Gospodarka Odpadami

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnym na terenie Gminy Otmuchów za 2015r.

Analiza stanu gospodarki

odpadami komunalnym

na terenie Gminy Otmuchów

za 2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził : 

 

BURMISTRZ

mgr inż.  Jan Woźniak

 

 

 

 

Sporządziła :

Iwona Dychtoń

 

 

 

 

Otmuchów, Kwiecień 2016r.

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015r.

 

 

    1. Wstęp

 

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Otmuchów, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzono na podstawie art. 3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 250).

 

 1. 1.      Liczba ludności

 

Gmina Otmuchów liczy 13 828 mieszkańców, z czego 4 981 osób – 36,0% mieszka w mieście, a terenie wiejskim mieszka 8 847  osób – 64,%. (stan na dzień 31.12.2015r.). W deklaracjach o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonymi w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie ujętych zostało 8521 osób oraz 290 przedsiębiorców.

 

Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza terenem naszej gminy. Podobnie jest wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy.

W celu weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na bieżąco prowadzone są postępowania wyjaśniające.

 

      2. Istniejący system zbierania odpadów

 

       W roku 2015 w Gminie Otmuchów systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte były nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości niezamieszkałe zlokalizowane na terenie gminy Otmuchów.

Opłaty z odbiór i zagospodarowanie odpadów dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy naliczane były na podstawie – liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i obowiązywały w wysokości :

- odpady segregowane – w wysokości 9,00 zł/za osobę

- odpady niesegregowane – w wysokości 15,00 zł/za osobę.

Opłaty z odbiór i zagospodarowanie odpadów dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy naliczane były wg pojemnika i obowiązywały w wysokości :

                        pojemnik

Odpady Segregowane

Odpady niesegregopwane

- pojemnik o poj. 60l

9,68 zł

6,45 zł

- pojemnik o poj. 110-120l

12,90 zł

19,35 zł

- pojemnik o poj. 240l

25,80 zł

38,70 zł

- pojemnik o poj. 1100l

118,25 zł

177,38 zł

- pojemnik o poj. 7000l

752,50 zł

1.128,75 zł

- pojemnik o poj. 2500l

268,75 zł

302,13 zł

- pojemnik o poj. 16000l

1.720,00 zł

2.580,00 zł

- pojemnik o poj. 36000l

3.655,00 zł

5.482,50 zł

 

Na terenie miasta Otmuchowa ustawionych jest 31 „gniazd” ( w sezonie letnim 37) z pojemnikami do segregacji odpadów (papier, szkło, tworzywa sztuczne), na terenie gminy ustawionych jest 84 „gniazd” z pojemnikami do segregacji odpadów (papier, szkło, tworzywa sztuczne).

 

Na terenie gminy Otmuchów ustawione są kontenery na tekstylia i obuwie obsługiwane przez firmy zewnętrze.

 

W roku 2015 przeprowadzono i zorganizowano dwie akcje zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych. Ponadto te odpady mieszkańcy mogli w każdym czasie dostarczyć do tymczasowego punktu zbiórki odpadów zlokalizowanego w Gospodarstwie Komunalnym w Otmuchowie ul. Sienkiewicza 5.

 

Odpady zielone, przez które rozumie się odpady stanowiące części roślin pochodzących z terenów zielonych, ogrodów, parków  – mieszkańcy mogli dostarczyć do tymczasowego punktu zbiórki odpadów zlokalizowanego w Gospodarstwie Komunalnym w Otmuchowie ul. Sienkiewicza 5.

Ponadto ok. 1/3 mieszkańców Gminy Otmuchów deklaruje, że posiada ustawione na własnych posesjach kompostowniki,  na których zagospodarowuje odpady zielone.

 

W biurowcu Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej 6 (holl parter) ustawiony jest pojemnik do zbiórki zużytych baterii. Zbiórki również odbyły się w szkołach i przedszkolach.

 

W aptekach zlokalizowanych na terenie gminy Otmuchów ustawione są pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków:

1)  Apteka „Piastowska” Otmuchów, Rynek 19

2) „Apteka Krakowska” Otmuchów ul. Krakowska 14

3) „Apteka Nasza Anna Sandomierska” Otmuchów ul. Nyska 7/1

4) Apteka „Otmuchowska” Otmuchów, Rynek 39b

5) Apteka „Prywatna” Kałków 63

 

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wykonywała firma P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. 50-518 Wrocław ul. św. Jerzego 1A Oddział : 48-303 Nysa ul. Morcika 66E wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

    

 1. 2.      Potrzeby inwestycyjne

 

Priorytetową inwestycją związaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W 2015r. na terenie Gospodarstwa Komunalnego w Otmuchowie przy ul. Sienkiewicza 5  P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. 50-518 Wrocław ul. św. Jerzego 1 Oddział : 48-303 Nysa ul. Morcika 66E ustawiła kontenery na odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, gruz, papier i tekturę, plastiki i szkło – tworząc tymczasowy PSZOK.

 

 1. 3.      Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami :

 

Koszty poniesione w związku z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wynosiły: 1.107.161,60 zł

  w tym :

1.  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych –  957.600,00 zł

 

2.  Koszty wynikające z obsługi systemu gospodarowania odpadami – 120.422,90 zł

     (wynagrodzenie pracowników, szkolenia pracowników, zadnia edukacyjne wynikające z ustawy, materiały biurowe, korespondencja, tonery, akcesoria komputerowe, obsługa prawna, telefony, koszty eksploatacji biur, inne) 

 

3. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 29.138,70

                  

5.    Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

 

W 2015r. ilość odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i na których niezamieszkują mieszkańcy wyniosła ogółem 2.514,6  Mg w tym:

- zmieszane odpady komunalne – 1.117,0 Mg

- szkło – 177,7 Mg

 

- tworzywa sztuczne – 201,2 Mg

 

- papier i tektura – 6,4 Mg

 

- odpady wielkogabarytowe – 49,1 Mg

 

- odpady budowlane – 294,7 Mg

 

- pozostałe – 665,7 Mg

 

6.  Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odebranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

      W roku 2015 ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odebranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – wynosiła 937,2 Mg.

 

 

7.   Ocena możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

 1. Na terenie Gminy Otmuchów nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie zebrane zmieszane odpady komunalne przekazywane były do instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Domaszowicach gm. Nysa. Również odpady zbierane selektywnie tj. opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze szkła zostały przekazane do instalacji.
 2. W roku 2015 przeprowadzono i zorganizowano dwie akcje zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych. Ponadto te odpady mieszkańcy mogli w każdym czasie dostarczyć do tymczasowego punktu zbiórki odpadów zlokalizowanego w Gospodarstwie Komunalnym w Otmuchowie ul. Sienkiewicza 5.
 3. Odpady zielone, przez które rozumie się odpady stanowiące części roślin pochodzących z terenów zielonych, ogrodów, parków  – mieszkańcy mogli dostarczyć do tymczasowego punktu zbiórki odpadów zlokalizowanego w Gospodarstwie Komunalnym w Otmuchowie ul. Sienkiewicza 5.

Ponadto ok. 1/3 mieszkańców Gminy Otmuchów deklaruje, że posiada ustawione na własnych posesjach kompostowniki,  na których zagospodarowuje w/w odpady zielone.

 1. Na terenie gminy Otmuchów ustawione są kontenery na tekstylia i obuwie obsługiwane przez firmy zewnętrze.
 2. W biurowcu Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej 6 (holl parter) ustawiony jest pojemnik do zbiórki zużytych baterii. Zbiórki również odbyły się w szkołach i przedszkolach.
 3. W aptekach zlokalizowanych na terenie gminy Otmuchów ustawione są pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków.

 

 1. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na odbiór nieczystości ciekłych

 

Brak informacji o właścicielach nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, a pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

 

 1. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy i nie zawarli umowy z uprawnionym podmiotem

 

Brak informacji o właścicielach nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy i nie zawarli umowy z jedną z firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej .

     

        

 

Autor: Dychtoń Iwona
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-15 10:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-15 10:20Aktualizacja dokonana przez: Dychtoń Iwona