Burmistrza 2016

Uchwała nr 474/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Otmuchów na 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Salecki
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-04 17:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-04 17:20Aktualizacja dokonana przez: S. Salecki

Uchwała nr 475/2015 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Otmuchów na lata 2016 - 2024

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Salecki
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-04 17:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-04 17:23Aktualizacja dokonana przez: S. Salecki

BURMSTRZ OTMUCHOWA zaprasza do składania ofert na wykonywanie czynności: wykonanie usług przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie wycen nieruchomości na rzecz Gminy Otmuchów - Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Lato
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-12 13:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-12 13:50Aktualizacja dokonana przez: S. Lato

Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o : przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego w dniu 30 listopada 2015r. w przedmiocie dokonania zmiany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GK.6220.8.9.2012 z dnia 04.06.2013r. na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a polegającego na „Budowie budynku usługowego - zajazdu z funkcją usług gastronomii, sali weselnej, sali wielofunkcyjnej oraz miejscami noclegowymi wraz z budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1650 O na drogę wewnętrzną działkę nr 279 /2, jej przebudowę i rozbudowę i połączenie komunikacyjne w/w drogi z działką nr 60/1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zbiornik wybieralny na nieczystości płynne, miejsca postojowe dla klientów i personelu) i zagospodarowaniem terenu przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr: 60/1, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 73/11, 74/5, 74/7, 74/9, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 279/2, 280, 283/1, 802, realizowanego przez inwestora: Firmę Handlowo - Usługową Spółkę Jawną Mirosław Zieliński, Artur Mroziński, 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 1, reprezentowana przez p. Mirosława Zielińskiego, który w dniu 27.11.2015r. złożył wniosek w sprawie dokonania zmiany w w/w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

MK.6220.6.5.2015                                                                          Otmuchów, dnia 25.01.2016r.

O B W I E S Z C Z E N I E

          Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) 

Burmistrz Otmuchowa

podaje do publicznej wiadomości informację o :

przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

dla postępowania wszczętego w dniu 30 listopada 2015r. w przedmiocie dokonania zmiany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GK.6220.8.9.2012 z dnia 04.06.2013r. na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko, a polegającego na Budowie budynku usługowego - zajazdu z funkcją usług gastronomii, sali weselnej, sali wielofunkcyjnej oraz miejscami noclegowymi  wraz  z budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1650 O na drogę wewnętrzną działkę nr 279 /2, jej przebudowę i rozbudowę i połączenie komunikacyjne w/w drogi z działką nr 60/1 wraz z   infrastrukturą towarzyszącą (zbiornik wybieralny na nieczystości płynne, miejsca postojowe dla klientów i personelu) i zagospodarowaniem terenu   przewidzianej do realizacji  w Wójcicach na działkach   nr: 60/1, 52,  53/1, 53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 73/11, 74/5, 74/7, 74/9, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1,  279/2, 280, 283/1, 802, realizowanego przez inwestora: Firmę Handlowo - Usługową Spółkę Jawną Mirosław Zieliński, Artur Mroziński, 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 1, reprezentowana przez p. Mirosława Zielińskiego, który  w dniu 27.11.2015r. złożył wniosek w sprawie dokonania zmiany w w/w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

          W trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego w powyższej sprawie inwestor przedłożył w dniu 15.01.2016r. informację o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków, polegających na podziale następujących działek:  60/1, 57, 58, 59, 279/2, 280, 283/1, 802. W wyniku podziału postały następujące działki, na których realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie, tj. działka nr:  60/3, 60/4, 52,  53/1, 53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2,  59/1, 59/2, 73/11, 74/5, 74/7, 74/9, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1,  279/4, 279/5,280, 283/1, 802/1, 802/2. Organem właściwym do wydania decyzji w prowadzonym postępowaniu jest Burmistrz Otmuchowa.  Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. 

         W dniach od dnia 01 lutego  2016r. do dnia 22 lutego 2016r. każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. wnioskiem o wydanie decyzji,  wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji oraz stanowiskami innych organów, składać uwagi i wnioski.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umig@otmuchow.pl.  

         Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Otmuchowa. Uwagi lub wnioski wniesione po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

          Dokumenty znajdują się do wglądu w pokoju Nr 5 (parter) Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, w godzinach pracy urzędu t. j od wtorku do piątku od 70do 15 00, poniedziałek  od 8 00 do 1600. Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

1)        na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie ul. Zamkowa 6,

2)       w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6,

3)        w miejscu realizacji przedsięwzięcia.  

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-27 09:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-27 09:28Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Uchwała nr 36/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Salecki
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-21 14:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-21 14:14Aktualizacja dokonana przez: S. Salecki

Uchwała nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Salecki
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-21 14:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-21 14:16Aktualizacja dokonana przez: S. Salecki

Burmistrz Otmuchowa publikuje Obwieszczenie Burmistrza Nysy ws przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Burmistrz Nysy
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-28 14:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-29 14:37Aktualizacja dokonana przez: Burmistrz Nysy

Burmistrz Otmuchowa publikuje Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Burmistrz Nysy
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-28 15:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-28 15:35Aktualizacja dokonana przez: Burmistrz Nysy

Burmistrz Otmuchowa publikuje Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Burmistrz Nysy
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-28 15:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-28 15:38Aktualizacja dokonana przez: Burmistrz Nysy

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Jerzy Romanowski reprezentujący firmę Zakład Projektowo – Usługowy „PROERG” z siedzibą w Nysie, ul. Piłsudskiego 62a, w dniu 28 stycznia 2016r. wydana została decyzja nr 1/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Otmuchów, dnia 28 stycznia 2016r.

MK.6733.15.2015

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Jerzy Romanowski reprezentujący firmę Zakład Projektowo – Usługowy „PROERG” z siedzibą w Nysie, ul. Piłsudskiego 62a, w dniu 28 stycznia 2016r. wydana została decyzja nr 1/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:  budowie linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynków jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 259/1, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 334/7, 334/10, 421/3, 422.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-29 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-29 13:26Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Burmistrz Otmuchowa publikuje Obwieszczenie Burmistrza Nysy o rozpoczęciu konsultacji w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020""

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Burmistrz Nysy
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-29 13:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-29 13:46Aktualizacja dokonana przez: Burmistrz Nysy

Z a r z ą d z e n i e Nr 15 /2016 Burmistrza Otmuchowa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań pożytku publicznego, objętych ogłoszeniami Burmistrza Otmuchowa z dnia 08 grudnia 2015 roku.

 

 Z a r z ą d z e n i e    Nr  15 /2016 

Burmistrza  Otmuchowa  z  dnia  29 stycznia  2016 roku

 

w  sprawie  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację 

w 2016  roku  zadań  pożytku  publicznego,  objętych  ogłoszeniami  Burmistrza 

Otmuchowa  z  dnia  08 grudnia 2015 roku.

 

       Na   podstawie   art.  30 ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym

 ( jt.  Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zam. ),  art.  15 ust.2j  ustawy  z  dnia 24  kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r.  poz. 1118 )  oraz art.151 ustawy  z  dnia  27 sierpnia 2009 r. o  finansach  publicznych  ( j.t.  Dz. U.  z 2013 r.  poz. 885 z  póź.  zm.)

 

p o s t a n a w i a m

 

 rozstrzygnąć  w  sposób  następujący  ogłoszony w dniu  08 grudzień  2015 r.  konkurs ofert

na  realizację w  okresie  od  1.01.2016r.  do  31.12.2016 r. zadań  pożytku  publicznego na  

terenie  Gminy  Otmuchów .  

 

§ 1

      Realizację  Zadania  Nr 1  z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej - opieka nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w tym czynności higieniczne i usprawniające, domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza  na terenie  Gminy Otmuchów w 2016r. ,  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego, powierzam  Caritasowi  Diecezji  Opolskiej  w Opolu  ul. Szpitalna  5a,  przeznaczając  na  ten  cel  20.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy  złotych ).

§ 2

 

     Realizację  Zadania  Nr 2 z  zakresu  opieki  zdrowotnej  i  pomocy  społecznej- prowadzenie placówek opiekuńczych w zakresie pomocy rodzinom i osobom w zakresie ochrony  i promocji  zdrowia, w tym gabinetów  rehabilitacyjnych na  terenie  Gminy Otmuchów w 2016r. , w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego,  powierzam  Caritasowi   Diecezji   Opolskiej   w  Opolu  ul.  Szpitalna  5a,  przeznaczając  na  ten  cel  20.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia  tysięcy  złotych ).


                                    

§ 3

    Realizację  Zadania  Nr 3 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie wiejskim  Gminy Otmuchów w 2016r.  w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów  alkoholowych  i przeciwdziałania narkomanii”, powierzam  Gminnemu  Zrzeszeniu „LZS” w   Otmuchowie z siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Zamkowa 6,   przeznaczając  na   ten  cel  141.000.- zł   (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy złotych ).

 

§ 4

    Realizację Zadania  Nr 4  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu   na  terenie  Otmuchowa w 2016r. w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego, powierzam Międzyzakładowemu  Klubowi  Sportowemu  „Czarni” w Otmuchowie z  siedzibą  w    Otmuchowie    ul.  Sportowa  1,    przeznaczając   na   ten   cel   67.000,00 zł  ( słownie: sześćdziesiąt  siedem  tysięcy  złotych).


                                            

§ 5

    Realizację Zadania Nr 5 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu    zakresu sportów  wodnych na terenie Gminy Otmuchów w 2016r. w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego, powierzam  Jacht  Klubowi  „ OPTY”  z  siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Plażowa  1, przeznaczając  na  ten  cel  4.500,00  zł  ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

 

§ 6

    Rozstrzygnięcie konkursu na realizację  Zadania  Nr 6  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu – piłka koszykowa na terenie Gminy Otmuchów w 2016r.   w   ramach    profilaktyki,  rozwiązywania   problemów alkoholowych i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego  powierzam  Międzyszkolnemu  Klubowi  Sportowemu  w  Otmuchowie  z  siedzibą  w  Otmuchowie   ul. Jagiełły  26/7,  przeznaczając  na  ten  cel  27.000,00  zł  ( słownie:  dwadzieścia siedem tysięcy złotych ).

 

 

§ 7

       Realizację  Zadania  Nr  7  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu - w  sekcji piłki ręcznej  na terenie Gminy Otmuchów w 2016r.  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania  problemów alkoholowych i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego, powierzam  Uczniowskiemu  Klubowi Sportowemu  „ Spartakus ”  Otmuchów z siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Krakowska  38,  przeznaczając  na  ten  cel  11.000,00 zł  ( słownie:  jedenaście tysięcy  złotych).

                                                          

 

§ 8

    Realizację  Zadania  Nr 8  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu - organizowania  szkolnych  imprez  i  zawodów  sportowych na terenie Gminy Otmuchów w 2016r.  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania  problemów alkoholowych i  przeciwdziałania narkomanii,  jako  działalności  pożytku  publicznego,  powierzam  Otmuchowskiemu  Stowarzyszeniu  Kultury  Fizycznej  z  siedzibą  w  Otmuchowie  ul.  Krakowska  38,  przeznaczając  na ten  cel   5.000,00 zł  ( słownie: pięć   tysięcy złotych ).

 

§ 9

Realizację  Zadania  Nr  9  w zakresie pomocy społecznej - pomoc osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej,   zapewnienie miejsc noclegowych  i wyżywienia tym osobom w Gminie Otmuchów w 2016r. w   ramach   profilaktyki,  rozwiązywania  problemów  alkoholowych i  przeciwdziałania  narkomanii,  jako działalności   pożytku  publicznego,  powierzam Kołu Otmuchowskiemu Towarzystwa Pomocy im.  Św. Brata  Alberta”   w   Jasienicy  Górnej 37,  przeznaczając  na  ten  cel  8.000.- zł  ( słownie:  osiem  tysięcy złotych ).

 

 

§ 10

    Realizację  zadania  Nr  10  w zakresie  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Otmuchów w 2016r.  w ramach  profilaktyki,  rozwiązywania problemów alkoholowych i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego,  powierzam  Zarządowi   Rejonowemu    Polskiego   Czerwonego   Krzyża   w   Otmuchowie ul. Sienkiewicza 5 przeznaczając  na  ten  cel    4.500.- zł  ( słownie:  cztery tysiące  pięćset złotych ).

 

§ 11

11. Realizację  zadania  Nr  11  w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w dyscyplinie piłka siatkowa na terenie Gminy Otmuchów w 2016r.  w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii  jako  działalność  pożytku  publicznego, powierzam Klubowi Sportowemu SIATKARZ OTMUCHÓW ul. Sienkiewicza 27/6  przeznaczając na ten cel 11.000,-zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).

 

 

§ 12

 Wykonanie  zarządzenia  powierzam:

1)   w  zakresie  nadzoru  nad  realizacją  zadań  rzeczowych  -  Kierownikowi  Urzędu  Stanu

      Cywilnego  w/m,

2)   w  zakresie  rozliczeń  finansowych  -  Skarbnikowi  Miasta.

 

§ 13

    Wyniki  konkursu  należy ogłosić  na  stronach  Biuletynu  Informacji  Publicznej, na tablicy  ogłoszeniowej  Urzędu  Miejskiego  w Otmuchowie oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

§ 14

    Zarządzenie  wchodzi  w życie  z  dniem  podpisania.

 

Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-29 14:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-29 15:00Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ... z a w i a d a m i a m, że na wniosek Mirosława Bartocha - firma: PROJEKT Mirosław Bartocha ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, działającego w imieniu Gminy Otmuchów (pełnomocnictwo z dnia 2.10.2015r.) z dnia 25.01.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 28.01.2016r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla ulic: Warszawskiej, Prusa i Reja w Otmuchowie;

Otmuchów, dnia  01.02.2016r.

MK.6220.3.1. 2016                                                   

                            

                                               

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

                       Na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 2, ust. 73 ust. 1 ustawy  z  dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r.,  poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania    administracyjnego  (tekst   jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) –   z a w i a d a m i a m,  że na wniosek Mirosława Bartocha  -  firma: PROJEKT Mirosław Bartocha ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, działającego w imieniu Gminy Otmuchów (pełnomocnictwo z dnia 2.10.2015r.) z dnia 25.01.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 28.01.2016r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla ulic:  Warszawskiej, Prusa i Reja  w Otmuchowie; obręb: Otmuchów, k. m. 7, nr działek:  410, 411, 413, 414, 417, 418, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439/1, 439/2, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 449, 450/1, 559, 560, 561, 562, 563, 570/3, 571, 572, 592, 664, 665/2 -   zostało wszczęte postępowanie w dniu 28 stycznia 2016r.  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

             Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t Dz. U. z 2016r.  poz. 71) realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić ocenę  oddziaływania na środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie – Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego -  pokój nr 5 (parter).

 

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca – Gmina Otmuchów  

2/ Pełnomocnik – p. M. Bartocha

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

 

 

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-02 15:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-02 15:58Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE USŁUG PRZEZ RZECZOZNAWCĘ MAJĄTKOWEGO W ZKRESIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Lato
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-08 13:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-08 13:39Aktualizacja dokonana przez: S. Lato

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej SN/NN z rozbudową linii kablowej SN i NN oraz demontaż istniejącej, przewidzianej do realizacji w Sarnowicach na działce nr 69.

Otmuchów, dnia 11 lutego 2016r.

MK.6733.01.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 08 lutego 2016r. zostało wszczęte, na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pani Justyna Puczkowska, reprezentująca firmę „ENERGO INSTAL” Justyna Puczkowska z siedzibą w Nysie, ul. Wasylewskiego 30/7, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej SN/NN z rozbudową linii kablowej SN i NN oraz demontaż istniejącej, przewidzianej do realizacji w Sarnowicach na działce nr 69.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-11 08:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-11 08:13Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Burmistrz Otmuchowa publikuje podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: A. Fugel
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-19 14:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-19 14:55Aktualizacja dokonana przez: A. Fugel

OBWIESZCZENIE Burmistrza Otmuchowa - zawiadamia się wszystkie strony, że postępowanie w sprawie wniosku p. Dariusza Cichewicz zam. Wójcice 2, 48-385 Otmuchów z dnia 20.11.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie z dnia 21.11.2014r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie

 

                                                                                                    Otmuchów, dnia 19.02.2016r.

MK. 6220.5.6.2014

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Otmuchowa 

 

                Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że postępowanie w sprawie wniosku p. Dariusza Cichewicz zam. Wójcice 2, 48-385 Otmuchów z dnia 20.11.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie z dnia 21.11.2014r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

1)       stacji paliw płynnych oraz gazu LPG, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdami z drogi powiatowej, pawilonem z wydzieloną częścią higieniczno- sanitarną dla obsługi i klientów, stanowiskiem dla obsługi stacji paliw, usługami małej gastronomi -  10-15 miejsc w barze, sklepem z ograniczonym asortymentem artykułów spożywczych i innych artykułów pierwszej potrzeby, akcesoriów samochodowych, materiałów eksploatacyjnych i płynów technicznych do pojazdów kołowych- samochody osobowe i ciężarowe;

2)       budynku restauracyjno-hotelowego z częścią biurową i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych;

3)      budynku hurtowni ogrodniczej z terenem upraw roślin ogrodowych i zieleni niskiej (roślin ozdobnych) oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych z dopuszczeniem lokalizacji innych budynków pomocniczych związanych z działalnością ogrodniczą takich jak: budynki gospodarczo - składowe, wiaty i szklarnie -

- zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

             Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, pokój nr 5, w godzinach: poniedziałek - piątek: 8.00 – 15.00.

             Zgodnie z art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

             Zgodnie z art. 49 K.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.  Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.  Obwieszczenie nastąpiło w dniu: 23 lutego 2016r.

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-22 15:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-22 15:08Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Burmistrz Otmuchowa publikuje - Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko strategii rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 z dnia 19.02.2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-23 07:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-23 07:37Aktualizacja dokonana przez:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie usług przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie wycen nieruchomości.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Lato
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-25 17:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-25 17:23Aktualizacja dokonana przez: S. Lato

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 25.02.2016r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Otmuchowa Nr MK.6220.4.5.2016 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla ulic: Warszawskiej, Prusa i Reja w Otmuchowie”, realizowanego na działkach: : 410, 411, 413, 414, 417, 418, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439/1, 439/2, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 449, 450/1, 559, 560, 561, 562, 563, 570/3, 571, 572, 592, 664, 665/2, obręb Otmuchów.

Otmuchów, dnia 26.02.2016r.

MK. 6220.4.6.2016

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

              Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.  Dz. U. z 2013r., poz. 1235  z późniejszymi zmianami)  oraz  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 25.02.2016r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Otmuchowa Nr MK.6220.4.5.2016  o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla ulic: Warszawskiej, Prusa i Reja w Otmuchowie”, realizowanego na działkach: :  410, 411, 413, 414, 417, 418, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439/1, 439/2, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 449, 450/1, 559, 560, 561, 562, 563, 570/3, 571, 572, 592, 664, 665/2, obręb Otmuchów. 

                W związku z powyższym informuję, że  z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania przestrzennego- parter  (pokój nr 5) w godzinach urzędowania.

POUCZENIE

           Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U z 2016r. poz. 23), w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

 

 

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-29 14:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-29 14:49Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

UCHWAŁA NR XII/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyst ą pienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitaliza cji na lata 2016-2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-01 21:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-01 21:12Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

Burmistrz Otmuchowa publikuje ogłoszenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o wstępnym naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Otmuchów w 2016 roku.

O  G   Ł  O   S   Z   E   N   I  E

 

o wstępnym naborze wniosków o dofinansowanie  przedsięwzięć związanych                  z usuwaniem  wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących               się na terenie Gminy Otmuchów w 2016 roku.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  ogłosił VII konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych                            z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest                               na terenie województwa opolskiego. W ramach ww. konkursu  Gmina Otmuchów ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych                   z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

Gmina Otmuchów planuje wystąpić  do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie zadania pod nazwą :

„Usuwanie  wyrobów azbestowych z terenu Gminy Otmuchów VII nabór”

w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują  na swoich  nieruchomościach  wyroby  zawierające azbest i są ujęci                     w dokumentacji inwentaryzacyjnej tych wyrobów opracowanej przez  Gminę Otmuchów. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie są wydatki  związane z demontażem, transportem, zbieraniem                       i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 95% całości tych kosztów (w tym: 50 % ze środków NFOŚiGW               w Warszawie, 35 % ze środków WFOŚiGW w Opolu, 5% ze środków Starostwa Powiatowego w Nysie, 5% z budżetu Gminy Otmuchów i 5% wkład własny wnioskodawcy).

W związku z powyższym ogłaszamy wstępny nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wyroby zawierające azbest, a zamierzają  je usunąć   w 2016 r.

Wnioski, są dostępne na stronie internetowej Gminy Otmuchów www.otmuchhow.p.  należy składać w terminie do dnia 16 marca 2016r.                   w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie p. nr 15.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Pełną informację można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego                             w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 p. nr 15 lub pod  tel.  077/4315017 wew. 46.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: A. Banasiak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-03 14:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-03 14:28Aktualizacja dokonana przez: A. Banasiak

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/16 z dnia 28 stycznia 2016r. (znak sprawy: MK.6733.15.2015) - polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynków jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 334/7, 334/10, 421/3, 422 w zakresie korekty załącznika graficznego związanego ze zmiana trasy projektowanej linii kablowej.

Otmuchów, dnia 09 marca 2016r.

MK.6733.02.2016

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/16 z dnia 28 stycznia 2016r. (znak sprawy: MK.6733.15.2015)

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 02 marca 2016r. zostało wszczęte, na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Jerzy Romanowski reprezentujący firmę: Zakład Projektowo – Usługowy „PROERG” z siedzibą w Nysie, ul. Fałata 6a, postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynków jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 334/7, 334/10, 421/3, 422 w zakresie korekty załącznika graficznego związanego ze zmiana trasy projektowanej linii kablowej.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-10 08:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-10 08:05Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia„Budowie kanalizacji sanitarnej dla ulic: Warszawskiej, Prusa i Reja w Otmuchowie”,

  MK. 6220.2.8.2016                                                                      Otmuchów, dnia 16.03.2016r.   

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

           Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j t. z 2016r.  poz.23) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr GK.6220.2.7.2016 z dnia 15.03.2016r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla ulic: Warszawskiej, Prusa i Reja w Otmuchowie”, realizowanego na działkach:  410, 411, 413, 414, 417, 418, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439/1, 439/2, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 449, 450/1, 559, 560, 561, 562, 563, 570/3, 571, 572, 592, 664, 665/2, obręb Otmuchów, zgodnie z wnioskiem pana Mirosława Bartocha - firma: PROJEKT Mirosław Bartocha ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, działającego w imieniu Gminy Otmuchów (pełnomocnictwo z dnia 02.10.2015r. ) z dnia 25 stycznia 2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 28.01.2016r. ).       

             Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie - parter  pokój nr 5 (tel. 77 4315016 wew.35) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  17 marca 2016r.       

 

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-17 08:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-17 08:35Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA z a w i a d a m i a m o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji zmieniającej Decyzję Burmistrza Otmuchowa Nr GK.6220.8.9.2012 z dnia 04.06.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „Budowie budynku usługowego

Otmuchów, dnia 21.03.2016r. 

MK.6220.6.8.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

             Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 33 ust.1, art. 34 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z  późniejszymi zmianami)   -           

z  a  w  i a  d  a  m  i  a  m

o   możliwości  zapoznania  się  z  zebranym  materiałem  dowodowym oraz  złożenia  wyjaśnień i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji zmieniającej Decyzję Burmistrza Otmuchowa Nr GK.6220.8.9.2012 z dnia 04.06.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko, polegającego na „Budowie budynku usługowego - zajazdu z funkcją usług gastronomii, sali weselnej, sali wielofunkcyjnej oraz miejscami noclegowymi  wraz  z budową zjazdu z drogi powiatowej nr 1650 O na drogę wewnętrzną działkę nr 279/2, jej przebudowę i rozbudowę i połączenie komunikacyjne w/w drogi z działką nr 60/1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zbiornik wybieralny na nieczystości płynne, miejsca postojowe dla klientów i personelu) i zagospodarowaniem terenu przewidzianej do realizacji  w Wójcicach na działkach   nr: 60/1, 52,  53/1, 53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 73/11, 74/5, 74/7, 74/9, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1,  279/2, 280, 283/1, 802” - realizowanego przez Firmę Handlowo - Usługową Spółka Jawna Mirosław Zieliński, Artur Mroziński 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 1.

               W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej sporządzano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przedłożony w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w dniu 04.03.2016r., dotyczący realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku usługowego - zajazdu z funkcją usług gastronomii, sali weselnej, sali wielofunkcyjnej oraz miejscami noclegowymi  wraz  z budową zjazdu z drogi krajowej 46 poprzez działkę nr 60/4  (na której znajdować się będzie projektowany obiekt) wraz z  infrastrukturą towarzyszącą (zbiorniki podziemne p. poż., miejsca postojowe dla klientów i personelu) i zagospodarowaniem terenu  przewidzianej do realizacji  w Wójcicach na działkach: 60/3, 60/4, 57/1,  58/1, 59/1, 83/1, 84/1, 110/1, 110/3, 111/1, 112/3,112/5,113/7, 279/4, 279/5, 286/1, 284/1, 802/3.    Zmiana polegać będzie na: odprowadzeniu zanieczyszczeń do powietrza z kotłowni emitorem o wysokości 8-18 m; do ogrzewania obiektu zostanie zastosowany kocioł opalany węglem - ekogroszkiem o mocy 150-700 kW.  Natomiast zmiana numeracji działek, na których nastąpi realizacja przedsięwzięcia, wynika z dokonanych zmian geodezyjnych w związku z koniecznością dokonania przebudowy dróg na potrzeby przedsięwzięcia, w trakcie trwania postępowania administracyjnego tj. w grudniu 2015 roku. Zgodnie z powyższym dokonano zmian w danych ewidencji gruntów i budynków polegających na ujawnieniu podzialu działek: 60/1, 57, 58, 59, 279/2, 280, 283/1, 802, w wyniku podziału powstały następujące działki: 60/3, 60/4, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 279/4, 279/5, 802/1, 802/2.

            Jednocześnie, na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego Nr IN.V.7820.1.10.2015.DB z dnia 21.09.2015r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,  dokonano zmiany części zapisów w treści przedsięwzięcia planowanego do realizacji.

     W związku z tym informuję , że:

1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w  Wydziale  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Zasobów  Mienia  Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego  (parter - pok.nr 5, w godzinach 8.00-15.00),

2/ w terminie 7 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości) strony
i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi
i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

 

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35,

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-24 10:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-24 10:29Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego … polegającej na budowie grawitacyjnych kanałów sanitarnych DN 160-200mm, rurociągów tłocznych 90-110mm oraz przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie

Otmuchów, dnia 23 marca 2016r.

MK.6733.03.2016

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 21 marca 2016r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Mirosław Bartocha, reprezentujący firmę „PROJEKT” z siedz. ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie grawitacyjnych kanałów sanitarnych DN 160-200mm, rurociągów tłocznych 90-110mm oraz przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 410, 411, 413, 414, 417, 418, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439/1, 439/2, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 449, 450/1, 559, 560, 561, 562, 563, 570/3, 571, 572, 592, 664, 665/2.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-31 13:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-31 13:45Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego … polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej SN/NN z rozbudową linii kablowej SN i NN oraz demontaż istniejącej, przewidzianej do realizacji w Sarnowicach na działce nr 69.

Otmuchów, dnia 30 marca 2016r.

MK.6733.01.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pani Justyna Puczkowska, reprezentująca firmę „ENERGO INSTAL” Justyna Puczkowska z siedzibą w Nysie, ul. Wasylewskiego 30/7, w dniu 30 marca 2016r. wydana została decyzja nr 2/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:   budowie słupowej stacji transformatorowej SN/NN z rozbudową linii kablowej SN i NN oraz demontaż istniejącej, przewidzianej do realizacji w Sarnowicach na działce nr 69.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-31 13:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-31 13:47Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Zaproszenie do złożenia oferty dot: opracowanie ekspertyzy technicznej dla zabezpieczenia przeciwpożarowego zamku biskupiego w Otmuchowie

Otmuchów, dnia 31.03.2016r.

Zaproszenie do złożenia oferty

 

dot: opracowanie ekspertyzy technicznej dla zabezpieczenia przeciwpożarowego zamku biskupiego w Otmuchowie

 

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie opracowania ekspertyzy technicznej dla zabezpieczenia przeciwpożarowego zamku biskupiego w Otmuchowie.

 

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Otmuchów

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel. (77) 4315017, tel./fax (77) 4315016

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Ekspertyza techniczna ma być sporządzona zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie i będzie obejmowała w szczególności:

 1. możliwość wykonania hydrantów,

 2. systemy sygnalizacji pożaru,

 3. systemy oddymiania ,

 4. oświetlenie awaryjne,

 5. system monitoringu.

Ponieważ obiekt został wyznaczony przez Generalnego Konserwatora Zabytków do obowiązku wyposażenia w system sygnalizacji pożaru oraz jego połączenie z obiektem Państwowej Straży Pożarnej lub z innym obiektem wyznaczonym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie ekspertyza winna obejmować również wyposażenie zamku biskupiego w ww. system.

Podczas opracowania ekspertyzy należy przeprowadzić uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu oraz Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

 1. Kryteria oceny ofert: cena 100%.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji)podając na niej nazwę oferenta oraz dopisek: „Opracowanie ekspertyzy technicznej dla zabezpieczenia przeciwpożarowego zamku biskupiego w Otmuchowie”:

  1. osobiście w pokoju nr 11 (Sekretariat Urzędu Miejskiego)

 1. przesłać na adres: Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

 2. w wersji elektronicznej na e-mail: umig@otmuchow.pl

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15.04.2016r. do godz. 15.00.

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w pok. nr 15 lub pod nr tel. 077 431 50 17 wew.47

 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na dowolnym etapie bez podania przyczyny!


Autor: Kowalska Monika
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-31 14:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-01 12:42Aktualizacja dokonana przez: Kowalska Monika

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYT UŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Salecki
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-04 09:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-04 09:05Aktualizacja dokonana przez: S. Salecki

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr nr 1/16 z dnia 28 stycznia 2016r. (znak sprawy: MK.6733.15.2015)

Otmuchów, dnia 08 kwietnia 2016r.

MK.6733.02.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr nr 1/16 z dnia 28 stycznia 2016r. (znak sprawy: MK.6733.15.2015)

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 t.j.)

zawiadamiam,

że na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Jerzy Romanowski reprezentujący firmę: Zakład Projektowo – Usługowy „PROERG” z siedzibą w Nysie, ul. Fałata 6a, wydana została decyzja nr 3/16 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynków jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 334/7, 334/10, 421/3, 422 w zakresie korekty załącznika graficznego związanego ze zmiana trasy projektowanej linii kablowej.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-11 14:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-11 14:42Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Otmuchowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół : Gimnazjum, Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Publicznego Przedszkola w Jarnołtowie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Burmistrz  Otmuchowa  ogłasza  konkurs   na  stanowisko dyrektora Zespołu Szkół : Gimnazjum,  Szkoły Podstawowej  im. Bolesława Chrobrego  i  Publicznego Przedszkola w Jarnołtowie.  

 

 

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu 

    Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim

    powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko

    kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek

   (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju    

 Zespołu Szkół : Gimnazjum, Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i  Publicznego Przedszkola w Jarnołtowie.   

2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo  ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)  oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)) ,

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.5)) ,

711)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.7)) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.8)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 

III. Oferty  należy składać  w zamkniętych  kopertach  z  podanym adresem  zwrotnym   z

 dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół : Gimnazjum, Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Publicznego Przedszkola w Jarnołtowie.  ” ,  w terminie  do dnia 27.05.2016r.  do godz. 12:00  w  Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie,   ul. Zamkowa 6,  48-385  Otmuchów.

   

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez :  Burmistrza Otmuchowa.

 

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Otmuchów,  dnia  29  kwiecień  2016 r.

 

BURMISTRZ  OTMUCHOWA

mgr inż.  Jan Woźniak

Autor: Lipińska B.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-29 14:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-29 14:19Aktualizacja dokonana przez: Lipińska B.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Otmuchowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wójcicach

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Burmistrz  Otmuchowa  ogłasza  konkurs   na  stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wójcicach

 

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu 

    Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim

    powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko

    kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek

   (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju   

 Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Wójcicach .   

2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo  ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)  oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)) ,

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.5)) ,

11)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.7)) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.8)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 

III. Oferty  należy składać  w zamkniętych  kopertach  z  podanym adresem  zwrotnym   z

 dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wójcicach ” ,  w terminie  do dnia 27.05.2016r.  do godz. 12:00  w  Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie,   ul. Zamkowa 6,  48-385  Otmuchów.

   

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez :  Burmistrza Otmuchowa.

 

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

Otmuchów,  dnia  29  kwiecień  2016 r.

 

BURMISTRZ  OTMUCHOWA 

mgr inż.  Jan Woźniak

 

Autor: Lipińska B.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-29 14:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-29 14:20Aktualizacja dokonana przez: Lipińska B.

Burmistrz Otmuchowa publikuje opinię RIO nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Salecki
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-06 07:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-06 07:32Aktualizacja dokonana przez: S. Salecki

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ..polegającej na budowie grawitacyjnych kanałów sanitarnych DN 160-200mm, rurociągów tłocznych 90-110mm oraz przepompowni ścieków

Otmuchów, dnia 11 maja 2016r.

MK.6733.03.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek   Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której działa Pan Mirosław Bartocha, reprezentujący firmę „PROJEKT” z siedz. ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, w dniu 23 listopada 2015r. wydana została decyzja nr 10/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie grawitacyjnych kanałów sanitarnych DN 160-200mm, rurociągów tłocznych 90-110mm oraz przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 410, 411, 413, 414, 417, 418, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439/1, 439/2, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 449, 450/1, 559, 560, 561, 562, 563, 570/3, 571, 572, 592, 664, 665/2.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-11 12:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-11 12:48Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego …polegającej na: przebudowie istniejącej linii napowietrznej S/N na linię kablową oraz demontaż istniejącej

Otmuchów, dnia 10 maja 2016r.

MK.6733.04.2016

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 05 maja 2016r. zostało wszczęte, na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole Rejon Dystrybucji Zachód – Nysa, z siedz. ul. Bramy Grodkowskiej 2, 48-300 Nysa, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Mariusz Haraszuk, reprezentujący firmę ETK PROJEKT, z siedz. w Nysie, ul. J. Tuwima 4, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącej linii napowietrznej S/N na linię kablową oraz demontaż istniejącej, przewidzianej do realizacji w Nadziejowie na działkach nr 139, 141/2, 143/2, 32/6, 143/1, 129/21, 129/9, 129/16, 129/17, 142, 140, 39, 148, 94/5, 95/1, 162, 160, 157, 259, 155, 81/20, 81/18, 149, 62/2, 255 oraz w Kijowie na działkach nr 2, 3, 5, 4/18, 6/2, 97, 92, 91/1.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-11 12:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-11 12:49Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

OBWIESZCZENIE Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów za lata 2016-2019.

MK.604.7.2016                                                                Otmuchów, dnia 16.05.2016r.

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

            Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

zawiadamiam

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów za lata 2016-2019.

Uzasadnienie

          Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. Odstąpienie to powinno być poprzedzone uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

W związku z powyższym Burmistrz Otmuchowa wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Otmuchów za lata 2016-2019 (dalej: POŚ).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie z dnia 12.04.2016r. (znak: WOOŚ.411.2.51.2016.ER) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu w piśmie z dnia 04.05.2016r. (znak: NZ.9022.1.96.2016.JG) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja ustaleń POŚ nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko oraz nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

          Zgodnie z art. 48 ust. 3 ww. ustawy, odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49. Odwołując się do poszczególnych przesłanek wymienionych w art. 49 ww. ustawy, przedstawia się następujące informacje:

 1. 1.        Charakter działań przewidzianych w POŚ:

1.1.   POŚ nie będzie wyznaczał ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów o ocenach oddziaływania
na środowisko).

1.2.   Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych
i programowych rangi krajowej, regionalnej, wojewódzkiej i powiatowej. POŚ będzie stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem (i jego ochroną) spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska
i przyrody na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego. Podkreślić należy kwestię „zarządzania środowiskiem i jego ochroną”, bowiem to ona określa charakter POŚ istotny do rozważenia w kontekście tego, czy dokumenty określające zasady zarządzania wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. POŚ nie będzie zawierał ustaleń w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia wynikające z POŚ będą w pełni zgodne z innymi dokumentami strategicznymi z dziedziny ochrony środowiska, przy czym przeważająca część z tych dokumentów została już poddana strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

1.3.   Istotą POŚ jest należyte uwzględnienie aspektów środowiskowych w polityce jednostki samorządu terytorialnego, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz wsparcie należytego wdrażania prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.

1.4.   Elementem POŚ będzie diagnoza problemów dotyczących ochrony środowiska
w gminie oraz określenie mocnych i słabych stron systemu zarządzania ochroną środowiska na szczeblu gminy. W ślad za taką analizą zostaną opracowane cele strategiczne i kierunki działań odnoszące się do możliwości udoskonalenia przedmiotowego systemu. POŚ będzie określać cele, kierunki interwencji i zadania, ich harmonogram oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

 

 1. 2.        Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko:

2.1.   Z uwagi na charakter POŚ (czyli: POŚ jako dokument określający politykę ekologiczną na szczeblu gminy i system strategicznego zarządzania ochroną środowiska) nie ma możliwości aby realizacja ustaleń tego dokumentu generowała potencjalne ryzyko znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Charakter POŚ sprawia, że nie ma możliwości wywarcia negatywnego oddziaływania na obszar objęty ustaleniami POŚ (tj. obszar gminy Otmuchów). Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania ustaleń POŚ na obszary ochrony przyrody oraz siedliska i gatunki objęte prawną ochroną gatunkową. Oznacza to, że określanie prawdopodobieństwa wystąpienia tego oddziaływania (a także czas jego trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność) jest bezprzedmiotowe. Ponadto, realizacja ustaleń POŚ nie spowoduje zwiększenia zakresu korzystania ze środowiska
(w wyniku ustaleń POŚ nie będą realizowane przedsięwzięcia związane z większym od dotychczasowego poborem wody, z większą emisją zanieczyszczeń do atmosfery, z większą ilością wytwarzanych odpadów bądź odprowadzanych ścieków).

2.2.   Należyta realizacja ustaleń POŚ może prowadzić wyłącznie do pozytywnych oddziaływań, które będą się kumulować z oddziaływaniem innych dokumentów
dot. zarządzania ochroną środowiska (wojewódzki program ochrony środowiska, plany zadań ochronnych obszarów Natura 2000, program ochrony powietrza, program gospodarki niskoemisyjnej, i in.).

2.3.   Wdrażanie ustaleń POŚ nie wiąże się z jakimkolwiek ryzykiem negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi oraz z powstaniem lub zintensyfikowaniem jakiegokolwiek zagrożenia dla środowiska.

 1. 3.        Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko:

3.1.   Obszar gminy Otmuchów w jej granicach administracyjnych wynosi 18 823 ha. gminę zamieszkuje ok. 14 000 osób. Gmina leży w obszarze zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej, która zasila dwa zbiorniki retencyjne zlokalizowane na jej terenie: Zbiornik Otmuchowski i Zbiornik Nyski. W zasięgu gminy znajduje się zachodnia część Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 338 „Subzbiornik Paczków – Niemodlin”. Na obszarze gminy występuje 14 udokumentowanych złóż surowców  mineralnych (granit, amfibolit, kruszywa naturalne, surowce ilaste).

3.2.   Występujące na terenie gminy Otmuchów obiekty i tereny przyrody stanowią bardzo istotny element systemu powiązań przyrodniczych oraz miejsce wykorzystywane do różnego rodzaju rekreacji. Na terenie gminy prawną ochroną objęto obiekty
i obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Część gminy Otmuchów
(6 627 ha) włączona została w Otmuchowsko – Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz obejmuje 2 obszary specjalnej ochrony ptaków w ramach europejskiej sieci ochrony przyrody Natura 2000: „Zbiornik Otmuchowski” i „Zbiornik Nyski”. Są to bardzo ważne w skali kraju obszary z koncentracją ptaków migrujących i zimujących.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Otmuchów oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-17 10:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-17 12:07Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dziewięcioma słupami oraz ośmioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działce nr 1317/3.

Otmuchów, dnia 16 maja 2016r.

MK.6733.06.2016

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 09 maja 2016r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dziewięcioma słupami oraz ośmioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działce nr 1317/3.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B.Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-17 12:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-17 12:03Aktualizacja dokonana przez: B.Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dwoma słupami oraz dwoma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Wierzbnie

Otmuchów, dnia 16 maja 2016r.

MK.6733.07.2016

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 11 maja 2016r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Paweł Schmolke, zam. Os. Podzamcze Sektor A 6/19, 48-300 Nysa, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dwoma słupami oraz dwoma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Wierzbnie na działkach nr 3/9, 3/8, 3/6, 3/5, 3/23, 3/7.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-17 12:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-17 12:04Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego SKO.I/40/2095/2015/oś z dnia 11 maja 2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 16.05.2016r.) dot. sposobu rozpatrzenia odwołania od decyzji Burmistrza Otmuchowa z dnia 22 lipca 2015r. nr GK.6220.2.21.2014 określającej na rzecz Kopalni Kamienna Góra Spółki z o.o. w Micigoździe środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra”, realizowanego na działkach należących do przedsiębiorcy o nr 126/11,114/2,115/2 - obręb Nadziejów, nr 495, 101/9, 101/7, obręb Biskupów, realizowanego na terenie gminy Otmuchów i gminy Głuchołazy. Publiczne ogłoszenie w sposób zwyczajowo polega na zamieszczeniu w/w zawiadomienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz na terenie gminy Otmuchów (sołectwo Nadziejów) i gminie Głuchołazy (wraz z sołectwem Biskupów) na okres 14 dni, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 23).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-18 12:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-18 12:46Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wszczęciu postępowania, na wniosek podejmującego przedsięwzięcie Gminy Otmuchów, reprezentowanej przez Burmistrza Otmuchowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 106921 O w miejscowości Jasienica Górna o łącznej długości 1290 m, realizowanej na działkach nr: 359, 360, 362, 364/1, 369, 370, 381/1, obręb Jasienica Górna;

                         Otmuchów, dnia  18.05.2016r.  

MK.6220.6.1. 2016                                                    

                            

                                             

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

           Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353)    

 

                                            -          z a w i a d a m i a m    S t r o n y  

 

- o wszczęciu postępowania, na wniosek podejmującego przedsięwzięcie Gminy Otmuchów,  reprezentowanej przez Burmistrza Otmuchowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 106921 O w miejscowości Jasienica Górna o łącznej długości 1290 m, realizowanej na działkach nr: 359, 360, 362, 364/1, 369, 370, 381/1, obręb Jasienica Górna;

 

- o przekazaniu złożonego wniosku z dnia 17.05.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 18.05.2016r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzgledniającym łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 66 ust. 1 cyt. na wstępie ustawy.

           Zgodnie z § 3 ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 71) planowane przedsięwzięcie wymienione jest w w/w rozporządzeniu w punkcie 60, tj.:

„60) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości  przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, tym samym, realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić ocenę  oddziaływania na środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie – Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego - pokój nr 5 (parter).

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca – Gmina Otmuchów     

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

 
 
Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-19 10:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-19 10:21Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF o przepustowości Qśr.d=60m3/d (300RLM) wraz z budynkiem technicznym kontenerowym, drogą wewnętrzną, chodnikami, kanałem ścieków oczyszczonych i wylotem, przewidzianej do realizacji w Maciejowicach na działkach nr 100/10, 259/3, 337, 260.

Otmuchów, dnia 30 maja 2016r.

MK.6733.08.2016

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 19 maja 2016r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Otmuchów z siedzibą w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Włodzimierz Wicher zam. ul. Daszyńskiego 5/1, 48-370 Paczków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF o przepustowości Qśr.d=60m3/d (300RLM) wraz z budynkiem technicznym kontenerowym, drogą wewnętrzną, chodnikami, kanałem ścieków oczyszczonych i wylotem, przewidzianej do realizacji w Maciejowicach na działkach nr 100/10, 259/3, 337, 260.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-31 08:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-31 08:45Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Otmuchów za 2015 rok

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-31 10:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-31 11:04Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr 193/2016 z dnia 17 maja 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Otmuchów i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa za 2015 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Salecki
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-31 11:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-31 11:15Aktualizacja dokonana przez: S. Salecki

Zawiadomienie - Dot. rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Otmuchowa z dnia 9.03.2015r. nr GK.6220.16.14.2013 odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania dwóch obiektów inwentarskich z obory dla bydła na cele hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-31 14:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-31 14:48Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z pięcioma słupami oraz pięcioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Ligocie Wielkiej na działkach nr 207, 208, 223.

Otmuchów, dnia 03 czerwca 2016r.

MK.6733.09.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 01 czerwca 2016r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z pięcioma słupami oraz pięcioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Ligocie Wielkiej na działkach nr 207, 208, 223.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-06 13:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-06 13:21Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Krakowskiej i Kolejowej w Otmuchowie, o łącznej długości ok. 1690 m, realizowanej na działkach nr: 702, 371, 215, 694, 381, 571, 475, 386, 385, 494, 551, 514, 407, 405, 378/3, 586/2, 584, 586/3, 582, 580, 572, obręb Otmuchów;

Otmuchów, dnia  10.06.2016r.  

MK.6220.9.1. 2016                                                    

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

           Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353)     

                                

                                        -          z a w i a d a m i a m    S t r o n y  

 

- o wszczęciu postępowania, na wniosek firmy ARTERIA S,C. Infrastruktura Drogowa Sebastian Celary, Zbigniew Reguła ul. Piłsudskiego 40/406, 48-303 Nysa, reprezentowanej przez Panów: Sebastiana Celary i Zbigniewa Reguła, występujących w imieniu Gminy Otmuchów (zgodnie z pełnomocnictwem Burmistrza Otmuchowa z dnia 23.05.2016r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Krakowskiej i Kolejowej w Otmuchowie, o łącznej długości ok. 1690 m, realizowanej na działkach nr: 702, 371, 215, 694, 381, 571, 475, 386, 385, 494, 551, 514, 407, 405, 378/3, 586/2, 584, 586/3, 582, 580, 572, obręb Otmuchów;

- o przekazaniu złożonego wniosku z dnia 23.05.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 25.06.2016r., uzupełnionego w dniu 10.06.2016r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzgledniającym łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 66 ust. 1 cyt. na wstępie ustawy.

           Zgodnie z § 3 ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 71) planowane przedsięwzięcie wymienione jest w w/w rozporządzeniu w punkcie 60, tj.:

„60) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości  przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, tym samym, realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić ocenę  oddziaływania na środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie – Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego - pokój nr 5 (parter).

 

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca – Gmina Otmuchów     

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

 

               

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-14 13:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-14 13:25Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Uchwała nr XV/144/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2015 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Salecki
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-14 13:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-14 13:33Aktualizacja dokonana przez: S. Salecki

Uchwała nr XV/145/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2015 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Salecki
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-14 13:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-14 13:35Aktualizacja dokonana przez: S. Salecki

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w sprawie dot. wniosku Gminy Otmuchów, z dnia 17.05.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie z dnia 18.05.2016r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 106921 O w miejscowości Jasienica Górna o łącznej długości 1290 m, realizowanej na działkach nr: 359, 360, 362, 364/1, 369, 370, 381/1, obręb Jasienica Górna.

Otmuchów, dnia 15.06.2016r.  

MK.6220.6.4.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

                Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w sprawie dot. wniosku Gminy Otmuchów, z dnia 17.05.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie z dnia 18.05.2016r.) w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 106921 O w miejscowości Jasienica Górna o łącznej długości 1290 m, realizowanej na działkach nr: 359, 360, 362, 364/1, 369, 370, 381/1, obręb Jasienica Górna.

 

            W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej uzyskano opinie od organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu- WOOŚ.4241.159.2016.DF z dnia 07.06.2016r.(wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 08.06.2016r. ) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie - Nr NZ.4315.23.2015.DK z dnia 31.05.2016r.(wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 03.06.2016r.), stwierdzające, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

          W związku z tym informuje się, że:

1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w  Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego (pok. Nr 5) w godzinach 8.00 - 15.00;

2/ w terminie 7 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości) strony
i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi
i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-16 14:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-16 14:47Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Burmistrz Otmuchowa informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016 – 2019”.

Otmuchów, dnia 20.06.2016r.     

      

                               

                            OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA 

               Na podstawie  art. 17 ust. 4  ustawy  z  dnia 27 kwietnia 2001 r.   Prawo  ochrony środowiska   (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 672) i   art. 54 ust. 2  ustawy  z   dnia  3 października 2008 r.  o  udostępnianiu   informacji  o  środowisku i  jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 353)
                                           Burmistrz Otmuchowa informuje
o   przystąpieniu   do    konsultacji     społecznych    w     ramach   udziału   społeczeństwa  w opracowaniu  projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów  na lata 2016 – 2019”.
             Zgodnie z art. 39 ust.1 w/w ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale  społeczeństwa   w  ochronie  środowiska oraz  o ocenach  oddziaływania na środowisko:
1. Burmistrz Otmuchowa zawiadamia:
a)  o możliwości  zapoznania  się  z  projektem   „Programu  ochrony  środowiska  dla  Gminy Otmuchów na lata 2016 – 2019”;
b)  o możliwości składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych.
2. Projekt  dokumentu  pn. .„Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016 – 2018 ”   znajduje  się   na  stronie  internetowej  www.otmuchow.probip.pl .   Przedmiotowe dokumenty są również dostępne w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, w Wydziale  Ochrony  Środowiska, Rolnictwa, Zasobów  Mienia  Komunalnego,  Geodezji i Planowania Przestrzennego (pokój nr  5 – parter)  w godzinach pracy urzędu.
          Jednocześnie informuję, że organ  prowadzący postępowanie wystąpił o  zaopiniowanie ww. dokumentu  do  Zarządu  Powiatu Nyskiego ( zgodnie z art.17 ust.2 pkt.3  ustawy  Prawo ochrony środowiska).
          Zgodnie  z  art. 40  ustawy  z  3 października 2008 r.  o  udostępnieniu   informacji  o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania  na  środowisko   (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 353)  uwagi  i  wnioski  mogą  być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385  

    Otmuchów,
2) ustnie do protokołu,
3) za   pomocą   środków  komunikacji  elektronicznej   bez  konieczności  opatrywania   ich

    bezpiecznym  podpisem  elektronicznym,  o  którym mowa w Ustawie z  dnia 18 września  

    2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: umig@otmuchow.pl,

w  terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. od dnia 23 czerwca 2016r.

            Zgodnie  z   art. 41  ustawy  z  3 października 2008 r.  o  udostępnieniu   informacji  o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) uwagi i wnioski po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.
          Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Otmuchowa .

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-22 09:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-22 09:49Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Burmistrz Otmuchowa ogłasza nabór ofert na okresowe przeglądy obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Lato
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-24 16:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-24 16:56Aktualizacja dokonana przez: S. Lato

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącej linii napowietrznej S/N na linię kablową oraz demontaż istniejącej, przewidzianej do realizacji w Nadziejowie na działkach nr 139, 141/2, 143/2, 32/6, 143/1, 129/21, 129/9, 129/16, 129/17, 142, 140, 39, 148, 94/5, 95/1, 162, 160, 157, 257, 259, 155, 81/20, 81/18, 149, 62/2, 255 oraz w Kijowie na działkach nr 2, 3, 5, 4/18, 6/2, 97, 92, 91/1.

Otmuchów, dnia 01 lipca 2016r.

MK.6733.04.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole Rejon Dystrybucji Zachód – Nysa, z siedz. ul. Bramy Grodkowskiej 2, 48-300 Nysa, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Mariusz Harasiuk, reprezentujący firmę ETK PROJEKT, z siedz. w Nysie, ul. J. Tuwima 4, w dniu 01 lipca 2016r. wydana została decyzja nr 5/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącej linii napowietrznej S/N na linię kablową oraz demontaż istniejącej, przewidzianej do realizacji w Nadziejowie na działkach nr 139, 141/2, 143/2, 32/6, 143/1, 129/21, 129/9, 129/16, 129/17, 142, 140, 39, 148, 94/5, 95/1, 162, 160, 157, 257, 259, 155, 81/20, 81/18, 149, 62/2, 255 oraz w Kijowie na działkach nr 2, 3, 5, 4/18, 6/2, 97, 92, 91/1.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 12:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 12:40Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dwoma słupami oraz dwoma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Maciejowicach na działce nr 257/2.

Otmuchów, dnia 04 lipca 2016r.

MK.6733.10.2016

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 28 czerwca 2016r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dwoma słupami oraz dwoma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Maciejowicach na działce nr 257/2.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 12:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 12:41Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z jednym słupem oraz jedną oprawą oświetleniową, przewidzianej do realizacji w Śliwicach na działce nr 258.

Otmuchów, dnia 05 lipca 2016r.

MK.6733.11.2016

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 28 czerwca 2016r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z jednym słupem oraz jedną oprawą oświetleniową, przewidzianej do realizacji w Śliwicach na działce nr 258.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 12:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 12:42Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz z czterema słupami i czterema oprawami oświetleniowymi typu parkowego, przewidzianej do realizacji w Piotrowicach Nyskich na działkach nr 333, 310, 311.

Otmuchów, dnia 05 lipca 2016r.

MK.6733.12.2016

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 28 czerwca 2016r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz z czterema słupami i czterema oprawami oświetleniowymi typu parkowego, przewidzianej do realizacji w Piotrowicach Nyskich na działkach nr 333, 310, 311.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 12:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 12:42Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1163/2, 1165/1.

Otmuchów, dnia 05 lipca 2016r.

MK.6733.13.2016

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 30 czerwca 2016r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1163/2, 1165/1.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 12:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 12:43Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz z pięcioma słupami i oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 702, 701/1, 701/2, 703/1, 701/3, 701/5.

Otmuchów, dnia 05 lipca 2016r.

MK.6733.14.2016

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 28 czerwca 2016r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz z pięcioma słupami i oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 702, 701/1, 701/2, 703/1, 701/3, 701/5.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 12:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 12:44Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA - zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w sprawie dot. wniosku Gminy Otmuchów, z dnia 02.06.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie z dnia 02.06.2016r. ) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 106932 O relacji Wierzbno-Zwierzyniec o łącznej długości 1360 m, realizowanej na działkach nr: 25, 26, 30, 32, 237, 267, obręb Wierzbno.

Otmuchów, dnia 05.07.2016r.  

MK.6220.8.5.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

                Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w sprawie dot. wniosku Gminy Otmuchów, z dnia 02.06.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie z dnia 02.06.2016r. ) w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 106932 O relacji Wierzbno-Zwierzyniec o łącznej długości 1360 m, realizowanej na działkach nr: 25, 26, 30, 32, 237, 267, obręb Wierzbno.

            W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej uzyskano opinie od organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu- WOOŚ.4241.178.2016.ES z dnia 20.06.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 24.06.2016r. ) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie - Nr NZ.4315.26.2016.DK z dnia 20.06.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 22.06.2016r.), stwierdzające, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

         Zgodnie z postanowieniem Burmistrza Otmuchowa nr  MK. 6220.8.4.2016 z dnia 05.07.2016r. odstąpiono od nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 106932 O relacji Wierzbno-Zwierzyniec o łącznej długości 1360 m, realizowanej na działkach nr: 25, 26, 30, 32, 237, 267, obręb Wierzbno.        

     W związku z tym informuję  że:

1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w  Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego (pok. Nr 5) w godzinach 8.00 - 15.00;

2/ w terminie 7 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości) strony
i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi
i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-07 12:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-07 12:19Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j t. z 2013r. poz.267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353) - Urząd Miejski w Otmuchowie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr MK. 6220.6.6.2016 z dnia 06.07.2016r. ustalił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 106921 O w miejscowości Jasienica Górna o łącznej długości 1290 m, realizowanej na działkach nr: 359, 360, 362, 364/1, 369, 370, 381/1, obręb Jasienica Górna.

 MK. 6220.6.7. 2016                                                                   Otmuchów, dnia 06.07.2016r.  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

           Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j t. z 2013r.  poz.267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego  zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr MK. 6220.6.6.2016 z dnia 06.07.2016r.  ustalił  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 106921 O w miejscowości Jasienica Górna o łącznej długości 1290 m, realizowanej na działkach nr: 359, 360, 362, 364/1, 369, 370, 381/1, obręb Jasienica Górna.

         Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie (parter) pokój nr 5 (tel. 77 431 50 16 wew. 35) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  11 lipca 2016r.       

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

 

 

 

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-07 13:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-07 13:53Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dwoma słupami oraz dwoma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Wierzbnie na działkach nr 3/9, 3/8, 3/6, 3/5, 3/23, 3/7.

Otmuchów, dnia 06 lipca 2016r.

MK.6733.07.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Paweł Schmolke, zam. Os. Podzamcze Sektor A 6/19, 48-300 Nysa,, w dniu 06 lipca 2016r. wydana została decyzja nr 6/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dwoma słupami oraz dwoma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Wierzbnie na działkach nr 3/9, 3/8, 3/6, 3/5, 3/23, 3/7.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-07 13:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-07 13:55Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Informacja o wyniku naboru ofert na okresowe przeglądy obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Otmuchów na 2016/2017 rok.

Otmuchów, dnia 07.07.2016r.
MK.7741.1.2016
 
INFORMACJA O WYNIKU  NABORU OFERT NA  OKRESOWE PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OTMUCHÓW
  NA 2016/2017 ROK.
 
 
        Na ogłoszony nabór ofert na okresowe przeglądy obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Otmuchów na 2016/2017 rok do tutejszego Urzędu  wpłynęły trzy oferty.
        Po analizie ofert komisja powołana Zarządzeniem 88/2016 Burmistrza Otmuchowa z dnia 23 czerwca 2016r przyjęła ofertę Pana Jana Brodziak – BIURO KONSULTINGOWE „PROCJON” - Kłodzko, który  przedstawił najkorzystniejszą ofertę.


Autor: Lato Sylwia
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-11 15:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-11 15:07Aktualizacja dokonana przez: Lato Sylwia

Zaproszenie do współpracy dot: opracowanie koncepcji oraz projektu technologicznego linii rozlewu wody mineralnej z ujęcia głębinowego w miejscowości Łąka, gm. Otmuchów

Otmuchów, dnia 15.07.2016r. 

Zaproszenie do współpracy

 

dot: opracowanie koncepcji oraz projektu technologicznego linii rozlewu wody mineralnej z ujęcia głębinowego w miejscowości Łąka, gm. Otmuchów

 

Zapraszam do współpracy wszystkie zaineresowane firmy w zakresie opracowania koncepcji oraz projektu technologicznego linii rozlewu wody mineralnej z ujęcia głębinowego w miejscowości Łąka, gm. Otmuchów

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy z Gminą Otmuchów, prosimy o kontakt telefoniczny ( 077 431 50 17 wew. 47)  lub mailowy  - umig@otmuchow.pl . Następnie zostaniecie Państwo zaproszeni na spotkanie na którym zostaną omówione szczegóły inwestycji.

Oficjalne rozpoczęcie współpracy nastąpi z chwilą podpisania umowy.

 

Autor: Kowalska Monika
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-15 11:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-15 11:58Aktualizacja dokonana przez: Kowalska Monika

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi ... droga Lubiatów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wicher Katarzyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-18 12:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-18 15:56Aktualizacja dokonana przez: Wicher Katarzyna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi ... droga Wójcice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wicher Katarzyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-18 15:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-18 15:55Aktualizacja dokonana przez: Wicher Katarzyna

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot: wykonanie ulotki informacyjnej w ramach zadania „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022” dla Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Kowalska Monika
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-21 15:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-21 15:32Aktualizacja dokonana przez: Kowalska Monika

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF o przepustowości Qśr.d=60m3/d (300RLM) wraz z budynkiem technicznym kontenerowym, drogą wewnętrzną, chodnikami, kanałem ścieków oczyszczonych i wylotem, przewidzianej do realizacji w Maciejowicach

Otmuchów, dnia 18 lipca 2016r.

MK.6733.08.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Włodzimierz Wicher zam. ul. Daszyńskiego 5/1, 48-370 Paczków, w dniu 18 lipca 2016r. wydana została decyzja nr 7/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF o przepustowości Qśr.d=60m3/d (300RLM) wraz z  budynkiem technicznym kontenerowym, drogą wewnętrzną, chodnikami, kanałem ścieków oczyszczonych i wylotem, przewidzianej do realizacji w Maciejowicach na działkach nr 100/10, 259/3, 337, 260.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B.Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-19 14:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-26 14:04Aktualizacja dokonana przez: B.Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dwoma słupami oraz dwoma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Maciejowicach

Otmuchów, dnia 27 lipca 2016r.

MK.6733.15.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 28 czerwca 2016r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dwoma słupami oraz dwoma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Maciejowicach na działkach nr 121/14, 275, 121/23.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-27 14:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-27 14:14Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z pięcioma słupami oraz pięcioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Ligota Wielka

Otmuchów, dnia 29 lipca 2016r.
MK.6733.09.2016


Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, w dniu 29 lipca 2016r. wydana została decyzja nr 8/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z pięcioma słupami oraz pięcioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Ligota Wielka na działkach nr 207, 208, 223.
Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.
    Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: D. Krzywak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-29 12:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-29 12:18Aktualizacja dokonana przez: D. Krzywak

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z jednym słupem oraz jedną oprawą oświetleniową, przewidzianej do realizacji w Jodłowie

Otmuchów, dnia 27 lipca 2016r.

MK.6733.16.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 28 czerwca 2016r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z jednym słupem oraz jedną oprawą oświetleniową, przewidzianej do realizacji w Jodłowie na działce nr 215.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B.Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-27 14:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-27 14:14Aktualizacja dokonana przez: B.Zając

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie ulotki informacyjnej w ramach zadania „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022” dla Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-29 13:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-29 13:20Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

BURMISTRZ OTMUCHOWA zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy ARTERIA S,C. Infrastruktura Drogowa Sebastian Celary, Zbigniew Reguła ul. Piłsudskiego 40/406, 48-303 Nysa, reprezentowanej przez Panów: Sebastiana Celary i Zbigniewa Reguła, występujących w imieniu Gminy Otmuchów (zgodnie z pełnomocnictwem Burmistrza Otmuchowa z dnia 23.05.2016r.), z dnia 23.05.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 25.05.2016r.) sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Krakowskiej i Kolejowej w Otmuchowie, o łącznej długości ok. 1690 m, realizowanej na działkach nr: 702, 371, 215, 694, 381, 571, 475, 386, 385, 494, 551, 514, 407, 405, 378/3, 586/2, 584, 586/3, 582, 580, 572, obręb Otmuchów

Otmuchów, dnia  08.08.2016r.   

MK.6220.9.4.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

                Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy ARTERIA S,C. Infrastruktura Drogowa Sebastian Celary, Zbigniew Reguła ul. Piłsudskiego 40/406, 48-303 Nysa, reprezentowanej przez Panów: Sebastiana Celary i Zbigniewa Reguła, występujących w imieniu Gminy Otmuchów (zgodnie z pełnomocnictwem Burmistrza Otmuchowa z dnia 23.05.2016r.), z dnia 23.05.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 25.05.2016r.) sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Krakowskiej i Kolejowej w Otmuchowie, o łącznej długości ok. 1690 m, realizowanej na działkach nr: 702, 371, 215, 694, 381, 571, 475, 386, 385, 494, 551, 514, 407, 405, 378/3, 586/2, 584, 586/3, 582, 580, 572, obręb Otmuchów.

              W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej uzyskano opinie od organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu- WOOŚ.4241.181.2016.MSe z dnia 30.06.2016r.(wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 30.06.2016r. ) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie - Nr NZ.4315.27.2016.DK z dnia 27.06.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 29.06.2016r.), stwierdzające, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

          W związku z tym informuje się, że:

1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w  Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego (pok. Nr 5) w godzinach 8.00 - 15.00;

2/ w terminie 7 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości) strony
i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi
i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-08-09 14:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-09 14:22Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

OBWIESZCZENIE Burmistrza Otmuchowa zawiadamiam strony postępowania że w dniu 09.08.2016r. Burmistrz Otmuchowa wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ulicy Krakowskiej i Kolejowej w Otmuchowie, o łącznej długości ok. 1690 m, realizowanej na działkach nr: 702, 371, 215, 694, 381, 571, 475, 386, 385, 494, 551, 514, 407, 405, 378/3, 586/2, 584, 586/3, 582, 580, 572, obręb Otmuchów”.

                                                                                                     Otmuchów, dnia 10.08.2016r.

 MK.6220.9.6.2016 

OBWIESZCZENIE

                                                          Burmistrza Otmuchowa

              Na podstawie art.10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 23) i art. 63 ust. 2, art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 235),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 09.08.2016r.  Burmistrz Otmuchowa  wydał postanowienie  o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowie ulicy Krakowskiej i Kolejowej w Otmuchowie, o łącznej długości ok. 1690 m, realizowanej na działkach nr: 702, 371, 215, 694, 381, 571, 475, 386, 385, 494, 551, 514, 407, 405, 378/3, 586/2, 584, 586/3, 582, 580, 572, obręb Otmuchów”.

 

 Miejsce lokalizacji inwestycji:                                                                                                  
- miasto Otmuchów - ul. Krakowska i Kolejowa,

 INWESTOR: Gmina Otmuchów.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie, pok. nr 5 (parter), ul. Zamkowa 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Otmuchowie. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Otmuchowa.
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-08-10 14:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-17 08:55Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA - Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr MK. 6220.8.6.2016 z dnia 12.08.2016r. ustalił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 106932 O relacji Wierzbno-Zwierzyniec o łącznej długości 1360 m, realizowanej na działkach nr: 25, 26, 30, 32, 237, 267, obręb Wierzbno.

    MK. 6220.8.7. 2016                                                                   Otmuchów, dnia 12.08.2016r.  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

           Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j t. z 2016r.  poz.23) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego  zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr MK. 6220.8.6.2016 z dnia 12.08.2016r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięciapolegającego na przebudowie drogi gminnej nr 106932 O relacji Wierzbno-Zwierzyniec o łącznej długości 1360 m, realizowanej na działkach nr: 25, 26, 30, 32, 237, 267, obręb Wierzbno.

         Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie (parter) pokój nr 5 (tel. 77 431 50 16 wew. 35) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  16 sierpnia 2016r.       

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-08-16 10:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-17 11:37Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Zarządzenie nr 112/2016 Burmistrza Otmuchowa z dnia 10.08.2016 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otmuchów oraz katalogu wydatków podlegających refundacji na cele edukacyjne.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: A.Wolak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-08-16 12:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-16 17:42Aktualizacja dokonana przez: A.Wolak

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z pięcioma słupami oraz pięcioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Nieradowicach na działkach nr 54, 104, 30.

Otmuchów, dnia 16 sierpnia 2016r.

MK.6733.19.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 29 lipca 2016r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z pięcioma słupami oraz pięcioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Nieradowicach na działkach nr 54, 104, 30.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-08-16 17:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-16 17:44Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dwoma słupami oraz dwoma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Kwiatkowie na działkach nr 95, 93/3, 74.

Otmuchów, dnia 16 sierpnia 2016r.

MK.6733.17.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 29 lipca 2016r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dwoma słupami oraz dwoma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Kwiatkowie na działkach nr 95, 93/3, 74.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-08-16 17:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-16 17:46Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dwoma słupami oraz dwoma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Maciejowicach na działce nr 257/2.

Otmuchów, dnia 18 sierpnia 2016r.

MK.6733.10.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, w dniu 18 sierpnia 2016r. wydana została decyzja nr 9/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dwoma słupami oraz dwoma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Maciejowicach na działce nr 257/2.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-08-21 12:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-21 12:37Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z jednym słupem oraz jedną oprawą oświetleniową, przewidzianej do realizacji w Śliwicach na działce nr 258.

Otmuchów, dnia 18 sierpnia 2016r.

MK.6733.11.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, w dniu 18 sierpnia 2016r. wydana została decyzja nr 10/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z jednym słupem oraz jedną oprawą oświetleniową, przewidzianej do realizacji w Śliwicach na działce nr 258.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-08-21 12:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-21 12:38Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej oświetleniowej wraz z czterema słupami i czterema oprawami oświetleniowymi typu parkowego, przewidzianej do realizacji w Piotrowicach Nyskich na działkach nr 333, 310, 311.

Otmuchów, dnia 19 sierpnia 2016r.

MK.6733.12.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, w dniu 19 sierpnia 2016r. wydana została decyzja nr 11/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej oświetleniowej wraz z czterema słupami i czterema oprawami oświetleniowymi typu parkowego, przewidzianej do realizacji w Piotrowicach Nyskich na działkach nr 333, 310, 311.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-08-21 12:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-21 12:40Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Krakowskiej i Kolejowej w Otmuchowie, o łącznej długości ok. 1690 m, realizowanej na działkach nr: 702, 371, 215, 694, 381, 571, 475, 386, 385, 494, 551, 514, 407, 405, 378/3, 586/2, 584, 586/3, 582, 580, 572, obręb Otmuchów.

Otmuchów, dnia 25.08.2016r

MK. 6220. 9.8.2016

                                                                                               .  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

           Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j t. z 2016r.  poz.23) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego  zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr MK. 6220.9.7.2016 z dnia 25.08.2016r.   ustalił  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na   przebudowie ulicy Krakowskiej i Kolejowej w Otmuchowie, o łącznej długości ok. 1690 m, realizowanej na działkach nr: 702, 371, 215, 694, 381, 571, 475, 386, 385, 494, 551, 514, 407, 405, 378/3, 586/2, 584, 586/3, 582, 580, 572, obręb Otmuchów.

         Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie (parter) pokój nr 5 (tel. 77 431 50 16 wew. 35) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  25 sierpnia 2016r.        

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-08-25 11:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-25 11:13Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej oświetleniowej wraz z pięcioma słupami i oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 702, 701/1, 701/2, 703/1, 701/3, 701/5.

Otmuchów, dnia 26 sierpnia 2016r.

MK.6733.14.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, w dniu 25 sierpnia 2016r. wydana została decyzja nr 12/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej oświetleniowej wraz z pięcioma słupami i oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 702, 701/1, 701/2, 703/1, 701/3, 701/5.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-08-26 13:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-26 13:23Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dwoma słupami oraz dwoma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Maciejowicach na działkach nr 121/14, 275, 121/23.

Otmuchów, dnia 26 sierpnia 2016r.

MK.6733.15.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, w dniu 26 sierpnia 2016r. wydana została decyzja nr 13/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dwoma słupami oraz dwoma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Maciejowicach na działkach nr 121/14, 275, 121/23.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-08-26 13:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-26 13:23Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie linii kablowej niskiego napięcia do zasilania projektowanego złącza kablowego niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 404, 407.

Otmuchów, dnia 31 sierpnia 2016r.

MK.6733.20.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 29 sierpnia 2016r. zostało wszczęte, na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Paweł Osipiak reprezentujący firmę: „ELPROBUD” Paweł Osipiak  z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 7a, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie linii kablowej niskiego napięcia do zasilania projektowanego złącza kablowego niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 404, 407.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-08-31 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-31 14:00Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 814/1, 461, 446, 420.

Otmuchów, dnia 31 sierpnia 2016r.

MK.6733.21.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 29 sierpnia 2016r. zostało wszczęte, na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pani Justyna Puczkowska, reprezentująca firmę „ENERGO INSTAL” Justyna Puczkowska z siedzibą w Nysie, ul. Wasylewskiego 30/7, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 814/1, 461, 446, 420.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-08-31 14:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-31 14:02Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 632/6, 632/8, 632/9, 669/1.

Otmuchów, dnia 31 sierpnia 2016r.

MK.6733.22.2016

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 29 sierpnia 2016r. zostało wszczęte, na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pani Justyna Puczkowska, reprezentująca firmę „ENERGO INSTAL” Justyna Puczkowska z siedzibą w Nysie, ul. Wasylewskiego 30/7, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 632/6, 632/8, 632/9, 669/1.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-08-31 14:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-31 14:03Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z jednym słupem oraz jedną oprawą oświetleniową, przewidzianej do realizacji w Jodłowie na działce nr 215.

Otmuchów, dnia 06 września 2016r.

MK.6733.16.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, w dniu 06 września 2016r. wydana została decyzja nr 14/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z jednym słupem oraz jedną oprawą oświetleniową, przewidzianej do realizacji w Jodłowie na działce nr 215.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-07 14:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-07 14:18Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Śliwicach na działkach nr 22/11, 270.

Otmuchów, dnia 16 września 2016r.

MK.6733.23.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 14 września 2016r. zostało wszczęte, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Zabrzu z siedz. ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Maciej Wyszyński, reprezentujący firmę PROJEKT Maciej Wyszyński z siedz.  z siedzibą w Niwnicy 67A, 48-321 Niwnica, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Śliwicach na działkach nr 22/11, 270.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-19 13:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-19 13:23Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Uchwała Nr 368/2016 z dnia 16 września 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu z I półrocze 2016 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Salecji
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-22 13:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 13:25Aktualizacja dokonana przez: S. Salecji

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dwoma słupami oraz dwoma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Kwiatkowie na działkach nr 95, 93/3, 74.

Otmuchów, dnia 22 września 2016r.

MK.6733.17.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, w dniu 22 września 2016r. wydana została decyzja nr 15/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dwoma słupami oraz dwoma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Kwiatkowie na działkach nr 95, 93/3, 74.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-22 20:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 20:23Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegopolegającej na: budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z pięcioma słupami oraz pięcioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Nieradowicach na działkach nr 54, 104, 30.

Otmuchów, dnia 22 września 2016r.

MK.6733.19.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, w dniu 22 września 2016r. wydana została decyzja nr 16/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z pięcioma słupami oraz pięcioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Nieradowicach na działkach nr 54, 104, 30.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-22 20:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 20:25Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej osobie fizycznej wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia Na podstawie art. 363 ust. 1 i art. 362 ust. 2a ustawy z dnia Prawo Ochrony Środowiska (j.t. Dz. U. z 2016r. Nr 199, poz. 672) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) - z a w i a d a m i a m, że z urzędu zostało wszczęte w dniu 20.09.2016r postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej Panu Marianowi Cichewicz zam. Wójcice 2, 48-385 Otmuchów, prowadzącego hodowlę trzody chlewnej m-ci Zwierzyniec (przysiółek wsi Wierzbno) w ilości do 40 DJP w obiekcie inwentarskim, położonym na działce nr 3/1, obręb Wierzbno, wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia albo przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

Otmuchów, dnia  20.09.2016r.

MK.6220. 13.1. 2016                                                    

                            

 

                                               

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej osobie fizycznej wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia 

 

            Na podstawie art. 363 ust. 1 i art. 362 ust. 2a ustawy z dnia  Prawo Ochrony Środowiska (j.t. Dz. U. z 2016r.  Nr 199, poz. 672) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) -  z a w i a d a m i a m,  że  z urzędu zostało wszczęte w dniu 20.09.2016r postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej Panu Marianowi Cichewicz zam. Wójcice 2, 48-385 Otmuchów, prowadzącego hodowlę trzody chlewnej m-ci Zwierzyniec (przysiółek wsi Wierzbno) w ilości do 40 DJP w obiekcie inwentarskim, położonym na działce nr 3/1, obręb Wierzbno, wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia albo przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie - Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego -  pokój nr 5 (parter).

 

 

Otrzymują:

1)       Pan Marian Cichewicz

2)       Sołtys wsi Pierzchała Mieczysław

3)       Starostwo Powiatowe w Nysie

4)       Radna RM p. - M. Nawalaniec

5)       Bronisław Szelwicki zam. Zwierzyniec

6)       Tarasek  Wanda zam. Zwierzyniec

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-23 10:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-23 11:02Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej w Otmuchowie od Oś. „Lata Kwiatów” do zaprojektowanej przepompowni w ul. Warszawskiej oraz odcinka rurociągu tłocznego od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej”, realizowanego na działkach: 407, 449, 450/1, 450/2, 451/2, 451/3, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467/1, 467/2, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 478, 488/4, 488/11, 490/1, 490/2, 499, 551, 571, 572, 583/1, 583/11, 583/12, 583/13, 583/14, 583/15, 583/16, 583/17, 583/18, 583/22, 583/27, 583/35, 583/36, 587, 589/3, 590/1, 590/2, 591, 592, 627, 665/1, 665/2, 670/1, 670/2, 671, 678, 1350/4, 1350/6 obręb: Otmuchów;

Otmuchów, dnia  29.09.2016r.  

 

MK.6220.16.1. 2016                                                    

                                                                         

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

              Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353)    

                                

                                        -          z a w i a d a m i a m    S t r o n y  

- o wszczęciu postępowania, na wniosek podejmującej przedsięwzięcie Gminy Otmuchów,  reprezentowanej przez pełnomocnika firmy PROJEKT Mirosława Bartocha ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa (pełnomocnictwo Burmistrza Otmuchowa z dnia 08.09.2016r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej w Otmuchowie od Oś. „Lata Kwiatów” do zaprojektowanej przepompowni w ul. Warszawskiej oraz odcinka rurociągu tłocznego od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej”, realizowanego na działkach: 407, 449, 450/1, 450/2, 451/2, 451/3, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467/1, 467/2, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 478, 488/4, 488/11, 490/1, 490/2, 499, 551, 571, 572, 583/1, 583/11, 583/12, 583/13, 583/14, 583/15, 583/16, 583/17, 583/18, 583/22, 583/27, 583/35, 583/36, 587, 589/3, 590/1, 590/2, 591, 592, 627, 665/1, 665/2, 670/1, 670/2, 671, 678, 1350/4, 1350/6  obręb: Otmuchów;

- o przekazaniu złożonego wniosku z dnia 21.09.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 21.09.2016r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzgledniającym łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 66 ust. 1 cyt. na wstępie ustawy.

           Zgodnie z § 3 ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 71) planowane przedsięwzięcie wymienione jest w w/w rozporządzeniu w punkcie 79, tj.:

„79) sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków” - tym samym, realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić ocenę  oddziaływania na środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie – Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego - pokój nr 5 (parter).

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca – Gmina Otmuchów     

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-10-04 09:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-04 09:37Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - z a w i a d a m i a m S t r o n y - o wszczęciu postępowania, na wniosek podejmującej przedsięwzięcie Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, reprezentowanej przez Panią Joannę Pauter w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji instalacji pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznej, realizowanej na działkach nr: 578, obręb 0001, Otmuchów, Am-8, o powierzchni 0,9997 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OP1N/00045593/4, oraz 583/36, obręb 0001, Otmuchów, Am-8, o powierzchni 5,7257 ha, objętej księgą wieczystą Kw nr OP1N/00045593/4;

Otmuchów, dnia  28.09.2016r.  

 

MK.6220.15.1. 2016                                                    

                                                                         

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

           Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353)-      

                                

                                        -          z a w i a d a m i a m    S t r o n y  

 

- o wszczęciu postępowania, na wniosek podejmującej przedsięwzięcie Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów,  reprezentowanej przez Panią Joannę Pauter   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji instalacji pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznej, realizowanej na działkach nr: 578, obręb 0001, Otmuchów, Am-8, o powierzchni 0,9997 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OP1N/00045593/4, oraz  583/36, obręb 0001, Otmuchów, Am-8, o powierzchni 5,7257 ha, objętej księgą wieczystą Kw nr OP1N/00045593/4;

- o przekazaniu złożonego wniosku z dnia 21.09.2016r.  (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 22.09.2016r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzgledniającym łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 66 ust. 1 cyt. na wstępie ustawy.

           Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 71) planowane przedsięwzięcie wymienione jest w w/w rozporządzeniu w punkcie 52 lit. a , tj.:

„52) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy”, tym samym, realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić ocenę  oddziaływania na środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie – Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego - pokój nr 5 (parter).

 

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca – Gmina Otmuchów     

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-10-04 09:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-04 09:41Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku dworca autobusowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, wiatą na rowery i ścieżką pieszo-rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 712, 773, 1131, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1163/2.

Otmuchów, dnia 03 października 2016r.

MK.6733.25.2016

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 23 września 2016r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Paweł Opałka reprezentujący firmę pod nazwą: Biuro Projektów Budowlanych PLANBUD Paweł Opałka, z siedz. ul. Zjednoczenia 9/2, 48-304 Nysa, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku dworca autobusowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, wiatą na rowery i ścieżką pieszo-rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 712, 773, 1131, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1163/2.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-10-04 13:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-04 13:44Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dziewięcioma słupami oraz ośmioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działce nr 1317/3.

Otmuchów, dnia 03 października 2016r.

MK.6733.24.2016

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 20 września 2016r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dziewięcioma słupami oraz ośmioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działce nr 1317/3.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-10-04 13:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-04 13:45Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie linii kablowej niskiego napięcia do zasilania projektowanego złącza kablowego niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 404, 407.

Otmuchów, dnia 21 października 2016r.

MK.6733.20.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Paweł Osipiak reprezentujący firmę: „ELPROBUD” Paweł Osipiak  z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 7a, w dniu 21 października 2016r. wydana została decyzja nr 17/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie linii kablowej niskiego napięcia do zasilania projektowanego złącza kablowego niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 404, 407.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-10-24 12:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-24 12:44Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 814/1, 461, 446, 420.

Otmuchów, dnia 21 października 2016r.

MK.6733.21.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pani Justyna Puczkowska, reprezentująca firmę „ENERGO INSTAL” Justyna Puczkowska z siedzibą w Nysie, ul. Wasylewskiego 30/7, w dniu 21 października 2016r. wydana została decyzja nr nr 18/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 814/1, 461, 446, 420.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-10-24 12:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-24 12:45Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 632/6, 632/8, 632/9.

Otmuchów, dnia 21 października 2016r.

MK.6733.22.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pani Justyna Puczkowska, reprezentująca firmę „ENERGO INSTAL” Justyna Puczkowska z siedzibą w Nysie, ul. Wasylewskiego 30/7, w dniu 21 października 2016r. wydana została decyzja nr 19/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 632/6, 632/8, 632/9.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-10-24 12:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-24 12:46Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Śliwicach na działkach nr 22/11, 270.

Otmuchów, dnia 24 października 2016r.

MK.6733.23.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Zabrzu z siedz. ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Maciej Wyszyński, reprezentujący firmę PROJEKT Maciej Wyszyński z siedz.  z siedzibą w Niwnicy 67A, 48-321 Niwnica, w dniu 24 października 2016r. wydana została decyzja nr 20/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Śliwicach na działkach nr 22/11, 270.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-10-24 12:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-24 12:47Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej dla obsługi obiektu ośrodka wypoczynkowego „Kotwica”, przewidzianej do realizacji w Ligocie Wielkiej na działkach nr 168, 169 oraz Otmuchowie na działce nr 1327/3.

Otmuchów, dnia 25 października 2016r.

MK.6733.26.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 23 września 2016r. zostało wszczęte na wniosek Ośrodka Wypoczynkowego „Kotwica” Tadeusz Zima z siedz. W Otmuchowie, ul. Plażowa 8, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Witold Więcek, reprezentujący firmę pod nazwą: Infra Concept, z siedz. w Nysie, ul. Bończyka 5/3, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej dla obsługi obiektu ośrodka wypoczynkowego „Kotwica”, przewidzianej do realizacji w Ligocie Wielkiej na działkach nr 168, 169 oraz Otmuchowie na działce nr 1327/3.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-10-27 08:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-27 08:46Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

OBWIESZCZENIE Burmistrza Otmuchowa o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej w Otmuchowie od Oś. „Lata Kwiatów” do zaprojektowanej przepompowni w ul. Warszawskiej oraz odcinka rurociągu tłocznego od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej”, realizowanego na działkach: 407, 449, 450/1, 450/2, 451/2, 451/3, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467/1, 467/2, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 478, 488/4, 488/11, 490/1, 490/2, 499, 551, 571, 572, 583/1, 583/11, 583/12, 583/13, 583/14, 583/15, 583/16, 583/17, 583/18, 583/22, 583/27, 583/35, 583/36, 587, 589/3, 590/1, 590/2, 591, 592, 627, 665/1, 665/2, 670/1, 670/2, 671, 678, 1350/4, 1350/6 obręb: Otmuchów.

Otmuchów, dnia 28.10.2016r. 

MK. 6220.16.6.2016

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

              Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.  Dz. U. z 2013r., poz. 1235  z późniejszymi zmianami)  oraz  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 27.10.2016r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Otmuchowa Nr MK.6220.16.5.2016  o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej w Otmuchowie od Oś. „Lata Kwiatów” do zaprojektowanej przepompowni w ul. Warszawskiej oraz odcinka rurociągu tłocznego od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej”,  realizowanego na działkach: 407, 449, 450/1, 450/2, 451/2, 451/3, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467/1, 467/2, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 478, 488/4, 488/11, 490/1, 490/2, 499, 551, 571, 572, 583/1, 583/11, 583/12, 583/13, 583/14, 583/15, 583/16, 583/17, 583/18, 583/22, 583/27, 583/35, 583/36, 587, 589/3, 590/1, 590/2, 591, 592, 627, 665/1, 665/2, 670/1, 670/2, 671, 678, 1350/4, 1350/6  obręb: Otmuchów.  

                W związku z powyższym informuję, że  z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania przestrzennego- parter  (pokój nr 5) w godzinach urzędowania.

POUCZENIE

           Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U z 2016r. poz. 23), w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-03 08:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-03 08:53Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA Zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w sprawie dot. wniosku Pana Mirosława Bartocha - firma: PROJEKT Mirosław Bartocha ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, działającego w imieniu Gminy Otmuchów (pełnomocnictwo z dnia 08.09.2016r.) z dnia 21 września 2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 21.09.2016r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej w Otmuchowie od Oś. „Lata Kwiatów” do zaprojektowanej przepompowni w ul. Warszawskiej oraz odcinka rurociągu tłocznego od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej”,

Otmuchów, dnia 26.10.2016r.   

MK.6220.16.4.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA              

      Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353)

Zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w sprawie dot. wniosku Pana Mirosława Bartocha  -  firma: PROJEKT Mirosław Bartocha ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, działającego w imieniu Gminy Otmuchów (pełnomocnictwo z dnia 08.09.2016r.)  z dnia 21 września  2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 21.09.2016r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej w Otmuchowie od Oś. „Lata Kwiatów” do zaprojektowanej przepompowni w ul. Warszawskiej oraz odcinka rurociągu tłocznego od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej”, realizowanego na działkach: 407, 449, 450/1, 450/2, 451/2, 451/3, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467/1, 467/2, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 478, 488/4, 488/11, 490/1, 490/2, 499, 551, 571, 572, 583/1, 583/11, 583/12, 583/13, 583/14, 583/15, 583/16, 583/17, 583/18, 583/22, 583/27, 583/35, 583/36, 587, 589/3, 590/1, 590/2, 591, 592, 627, 665/1, 665/2, 670/1, 670/2, 671, 678, 1350/4, 1350/6  obręb: Otmuchów. W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej uzyskano opinie od organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu - WOOŚ.4241.379.2016.DF z dnia 24.10.2016r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie - Nr NZ.4315.41.2016.HW z dnia 20.10.2016r., stwierdzające, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z tym informuje się, że:

1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w 

Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa , Zasobów Mienia Komunalnego , Geodezji i Planowania Przestrzennego (parter, pok. 5) w godzinach 8.00 - 15.00,

2/ w terminie 7 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości) strony
i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi
i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-03 08:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-03 08:55Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1359/12, 1359/13, 1359/14.

Otmuchów, dnia 27 października 2016r.

MK.6733.27.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 29 sierpnia 2016r. zostało wszczęte, na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Dariusz Iżycki, reprezentujący firmę „ELTRIX” Dariusz Iżycki, Jerzy Dźwigała Sp. J.  z siedzibą w Nysie, ul. Wyspiańskiego 5-7, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1359/12, 1359/13, 1359/14.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-03 08:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-03 08:57Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Burmistrz Otmuchowa informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu

 Programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

            Burmistrz Otmuchowa informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

            Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom priorytetowych zadań publicznych Gminy Otmuchów na rok 2017, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu „Programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami a Gminą Otmuchów.

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 zostaną przeprowadzone w dniach: od 3 do 10 listopada 2016 r.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie korespondencyjnego informowania o możliwości składania opinii przez organizacje na adres: Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Uwagi, opinie oraz wnioski do projektu uchwały, programu współpracy Gminy Otmuchów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, winny zawierać informacje o podmiocie zgłaszającym (nazwa podmiotu, osoba do kontaktu, kontakt telefoniczny lub e-mail) wraz z treścią uwagi, opinii, wniosku i uzasadnieniem.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-03 14:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-03 14:16Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o : przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego w dniu 22.09.2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a polegającego na budowie i eksploatacji instalacji pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznej, realizowanej na działkach nr: 578, obręb 0001, Otmuchów, Am-8, o powierzchni 0,9997 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OP1N/00045593/4, oraz 583/36, obręb 0001, Otmuchów, Am-8, o powierzchni 5,7257 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OP1N/00045593/4

MK.6220.15.5.2016                                                                                                                                                           

Otmuchów, dnia 02.11.2016r.

O B W I E S Z C Z E N I E

          Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353) 

Burmistrz Otmuchowa

podaje do publicznej wiadomości informację o :

przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

dla postępowania wszczętego w dniu 22.09.2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko, a polegającego na budowie i eksploatacji instalacji pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznej, realizowanej na działkach nr: 578, obręb 0001, Otmuchów, Am-8, o powierzchni 0,9997 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OP1N/00045593/4, oraz  583/36, obręb 0001, Otmuchów, Am-8, o powierzchni 5,7257 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OP1N/00045593/4,  realizowanego przez inwestora: Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów,  reprezentowanej przez Panią Joannę Pauter, która  w dniu 22.09.2016r. złożyła wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

           Organem właściwym do wydania decyzji w prowadzonym postępowaniu jest Burmistrz Otmuchowa.  Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. 

           W dniach od dnia 04 listopada 2016r. do dnia 25 listopada 2016r. każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. wnioskiem o wydanie decyzji,  wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji oraz stanowiskami innych organów, składać uwagi i wnioski.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umig@otmuchow.pl. 

         Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Otmuchowa. Uwagi lub wnioski wniesione po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Dokumenty znajdują się do wglądu w pokoju nr 5 (parter) Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, w godzinach pracy urzędu t. j od wtorku do piątku od 7 0do 15 00, poniedziałek  od 8 00 do 1600.

 Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

1)        na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie ul. Zamkowa 6,

2)       w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6,

3)        w miejscu realizacji przedsięwzięcia.  

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-07 14:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-14 14:35Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dziewięcioma słupami oraz ośmioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działce nr 1317/3.

Otmuchów, dnia 07 listopada 2016r.

MK.6733.24.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, w dniu 07 listopada 2016r. wydana została decyzja nr 21/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z dziewięcioma słupami oraz ośmioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działce nr 1317/3.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-09 12:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-09 12:39Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów, zwanego dalej PGN w terminie od 10 listopada 2016r. do 01 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6 w pokoju nr 5 (parter) poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00; wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00 – 15:00.

Otmuchów, dnia 09.11.2016r.

MK. 604.11.2016           

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów

            Na podstawie art. 30, 39, 40 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 353),

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów, zwanego dalej PGN

w terminie od 10 listopada 2016r. do 01 grudnia 2016r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6

w pokoju nr 5 (parter)

poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00; wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00 – 15:00.

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 01 grudnia 2016r. w wybranej formie:

1)      na piśmie  na adres Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów;

2)      drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie PGN” na adres: umig@otmuchow.pl;

3)      osobiście do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, pokój nr 5 (parter) poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00; wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00 – 15:00.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię , nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Otmuchowa.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie - www.otmuchow.probip.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie- www.otmuchow.pl,  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

 


 

Formularz uwag do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów

1.      Informacje o zgłaszającym:

 

Imię i nazwisko

 

 

 

 

 

Reprezentowana instytucja (jeżeli dotyczy)

 

 

 

 

Adres do korespondencji/e-mail

 

 

Telefon kontaktowy/faks

 

 

 

 

 

 

2.      Zgłaszane uwagi, wnioski i propozycje zmian:

 

L.p.

Rozdział, którego dot. uwaga

Nr strony

Treść uwagi

Propozycja zmiany

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

Formularz niewypełniony w części 1 nie będzie rozpatrywany.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-09 17:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-10 08:02Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 926, 790, 308/10, 890, 296/3, 889, 372.

Otmuchów, dnia 09 listopada 2016r.

MK.6733.28.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 07 listopada 2016r. zostało wszczęte, na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Dariusz Iżycki, reprezentujący firmę „ELTRIX” Dariusz Iżycki, Jerzy Dźwigała Sp. J.  z siedzibą w Nysie, ul. Wyspiańskiego 5-7, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 926, 790, 308/10, 890, 296/3, 889, 372.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-10 11:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-10 11:50Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o : przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego w dniu 12.10.2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a polegającego na budowie i eksploatacji instalacji pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznej, realizowanej na działce nr: 33, obręb 0030, Wójcice, Am-1, o powierzchni 2,00 ha, realizowanego przez inwestora: Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.

MK. 6220.17. 5 .2016                                                                         Otmuchów, dnia 15.11.2016r.

O B W I E S Z C Z E N I E

          Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353) 

Burmistrz Otmuchowa

podaje do publicznej wiadomości informację o :

przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

dla postępowania wszczętego w dniu 12.10.2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko, a polegającego na budowie i eksploatacji instalacji pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznej, realizowanej na działce nr: 33, obręb 0030, Wójcice, Am-1, o powierzchni 2,00 ha, realizowanego przez inwestora: Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, reprezentowanej przez Panią Joannę Pauter, która  w dniu 12.10.2016r. złożyła wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

           Organem właściwym do wydania decyzji w prowadzonym postępowaniu jest Burmistrz Otmuchowa.  Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. 

           W dniach od dnia 16 listopada 2016r. do dnia 07 grudnia 2016r. każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. wnioskiem o wydanie decyzji,  wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji oraz stanowiskami innych organów, składać uwagi i wnioski.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umig@otmuchow.pl. 

         Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Otmuchowa. Uwagi lub wnioski wniesione po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Dokumenty znajdują się do wglądu w pokoju nr 5 (parter) Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, w godzinach pracy urzędu t. j od wtorku do piątku od 7 0do 15 00, poniedziałek  od 8 00 do 1600.

 Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

1)        na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie ul. Zamkowa 6,

2)       w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6,

3)        w miejscu realizacji przedsięwzięcia.  

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-16 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-16 14:27Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Przebudowie dróg z podziałem na etapy: Etap I: ulica Krakowska (na odcinku ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ul. Roosevelta; Etap II: Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nyskiej i Mickiewicza (tj. od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ulicą Smolenia), ulicą Zamkową, Smolenia, Szkolną.” Powyższa przebudowa dróg realizowana będzie na działkach nr: 702, 736, 371, 734, 746, 719, 732, 733, 809, 810, 811/5, 811/7, 790, 789/1, 789/2, 779, 777, 757/1, 756, 759, 778, 745 - obręb Otmuchów;

Otmuchów, dnia  15.11.2016r.   

MK.6220.18.1. 2016                                                    

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

           Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353)                                  

                                        -          z a w i a d a m i a m    S t r o n y  

- o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Otmuchów z dnia 03.11.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 09.11.2016r.), w imieniu której (zgodnie z pełnomocnictwem Burmistrza Otmuchowa z dnia 29.09.2016r.)występuje firma ESPEJA mgr inż. Michał Suchecki ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :

„Przebudowie dróg z podziałem na etapy:

Etap I: ulica Krakowska (na odcinku ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ul. Roosevelta;

Etap II: Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nyskiej i Mickiewicza (tj. od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ulicą Smolenia), ulicą Zamkową, Smolenia, Szkolną.”

Powyższa przebudowa dróg realizowana będzie na działkach nr: 702, 736, 371, 734, 746, 719, 732, 733, 809, 810, 811/5, 811/7, 790, 789/1, 789/2, 779, 777, 757/1, 756, 759, 778, 745 - obręb Otmuchów;

- o przekazaniu złożonego wniosku z dnia 03.11.2016r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzgledniającym łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 66 ust. 1 cyt. na wstępie ustawy.

           Zgodnie z § 3 ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 71) planowane przedsięwzięcie wymienione jest w w/w rozporządzeniu w punkcie 60, tj.:

„60) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości  przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, tym samym, realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić ocenę  oddziaływania na środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie – Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego - pokój nr 5 (parter).

 

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca – Gmina Otmuchów     

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-18 13:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-18 13:10Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa Nr 147/2016 z dnia 03 listopada 2016r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) projektu Rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

Nr  147/2016 z dnia 03 listopada 2016r.   w sprawie:

przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz. U. z 2016r.  poz. 239 z późn. zm.)  projektu  Rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji:
- art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.  z 2016r.  poz. 239 z późn. zm.) uchwała Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XL/319//2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i niektórymi innymi podmiotami.

Czas trwania konsultacji:
- od dnia  03  listopada 2016r.  do dnia 10 listopada 2016r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
- wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r.  poz.  239 z późn. zm.).

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
- zamieszczenie na stronie internetowej  Gminy Otmuchów informacji o konsultacjach Programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

- zamieszczenie informacji o konsultacjach  Programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Otmuchów ul. Zamkowa 6 , 48-385 Otmuchów.

Wynik konsultacji:
- organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r.    poz. 239 z późn. zm.) nie zgłosiły uwag do przedstawionego projektu Programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,w sprawie przyjęcia programu współpracy.

Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-18 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-18 13:25Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Śliwicach na działkach nr 270, 22/1, 22/12.

Otmuchów, dnia 23 listopada 2016r.

MK.6733.29.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 18 listopada 2016r. zostało wszczęte, na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pani Justyna Puczkowska, reprezentująca firmę „ENERGO INSTAL” Justyna Puczkowska z siedzibą w Nysie, ul. Wasylewskiego 30/7, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Śliwicach na działkach nr 270, 22/1, 22/12.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-23 17:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-23 17:36Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej w Otmuchowie od Oś. „Lata Kwiatów” do zaprojektowanej przepompowni w ul. Warszawskiej oraz odcinka rurociągu tłocznego od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej”, realizowanego na działkach: 407, 449, 450/1, 450/2, 451/2, 451/3, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467/1, 467/2, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 478, 488/4, 488/11, 490/1, 490/2, 499, 551, 571, 572, 583/1, 583/11, 583/12, 583/13, 583/14, 583/15, 583/16, 583/17, 583/18, 583/22, 583/27, 583/35, 583/36, 587, 589/3, 590/1, 590/2, 591, 592, 627, 665/1, 665/2, 670/1, 670/2, 671, 678, 1350/4, 1350/6 obręb: Otmuchów

MK. 6220.16.8.2016                                                          Otmuchów, dnia 22.11.2016r.   

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

           Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j t. z 2016r.  poz. 23) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 )  -  Urząd Miejski w Otmuchowie - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr MK.6220.17.2016 z dnia 21.11.2016r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej w Otmuchowie od Oś. „Lata Kwiatów” do zaprojektowanej przepompowni w ul. Warszawskiej oraz odcinka rurociągu tłocznego od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej”, realizowanego na działkach: 407, 449, 450/1, 450/2, 451/2, 451/3, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467/1, 467/2, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 478, 488/4, 488/11, 490/1, 490/2, 499, 551, 571, 572, 583/1, 583/11, 583/12, 583/13, 583/14, 583/15, 583/16, 583/17, 583/18, 583/22, 583/27, 583/35, 583/36, 587, 589/3, 590/1, 590/2, 591, 592, 627, 665/1, 665/2, 670/1, 670/2, 671, 678, 1350/4, 1350/6  obręb: Otmuchów  -  zgodnie z wnioskiem pana Mirosława Bartochy - firma: PROJEKT Mirosław Bartocha ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, działającego w imieniu Gminy Otmuchów (pełnomocnictwo z dnia  z dnia 08.09.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 21.09.2016r. ).       

             Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie - parter  pokój nr 5 (tel. 77 4315016 wew.35) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  25 listopada 2016r.       

 

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-24 12:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-24 12:20Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku dworca autobusowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, wiatą na rowery i ścieżką pieszo-rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 712, 773, 1131, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1163/2.

Otmuchów, dnia 24 listopada 2016r.

MK.6733.25.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Paweł Opałka reprezentujący firmę pod nazwą: Biuro Projektów Budowlanych PLANBUD Paweł Opałka, z siedz. ul. Zjednoczenia 9/2, 48-304 Nysa, w dniu 24 listopada 2016r. wydana została decyzja nr 22/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:  budowie budynku dworca autobusowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, wiatą na rowery i ścieżką pieszo-rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 712, 773, 1131, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1163/2.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-25 07:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-25 07:12Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1163/2, 1165/1.

Otmuchów, dnia 28 listopada 2016r.

MK.6733.30.2016

 

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 23 listopada 2016r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1163/2, 1165/1.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-29 10:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-29 10:02Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 790, 810.

Otmuchów, dnia 09 grudnia 2016r.

MK.6733.31.2016

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 06 grudnia 2016r. zostało wszczęte, na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Dariusz Iżycki, reprezentujący firmę „ELTRIX” Dariusz Iżycki, Jerzy Dźwigała Sp. J.  z siedzibą w Nysie, ul. Wyspiańskiego 5-7, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 790, 810.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-12 20:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-12 20:04Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku usługowego - zajazdu z funkcją usług gastronomii, sali weselnej, sali wielofunkcyjnej oraz miejscami noclegowymi wraz z budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1650 O na drogę wewnętrzną działkę nr 279/2, jej przebudowę i rozbudowę i połączeniem komunikacyjnym w/w drogi z działką nr 60/1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zbiornik wybieralny na nieczystości płynne, miejsca postojowe dla klientów i personelu) i zagospodarowaniem terenu”, przewidzianej do realizacji w Wójcicach

Otmuchów, dnia  12.12.2016r.

MK. 6220.6.12.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

         

                 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. z 2016, poz.23) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr MK. 6220.6.11.2015 z dnia 09.12.2016r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania dla zmiany Decyzji Burmistrza Otmuchowa nr GK.6220.8.9.2012 z dnia 04.06.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:Budowie budynku usługowego -  zajazdu z funkcją usług gastronomii, sali weselnej, sali wielofunkcyjnej oraz miejscami noclegowymi  wraz  z budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1650 O na drogę wewnętrzną działkę nr 279/2, jej przebudowę i rozbudowę  i połączeniem komunikacyjnym w/w drogi z działką nr 60/1 wraz z   infrastrukturą towarzyszącą (zbiornik wybieralny na nieczystości płynne, miejsca postojowe dla klientów i personelu) i zagospodarowaniem terenu”, przewidzianej do realizacji  w Wójcicach realizowanego przez inwestora: Firmę Handlowo - Usługową Spółka Jawna Mirosław Zieliński, Artur Mroziński 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 1 - wpływ wniosku do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 27.11.2015r.

       Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, w Wydziale Ochrony Środowiska  , Rolnictwa, zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie – parter – pokój nr 5 (tel. 77 4315016 wew.35) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  15 grudnia 2016r.      

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl     

 

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-13 15:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-13 15:06Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Otmuchów, dnia 07.12.2016r.

MK. 621.12.2016

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t .j. Dz. U. z 2016r., poz. 353), 

podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów”.


             Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Otmuchowa  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Opolskiego  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów”.
           Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu w piśmie znak: NZ.9022.1.229.2016.BK z dnia 05.12.2016r. (data wpływu 05.12.2016r.)  uznał, że dla opracowania w/w projektu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, pismem znak:  WOOŚ.411.2.172.2016.MO z dnia 06.12.2016r. (data wpływu 07.12.2016r. ) stwierdził brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów”.
         Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień „Planu…” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.   

          Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

 

Uzasadnienie do obwieszczenia w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-16 10:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-16 11:04Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

Burmistrz Otmuchowa zawiadamia, że w dniu 14.12.2016r. zostało wydane postanowienie Nr MK.6220.18.5.2016 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg z podziałem na etapy

Otmuchów, dnia 16.12.2016 r. 

MK. 6220.18.6.2016

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

              Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.  Dz. U. z 2016r., poz. 353) oraz  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. z 2016r. poz.23) zawiadamiam, że w dniu 14.12.2016r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Otmuchowa Nr MK.6220.18.5.2016  o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg z podziałem na etapy:

Etap I: ulica Krakowska (na odcinku ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ul. Roosevelta;

Etap II: Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nyskiej i Mickiewicza (tj. od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ulicą Smolenia), ulicą Zamkową, Smolenia, Szkolną.”  Powyższa przebudowa dróg realizowana będzie na działkach nr: 702, 736, 371, 734, 746, 719, 732, 733, 809, 810, 811/5, 811/7, 790, 789/1, 789/2, 779, 777, 757/1, 756, 759, 778, 745 ,  obręb Otmuchów;

                W związku z powyższym informuję, że  z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania przestrzennego- parter  (pokój nr 5) w godzinach urzędowania.

POUCZENIE

           Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U z 2016r. poz. 23), w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-16 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-16 15:00Aktualizacja dokonana przez: Mazek Janina

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na: „Budowie osiedla domków jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych z dopuszczalną wbudowaną częścią usługową nieuciążliwą wolnostojących, budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynków usługowych (handlowych) z naziemnymi miejscami parkingowymi wraz z towarzyszącą im niezbędną infrastrukturą dla obsługi projektowanych budynków oraz drogą wewnętrzną”, realizowanych na działkach nr:188/2, 188/7, 189, obręb Otmuchów;

Otmuchów, dnia  19.12.2016r.    

MK.6220.19.1. 2016                                                 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

             Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353)                                  

-       z a w i a d a m i a m    S t r o n y

- o wszczęciu postępowania, na wniosek Pani Katarzyny Bącal, reprezentowanej przez Panią Monikę Grubiak - firma ARCHIPIO Pracownia Architektury Wierzbno 16, 48-385 Otmuchów z siedzibą w Nysie, przy ul. Mariackiej 14-16 m 2 (pełnomocnictwo z dnia 15.09.2016r.), z dnia 06.12.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 07.12.2016r.),uzupełnionego w dniu 19.12.2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie osiedla domków jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych z dopuszczalną wbudowaną częścią usługową nieuciążliwą wolnostojących, budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynków usługowych (handlowych) z naziemnymi miejscami parkingowymi wraz z towarzyszącą im niezbędną infrastrukturą dla obsługi projektowanych budynków oraz drogą wewnętrzną”, realizowanych na działkach nr:188/2, 188/7, 189, obręb Otmuchów;

- o przekazaniu złożonego wniosku z dnia 06.12.2016r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzgledniającym łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 66 ust. 1 cyt. na wstępie ustawy.

           Zgodnie z § 3 ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 71) planowane przedsięwzięcie wymienione jest w w/w rozporządzeniu w punkcie 53 lit. b , tj.:

53) zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą:

b) nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

– 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

– 2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze,

przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia,   tym samym, realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie – Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego - pokój nr 5 (parter).

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca – Gmina Otmuchów     

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-20 12:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 12:04Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej dla obsługi obiektu ośrodka wypoczynkowego „Kotwica”, przewidzianej do realizacji w Ligocie Wielkiej na działkach nr 168, 169 oraz Otmuchowie na działce nr 1327/3.

Otmuchów, dnia 20 grudnia 2016r.

MK.6733.26.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Ośrodka Wypoczynkowego „Kotwica” Tadeusz Zima z siedz. w Otmuchowie, ul. Plażowa 8, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Witold Więcek, reprezentujący firmę pod nazwą: Infra Concept, z siedz. w Nysie, ul. Bończyka 5/3, w dniu 20 grudnia 2016r. wydana została decyzja nr 23/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej dla obsługi obiektu ośrodka wypoczynkowego „Kotwica”, przewidzianej do realizacji w Ligocie Wielkiej na działkach nr 168, 169 oraz Otmuchowie na działce nr 1327/3.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-21 22:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-21 22:14Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1359/12, 1359/13, 1359/14.

Otmuchów, dnia 21 grudnia 2016r.

MK.6733.27.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Dariusz Iżycki, reprezentujący firmę „ELTRIX” Dariusz Iżycki, Jerzy Dźwigała Sp. J.  z siedzibą w Nysie, ul. Wyspiańskiego 5-7, w dniu 21 grudnia 2016r. wydana została decyzja nr 24/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1359/12, 1359/13, 1359/14.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-21 22:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-21 22:15Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie budynku przedszkola o budynek żłobka dziecięcego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tj. nawierzchniami utwardzonymi, przyłączem energii elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji w Kałkowie na działce nr 5.

Otmuchów, dnia 20 grudnia 2016r.

MK.6733.32.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 16 grudnia 2016r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Otmuchów z siedzibą w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której działa Pan Artur Banasiak - Sekretarz Miasta, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie budynku przedszkola o budynek żłobka dziecięcego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tj. nawierzchniami utwardzonymi, przyłączem energii elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji w Kałkowie na działce nr 5.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-21 22:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-21 22:16Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Przebudowie drogi transportu rolnego relacji Wierzbno-Broniszowice o łącznej długości 1300m” , realizowanej na działkach nr: 254/1, obręb Wierzbno oraz dz.nr 83, obręb Broniszowice

Otmuchów, dnia  22.12.2016r.    

MK.6220.21.1. 2016                                                    

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

           Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353) 

                                

                                        -          z a w i a d a m i a m    S t r o n y  

- o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Otmuchów z dnia 14.12.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 15.12.2016r.), w imieniu której występuje z up. Burmistrza Otmuchowa Sekretarz Miasta Artur Banasiak, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :

„Przebudowie drogi transportu rolnego relacji Wierzbno-Broniszowice o łącznej długości 1300m” , realizowanej na działkach nr: 254/1, obręb Wierzbno oraz dz.nr 83, obręb Broniszowice;

- o przekazaniu złożonego wniosku z dnia   14.12.2016r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzgledniającym łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 66 ust. 1 cyt. na wstępie ustawy.

           Zgodnie z § 3 ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 71) planowane przedsięwzięcie wymienione jest w w/w rozporządzeniu w punkcie 60, tj.:

„60) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości  przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, tym samym, realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić ocenę  oddziaływania na środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie – Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego - pokój nr 5 (parter).

 

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca – Gmina Otmuchów     

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-28 14:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-28 14:24Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg z podziałem na etapy: Etap I: ulica Krakowska (na odcinku ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ul. Roosevelta; Etap II: Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nyskiej i Mickiewicza (tj. od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ulicą Smolenia), ulicą Zamkową, Smolenia, Szkolną.” Powyższa przebudowa dróg realizowana będzie na działkach nr: 702, 736, 371, 734, 746, 719, 732, 733, 809, 810, 811/5, 811/7, 790, 789/1, 789/2, 779, 777, 757/1, 756, 759, 778, 745 , obręb Otmuchów;

MK.6220.18.8.2016                                                                    Otmuchów, dnia 30.12.2016r.   

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

           Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j t. z 2016r.  poz.23) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego  zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr MK. 6220.18.7.2016 z dnia 30.12.2016r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Przebudowie dróg z podziałem na etapy: Etap I: ulica Krakowska (na odcinku ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ul. Roosevelta; Etap II: Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nyskiej i Mickiewicza (tj. od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ulicą Smolenia), ulicą Zamkową, Smolenia, Szkolną.”          Powyższa przebudowa dróg realizowana będzie na działkach nr: 702, 736, 371, 734, 746, 719, 732, 733, 809, 810, 811/5, 811/7, 790, 789/1, 789/2, 779, 777, 757/1, 756, 759, 778, 745 ,  obręb Otmuchów;

         Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie (parter) pokój nr 5 (tel. 77 431 50 16 wew. 35) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  03 stycznia 2017r.        

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

 

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-30 08:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-30 08:34Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 926, 790, 308/10, 890, 296/3, 889, 372.

Otmuchów, dnia 29 grudnia 2016r.

MK.6733.28.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Dariusz Iżycki, reprezentujący firmę „ELTRIX” Dariusz Iżycki, Jerzy Dźwigała Sp. J.  z siedzibą w Nysie, ul. Wyspiańskiego 5-7, w dniu 29 grudnia 2016r. wydana została decyzja nr 25/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 926, 790, 308/10, 890, 296/3, 889, 372.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-30 08:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-30 08:36Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie dróg z podziałem na etapy: • etap I: ulica Krakowska (na odcinku od ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta, • etap II: Rynek wraz z odcinkiem ul. Nyskiej i Mickiewicza (od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ul. Smolenia), ul. Zamkową, Smolenia i Szkolną

Otmuchów, dnia 30 grudnia 2016r.

MK.6733.33.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 16 grudnia 2016r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Otmuchów z siedzibą w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której działa Pan Michał Suchecki, zam. ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie dróg z podziałem na etapy:

przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 702, 736, 734, 735, 746, 719, 732, 733, 809, 810, 790, 789/1, 745, 811/5, 811/7, 789/2, 779, 777, 757/1, 756, 759, 778, 758.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-30 20:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-30 20:06Aktualizacja dokonana przez: B. Zając