Burmistrza 2016

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Otmuchów, dnia 07.12.2016r.

MK. 621.12.2016

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t .j. Dz. U. z 2016r., poz. 353), 

podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów”.


             Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Otmuchowa  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Opolskiego  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów”.
           Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu w piśmie znak: NZ.9022.1.229.2016.BK z dnia 05.12.2016r. (data wpływu 05.12.2016r.)  uznał, że dla opracowania w/w projektu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, pismem znak:  WOOŚ.411.2.172.2016.MO z dnia 06.12.2016r. (data wpływu 07.12.2016r. ) stwierdził brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów”.
         Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień „Planu…” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.   

          Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

 

Uzasadnienie do obwieszczenia w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-16 10:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-16 11:04Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina