Burmistrza 2016

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA z a w i a d a m i a m o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji zmieniającej Decyzję Burmistrza Otmuchowa Nr GK.6220.8.9.2012 z dnia 04.06.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „Budowie budynku usługowego

Otmuchów, dnia 21.03.2016r. 

MK.6220.6.8.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

             Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 33 ust.1, art. 34 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z  późniejszymi zmianami)   -           

z  a  w  i a  d  a  m  i  a  m

o   możliwości  zapoznania  się  z  zebranym  materiałem  dowodowym oraz  złożenia  wyjaśnień i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji zmieniającej Decyzję Burmistrza Otmuchowa Nr GK.6220.8.9.2012 z dnia 04.06.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko, polegającego na „Budowie budynku usługowego - zajazdu z funkcją usług gastronomii, sali weselnej, sali wielofunkcyjnej oraz miejscami noclegowymi  wraz  z budową zjazdu z drogi powiatowej nr 1650 O na drogę wewnętrzną działkę nr 279/2, jej przebudowę i rozbudowę i połączenie komunikacyjne w/w drogi z działką nr 60/1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zbiornik wybieralny na nieczystości płynne, miejsca postojowe dla klientów i personelu) i zagospodarowaniem terenu przewidzianej do realizacji  w Wójcicach na działkach   nr: 60/1, 52,  53/1, 53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 73/11, 74/5, 74/7, 74/9, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1,  279/2, 280, 283/1, 802” - realizowanego przez Firmę Handlowo - Usługową Spółka Jawna Mirosław Zieliński, Artur Mroziński 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 1.

               W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej sporządzano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przedłożony w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w dniu 04.03.2016r., dotyczący realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku usługowego - zajazdu z funkcją usług gastronomii, sali weselnej, sali wielofunkcyjnej oraz miejscami noclegowymi  wraz  z budową zjazdu z drogi krajowej 46 poprzez działkę nr 60/4  (na której znajdować się będzie projektowany obiekt) wraz z  infrastrukturą towarzyszącą (zbiorniki podziemne p. poż., miejsca postojowe dla klientów i personelu) i zagospodarowaniem terenu  przewidzianej do realizacji  w Wójcicach na działkach: 60/3, 60/4, 57/1,  58/1, 59/1, 83/1, 84/1, 110/1, 110/3, 111/1, 112/3,112/5,113/7, 279/4, 279/5, 286/1, 284/1, 802/3.    Zmiana polegać będzie na: odprowadzeniu zanieczyszczeń do powietrza z kotłowni emitorem o wysokości 8-18 m; do ogrzewania obiektu zostanie zastosowany kocioł opalany węglem - ekogroszkiem o mocy 150-700 kW.  Natomiast zmiana numeracji działek, na których nastąpi realizacja przedsięwzięcia, wynika z dokonanych zmian geodezyjnych w związku z koniecznością dokonania przebudowy dróg na potrzeby przedsięwzięcia, w trakcie trwania postępowania administracyjnego tj. w grudniu 2015 roku. Zgodnie z powyższym dokonano zmian w danych ewidencji gruntów i budynków polegających na ujawnieniu podzialu działek: 60/1, 57, 58, 59, 279/2, 280, 283/1, 802, w wyniku podziału powstały następujące działki: 60/3, 60/4, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 279/4, 279/5, 802/1, 802/2.

            Jednocześnie, na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego Nr IN.V.7820.1.10.2015.DB z dnia 21.09.2015r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,  dokonano zmiany części zapisów w treści przedsięwzięcia planowanego do realizacji.

     W związku z tym informuję , że:

1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w  Wydziale  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Zasobów  Mienia  Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego  (parter - pok.nr 5, w godzinach 8.00-15.00),

2/ w terminie 7 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości) strony
i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi
i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

 

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35,

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-24 10:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-24 10:29Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek