Burmistrza 2017

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200÷160 oraz rurociągów tłocznych DN 40÷90 o długości łącznej ok. 4,5 km na działkach o nr ewidencyjnych: Obręb: Maciejowice, nr działek: 12/9, 13/5, 13/6, 14/1, 14/2, 26, 71/6, 77/3, 77/4, 99/1, 99/2, 99/3, 100/9, 100/10, 100/12, 100/14, 100/15, 100/16, 100/17, 100/18, 100/19, 100/20, 104, 105/3, 105/5, 107,108/1, 108/3, 108/4, 109, 110, 111, 112/1, 112/3, 112/4, 113/1, 113/4, 113/5, 113/6, 115/1, 115/3, 115/4, 116/1, 116/3, 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 116/9, 117/1, 118/1, 118/4, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/6, 119/7, 119/39, 119/40, 121/14, 121/17, 121/23, 121/28, 121/91, 121/92, 121/98, 121/99, 121/112, 121/177, 121/178, 121/179, 121/180, 121/253, 121/256, 121/260, 121/261, 128/2, 128/3, 129/2, 129/3, 130, 132/2, 131, 133, 134, 135, 136/1, 137/1, 138/1, 139, 140, 142, 143/1, 148, 151, 152, 153/1, 153/2, 178/2, 208/7, 209/1, 211/2, 212/1, 213/1, 214/1, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221/1, 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 226, 227, 228/3, 228/4, 249, 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 251, 252/1, 253/3, 253/4, 253/6, 253/7, 257, 257/2, 257/3, 258/2, 259/1, 259/3, 262/1, 262/2, 274, 275, 276, 278/2, 279, 289, 291/4, 292/4, 292/5, 303/15, 303/18, 303/19, 340, 349, 352/1, 352/2

Otmuchów, dnia  30.12.2016r.    

MK.6220.22.1. 2016                                                    

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

           Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania za środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353)                                  

                                        -          z a w i a d a m i a m    S t r o n y  

- o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Otmuchów, w imieniu której występuje z up. Burmistrza Otmuchowa Sekretarz Miasta Artur Banasiak, z dnia 27.12.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 27.12.2016r. ), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200÷160 oraz rurociągów tłocznych DN 40÷90 o długości łącznej ok. 4,5 km na działkach o nr ewidencyjnych: Obręb: Maciejowice, nr działek:  12/9, 13/5, 13/6, 14/1, 14/2, 26, 71/6, 77/3, 77/4, 99/1, 99/2, 99/3, 100/9, 100/10, 100/12, 100/14, 100/15, 100/16, 100/17, 100/18, 100/19, 100/20, 104, 105/3, 105/5, 107,108/1, 108/3, 108/4, 109, 110, 111, 112/1, 112/3, 112/4, 113/1, 113/4, 113/5, 113/6, 115/1, 115/3, 115/4, 116/1, 116/3, 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 116/9, 117/1, 118/1, 118/4, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/6, 119/7, 119/39, 119/40, 121/14, 121/17, 121/23, 121/28, 121/91, 121/92, 121/98, 121/99, 121/112, 121/177, 121/178, 121/179, 121/180, 121/253, 121/256, 121/260, 121/261, 128/2, 128/3, 129/2, 129/3, 130, 132/2, 131, 133, 134, 135, 136/1, 137/1, 138/1, 139, 140, 142, 143/1, 148, 151, 152, 153/1, 153/2, 178/2, 208/7, 209/1, 211/2, 212/1, 213/1, 214/1, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221/1, 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 226, 227, 228/3, 228/4, 249, 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 251, 252/1, 253/3, 253/4, 253/6, 253/7, 257, 257/2, 257/3, 258/2, 259/1, 259/3, 262/1, 262/2, 274, 275, 276, 278/2, 279, 289, 291/4, 292/4, 292/5, 303/15, 303/18, 303/19, 340, 349, 352/1, 352/2 -

- o przekazaniu złożonego wniosku z dnia 27.12.2016r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzgledniającym łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 66 ust. 1 cyt. na wstępie ustawy.

           Zgodnie z § 3 ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 71) p 79) sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków; planowane przedsięwzięcie wymienione jest w w/w rozporządzeniu w punkcie 79, tj.:

79) sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia  nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków;  tym samym, realizowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić ocenę  oddziaływania na środowisko i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie – Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego - pokój nr 5 (parter).

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca – Gmina Otmuchów     

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

 

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-02 13:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-02 13:38Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługi finansowe 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: sfinansowanie zobowiązania Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w kwocie: 1 160 000,00 zł

Przesuwa się termin składania ofert do dnia 20.01.2017 do godz. 14.00

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Salecki
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-03 15:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-13 07:29Aktualizacja dokonana przez: S. Salecki

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA - Burmistrz Otmuchowa i n f o r m u j e: o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 23.08.2013r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 23.08.2013r.) Pana Mariana Cichewicz zam. Wójcice nr 2, w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia, polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351

Otmuchów, dnia 30.01.2017r.  

  MK.6220.16.19.2013

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

               Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r, poz. 353 ze zmianami) oraz art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23)  Burmistrz  Otmuchowa   

i n f o r m u j e:

o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 23.08.2013r.  (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 23.08.2013r.)  Pana Mariana Cichewicz zam. Wójcice nr 2, w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia, polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości  Maciejowice na działce nr 121/351.

               Przyczyną zwłoki jest skomplikowana i długotrwała procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, konieczność ponownej (po uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu poprzedniej decyzji Burmistrza Otmuchowa - odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań) szczegółowej analizy posiadanych dokumentów i przeprowadzenia wymaganego przepisami prawa postępowania administracyjnego dot. przedmiotu postępowania.

               Termin załatwienia sprawy przewiduje się na  31 marca  2017r.  

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-30 12:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-30 12:56Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej oświetleniowej wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1163/2, 1165/1.

Otmuchów, dnia 10 stycznia 2017r.

MK.6733.30.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, w dniu 05 stycznia 2017r. wydana została decyzja nr 1/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej oświetleniowej wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 1163/2, 1165/1.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-10 11:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 11:48Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Śliwicach na działkach nr 270, 22/1, 22/12.

Otmuchów, dnia 10 stycznia 2017r.

MK.6733.29.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole,, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pani Justyna Puczkowska, reprezentująca firmę „ENERGO INSTAL” Justyna Puczkowska z siedzibą w Nysie, ul. Wasylewskiego 30/7, w dniu 10 stycznia 2017r. wydana została decyzja nr 2/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Śliwicach na działkach nr 270, 22/1, 22/12.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-12 17:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-12 17:14Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w sprawie dot. wniosku Gminy Otmuchów, z dnia 14.12.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 15.12.2016r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi transportu rolnego relacji Wierzbno-Broniszowice o łącznej długości 1300m”, realizowanej na działkach nr: 254/1, obręb Wierzbno oraz dz.nr 83, obręb Broniszowice.

  Otmuchów, dnia 12.01.2017r.  

MK.6220.21.7.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

                Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w sprawie dot. wniosku Gminy Otmuchów, z dnia 14.12.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 15.12.2016r.) w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi transportu rolnego relacji Wierzbno-Broniszowice o łącznej długości 1300m”, realizowanej na działkach nr: 254/1, obręb Wierzbno oraz dz.nr 83, obręb Broniszowice.

            W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej uzyskano opinie od organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu- WOOŚ.4241.5.2017.IOC/MW z dnia 12.01.2017r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie - Nr NZ.4315.61.2016.HW z dnia 12.01.2017r., stwierdzające, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

         Zgodnie z postanowieniem Burmistrza Otmuchowa nr  MK. 6220.21.6.2016 z dnia 12.01.2017r. odstąpiono od nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Przebudowie drogi transportu rolnego relacji Wierzbno-Broniszowice o łącznej długości 1300m”, realizowanej na działkach nr: 254/1, obręb Wierzbno oraz dz.nr 83, obręb Broniszowice.

 

   W związku z tym informuję  że:

1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w  Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego (pok. Nr 5) w godzinach 8.00 - 15.00;

2/ w terminie 7 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości) strony
i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi
i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-13 12:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-13 12:05Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

OBWIESZCZENIE Burmistrza Otmuchowa o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązkuprzeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Przebudowie drogi transportu rolnego relacji Wierzbno-Broniszowice o łącznej długości 1300m”, realizowanej na działkach nr: 254/1, obręb Wierzbno oraz dz.nr 83, obręb Broniszowice; wskazanego w postepowaniu wszczętego na wniosek Gminy Otmuchów z dnia 14.12.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 15.12.2016r.)

   Otmuchów, dnia 12.01.2017r.  

MK. 6220.21.5.2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Otmuchowa

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

              Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.  Dz. U. z 2013r., poz. 1235  z późniejszymi zmianami)  oraz  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 12.01.2017r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Otmuchowa Nr MK.6220.21.6.2016  o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi transportu rolnego relacji Wierzbno-Broniszowice o łącznej długości 1300m”, realizowanej na działkach nr: 254/1, obręb Wierzbno oraz dz.nr 83, obręb Broniszowice; wskazanego w postepowaniu wszczętego na wniosek Gminy Otmuchów z dnia 14.12.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 15.12.2016r.).

              W związku z powyższym informuję, że  z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania przestrzennego- parter  (pokój nr 5) w godzinach urzędowania.

POUCZENIE

           Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U z 2016r. poz. 23), w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-13 12:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-13 12:07Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 325/1, 422.

Otmuchów, dnia 16 stycznia 2017r.

MK.6733.1.2017

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 12 stycznia 2017r. zostało wszczęte, na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Dariusz Iżycki, reprezentujący firmę „ELTRIX” Dariusz Iżycki, Jerzy Dźwigała Sp. J.  z siedzibą w Nysie, ul. Wyspiańskiego 5-7, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 325/1, 422.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-17 17:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-17 17:31Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Ogłoszenie Burmistrza Otmuchowa o wstępnym naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Otmuchów.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: I. Dychtoń
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-20 18:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-20 18:23Aktualizacja dokonana przez: I. Dychtoń

OBWIESZCZENIE Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o : przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego w dniu 07.12.2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a polegającego na „Budowie osiedla domków jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych z dopuszczalną wbudowaną częścią usługową nieuciążliwą wolnostojących, budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynków usługowych (handlowych) z naziemnymi miejscami parkingowymi wraz z towarzyszącą im niezbędną infrastrukturą dla obsługi projektowanych budynków oraz drogą wewnętrzną”, realizowanych na działkach nr:188/2, 188/7, 189

MK. 6220.19.5.2016                                                                         Otmuchów, dnia 20.01.2017r.  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

             Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późniejszymi zmianami) -    

Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o :

przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

dla postępowania wszczętego w dniu 07.12.2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko, a polegającego na „Budowie osiedla domków jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych z dopuszczalną wbudowaną częścią usługową nieuciążliwą wolnostojących, budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynków usługowych (handlowych) z naziemnymi miejscami parkingowymi wraz z towarzyszącą im niezbędną infrastrukturą dla obsługi projektowanych budynków oraz drogą wewnętrzną”, realizowanych na działkach nr:188/2, 188/7, 189, obręb Otmuchów, realizowanego przez inwestora: Panią Katarzynę Bącal, reprezentowaną przez Panią Monikę Grubiak - firma ARCHIPIO Pracownia Architektury Wierzbno 16, 48-385 Otmuchów z siedzibą w Nysie, przy ul. Mariackiej 14-16 m 2 (pełnomocnictwo z dnia 15.09.2016r.), która  w dniu 07.12.2016r. złożyła wniosek, uzupełniony w dniu 19.12.2016r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

             Organem właściwym do wydania decyzji w prowadzonym postępowaniu jest Burmistrz Otmuchowa.  Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. 

           W dniach od dnia 25 stycznia 2017r. do dnia 25 lutego 2017r. każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. wnioskiem o wydanie decyzji,  wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji oraz stanowiskami innych organów, składać uwagi i wnioski.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umig@otmuchow.pl. 

         Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Otmuchowa. Uwagi lub wnioski wniesione po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Dokumenty znajdują się do wglądu w pokoju nr 5 (parter) Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, w godzinach pracy urzędu t. j od wtorku do piątku od 7 0do 15 00, poniedziałek  od 8 00 do 1600.

 

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

1)        na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie ul. Zamkowa 6,

2)       w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6,

3)        w miejscu realizacji przedsięwzięcia.  

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-23 14:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-23 14:08Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Ogłoszenie Nr 1/17 Burmistrza Otmuchowa z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu opieka zdrowotna i pomoc społeczna - opieka nad osobami chorymi i starszymi na terenie Gminy Otmuchów w 2017 roku, w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jako działalność pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-24 16:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-24 16:17Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Ogłoszenie Nr 2/17 Burmistrza Otmuchowa z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - gabinet rehabilitacyjny na terenie Gminy Otmuchów w 2017 roku, w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jako działalność pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-24 16:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-24 16:19Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Ogłoszenie Nr 3/17 Burmistrza Otmuchowa z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -sportu na terenie wiejskim Gminy Otmuchów w 2017 roku, w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalność pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-24 16:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-24 16:20Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Ogłoszenie Nr 4/17 Burmistrza Otmuchowa z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sportu na terenie Otmuchowa w 2017 roku w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalności pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-24 16:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-24 16:22Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Ogłoszenie Nr 5/17 Burmistrza Otmuchowa z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sporty wodne na terenie Gminy Otmuchów w 2017 roku, w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii jako działalności pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-24 16:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-24 16:23Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Ogłoszenie Nr 6/17 Burmistrza Otmuchowa z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sportu szkolnego w dyscyplinie :piłka koszykowa na terenie Gminy Otmuchów w 2017 roku, w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalność pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-24 16:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-24 16:25Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Ogłoszenie Nr 7/17 Burmistrza Otmuchowa z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -sportu szkolnego w dyscyplinie : piłka ręczna, na terenie Gminy Otmuchów w 2017roku w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalności pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-24 16:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-24 16:27Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Ogłoszenie Nr 8/17 Burmistrza Otmuchowa z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizowanie szkolnych imprez i zawodów sportowych na terenie Gminy Otmuchów w 2017 roku, w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii jako działalność pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-24 16:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-24 16:28Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Ogłoszenie Nr 9/17 Burmistrza Otmuchowa z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom na terenie Gminy Otmuchów w 2017 roku w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalności pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-24 16:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-24 16:30Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

Ogłoszenie Nr 10/17 Burmistrza Otmuchowa z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Otmuchów w 2017 roku w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalności pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-24 16:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-24 16:32Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi transportu rolnego relacji Wierzbno-Broniszowice o łącznej długości 1300m”, realizowanej na działkach nr: 254/1, obręb Wierzbno oraz dz.nr 83, obręb Broniszowice.

MK. 6220.21.9.2016                                                                 Otmuchów, dnia 23.01.2017r.  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

           Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j t. z 2016r.  poz.23) oraz art. 85 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późniejszymi zmianami)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego  zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr MK. 6220.21.8.2016 z dnia 23.01.2017r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięciapolegającego na „Przebudowie drogi transportu rolnego relacji Wierzbno-Broniszowice o łącznej długości 1300m”, realizowanej na działkach nr: 254/1, obręb Wierzbno oraz dz.nr 83, obręb Broniszowice.

         Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie (parter) pokój nr 5 (tel. 77 431 50 16 wew. 35) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  25.01.2017r.        

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-25 12:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-25 12:48Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie budynku przedszkola o budynek żłobka dziecięcego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tj. nawierzchniami utwardzonymi, przyłączem energii elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji w Kałkowie na działce nr 5.

Otmuchów,  dnia 30 stycznia 2017r.

MK.6733.32.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której działa Pan Artur Banasiak - Sekretarz Miasta, w dniu 30 stycznia 2017r. wydana została decyzja nr 3/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie budynku przedszkola o budynek żłobka dziecięcego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tj. nawierzchniami utwardzonymi, przyłączem energii elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji w Kałkowie na działce nr 5.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-01 07:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-01 07:33Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w sprawie wniosku Gminy Otmuchów z dnia 27.12.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 27.12.2016r.), w imieniu której wystąpił z up. Burmistrza Otmuchowa Sekretarz Miasta Artur Banasiak w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200÷160 oraz rurociągów tłocznych DN 40÷90 o długości łącznej ok. 4,5 km na działkach o nr ewidencyjnych: Obręb: Maciejowice

K.6220.22.7.2016                                                                                                                                                                                                                                                              Otmuchów, dnia   01.02.2017r.  

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

                Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w sprawie wniosku Gminy Otmuchów z dnia 27.12.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 27.12.2016r.), w imieniu której wystąpił z up. Burmistrza Otmuchowa Sekretarz Miasta Artur Banasiak w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200÷160 oraz rurociągów tłocznych DN 40÷90 o długości łącznej ok. 4,5 km na działkach o nr ewidencyjnych: Obręb: Maciejowice, nr działek:  12/9, 13/5, 13/6, 14/1, 14/2, 26, 71/6, 77/3, 77/4, 99/1, 99/2, 99/3, 100/9, 100/10, 100/12, 100/14, 100/15, 100/16, 100/17, 100/18, 100/19, 100/20, 104, 105/3, 105/5, 107,108/1, 108/3, 108/4, 109, 110, 111, 112/1, 112/3, 112/4, 113/1, 113/4, 113/5, 113/6, 115/1, 115/3, 115/4, 116/1, 116/3, 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 116/9, 117/1, 118/1, 118/4, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/6, 119/7, 119/39, 119/40, 121/14, 121/17, 121/23, 121/28, 121/91, 121/92, 121/98, 121/99, 121/112, 121/177, 121/178, 121/179, 121/180, 121/253, 121/256, 121/260, 121/261, 128/2, 128/3, 129/2, 129/3, 130, 132/2, 131, 133, 134, 135, 136/1, 137/1, 138/1, 139, 140, 142, 143/1, 148, 151, 152, 153/1, 153/2, 178/2, 208/7, 209/1, 211/2, 212/1, 213/1, 214/1, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221/1, 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 226, 227, 228/3, 228/4, 249, 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 251, 252/1, 253/3, 253/4, 253/6, 253/7, 257, 257/2, 257/3, 258/2, 259/1, 259/3, 262/1, 262/2, 274, 275, 276, 278/2, 279, 289, 291/4, 292/4, 292/5, 303/15, 303/18, 303/19, 340, 349, 352/1, 352/2.   W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej uzyskano opinie od organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – nr WOOŚ.4241.10.2017.MD z dnia 18.01.2017r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie - nr NZ.4315.2.2017.RK z dnia 18.01.2017r., stwierdzające, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

         Zgodnie z postanowieniem Burmistrza Otmuchowa nr  MK. 6220.22.6.2016 z dnia 31.01.2017r. odstąpiono od nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200÷160 oraz rurociągów tłocznych DN 40÷90 o długości łącznej ok. 4,5 km na działkach o nr ewidencyjnych: Obręb: Maciejowice .  W związku z tym informuję  że:

1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w  Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego (pok. nr 5) w godzinach 8.00 - 15.00;

2/ w terminie 7 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości) strony
i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi
i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek  tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-02 14:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-02 14:21Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 790, 810.

Otmuchów, dnia 01 lutego 2017r.

MK.6733.31.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Dariusz Iżycki, reprezentujący firmę „ELTRIX” Dariusz Iżycki, Jerzy Dźwigała Sp. J.  z siedzibą w Nysie, ul. Wyspiańskiego 5-7, w dniu 01 lutego 2017r. wydana została decyzja nr 4/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 790, 810.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-02 14:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-02 14:49Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

BWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200÷160 oraz rurociągów tłocznych DN 40÷90 o długości łącznej ok. 4,5 km na działkach o nr ewidencyjnych: Obręb: Maciejowice.

MK.6220.22.9.2016                                                         Otmuchów, dnia  15.02.2017r.  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

           Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j t. z 2016r.  poz.23) oraz art. 85 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późniejszymi zmianami)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego  zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr MK. 6220.22.8.2016 z dnia 14.02.2017r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięciapolegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200÷160 oraz rurociągów tłocznych DN 40÷90 o długości łącznej ok. 4,5 km na działkach o nr ewidencyjnych: Obręb: Maciejowice.

         Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie (parter) pokój nr 5 (tel. 77 431 50 16 wew. 35) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu 15.02.2017r.        

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-15 20:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-15 20:48Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Burmistrz Otmuchowa publikuje Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego dot. zakończenia postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-21 11:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-21 11:58Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organu w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbystyczną

Autor: A. Banasiak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-22 08:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-22 08:05Aktualizacja dokonana przez: A. Banasiak

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie dróg z podziałem na etapy: • etap I: ulica Krakowska (na odcinku od ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta, • etap II: Rynek wraz z odcinkiem ul. Nyskiej i Mickiewicza (od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ul. Smolenia), ul. Zamkową, Smolenia i Szkolną

Otmuchów, dnia 21 lutego 2017r.

MK.6733.33.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której działa Pan Michał Suchecki, zam. ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz, w dniu 20 lutego 2017r. wydana została decyzja nr 4/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie dróg z podziałem na etapy:

przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 702, 736, 734, 735, 746, 719, 732, 733, 809, 810, 790, 789/1, 745, 811/5, 811/7, 789/2, 779, 777, 757/1, 756, 759, 778, 758.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-22 12:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-22 12:26Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Z a r z ą d z e n i e Nr 20 /2017 Burmistrza Otmuchowa z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań pożytku publicznego, objętych ogłoszeniami Burmistrza Otmuchowa z dnia 24 stycznia 2017 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: E. Urzędowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-24 09:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-27 17:01Aktualizacja dokonana przez: E. Urzędowska