Sprzedaż 2012

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działki nr 50 i nr 51, łącznego obszaru 1,4600 ha stanowiącej teren częściowo zainwestowany o przewadze funkcji mieszkalnej, zabudowany ruinami budynku mieszkalno- gospodarczego a częściowo teren rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego klasy II, klasy IVb, łąka III, poł. w miejscowości GRĄDY gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr  16   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  145/ 2012    z dnia 27 listopada  2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  27 listopada  2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)  

 

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność

z  zasobu Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działki  nr  50 i nr 51,

łącznego obszaru  1,4600 ha stanowiącej teren częściowo zainwestowany o przewadze funkcji mieszkalnej, zabudowany ruinami budynku mieszkalno- gospodarczego a częściowo teren rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego klasy II, klasy IVb, łąka III,  poł. w miejscowości  GRĄDY   gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość obszaru 1,4600 ha obejmująca działki nr 50 i nr 51 poł. w miejscowości GRĄDY  gm. Otmuchów stanowiącą teren częściowo zainwestowany o przewadze funkcji mieszkalnej. Nieruchomość posiada  dostęp do drogi publicznej, drogą gruntową.  

Gmina Otmuchów  sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyryłem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu Nyskiego.

Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  

Kw  nr  OP1N/00032617/5  w stanie wolnym od obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                    

 Przedmiotowa nieruchomość obejmująca działki 50 o powierzchni 0,26 ha oraz nr 51 o powierzchni 1,20 ha położone w Grądach zlokalizowane są w otoczeniu terenów i charakterze mieszkalnym oraz rolnym. Położenie jest zgodne z zapisem w studium uwarunkowań. Nieruchomość częściowo zabudowana ruinami zabudowań mieszkalno- gospodarczych powodujące utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości.

3.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto : 69 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset),  która płatna jest jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  15 stycznia  2013 r.  o godzinie 13 00.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości  6 900,00 zł

     (słownie: sześć  tysięcy dziewięćset) w terminie do dnia  10 stycznia 2013 roku , na konto Gminy

    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  11 stycznia 2013 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na

     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  

     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,

     poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl    oraz prasie lokalnej.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 12:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 13:00Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.