ustawy  z  dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r.,  poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania    administracyjnego    (tekst  jednolity   Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) –   z a w i a d a m i a m,  że na wniosek Mirosława Bartocha  -  firma: PROJEKT Mirosław Bartocha ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, działającego w imieniu Gminy Otmuchów (pełnomocnictwo z dnia 07.07.2015r. )  z dnia 16 lipca 2015r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 20 lipca 2015r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla ulic: Mickiewicza, Parkowa, Kossaka, Matejki w Otmuchowie ”, realizowanego na działkach: 783, 787/1,788/1, 789/2, 849, 1132, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1141/2, 1142/2, 1143/2, 1144, 1148, 1149, 1150, 1151,1152,  1157/4, 1158, 1163/2, 1164/1, 1164/7, 1167, 1176, 1181, 1186, 1189, 1190/4, 1191/7, 1191/11, 1191/12, 1192/2, 1192/4, 1195/1, 1199, 1206, 1257, 1267, 1278, 1279, 1282, 1284, 1286/4, 1286/5, 1287, 1288, 1289, 1294, 1296, 1300,1301, 1302, 1304, 1340/3, 1341, 1358/6, 1358/15  -   zostało wszczęte postępowanie w dniu 20 lipca 2015r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

             Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami)  realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić ocenę  oddziaływania na środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie – Wydział  Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  w Otmuchowie – pokój nr 15 (I piętro).

 

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca 

JM.

 

 

Autor: Mazek J.
Data wytworzenia informacji: 2015-07-30
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-07-30 07:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-30 07:14Aktualizacja dokonana przez: Mazek J.

050. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Otmuchów, dnia 29 lipca 2015r.

MK.6733.06.2015

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 14 lipca 2015r. zostało wszczęte na wniosek  Grażyny Niedzielskiej, zam. w Nysie, ul. Bolesława Prusa 1B/16, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na potrzeby 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 291, 259/1, 421/3, 332/2, 332/1, 333, 334/7, 334/10, 325/1, 422, 334/5, 334/12, 334/8, 334/11, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: Zając B.
Data wytworzenia informacji: 2015-07-30
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-07-30 07:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-31 07:40Aktualizacja dokonana przez: Zając B.

051. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Otmuchów, dnia 10 sierpnia 2015r.

MK.6733.07.2015

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 30 lipca 2015r. zostało wszczęte na wniosek  Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której działa Pan Mirosław Bartocha, reprezentujący firmę „PROJEKT” z siedz. ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie grawitacyjnych kanałów sanitarnych DN160-200mm, rurociągów tłocznych 90-110mm oraz przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 409, 410, 411, 412, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439/1, 439/2, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 449, 450/1, 452, 458, 551, 554, 555, 556/2, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 570/2, 570/3, 571, 572, 592, 664, 665/2.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: Zając B.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-08-10 14:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-10 21:24Aktualizacja dokonana przez: Zając B.

052. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 02/15 z dnia 16 kwietnia 2015r. (znak sprawy: MK.6733.02.2015)

Otmuchów, dnia 20 sierpnia 2015r.

MK.6733.08.2015

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 02/15 z dnia 16 kwietnia 2015r. (znak sprawy: MK.6733.02.2015)

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 17 sierpnia 2015r. zostało wszczęte na wniosek Pana Jana Czapor, zam. Sarnowice 1a, 48-385 Otmuchów, postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Sarnowicach na części działki nr 148 oraz działkach nr 145/9, 145/4, 192 w zakresie korekty załącznika graficznego  nr 1 związanego ze zmianą trasy projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej na działce należącej do  Pana Józefa Stępkowskiego.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: Zając B.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-08-21 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-21 14:28Aktualizacja dokonana przez: Zając B.

053. Ogłoszeniu o przetargu na dzierżawę restauracji w Zamku Otmuchowskim z pełnym wyposażeniem. Termin składania ofert upływa w dniu 15 września b.r. o godz. 10.oo.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Z. Cholewiński
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-08-28 11:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-28 11:51Aktualizacja dokonana przez: Z. Cholewiński

054. Burmistrz Otmuchowa zawiadamia wszystkich zainteresowanych o wpłynięciu do tutejszego urzędu odwołania od decyzji Burmistrza Otmuchowa Nr GK.6220.2.21.2014 z dnia 22.07.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, pn.: „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra”

Otmuchów, dnia  dn. 01.09.2015r.  

GK. 6220.2.27.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Otmuchowa

 

              Burmistrz Otmuchowa zawiadamia wszystkich zainteresowanych o wpłynięciu do tutejszego urzędu odwołania:

1)Pana Waldemara Michna zam. Nadziejów – Kamienna Góra 6, wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 10.08.2015r.(złożone w terminie);

2) Kancelarii Adwokackiej adw. Michał Kelm, ul. 11 listopada 23A, 55-200 Oława, z dnia 20.08.2015r., wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 28.08.2015r. (złożone po upływie terminu do wniesienia odwołania);

od decyzji Burmistrza Otmuchowa Nr GK.6220.2.21.2014 z dnia 22.07.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, pn.: „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra”, działki nr:126/11 (część  działki), 114/2, 115/2 obręb Nadziejów oraz 495 obręb  Biskupów – pogłębienie wyrobiska do rzędnej 260 m n. p. m., działki: nr 101/9 i 101/7 obręb Biskupów oraz 126/11 (część działki) obręb Nadziejów – poszerzenie wyrobiska.

           W/w odwołania, zgodnie z procedurą w trybie Kpa, zostało przesłane celem rozpatrzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

              Zgodnie z art. 49 K.p.a. niniejsze zawiadomienie uznaje się na dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia.

 

MJ.

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-02 14:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-02 14:47Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

055. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w sprawie dot. wniosku Pana Mirosława Bartocha - firma: PROJEKT Mirosław Bartocha ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, działającego w imieniu Gminy Otmuchów (pełnomocnictwo z dnia 07.07.2015r.) z dnia 16 lipca 2015r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 20 lipca 2015r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla ulic: Mickiewicza, Parkowa, Kossaka, Matejki w Otmuchowie”

Otmuchów, dnia 01.09.2015r.  

GK.6220.2.6.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

                Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami )

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w sprawie dot. wniosku Pana Mirosława Bartocha  -  firma: PROJEKT Mirosław Bartocha ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, działającego w imieniu Gminy Otmuchów (pełnomocnictwo z dnia 07.07.2015r.)  z dnia 16 lipca 2015r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 20 lipca 2015r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla ulic: Mickiewicza, Parkowa, Kossaka, Matejki w Otmuchowie”, realizowanego na działkach: 783, 787/1,788/1, 789/2, 849, 1132, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1141/2, 1142/2, 1143/2, 1144, 1148, 1149, 1150, 1151,1152,  1157/4, 1158, 1163/2, 1164/1, 1164/7, 1167, 1176, 1181, 1186, 1189, 1190/4, 1191/7, 1191/11, 1191/12, 1192/2, 1192/4, 1195/1, 1199, 1206, 1257, 1267, 1278, 1279, 1282, 1284, 1286/4, 1286/5, 1287, 1288, 1289, 1294, 1296, 1300,1301, 1302, 1304, 1340/3, 1341, 1358/6, 1358/15, z dnia 16.07.2015r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 20 lipca 2015r.)                       

            W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej uzyskano opinie od organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu- WOOŚ.4241.220.2015.MD.2 z dnia 26.08.2015r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie-Nr NZ.4315.46.2015.HW z dnia 12.08.2015r., stwierdzające, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z tym informuje się, że:

1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w 

Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  (pok. 15) w godzinach 8.00-15.00,

2/ w terminie 7 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości) strony
i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi
i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

MJ.

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-04 08:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-04 08:24Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

056. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa że na wniosek Grażyny Niedzielskiej, zam. w Nysie, ul. Bolesława Prusa 1B/16, w dniu 08 września 2015r. wydana została decyzja nr 06/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na potrzeby 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 291, 259/1, 421/3, 332/2, 332/1, 333, 334/7, 334/10, 325/1, 422, 334/5, 334/12, 334/8, 334/11, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4

Otmuchów, dnia 08 września 2015r.

MK.6733.06.2015

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek  Grażyny Niedzielskiej, zam. w Nysie, ul. Bolesława Prusa 1B/16, w dniu 08 września 2015r. wydana została decyzja nr 06/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na potrzeby 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 291, 259/1, 421/3, 332/2, 332/1, 333, 334/7, 334/10, 325/1, 422, 334/5, 334/12, 334/8, 334/11, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-10 07:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-10 07:37Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA Na podstawie § 3 ust. 2 i § 7 Statutu Sołectwa Starowice, zatwierdzonego uchwałą Nr IX/90/2003 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 września 2003 roku w sprawie nadania Statutów Sołectwom w Gminie Otmuchów opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 98 z dnia 8 grudnia 2003 roku i Zarządzenia Nr 122/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie wyborów uzupełniających na Sołtysa w Sołectwie Starowice na kadencję 2015-2019 i zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego Zarządzam przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Starowice, na Zebraniu Wiejskim w dniu 30 września 2015r. o godz.1800, w świetlicy w Starowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-14 14:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-14 14:23Aktualizacja dokonana przez: J Wiktorowska

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA Na podstawie § 3 ust. 2 i § 7 Statutu Sołectwa Jasienica Górna zatwierdzonego uchwałą Nr IX/90/2003 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 września 2003 roku w sprawie nadania Statutów Sołectwom w Gminie Otmuchów opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 98 z dnia 8 grudnia 2003 roku i Zarządzenia Nr 121/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Jasienica Górna na kadencję 2015-2019 i zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego Zarządzam przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Jasienica Górna, na Zebraniu Wiejskim w dniu 29 września 2015r. o godz.1800, w świetlicy w Jasienicy Górnej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-14 14:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-14 14:25Aktualizacja dokonana przez: J Wiktorowska

OBWIESZCZENIE - zawiadamia się, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr GK. 6220.3.7.2015 z dnia 15.09.2015r. ustalił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla ulic: Mickiewicza, Parkowa, Kossaka, Matejki w Otmuchowie ”

GK. 6220.3.8.2015

Otmuchów, dnia 15.09.2015r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j t. z 2013r. poz.267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) - Urząd Miejski w Otmuchowie – Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr GK. 6220.3.7.2015 z dnia 15.09.2015r. ustalił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla ulic: Mickiewicza, Parkowa, Kossaka, Matejki w Otmuchowie ”, realizowanego na działkach: 783, 787/1,788/1, 789/2, 849, 1132, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1141/2, 1142/2, 1143/2, 1144, 1148, 1149, 1150, 1151,1152, 1157/4, 1158, 1163/2, 1164/1, 1164/7, 1167, 1176, 1181, 1186, 1189, 1190/4, 1191/7, 1191/11, 1191/12, 1192/2, 1192/4, 1195/1, 1199, 1206, 1257, 1267, 1278, 1279, 1282, 1284, 1286/4, 1286/5, 1287, 1288, 1289, 1294, 1296, 1300,1301, 1302, 1304, 1340/3, 1341, 1358/6, 1358/15, obręb Otmuchów, zgodnie z wnioskiem pana Mirosława Bartocha - firma: PROJEKT Mirosław Bartocha ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, działającego w imieniu Gminy Otmuchów (pełnomocnictwo z dnia 07.07.2015r. ) z dnia 16 lipca 2015r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 20 lipca 2015r.). Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Otmuchowie – I piętro – pokój nr 15 (tel. 77 4315016 wew.47) w godzinach pracy Urzędu. Zawiadomienie ogłoszono publicznie w dniu 17 września 2015r. MJ.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-15 14:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-15 14:29Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której działa Pan Mirosław Bartocha, reprezentujący firmę „PROJEKT” z siedz. ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, w dniu 17 września 2015r. wydana została decyzja nr 07/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie grawitacyjnych kanałów sanitarnych DN160-200mm, rurociągów tłocznych 90-110mm oraz przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 409, 410, 411, 412, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439/1, 439/2, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 449, 450/1, 452, 458, 551, 554, 555, 556/2, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 570/2, 570/3, 571, 572, 592, 664, 665/2.

Otmuchów, dnia 17 września 2015r.

MK.6733.07.2015

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek   Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której działa Pan Mirosław Bartocha, reprezentujący firmę „PROJEKT” z siedz. ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, w dniu 17 września 2015r. wydana została decyzja nr 07/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie grawitacyjnych kanałów sanitarnych DN160-200mm, rurociągów tłocznych 90-110mm oraz przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 409, 410, 411, 412, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439/1, 439/2, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 449, 450/1, 452, 458, 551, 554, 555, 556/2, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 570/2, 570/3, 571, 572, 592, 664, 665/2.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-18 14:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-18 14:51Aktualizacja dokonana przez: B Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa - zawiadamiam, że na wniosek Pana Jana Czapor, zam. Sarnowice 1a, 48-385 Otmuchów, w dniu 22 września 2015r. wydana została decyzja nr 08/15 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Sarnowicach na części działki nr 148 oraz działkach nr 145/9, 145/4, 192.

Otmuchów, dnia 22 września 2015r.

MK.6733.08.2015

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 02/15 z dnia 16 kwietnia 2015r. (znak sprawy: MK.6733.02.2015)

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 t.j.)

zawiadamiam,

że na wniosek Pana Jana Czapor, zam. Sarnowice 1a, 48-385 Otmuchów, w dniu 22 września 2015r. wydana została decyzja nr 08/15 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Sarnowicach na części działki nr 148 oraz działkach nr 145/9, 145/4, 192.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-24 08:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-24 08:36Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 02 października 2015r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Mirosław Bartocha, reprezentujący firmę „PROJEKT” z siedz. ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie grawitacyjnych kanałów sanitarnych DN 160-200mm, rurociągów tłocznych 40-110mm, przepompowni ścieków oraz przebudowie sieci wodociągowej,

Otmuchów, dnia 07 października 2015r.

MK.6733.10.2015

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 02 października 2015r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Mirosław Bartocha, reprezentujący firmę „PROJEKT” z siedz. ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie grawitacyjnych kanałów sanitarnych DN 160-200mm, rurociągów tłocznych 40-110mm, przepompowni ścieków oraz przebudowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie w rejonie ulic: Adama Mickiewicza, Lipowej, Juliusza Kossaka oraz Jana Matejki na działkach nr 783, 784/1, 784/2, 785, 786, 787/1, 787/2, 787/3, 788/1, 788/2, 789/2, 849, 1132, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1137/1, 1137/2, 1138, 1139/1, 1139/2, 1140, 1141/2, 1141/3, 1141/4, 1141/5, 1141/8, 1142/2, 1143/2, 1143/3, 1143/5, 1143/6, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153/2, 1153/3, 1153/4, 1154, 1155, 1156, 1157/2, 1157/3, 1157/4, 1157/5, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163/2, 1267, 1268, 1278, 1279, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286/1, 1286/2, 1286/4, 1286/5, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1340/1, 1340/3, 1341.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-10-12 08:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-12 08:30Aktualizacja dokonana przez: B Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 03/15 z dnia 29 kwietnia 2015r. (znak sprawy: MK.6733.03.2015) Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 06 października 2015r. zostało wszczęte na wniosek Pana Jana Stępkowskiego, zam. ul. Wyspiańskiego 3, 48-385 Otmuchów oraz Pana Pawła Stępkowskiego zam. Lipniki 26, 48-388 Kamiennik, postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1359/14, 1359/8, 86, 198, 196, 1346/3 w zakresie korekty załącznika graficznego nr 1.1, 1.2, 1.3 związanego ze zmianą trasy projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz deszczowej.

Otmuchów, dnia 12 października 2015r.

MK.6733.11.2015

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 03/15 z dnia 29 kwietnia 2015r. (znak sprawy: MK.6733.03.2015)

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 06 października 2015r. zostało wszczęte na wniosek Pana Jana Stępkowskiego, zam. ul. Wyspiańskiego 3, 48-385 Otmuchów oraz Pana Pawła Stępkowskiego zam. Lipniki 26, 48-388 Kamiennik, postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1359/14, 1359/8, 86, 198, 196, 1346/3  w zakresie korekty załącznika graficznego  nr 1.1, 1.2, 1.3 związanego ze zmianą trasy projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz deszczowej.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-10-13 11:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-13 11:35Aktualizacja dokonana przez: B Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 07 października 2015r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Mirosław Bartocha, reprezentujący firmę „PROJEKT” z siedz. ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej DN 110, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 449, 450/1, 571.

Otmuchów, dnia 12 października 2015r.

MK.6733.12.2015

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 07 października 2015r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Mirosław Bartocha, reprezentujący firmę „PROJEKT” z siedz. ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej DN 110, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 449, 450/1, 571.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-10-13 11:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-13 11:36Aktualizacja dokonana przez: B Zając

Zarządzenie Nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otmuchów

Zarządzenie  Nr 144/2015

 Burmistrza Otmuchowa

          z dnia   21 września 2015 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości gruntowych stanowiących  własność Gminy Otmuchów

 

 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz.U.z 2013 roku  poz.594 z  póź.  Zm ) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1.Ustala się stawki czynszu za dzierżawę gruntów, w trybie bezprzetargowym,  stanowiących wła¬sność Gminy Otmuchów

2.  Wysokość stawek, o których mowa w ust. 1, została określona w załączniku  do niniejszego zarządzenia.

3.  W przypadku, gdy w załączniku do niniejszego zarządzenia nie zostało uwzględnione przeznaczenie dzierżawionego gruntu, stawki czynszu za jego dzierżawę ustala się w odręb¬nym zarządzeniu.

  

§2.

 

W przypadku wydzierżawiania  nieruchomości w drodze przetargu stawki czynszu określone w

Zarządzeniu są minimalnymi stawkami wywoławczymi.

 

§3

 

 Po wejściu w życie niniejszego zarządzenia ustalone w nim stawki czynszu mają zastosowanie do nowo zawieranych umów dzierżawy, natomiast w stosunku do umów zawartych przed datą

wejścia zarządzenia w życie nowo ustalone stawki obowiązywać będą po wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących stawek z zachowaniem terminów wypowiedzenia określonych w umowach z dzierżawcami.

§4

Ustalam  opłatę za  korzystanie  z gruntu bez tytułu prawnego  w wysokości 200% utraconego czynszu według stawek wymienionych w załączniku do zarządzenia.

 §5

1. Na wniosek dzierżawcy   można obniżyć stawki czynszu do całkowitego zwolnienia włącznie:

a) osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

b) inwestorom do czasu zakończenia prac w zakresie niezbędnym do przystosowania gruntu pod funkcję określoną        umową, j jednakże nie dłużej niż 1 rok.                                                                2.Czynsz dzierżawny płatny jest :                                                            - miesięcznie do 20-tego każdego miesiąca                    

-  rocznie do dnia 31 marca  każdego roku.

§ 6

Wykonanie  zarządzenia powierzam Kierownikowi  Wydziału   Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

§ 7

Tracą moc : zarządzenie: Nr 130/10   Burmistrza Otmuchowa dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów zmienione zarządzeniami : nr 19/2011 z dnia 31 stycznia 2011roku, nr 17/2013 z dnia 12 lutego 2013roku,nr 69/2013  z dnia 11 czerwca 2013 roku, nr 37/2014 z dnia 25 marca 2014 roku.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem wydania,

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-10-21 12:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-21 12:18Aktualizacja dokonana przez: Kinal Wiesława

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA - Z W O Ł U J Ę zabranie wiejskie w sołectwie Ligota Wielka, w celu rozpatrzenia wniosku mieszkańców w sprawie odwołania sołtysa

Załącznik do Zarządzenia Nr  162/2015

Burmistrza Otmuchowa z dnia 26.10.2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA  OTMUCHOWA

 

Działając  na podstawie  § 3 ust. 2   Statutu  Sołectwa  Ligota  Wielka, zatwierdzonego  uchwałą

Nr IX/90/2003 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 września 2003 roku w sprawie nadania

Statutów Sołectwom w Gminie Otmuchów, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego Nr 98 z dnia 8 grudnia 2003 roku,

w związku z wnioskiem 32 mieszkańców sołectwa Ligota Wielka z dnia 7 października 2015 roku w sprawie odwołania sołtysa sołectwa Ligota Wielka

 

Z W O Ł U J Ę

 

zabranie wiejskie w sołectwie Ligota Wielka, w celu

rozpatrzenia wniosku mieszkańców  w sprawie odwołania sołtysa.

 

 

    Zebranie odbędzie się w dniu 17 listopada b.r. (wtorek)  o godzinie 17:00  w budynku Szkoły Podstawowej w Ligocie Wielkiej. W przypadku braku wymaganej frekwencji o wyznaczonej godzinie, zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu i w tym samym miejscu o godzinie 17:30.

 

   Porządek zebrania:

1.  Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.

2.  Przedstawienie wniosku mieszkańców w sprawie odwołania sołtysa.

3.  Udzielenie głosu sołtysowi.

4.  Udzielenie głosu wnioskodawcom.

5.  Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6.  Poddanie wniosku w sprawie odwołania sołtysa pod głosowanie jawne przez prowadzącego zebranie,

7.  Ustalenie wyniku głosowania przez Komisję Skrutacyjną, sporządzenie protokołu Komisji Skrutacyjnej i zapoznanie z nim zebranych.

8.  Zakończenie zebrania.

 

Zapraszam wszystkich uprawnionych mieszkańców Sołectwa Ligota Wielka do udziału w zebraniu.

 

 


B U R M I S T R Z 

mgr inż.  Jan Woźniak

Autor: Cholewiński Zdzisław
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-10-27 09:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-27 09:37Aktualizacja dokonana przez: Cholewiński Zdzisław

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH Na podstawie § 3 ust.2 pkt.1 Uchwały Nr XL/319/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2010r. zawiadamiam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, że opracowany został projekt Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, który stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia. Projekt ten przedstawiam niniejszym do konsultacji. Wszelkie uwagi na jego temat można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w terminie do 09 listopada 2015

Otmuchów, 30-10-2015r.

 

USC.520.12.2015

 

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH

 

         Na podstawie § 3 ust.2 pkt.1 Uchwały Nr XL/319/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2010r. zawiadamiam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku publicznego  i o  wolontariacie, że opracowany został projekt Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie rocznego programu  współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2016 rok,  który stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia. Projekt ten przedstawiam  niniejszym do konsultacji. Wszelkie uwagi na jego temat można składać w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w terminie do 09 listopada 2015 r.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Urzędowska Ewa
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-11-02 14:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-02 14:41Aktualizacja dokonana przez: Urzędowska Ewa

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 09 października 2015r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z pięcioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Suszkowicach na działkach nr 98, 65, 106/1, 79, 107, 108/2, 120.

Otmuchów, dnia 14 października 2015r.

MK.6733.13.2015

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 09 października 2015r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z pięcioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Suszkowicach na działkach nr 98, 65, 106/1, 79, 107, 108/2, 120.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-11-04 07:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-04 07:31Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 03/15 z dnia 29 kwietnia 2015r. (znak sprawy: MK.6733.03.2015) Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 t.j.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Jana Stępkowskiego, zam. ul. Wyspiańskiego 3, 48-385 Otmuchów oraz Pana Pawła Stępkowskiego zam. Lipniki 26, 48-388 Kamiennik, wydana została decyzja nr 09/15 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1359/14, 1359/8, 86, 198, 196, 1346/3 w zakresie korekty załącznika graficznego nr 1.1, 1.2, 1.3 związanego ze zmianą trasy projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz deszczowej

Otmuchów, dnia 10 listopada 2015r.

MK.6733.11.2015

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 03/15 z dnia 29 kwietnia 2015r. (znak sprawy: MK.6733.03.2015)

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 t.j.)

zawiadamiam,

że na wniosek Pana Jana Stępkowskiego, zam. ul. Wyspiańskiego 3, 48-385 Otmuchów oraz Pana Pawła Stępkowskiego zam. Lipniki 26, 48-388 Kamiennik, wydana została decyzja nr 09/15 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1359/14, 1359/8, 86, 198, 196, 1346/3  w zakresie korekty załącznika graficznego  nr 1.1, 1.2, 1.3 związanego ze zmianą trasy projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz deszczowej.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-11-16 11:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-16 11:50Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 06 listopada 2015r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Otmuchów z siedzibą w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Włodzimierz Wicher zam. ul. Daszyńskiego 5/1, 48-370 Paczków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF o przepustowości Qśr.d=60m3/d (300RLM) wraz z budynkiem technicznym kontenerowym, drogą wewnętrzną, chodnikami, kanałem ścieków oczyszczonych i wylotem, przewidzianej do realizacji w Maciejowicach na działkach nr 249, 292/4

Otmuchów, dnia 10 listopada 2015r.

MK.6733.14.2015

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 06 listopada 2015r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Otmuchów z siedzibą w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Włodzimierz Wicher zam. ul. Daszyńskiego 5/1, 48-370 Paczków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF o przepustowości Qśr.d=60m3/d (300RLM) wraz z  budynkiem technicznym kontenerowym, drogą wewnętrzną, chodnikami, kanałem ścieków oczyszczonych i wylotem, przewidzianej do realizacji w Maciejowicach na działkach nr 249, 292/4.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-11-16 11:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-16 11:52Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której działa Pan Mirosław Bartocha, reprezentujący firmę „PROJEKT” z siedz. ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, w dniu 23 listopada 2015r. wydana została decyzja nr 10/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie grawitacyjnych kanałów sanitarnych DN 160-200mm, rurociągów tłocznych 40-110mm, przepompowni ścieków oraz przebudowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie w rejonie ulic: Adama Mickiewicza, Lipowej, Juliusza Kossaka oraz Jana Matejki na działkach ...

Otmuchów, dnia 23 listopada 2015r.

MK.6733.10.2015

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek   Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której działa Pan Mirosław Bartocha, reprezentujący firmę „PROJEKT” z siedz. ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, w dniu 23 listopada 2015r. wydana została decyzja nr 10/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie grawitacyjnych kanałów sanitarnych DN 160-200mm, rurociągów tłocznych 40-110mm, przepompowni ścieków oraz przebudowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie w rejonie ulic: Adama Mickiewicza, Lipowej, Juliusza Kossaka oraz Jana Matejki na działkach nr 783, 784/1, 784/2, 785, 786, 787/1, 787/2, 787/3, 788/1, 788/2, 789/2, 849, 1132, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1137/1, 1137/2, 1138, 1139/1, 1139/2, 1140, 1141/2, 1141/3, 1141/4, 1141/5, 1141/8, 1142/2, 1143/2, 1143/3, 1143/5, 1143/6, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153/2, 1153/3, 1153/4, 1154, 1155, 1156, 1157/2, 1157/3, 1157/4, 1157/5, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163/2, 1267, 1268, 1278, 1279, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286/1, 1286/2, 1286/4, 1286/5, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1340/1, 1340/3, 1341.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-11-24 14:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-24 14:42Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Otmuchów z siedzibą w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, w dniu 27 listopada 2015r. wydana została decyzja nr 11/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z pięcioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Suszkowicach na działkach nr 98, 65, 106/1, 79, 107, 108/2, 120.

Otmuchów, dnia 27 listopada 2015r.

MK.6733.13.2015

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Otmuchów z siedzibą w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, w dniu 27 listopada 2015r. wydana została decyzja nr 11/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z pięcioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Suszkowicach na działkach nr 98, 65, 106/1, 79, 107, 108/2, 120.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-01 09:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-01 09:50Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa zawiadamiam, że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której działa Pan Mirosław Bartocha, reprezentujący firmę „PROJEKT” z siedz. ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, w dniu 01 grudnia 2015r. wydana została decyzja nr 12/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 110, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 449, 450/1, 571

Otmuchów, dnia 01 grudnia 2015r.

MK.6733.12.2015

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) 

zawiadamiam, 

że na wniosek   Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której działa Pan Mirosław Bartocha, reprezentujący firmę „PROJEKT” z siedz. ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, w dniu 01 grudnia 2015r. wydana została decyzja nr 12/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 110, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 449, 450/1, 571.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.Autor: Zając Barbara
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-03 10:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-03 10:08Aktualizacja dokonana przez: Zając Barbara

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA z a w i a d a m i a m, że na wniosek Firmy Handlowo - Usługowej Spółka Jawna Mirosław Zieliński, Artur Mroziński, 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 1, z dnia 26.11.2015r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 27.11.2015r.) w imieniu którego występuje: Mirosław Zieliński (zgodnie z zapisem w KRS tj. Dział 2, Rubryka 1, pkt.2), zostało wszczęte postępowanie w dniu 30.11.2015r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GK.6220.8.9.2012 z dnia 04.06.2013r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku usługowego

Otmuchów, dnia  30.11.2015r. 

 

GK.6220.6.1. 2015                                                    

                                                

 

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

                      Na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 2, ust. 73 ust. 1 i art. 87 ustawy  z  dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r.,  poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania    administracyjnego    (tekst   jednolity   Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) –   z a w i a d a m i a m,  że na wniosek Firmy Handlowo - Usługowej Spółka Jawna Mirosław Zieliński, Artur Mroziński, 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 1, z dnia 26.11.2015r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 27.11.2015r.) w imieniu którego występuje: Mirosław Zieliński (zgodnie z zapisem w KRS tj. Dział 2, Rubryka 1, pkt.2),  zostało wszczęte postępowanie w dniu 30.11.2015r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GK.6220.8.9.2012 z dnia 04.06.2013r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie budynku usługowego - zajazdu z funkcją usług gastronomii, sali weselnej, sali wielofunkcyjnej oraz miejscami noclegowymi  wraz  z budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1650 O na drogę wewnętrzną działkę nr 279/2, jej przebudowę i rozbudowę  i połączenie komunikacyjne w/w drogi z działką nr 60/1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zbiornik wybieralny na nieczystości płynne, miejsca postojowe dla klientów i personelu) i zagospodarowaniem terenu   przewidzianej do realizacji  w Wójcicach na działkach   nr: 60/1, 52,  53/1, 53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 73/11, 74/5, 74/7, 74/9, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1,  279/2, 280, 283/1, 802”.

 

         Niniejsze postępowanie administracyjne  polega na tym, że w  punkcie IIIa i IIIb sentencji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dokonuje się następujące zmiany:

 

a)      odprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza przewidzieć z kotłowni emitorem o wysokości 8-18 m;

 

b)      do ogrzewania obiektu przewidzieć kocioł opalany węglem- ekogroszkiem o mocy 150-700 kW .  

 

       W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14-tu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia strony postepowania  mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie ul. Zamkowa 6. 

 

 

 

Otrzymuje:

 

1/Wnioskodawca Firma Handlowo-Usługowa 

 

Spółka Jawna Mirosław Zieliński, Artur Mroziński,

 

48-385 Otmuchów ul. Nyska 1.

 

 

 

 

 

MJ.

 

 

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-03 12:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-03 12:35Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

Ogłoszenie Nr 1/15 Burmistrza Otmuchowa z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu opieka zdrowotna i pomoc społeczna - opieka nad osobami chorymi i starszymi na terenie Gminy Otmuchów w 2016 roku, w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jako działalność pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 17:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 18:54Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Ogłoszenie Nr 2/15 Burmistrza Otmuchowa z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - gabinet rehabilitacyjny na terenie Gminy Otmuchów w 2016 roku, w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jako działalność pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 17:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 18:55Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Ogłoszenie Nr 3/15 Burmistrza Otmuchowa z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -sportu na terenie wiejskim Gminy Otmuchów w 2016 roku, w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalność pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 17:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 18:56Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Ogłoszenie Nr 4/15 Burmistrza Otmuchowa z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sportu na terenie Otmuchowa w 2016 roku w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalności pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 18:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 18:56Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Ogłoszenie Nr 5/15 Burmistrza Otmuchowa z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sporty wodne na terenie Gminy Otmuchów w 2016 roku, w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii jako działalności pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 18:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 18:57Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Ogłoszenie Nr 6/15 Burmistrza Otmuchowa z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sportu szkolnego w dyscyplinie :piłka koszykowa na terenie Gminy Otmuchów w 2016 roku, w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalność pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 18:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 18:58Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Ogłoszenie Nr 7/15 Burmistrza Otmuchowa z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -sportu szkolnego w dyscyplinie : piłka ręczna, na terenie Gminy Otmuchów w 2016 roku w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalności pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 18:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 18:58Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Ogłoszenie Nr 8/15 Burmistrza Otmuchowa z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizowanie szkolnych imprez i zawodów sportowych na terenie Gminy Otmuchów w 2016 roku, w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii jako działalność pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 18:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 18:59Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Ogłoszenie Nr 9/15 Burmistrza Otmuchowa z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom na terenie Gminy Otmuchów w 2016 roku w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalności pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 18:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 18:59Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Ogłoszenie Nr 10/15 Burmistrza Otmuchowa z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Otmuchów w 2016 roku w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalności pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 18:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 19:01Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Ogłoszenie Nr 11/15 Burmistrza Otmuchowa z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie piłka siatkowa na terenie Otmuchowa w 2016 roku w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalności pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 18:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 19:01Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości - informację, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 25.09.2015 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie, działającego poprzez pełnomocnika Pana Tomasza Łęskiego - Dyrektora Biura Inżynierskiego BITL, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 25, przekazanym do rozpatrzenia tut. Organowi w dniu 13.10.2015 r. postanowieniem nr ZW-7107-208/15 z dnia 08.10.2015 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (daty uzupełnień: 26.11.2015 r. i 08.12.2015 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie: I. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Mazek Janiana
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-09 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-09 15:00Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janiana

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 08 grudnia 2015r. zostało wszczęte, na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Jerzy Romanowski reprezentujący firmę: Zakład Projektowo – Usługowy „PROERG” z siedzibą w Nysie, ul. Piłsudskiego 62a, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynków jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 259/1, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 334/7, 334/10, 421/3, 422. W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 08 grudnia 2015r. zostało wszczęte, na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Jerzy Romanowski reprezentujący firmę: Zakład Projektowo – Usługowy „PROERG” z siedzibą w Nysie, ul. Piłsudskiego 62a, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynków jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 259/1, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 334/7, 334/10, 421/3, 422.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-15 08:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-15 08:47Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Otmuchów z siedzibą w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Włodzimierz Wicher, zam. ul. Daszyńskiego 5/1, 48-370 Paczków, w dniu 29 grudnia 2015r. wydana została decyzja nr 13/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF o przepustowości Qśr.d=60m3/d (300RLM) wraz z budynkiem technicznym kontenerowym, drogą wewnętrzną, chodnikami, kanałem ścieków oczyszczonych i wylotem, przewidzianej do realizacji w Maciejowicach na działkach nr 249, 292/4. Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Otmuchów, dnia 29 grudnia 2015r.

MK.6733.14.2015

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Otmuchów z siedzibą w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Włodzimierz Wicher, zam. ul. Daszyńskiego 5/1, 48-370 Paczków, w dniu 29 grudnia 2015r. wydana została decyzja nr 13/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF o przepustowości Qśr.d=60m3/d (300RLM) wraz z budynkiem technicznym kontenerowym, drogą wewnętrzną, chodnikami, kanałem ścieków oczyszczonych i wylotem, przewidzianej do realizacji w Maciejowicach na działkach nr 249, 292/4.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-30 14:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-30 14:12Aktualizacja dokonana przez: B. Zając