Burmistrza 2016

Z a r z ą d z e n i e Nr 15 /2016 Burmistrza Otmuchowa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań pożytku publicznego, objętych ogłoszeniami Burmistrza Otmuchowa z dnia 08 grudnia 2015 roku.

 

 Z a r z ą d z e n i e    Nr  15 /2016 

Burmistrza  Otmuchowa  z  dnia  29 stycznia  2016 roku

 

w  sprawie  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację 

w 2016  roku  zadań  pożytku  publicznego,  objętych  ogłoszeniami  Burmistrza 

Otmuchowa  z  dnia  08 grudnia 2015 roku.

 

       Na   podstawie   art.  30 ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym

 ( jt.  Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zam. ),  art.  15 ust.2j  ustawy  z  dnia 24  kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r.  poz. 1118 )  oraz art.151 ustawy  z  dnia  27 sierpnia 2009 r. o  finansach  publicznych  ( j.t.  Dz. U.  z 2013 r.  poz. 885 z  póź.  zm.)

 

p o s t a n a w i a m

 

 rozstrzygnąć  w  sposób  następujący  ogłoszony w dniu  08 grudzień  2015 r.  konkurs ofert

na  realizację w  okresie  od  1.01.2016r.  do  31.12.2016 r. zadań  pożytku  publicznego na  

terenie  Gminy  Otmuchów .  

 

§ 1

      Realizację  Zadania  Nr 1  z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej - opieka nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w tym czynności higieniczne i usprawniające, domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza  na terenie  Gminy Otmuchów w 2016r. ,  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego, powierzam  Caritasowi  Diecezji  Opolskiej  w Opolu  ul. Szpitalna  5a,  przeznaczając  na  ten  cel  20.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy  złotych ).

§ 2

 

     Realizację  Zadania  Nr 2 z  zakresu  opieki  zdrowotnej  i  pomocy  społecznej- prowadzenie placówek opiekuńczych w zakresie pomocy rodzinom i osobom w zakresie ochrony  i promocji  zdrowia, w tym gabinetów  rehabilitacyjnych na  terenie  Gminy Otmuchów w 2016r. , w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego,  powierzam  Caritasowi   Diecezji   Opolskiej   w  Opolu  ul.  Szpitalna  5a,  przeznaczając  na  ten  cel  20.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia  tysięcy  złotych ).


                                    

§ 3

    Realizację  Zadania  Nr 3 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie wiejskim  Gminy Otmuchów w 2016r.  w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów  alkoholowych  i przeciwdziałania narkomanii”, powierzam  Gminnemu  Zrzeszeniu „LZS” w   Otmuchowie z siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Zamkowa 6,   przeznaczając  na   ten  cel  141.000.- zł   (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy złotych ).

 

§ 4

    Realizację Zadania  Nr 4  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu   na  terenie  Otmuchowa w 2016r. w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego, powierzam Międzyzakładowemu  Klubowi  Sportowemu  „Czarni” w Otmuchowie z  siedzibą  w    Otmuchowie    ul.  Sportowa  1,    przeznaczając   na   ten   cel   67.000,00 zł  ( słownie: sześćdziesiąt  siedem  tysięcy  złotych).


                                            

§ 5

    Realizację Zadania Nr 5 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu    zakresu sportów  wodnych na terenie Gminy Otmuchów w 2016r. w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego, powierzam  Jacht  Klubowi  „ OPTY”  z  siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Plażowa  1, przeznaczając  na  ten  cel  4.500,00  zł  ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

 

§ 6

    Rozstrzygnięcie konkursu na realizację  Zadania  Nr 6  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu – piłka koszykowa na terenie Gminy Otmuchów w 2016r.   w   ramach    profilaktyki,  rozwiązywania   problemów alkoholowych i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego  powierzam  Międzyszkolnemu  Klubowi  Sportowemu  w  Otmuchowie  z  siedzibą  w  Otmuchowie   ul. Jagiełły  26/7,  przeznaczając  na  ten  cel  27.000,00  zł  ( słownie:  dwadzieścia siedem tysięcy złotych ).

 

 

§ 7

       Realizację  Zadania  Nr  7  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu - w  sekcji piłki ręcznej  na terenie Gminy Otmuchów w 2016r.  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania  problemów alkoholowych i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego, powierzam  Uczniowskiemu  Klubowi Sportowemu  „ Spartakus ”  Otmuchów z siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Krakowska  38,  przeznaczając  na  ten  cel  11.000,00 zł  ( słownie:  jedenaście tysięcy  złotych).

                                                          

 

§ 8

    Realizację  Zadania  Nr 8  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu - organizowania  szkolnych  imprez  i  zawodów  sportowych na terenie Gminy Otmuchów w 2016r.  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania  problemów alkoholowych i  przeciwdziałania narkomanii,  jako  działalności  pożytku  publicznego,  powierzam  Otmuchowskiemu  Stowarzyszeniu  Kultury  Fizycznej  z  siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Krakowska  38,  przeznaczając  na ten  cel   5.000,00 zł  ( słownie: pięć   tysięcy złotych ).

 

§ 9

Realizację  Zadania  Nr  9  w zakresie pomocy społecznej - pomoc osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej,   zapewnienie miejsc noclegowych  i wyżywienia tym osobom w Gminie Otmuchów w 2016r. w   ramach   profilaktyki,  rozwiązywania  problemów  alkoholowych i  przeciwdziałania  narkomanii,  jako działalności   pożytku  publicznego,  powierzam Kołu Otmuchowskiemu Towarzystwa Pomocy im.  Św. Brata  Alberta”   w   Jasienicy  Górnej 37,  przeznaczając  na  ten  cel  8.000.- zł  ( słownie:  osiem  tysięcy złotych ).

 

 

§ 10

    Realizację  zadania  Nr  10  w zakresie  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Otmuchów w 2016r.  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego,  powierzam  Zarządowi   Rejonowemu    Polskiego   Czerwonego   Krzyża   w   Otmuchowie ul. Sienkiewicza 5 przeznaczając  na  ten  cel    4.500.- zł  ( słownie:  cztery tysiące  pięćset złotych ).

 

§ 11

11. Realizację  zadania  Nr  11  w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w dyscyplinie piłka siatkowa na terenie Gminy Otmuchów w 2016r.  w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii  jako  działalność  pożytku  publicznego, powierzam Klubowi Sportowemu SIATKARZ OTMUCHÓW ul. Sienkiewicza 27/6  przeznaczając na ten cel 11.000,-zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).

 

 

§ 12

 Wykonanie  zarządzenia  powierzam:

1)   w  zakresie  nadzoru  nad  realizacją  zadań  rzeczowych  -  Kierownikowi  Urzędu  Stanu

      Cywilnego  w/m,

2)   w  zakresie  rozliczeń  finansowych  -  Skarbnikowi  Miasta.

 

§ 13

    Wyniki  konkursu  należy ogłosić  na  stronach  Biuletynu  Informacji  Publicznej, na tablicy  ogłoszeniowej  Urzędu  Miejskiego  w Otmuchowie oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

§ 14

    Zarządzenie  wchodzi  w życie  z  dniem  podpisania.

 

Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-29 14:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-29 15:00Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska