Burmistrza 2016

BURMISTRZ OTMUCHOWA zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy ARTERIA S,C. Infrastruktura Drogowa Sebastian Celary, Zbigniew Reguła ul. Piłsudskiego 40/406, 48-303 Nysa, reprezentowanej przez Panów: Sebastiana Celary i Zbigniewa Reguła, występujących w imieniu Gminy Otmuchów (zgodnie z pełnomocnictwem Burmistrza Otmuchowa z dnia 23.05.2016r.), z dnia 23.05.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 25.05.2016r.) sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Krakowskiej i Kolejowej w Otmuchowie, o łącznej długości ok. 1690 m, realizowanej na działkach nr: 702, 371, 215, 694, 381, 571, 475, 386, 385, 494, 551, 514, 407, 405, 378/3, 586/2, 584, 586/3, 582, 580, 572, obręb Otmuchów

Otmuchów, dnia  08.08.2016r.   

MK.6220.9.4.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

                Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy ARTERIA S,C. Infrastruktura Drogowa Sebastian Celary, Zbigniew Reguła ul. Piłsudskiego 40/406, 48-303 Nysa, reprezentowanej przez Panów: Sebastiana Celary i Zbigniewa Reguła, występujących w imieniu Gminy Otmuchów (zgodnie z pełnomocnictwem Burmistrza Otmuchowa z dnia 23.05.2016r.), z dnia 23.05.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 25.05.2016r.) sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Krakowskiej i Kolejowej w Otmuchowie, o łącznej długości ok. 1690 m, realizowanej na działkach nr: 702, 371, 215, 694, 381, 571, 475, 386, 385, 494, 551, 514, 407, 405, 378/3, 586/2, 584, 586/3, 582, 580, 572, obręb Otmuchów.

              W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej uzyskano opinie od organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu- WOOŚ.4241.181.2016.MSe z dnia 30.06.2016r.(wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 30.06.2016r. ) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie - Nr NZ.4315.27.2016.DK z dnia 27.06.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 29.06.2016r.), stwierdzające, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

          W związku z tym informuje się, że:

1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w  Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego (pok. Nr 5) w godzinach 8.00 - 15.00;

2/ w terminie 7 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości) strony
i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi
i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-08-09 14:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-09 14:22Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek