Sprzedaż 2012

BURMISTRZ OTMUCHOWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETRG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 342 poł. w Otmuchowie ul. Krakowska .

 

 

 

                                                                      Załącznik nr  17 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

  nr  111 /2012 z dnia  17 września  2012  r.

                                                         

 

BURMISTRZ   OTMUCHOWA

OGŁASZA   I     PUBLICZNY    PRZETRG  OGRANICZONY

NA  SPRZEDAŻ  działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 342  poł. w Otmuchowie ul. Krakowska .

 

       Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona wg ewidencji gruntów nr 342 ( arkusz mapy 5 )  o powierzchni łącznej 0,0323ha,   położona w obrębie geodezyjnym 0001  Otmuchów,   dla których  Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą  Kw nr 41089.  

Zbywana działka  przeznaczona jest  na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości ze względu brak dostępu działki do drogi publicznej.  

 

C E N A  WYWOŁAWCZA  w  I   przetargu  wynosi netto : 30 000,00 zł

( słownie : trzydzieści tysięcy)   i jest ceną netto.

Cena wywoławcza uwzględnia koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 W przetargu mogą wziąć udział właściciele sąsiedujących  nieruchomości z działką  nr 342 , jeśli wpłacą wadium  na konto  Gminy Otmuchów  prowadzone przez B.S  w Otmuchowie nr 37887200030000026020000040  w wysokości 3 000,00  zł (słownie: trzy tysiące) w terminie do dnia 22 października  2012 r.

 Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów.

 Brak środków na  podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie  wpłacone wadium. Wadium podlega  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od  zawarcia umowy notarialnej.

Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone.

Dowód wniesienia wadium winien być przedłożony Przewodniczącemu Komisji Przetargowej do dnia   23 października   2012 r. w godzinach pracy Urzędu.

Postąpienie w przetargu  wynosi 1 % ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi choć jedno postąpienie .

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cena nabycia ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem winna być wpłacona w całości przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 

pokój nr 9 w dniu  26 października  2012 r.  o godzinie 12 00.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne  i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach   określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z  2004 r.  Nr 167, poz. 1758 ze zm.)jeżeli udokumentują  prawo własności działek sąsiednich.

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl  oraz lokalnej prasie.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 10:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 10:43Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. obejmującą działkę nr 1358/2 / mapa 111/ łącznego obszaru 0,0808 ha położoną w mieście Otmuchów ul. Mieszka I .

Załącznik nr  7   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr 4/2012 z dnia 10 stycznia 2012  r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia 10 stycznia  2012 r.
BURMISTRZ OTMUCHOWA
działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651– z późn. zm.)   

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość  przeznaczoną  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. obejmującą  działkę  nr  1358/2 / mapa 111/ łącznego obszaru   0,0808 ha położoną  w mieście  Otmuchów ul. Mieszka I .

1.Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana  położona  we wschodniej części miasta Otmuchów przy  ul. Mieszka I , otoczona terenami o charakterze mieszkalnym. Teren płaski , korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Nieruchomość obejmuje niezabudowaną działkę oznaczoną geodezyjnie nr 1358/2, obszaru   0,0808 ha, dla której to Sąd Rejonowy w Nysie  urządził księgę wieczystą  nr 45581 w stanie wolnym od obciążeń i nie ma ograniczeń w jej rozporządzaniem.  

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: położenie jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa- Otmuchów Wschód, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/ 143/ 2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087) działka nr 1357/2 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 80 000,00 zł, słownie (osiemdziesiąt tysięcy)
    i jest     ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu  21 lutego 2012 roku   o godzinie 13 00.
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   8 000 ,00  zł
   (słownie: osiem tysięcy) w terminie do dnia 17. lutego   2012 roku na konto
    Gminy  Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w Otmuchowie
    nr  37887200030000026020000040.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy
    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej
    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  20 lutego  2012 r do godziny 15 00 .
    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone
    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od
    zawarcia umowy notarialnej.
    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik
   zaoferował co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.
   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie
   pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia
   24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z 2004 r.,
   Nr 167, poz. 1758).
6. Akt notarialny – zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie
   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia
   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.
Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.um.otmuchow.samorzady.pl oraz lokalnej prasie.

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-18 07:43:43
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-19 07:25Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni 45,30m 2 wraz z udziałem 1048/10 000 we współwłasności budynku mieszkalnego oraz prawem użytkowania wieczystego 1048/10 000 części w działce nr 827/1, obszaru 0,0224 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Mickiewicza nr 11

Załącznik nr 1    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr  4  / 2012  z dnia  10 stycznia   2012 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia  10 stycznia  2012 r.
BURMISTRZ OTMUCHOWA
działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)   

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni  45,30m 2  wraz z udziałem  1048/10 000  
we współwłasności budynku mieszkalnego    oraz prawem  użytkowania wieczystego 1048/10 000 części w działce nr 827/1, obszaru   0,0224 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Mickiewicza nr 11
1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno- użytkowym  o nr 11    o pow. uż.  391,90  m2.  mieszczącym dziewięć    lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 1048/10 000 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr   827/1, obszaru 0,0224 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tej działce jak i lokal mieszkalny  nr 1 o łącznej powierzchni  użytkowej 45,30 m 2 , położony na parterze składający się z pokoju, kuchni  oraz pomieszczeń przynależnych: wc o pow.. uż. = 1,20m2 –zlokalizowane na korytarzu  oraz  piwnicy mieszczącej  się w budynku o łącznej  pow.  3,30 m 2 .
 Będący przedmiotem przetargu lokal jest  samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  52201 w stanie wolnym od obciążeń.    
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
   Działka nr 827/1- obręb Otmuchów,   zlokalizowana jest w obszarze terenów skoncentrowanej
   zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  pięć tysięcy)  i  
    jest ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego wraz z I opłatą za   
    użytkowanie wieczyste udziału 827/1/10 000 w działce nr  827/1 poł. w Otmuchowie wynoszącą
    25 %  wartości co stanowi kwotę netto 500,00 zł  Nadto nabywca zobowiązany będzie do
    uiszczania opłaty rocznej w wysokości od 1 % do 3 % wartości udziału w gruncie, płatnej przez  
    cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie
    częściej niż raz na trzy  lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu  21 lutego    2012 r.  o godzinie 11 00.
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   
     6 500 ,00  zł  (słownie: sześć tysięcy pięćset )    w terminie do dnia  17 lutego   2012 roku
      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank
      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty
    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej  lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  20
    lutego  2012r do godziny 1500 . Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się
    jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg
    wygra od  zawarcia umowy notarialnej.
    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co
    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
    i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach
    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z
    2004 r.  Nr 167, poz. 1758).
6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.
Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.um.otmuchow.samorzady.pl oraz lokalnej prasie.

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-18 07:47:12
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-18 07:48Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującą działkę nr 111 łącznego obszaru 0,0500 ha zabudowaną budynkiem użytkowym byłej remizy poł. w Ratnowicach gm. Otmuchów .

Załącznik nr  6   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr  4/2012    z dnia 10 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia  10 stycznia  2012  r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA
działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)   

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu
Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującą działkę  nr 111  łącznego  obszaru
0,0500 ha  zabudowaną  budynkiem  użytkowym byłej remizy poł. w Ratnowicach    
gm. Otmuchów .

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem byłej remizy strażackiej , składający się z jednego pomieszczenia użytkowanego jako garaż oraz wieży o łącznej  powierzchni użytkowej 30,14 m 2 ,   położona na obszarze zainwestowanym o przewadze funkcji mieszkaniowej w bezpośrednim   sąsiedztwie terenów o podobnym przeznaczeniu. Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej  .
   Nieruchomość obejmuje   działkę nr  111 łącznego obszaru 0, 0500 ha  wraz z zabudowaniami
    obejmującymi budynek użytkowy po byłej  remizie strażackiej o pow. użytkowej 30,40 m 2.
   Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  
   Kw  nr  55881  w stanie wolnym od obciążeń.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:    
     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  skoncentrowanej zabudowy i urządzeń
      usługowych  na wydzielonych działkach.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11  000,00 zł  (słownie: jedenaście tysięcy) ,  
    płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu    21 lutego  2012 r.  o godzinie 12 30.
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości  1 000,00 zł
     (słownie: jeden tysiąc ) w terminie do dnia  17 lutego   2012 roku , na konto Gminy
    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy
    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej
    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  20 lutego   2012 r do godziny 15 00 .
    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone
    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od
    zawarcia umowy notarialnej.
     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował
     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na
     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  
     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,
     poz. 1758).
6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie
   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia
   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Otmuchowie www.um.otmuchow.samorzady.pl  zakładka przetargi 2012  oraz prasie lokalnej.

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-18 07:48:17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-18 07:51Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni 41,80m 2 wraz z udziałem 2209/10 000 we współwłasności budynku mieszkalnego oraz prawem użytkowania wieczystego 2209/10000 części w działce nr 335, obszaru 0,0253 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej nr 3

Załącznik nr 2    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr  4 / 2012  z dnia  10 stycznia    2012 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia  10 stycznia  2012 r.
BURMISTRZ OTMUCHOWA
działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)   

o g ł a s z a  II  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni  41,80m 2  wraz z udziałem  2209/10 000  
we współwłasności budynku mieszkalnego    oraz prawem  użytkowania wieczystego 2209/10000 części w działce nr 335, obszaru   0,0253 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Nyskiej nr 3  
1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym   o pow. użytkowej 189,30  m2.  mieszczącym cztery  lokale mieszkalne. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 2209/10 000 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr   335, obszaru 0,0253 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tej działce jak i lokal mieszkalny  nr 4 o powierzchni  41,80 m 2 , który składa się z pomieszczeń: jednego pokoju, kuchni  oraz pomieszczeń przynależnych: WC i piwnica mieszczące się w budynku.
Będący przedmiotem przetargu lokal jest  samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  61546  w stanie wolnym od obciążeń.    
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
   Działka nr 335- obręb Otmuchów,   zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o
    przewadze funkcji mieszkalnej.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt   tysięcy)  i  
    jest ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego wraz z I opłatą za
    użytkowanie wieczyste udziału 2209/10 000 w działce nr  335 poł. w Otmuchowie wynoszącą
    25 %  wartości co stanowi kwotę 1 100,00 zł Nadto nabywca zobowiązany będzie do uiszczania
    opłaty rocznej w wysokości 1 % wartości udziału w gruncie, płatnej przez  cały okres użytkowania
     wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie częściej niż raz na trzy
     lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu  21 lutego  2012 r.  o godzinie 11 15.
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   
     6 000 ,00  zł  (słownie: sześć tysięcy )    w terminie do dnia  17 lutego 2012 roku
      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank
      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty
    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  20
   lutego   2012r do godziny 1500 .  Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się
   jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg  
   wygra od  zawarcia umowy notarialnej.
    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik zaoferował co
    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
    i  prawne , osobiście lub na podstawie  pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach
    określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z
    2004 r., Nr 167, poz. 1758).
6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.
Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.um.otmuchow.samorzady.pl oraz lokalnej prasie.

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-18 07:51:46
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23 08:47Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu użytkowego – o powierzchni 74,30m 2 wraz z udziałem 16/100 we współwłasności budynku mieszkalno- użytkowego oraz prawem użytkowania wieczystego 16/100 części w działce nr 703/2, obszaru 0,0385 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Krakowskiej nr 15/1.

Załącznik nr 5    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr  4/2012   z dnia 10 stycznia   2012 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia  10 stycznia  2012  r.
BURMISTRZ OTMUCHOWA
działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)   

o g ł a s z a  II  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu użytkowego – o powierzchni  74,30m 2  wraz z udziałem  16/100  
we współwłasności budynku mieszkalno- użytkowego    oraz prawem  użytkowania wieczystego 16/100 części w działce nr 703/2, obszaru   0,0385 ha  położonej
w Otmuchowie przy ulicy  Krakowskiej nr 15/1.  
1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno- użytkowym   o pow. użytkowej 475,80  m2.  mieszczącym trzy lokale użytkowe i jeden lokal mieszkalny. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 16/100 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr   703/2 łącznego obszaru 0,0385 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tej działce jak i lokal użytkowy nr 1  o powierzchni  74,30 m 2 , który składa się z pomieszczeń: rejestracji, poczekalni, laboratorium, 4-ch WC, oraz pomieszczenia gospodarczego. Jest samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  52909 w stanie wolnym od obciążeń.    
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
   Przedmiotowa nieruchomość  zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze
   funkcji mieszkalnej.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt   tysięcy)  i  
    jest ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego wraz z I opłatą za
    użytkowanie wieczyste udziału 16/100 w działce nr 703/2 poł. w Otmuchowie wynoszącą 25 %     
    wartości co stanowi kwotę 1 100,00 zł Nadto nabywca zobowiązany będzie do uiszczania opłaty
     rocznej w wysokości 3% wartości udziału w gruncie, płatnej przez  cały okres użytkowania
     wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku.
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu  21 lutego  2012 r.  o godzinie 12 30.
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   
     15 000 ,00  zł  (słownie: piętnaście tysięcy )    w terminie do dnia  17 lutego  2012 roku
      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank
      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy
    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej
    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  20 lutego 2012r do godziny 1500 .
    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone
    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od
    zawarcia umowy notarialnej.
    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik
   zaoferował co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.
   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie
   pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia
   24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z 2004 r.,
   Nr 167, poz. 1758).
6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.
Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.um.otmuchow.samorzady.pl oraz lokalnej prasie.

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-18 07:52:28
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-18 07:53Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów niezabudowanej działki nr 148/5 , obszaru 0,2207 ha położonej w miejscowości Śliwice gm. Otmuchów .

Załącznik nr 8  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr  4/2012   z dnia 10 stycznia  2012 r.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia  10 stycznia 2012 r.
BURMISTRZ OTMUCHOWA
działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – ze zm.)   
o g ł a s z a   publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu  Gminy Otmuchów  niezabudowanej działki nr 148/5 , obszaru   0,2207 ha położonej
w miejscowości  Śliwice  gm. Otmuchów .
1.Opis nieruchomości:  działka  niezabudowana, obszaru 0, 2207 ha oznaczona w ewidencji gruntów
   nr  148/5, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta Kw   
   nr  33112 w stanie  wolnym od   obciążeń. Nieruchomość  o kształcie regularnym, korzystnym dla
   zabudowy, zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym. Położenie jest
   odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
    Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa zatwierdzony  Uchwałą Nr  
   XXXV/2/268/94 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.  ( Dz. Urz. Woj.  Op. Nr 21, poz. 182)   
   z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc. Na rzecz Gminy Otmuchów wydana została decyzja o warunkach
   zabudowy  dla inwestycji    polegającej na budowie na działce nr  148/5  w   Śliwicach,  budynku  
   mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczna tj.  z szambem wybieralnym  (alternatywnie  
   przydomowa oczyszczalnia ścieków)  z przyłączem kanalizacji sanitarnej.,  przyłączem wodociągowym
   elektroenergetycznym.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 45. 000,00 zł ,słownie ( czterdzieści pięć  tysięcy)
      i   jest  ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego. Do ceny uzyskanej
      w  przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu 21 lutego 2012 r.  o godzinie 13 15
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   4.500 ,00  PLN
   (słownie: cztery tysiące pięćset)  w terminie do dnia  17 lutego  2012 roku na konto Gminy
    Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w Otmuchowie
    nr  37887200030000026020000040.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty
    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej  lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  
   20 lutego  2012 r do godziny 15 00 . Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje
    się jako nie wpłacone wadium. Przystępując do przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać : dokument
    tożsamości, a osoby prawne aktualny wpis do rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo uprawniające do
    udziału w przetargu, kopia dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym  w ogłoszeniu oraz złożenia
        Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego  warunki. Wadium wniesione, przez
    uczestnika przetargu, który je wygrał zalicza się na poczet ceny  nabycia nieruchomości. Osobom, które nie
    wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, po pisemnej
    dyspozycji uczestnika przetargu.
    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik zaoferował co
    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
    i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach
    określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst
    jednolity Dz. U z 2004 r., Nr 167, poz. 1758).
6. W razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał
     wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Akt notarialny –  umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  
    wpłaty ceny ustalonej w przetargu w terminie, który zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty
    rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia
    umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34.
Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone w prasie lokalnej, tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie oraz stronie internetowej www.um.otmuchow.samorzady.pl .

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-18 07:53:06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-19 07:26Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni 56,70m 2 wraz z udziałem 1385/10 000 we współwłasności budynku mieszkalnego oraz prawem użytkowania wieczystego 1385/10 000 części w działce nr 1143, obszaru 0,0294 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Kossaka nr 14

Załącznik nr 3    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr  4 / 2012  z dnia  10 stycznia  2012 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia  10 stycznia   2012 r.
BURMISTRZ OTMUCHOWA
działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)   

o g ł a s z a  II  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni  56,70m 2  wraz z udziałem  1385/10 000  
we współwłasności budynku mieszkalnego    oraz prawem  użytkowania wieczystego 1385/10 000 części w działce nr 1143, obszaru   0,0294 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Kossaka  nr 14  
1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwu klatkowym o nr 14-16    o pow. uż.  398,70  m2.  mieszczącym siedem   lokali mieszkalnych. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 1385/10 000 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr   1143, obszaru 0,0294 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tej działce jak i lokal mieszkalny  nr 4 o powierzchni  56,70 m 2 , położony na I piętrze składający się z dwóch pokoi, kuchni , łazienki z WC oraz pomieszczeń przynależnych: piwnicy o pow.  4,10 m 2  mieszczącej  się w budynku.
Będący przedmiotem przetargu lokal jest  samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  55941  w stanie wolnym od obciążeń.    
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
   Działka nr 1143- obręb Otmuchów,   zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o
    przewadze funkcji mieszkalnej.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt   tysięcy)  i  jest
    ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego wraz z I opłatą za   
    użytkowanie wieczyste udziału 1385/10 000 w działce nr  1143 poł. w Otmuchowie wynoszącą
    25 %  wartości co stanowi kwotę 775,00 zł  Nadto nabywca zobowiązany będzie do uiszczania
    opłaty rocznej w wysokości 1 % wartości udziału w gruncie, płatnej przez  cały okres użytkowania
     wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie częściej niż raz na trzy
     lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu  21 lutego  2012 r.  o godzinie 11 30.
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   
     6 000 ,00  zł  (słownie: sześć tysięcy )    w terminie do dnia  17 lutego 2012 roku
      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank
      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty
    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej  lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  20
    lutego  2012 r do godziny 1500 . Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się
    jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg
    wygra od  zawarcia umowy notarialnej.
    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co
    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
    i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach
    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z
    2004 r.  Nr 167, poz. 1758).
6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.
Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.um.otmuchow.samorzady.pl oraz lokalnej prasie.

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-18 07:53:57
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-19 07:27Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów budynku magazynowo- garażowego o powierzchni użytkowej 116,43m 2 oraz prawem własności działki nr 270/2, obszaru 0,0321 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Sienkiewicza.

Załącznik nr 4    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr  4 / 2012  z dnia  10 stycznia  2012 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia  10 stycznia   2012 r.
BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)   

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów budynku magazynowo- garażowego o powierzchni użytkowej 116,43m 2  oraz prawem własności  działki nr 270/2, obszaru   0,0321 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Sienkiewicza.  

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowo- garażowym o pow. uż.  116,43  m2 składającego się z jednego pomieszczenia. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje prawo własności działki nr  270/2, obszaru 0,0321 ha  oraz  budynku posadowionego na tej działce.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  45593 w stanie wolnym od obciążeń.    

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
   Działka nr 270/2- obręb Otmuchów,   zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o
    przewadze funkcji mieszkalnej.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy)  i  
    jest ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu  21 lutego  2012 r.  o godzinie 11 50.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   
     8 500 ,00  zł  (słownie: osiem tysięcy  pięćset)    w terminie do dnia  17 lutego 2012 roku
      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank
      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty
    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej  lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  20
    lutego  2012 r do godziny 1500 . Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się
    jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg
    wygra od  zawarcia umowy notarialnej.
    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co
    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
    i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach
    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z
    2004 r.  Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.um.otmuchow.samorzady.pl oraz lokalnej prasie.

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-18 07:54:34
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-19 12:56Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

Przedmiotem przetargu jest działka położona w Otmuchowie oznaczona nr ewidencyjnym 1116/8 obszaru 0,0629 ha

Załącznik nr  1 do Zarządzenia   nr  3 /2012
                                                                Burmistrza Otmuchowa z dnia  10 stycznia 2012  r.

BURMISTRZ   OTMUCHOWA
OGŁASZA   I     PUBLICZNY    PRZETRG  OGRANICZONY
NA  SPRZEDAŻ  DZIAŁKI  POŁOZONEJ  W  OTMUCHOWIE .

       Przedmiotem przetargu jest działka  położona  w Otmuchowie     oznaczona nr ewidencyjnym  1116/8  obszaru  0,0629 ha   dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą  Kw nr OP1N/00045593/4.  Zbywana działka  przeznaczona jest  na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.
C E N A  WYWOŁAWCZA  w  I   przetargu  wynosi : 16 400,00 zł
 słownie :  ( szesnaście tysięcy czterysta)  i jest ceną netto.
Cena wywoławcza uwzględnia koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży .   W przetargu mogą wziąć udział właściciele sąsiednich z działką nr 1116/8  nieruchomości , jeśli wpłacą wadium  na konto  Gminy Otmuchów  prowadzone przez Bank Spółdzielczy  w Otmuchowie nr 37887200030000026020000040  w wysokości  850,00  zł  słownie
( osiemset pięćdziesiąt ). Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone.
Dowód wniesienia wadium winien być przedłożony Przewodniczącemu Komisji Przetargowej do dnia   20 lutego  2012 r. w godzinach pracy Urzędu.
Termin wpłacenia  lub wniesienia wadium  upływa  w dniu 17 lutego 2012 r .
Postąpienie w przetargu  wynosi 1 % ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi choć jedno postąpienie .
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cena nabycia ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem winna być wpłacona w całości w terminie do  28 lutego 2012 roku.  
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu  21 lutego    2012 r.  o godzinie 11 00.
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w ustalonej     
    wysokości   w terminie do dnia  17 lutego   2012 roku na konto  Gminy Otmuchów     
    prowadzone przez Bank   Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040
    oraz wykażą się prawem własności nieruchomości będącej nieruchomością sąsiednią.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty
    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej  lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  20
    lutego  2012r do godziny 1500 . Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się
    jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg
    wygra od  zawarcia umowy notarialnej.
    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co
    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
    i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach
    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z
    2004 r.  Nr 167, poz. 1758).
6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.
Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.um.otmuchow.samorzady.pl oraz lokalnej prasie.

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-18 07:55:41
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-18 07:56Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETRG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 192/1 poł. w miejscowości WÓJCICE gm. Otmuchów .

 

 

 

                                                                      Załącznik nr  16 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

  nr  111 /2012 z dnia  17 września  2012  r.

                                                         

 

BURMISTRZ   OTMUCHOWA

OGŁASZA   I     PUBLICZNY    PRZETRG  OGRANICZONY

NA  SPRZEDAŻ  działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 192/1  poł. w miejscowości WÓJCICE  gm. Otmuchów .

 

       Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona wg ewidencji gruntów nr 192/1  ( arkusz mapy 1 )  o powierzchni łącznej 0,4800 ha,   położona w obrębie geodezyjnym 0030 Wójcice  gm. Otmuchów,   dla których  Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą  Kw nr 63273.  

Zbywana działka  przeznaczona jest  na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości ze względu na brak dostępu działki do drogi publicznej.  

 

C E N A  WYWOŁAWCZA  w  I   przetargu  wynosi netto : 43 500,00 zł

( słownie : czterdzieści trzy  tysiące pięćset)   i jest ceną netto.

Cena wywoławcza uwzględnia koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 W przetargu mogą wziąć udział właściciele sąsiedujących  nieruchomości z działką  nr 192/1 , jeśli wpłacą wadium  na konto  Gminy Otmuchów  prowadzone przez B.S  w Otmuchowie nr 37887200030000026020000040  w wysokości  4 350,00  zł (słownie:cztery tysiące trzysta pięćdziesiat) w terminie do dnia 22 października  2012 r.

 Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów.

 Brak środków na  podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie  wpłacone wadium. Wadium podlega  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od  zawarcia umowy notarialnej.

Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone.

Dowód wniesienia wadium winien być przedłożony Przewodniczącemu Komisji Przetargowej do dnia   23 października   2012 r. w godzinach pracy Urzędu.

Postąpienie w przetargu  wynosi 1 % ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi choć jedno postąpienie .

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cena nabycia ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem winna być wpłacona w całości przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 

pokój nr 9 w dniu  26 października  2012 r.  o godzinie 11 30.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne  i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach   określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z  2004 r.  Nr 167, poz. 1758 ze zm.)jeżeli udokumentują  prawo własności działek sąsiednich.

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl  oraz lokalnej prasie.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 10:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 10:44Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA - o g ł a s z a II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującą działkę nr 111 łącznego obszaru 0,0500 ha zabudowaną budynkiem użytkowym byłej remizy poł. w Ratnowicach gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr  4   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  27/2012    z dnia 05 marca  2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  05 marca  2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)  

 

o g ł a s z a  II  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu

Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującą działkę  nr 111  łącznego  obszaru

0,0500 ha  zabudowaną  budynkiem  użytkowym byłej remizy poł. w Ratnowicach    

gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem byłej remizy strażackiej , składający się z jednego pomieszczenia użytkowanego jako garaż oraz wieży o łącznej  powierzchni użytkowej 30,14 m 2 ,   położona na obszarze zainwestowanym o przewadze funkcji mieszkaniowej w bezpośrednim   sąsiedztwie terenów o podobnym przeznaczeniu. Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej  .

   Nieruchomość obejmuje   działkę nr  111 łącznego obszaru 0, 0500 ha  wraz z zabudowaniami

    obejmującymi budynek użytkowy po byłej  remizie strażackiej o pow. użytkowej 30,40 m 2.

   Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  

   Kw  nr  55881  w stanie wolnym od obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                         

     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  skoncentrowanej zabudowy i urządzeń

      usługowych  na wydzielonych działkach.

 

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11  000,00 zł  (słownie: jedenaście tysięcy) ,  

    płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  19 kwietnia 2012 r.  o godzinie 9 45.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości  1 000,00 zł

     (słownie: jeden tysiąc ) w terminie do dnia  16 kwietnia  2012 roku , na konto Gminy

    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  17 kwietnia   2012 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na

     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  

     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,

     poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl  zakładka przetargi 2012  oraz prasie lokalnej.

 

 

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-03-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-14 13:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-14 13:20Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

Burmistrz Otmuchowa o g ł a s z a III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni 56,70m 2 wraz z udziałem 1385/10 000 we współwłasności budynku mieszkalnego oraz prawem użytkowania wieczystego 1385/10 000 części w działce nr 1143, obszaru 0,0294 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Kossaka nr 14

                                                                                                                              Załącznik nr 2   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  27 / 2012  z dnia  05 marca   2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  05 marca   2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)  

 

o g ł a s z a  III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni  56,70m 2  wraz z udziałem  1385/10 000  

we współwłasności budynku mieszkalnego    oraz prawem  użytkowania wieczystego 1385/10 000 części w działce nr 1143, obszaru   0,0294 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Kossaka  nr 14  

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwu klatkowym o nr 14-16    o pow. uż.  398,70  m2.  mieszczącym siedem   lokali mieszkalnych. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 1385/10 000 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr   1143, obszaru 0,0294 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tej działce jak i lokal mieszkalny  nr 4 o powierzchni  56,70 m 2 , położony na I piętrze składający się z dwóch pokoi, kuchni , łazienki z WC oraz pomieszczeń przynależnych: piwnicy o pow.  4,10 m 2  mieszczącej  się w budynku.

Będący przedmiotem przetargu lokal jest  samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  55941  w stanie wolnym od obciążeń.    

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

   Działka nr 1143- obręb Otmuchów,   zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o

    przewadze funkcji mieszkalnej.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt   tysięcy)  i  jest

    ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego wraz z I opłatą za  

    użytkowanie wieczyste udziału 1385/10 000 w działce nr  1143 poł. w Otmuchowie wynoszącą

    25 %  wartości co stanowi kwotę 775,00 zł  Nadto nabywca zobowiązany będzie do uiszczania

    opłaty rocznej w wysokości 1 % wartości udziału w gruncie, płatnej przez  cały okres użytkowania

     wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie częściej niż raz na trzy

     lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  19 kwietnia 2012 r.  o godzinie 915.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   

     6 000 ,00  zł  (słownie: sześć tysięcy )    w terminie do dnia  16 kwietnia 2012 roku

      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank

      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty

    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej  lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  

    17 kwietnia   2012 r do godziny 1500 . Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie,

     uznaje się jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 

     przetarg   wygra od  zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co

    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne

    i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z

    2004 r.  Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probipy.pl oraz lokalnej prasie.

 

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-03-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-14 13:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-14 13:23Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

Burmistrz Otmuchowa o g ł a s z a II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni 45,30m 2 wraz z udziałem 1048/10 000 we współwłasności budynku mieszkalnego oraz prawem użytkowania wieczystego 1048/10 000 części w działce nr 827/1, obszaru 0,0224 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Mickiewicza nr 11

                                                                                                                              Załącznik nr 1    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  27  / 2012  z dnia  05 marca   2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  05 marca  2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)  

 

o g ł a s z a  II  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni  45,30m 2  wraz z udziałem  1048/10 000  

we współwłasności budynku mieszkalnego    oraz prawem  użytkowania wieczystego 1048/10 000 części w działce nr 827/1, obszaru   0,0224 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Mickiewicza nr 11

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno- użytkowym  o nr 11    o pow. uż.  391,90  m2.  mieszczącym dziewięć    lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 1048/10 000 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr   827/1, obszaru 0,0224 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tej działce jak i lokal mieszkalny  nr 1 o łącznej powierzchni  użytkowej 45,30 m 2 , położony na parterze składający się z pokoju, kuchni  oraz pomieszczeń przynależnych: wc o pow.. uż. = 1,20m2 –zlokalizowane na korytarzu  oraz  piwnicy mieszczącej  się w budynku o łącznej  pow.  3,30 m 2 .

 Będący przedmiotem przetargu lokal jest  samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  52201 w stanie wolnym od obciążeń.    

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

   Działka nr 827/1- obręb Otmuchów,   zlokalizowana jest w obszarze terenów skoncentrowanej

   zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  pięć tysięcy)  i 

    jest ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego wraz z I opłatą za  

    użytkowanie wieczyste udziału 827/1/10 000 w działce nr  827/1 poł. w Otmuchowie wynoszącą

    25 %  wartości co stanowi kwotę netto 500,00 zł  Nadto nabywca zobowiązany będzie do

    uiszczania opłaty rocznej w wysokości od 1 % do 3 % wartości udziału w gruncie, płatnej przez 

    cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie

    częściej niż raz na trzy  lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  19 kwietnia    2012 r.  o godzinie 9 00.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   

     6 500 ,00  zł  (słownie: sześć tysięcy pięćset )    w terminie do dnia  16 kwietnia   2012 roku

      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank

      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty

    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej  lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia

    17 kwietnia  2012r do godziny 1500 . Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie,

     uznaje się  jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 

     przetarg  wygra od  zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co

    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne

    i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z

    2004 r.  Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www..otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-03-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-14 13:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-14 13:24Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

Burmistrz Otmuchowa o g ł a s z a III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni 41,80m 2 wraz z udziałem 2209/10 000 we współwłasności budynku mieszkalnego oraz prawem użytkowania wieczystego 2209/10000 części w działce nr 335, obszaru 0,0253 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej nr 3

                                                                                                                              Załącznik nr 3    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  27 / 2012  z dnia  05 marca   2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  05 marca   2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)  

 

o g ł a s z a  III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni  41,80m 2  wraz z udziałem  2209/10 000  

we współwłasności budynku mieszkalnego    oraz prawem  użytkowania wieczystego 2209/10000 części w działce nr 335, obszaru   0,0253 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Nyskiej nr 3  

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym   o pow. użytkowej 189,30  m2.  mieszczącym cztery  lokale mieszkalne. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 2209/10 000 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr   335, obszaru 0,0253 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tej działce jak i lokal mieszkalny  nr 4 o powierzchni  41,80 m 2 , który składa się z pomieszczeń: jednego pokoju, kuchni  oraz pomieszczeń przynależnych: WC i piwnica mieszczące się w budynku.

Będący przedmiotem przetargu lokal jest  samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  61546  w stanie wolnym od obciążeń.    

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

   Działka nr 335- obręb Otmuchów,   zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o

    przewadze funkcji mieszkalnej.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt   tysięcy)  i  

    jest ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego wraz z I opłatą za

    użytkowanie wieczyste udziału 2209/10 000 w działce nr  335 poł. w Otmuchowie wynoszącą

    25 %  wartości co stanowi kwotę 1 100,00 zł Nadto nabywca zobowiązany będzie do uiszczania

    opłaty rocznej w wysokości 1 % wartości udziału w gruncie, płatnej przez  cały okres użytkowania

     wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie częściej niż raz na trzy

     lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  19 kwietnia  2012 r.  o godzinie 9 30.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   

     6 000 ,00  zł  (słownie: sześć tysięcy )    w terminie do dnia  16 kwietnia 2012 roku

      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank

      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty

    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  17

    kwietnia    2012r do godziny 1500 .  Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje

    się jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 

   wygra od  zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik zaoferował co

    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne

    i  prawne , osobiście lub na podstawie  pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z

    2004 r., Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-03-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-14 13:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-14 13:40Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

Burmistrz Otmuchowa o g ł a s z a II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu użytkowego – o powierzchni 74,30m 2 wraz z udziałem 16/100 we współwłasności budynku mieszkalno- użytkowego oraz prawem użytkowania wieczystego 16/100 części w działce nr 703/2, obszaru 0,0385 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Krakowskiej nr 15/1.

Załącznik nr 5    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  27/2012   z dnia 05 marca    2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  05 marca   2012  r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)  

 

o g ł a s z a  II  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu użytkowego – o powierzchni  74,30m 2  wraz z udziałem  16/100  

we współwłasności budynku mieszkalno- użytkowego    oraz prawem  użytkowania wieczystego 16/100 części w działce nr 703/2, obszaru   0,0385 ha  położonej

w Otmuchowie przy ulicy  Krakowskiej nr 15/1.  

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno- użytkowym   o pow. użytkowej 475,80  m2.  mieszczącym trzy lokale użytkowe i jeden lokal mieszkalny. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 16/100 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr   703/2 łącznego obszaru 0,0385 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tej działce jak i lokal użytkowy nr 1  o powierzchni  74,30 m 2 , który składa się z pomieszczeń: rejestracji, poczekalni, laboratorium, 4-ch WC, oraz pomieszczenia gospodarczego. Jest samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  52909 w stanie wolnym od obciążeń.    

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

   Przedmiotowa nieruchomość  zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze

   funkcji mieszkalnej.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt   tysięcy)  i  

    jest ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego wraz z I opłatą za

    użytkowanie wieczyste udziału 16/100 w działce nr 703/2 poł. w Otmuchowie wynoszącą 25 %     

    wartości co stanowi kwotę 1 100,00 zł Nadto nabywca zobowiązany będzie do uiszczania opłaty

     rocznej w wysokości 3% wartości udziału w gruncie, płatnej przez  cały okres użytkowania

     wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  19 kwietnia 2012 r.  o godzinie 10 00.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   

     15 000 ,00  zł  (słownie: piętnaście tysięcy )    w terminie do dnia  16 kwietnia  2012 roku

      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank

      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  17 kwietnia 2012r do godziny 1500 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik

   zaoferował co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.

   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie

   pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia

   24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z 2004 r.,

   Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-03-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-14 13:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-14 13:42Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

BURMISTRZ OTMUCHOWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETRG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ działek nr 65/1, 65/2, 65/3, 226, 227, 228 poł. w miejscowości GRĄDY gm. Otmuchów .

                                                                      Załącznik nr  1 do Zarządzenia   nr  30 /2012

                                                                Burmistrza Otmuchowa z dnia  12 marca  2012  r.

 

BURMISTRZ   OTMUCHOWA

OGŁASZA   I     PUBLICZNY    PRZETRG  OGRANICZONY

NA  SPRZEDAŻ  działek nr 65/1, 65/2, 65/3, 226, 227, 228 poł. w miejscowości GRĄDY gm. Otmuchów .

 

       Przedmiotem przetargu są działki oznaczone wg ewidencji gruntów nr 65/1, 65/2, 65/3, 226, 227, 228 ( arkusz mapy 7 )  o powierzchni łącznej 0,4900 ha,   położone w obrębie geodezyjnym 0004 Grądy  gm. Otmuchów,   dla których  Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą  Kw nr 53946.  

Zbywane działki  przeznaczone  są   na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. 

C E N A  WYWOŁAWCZA  w  I   przetargu  wynosi : 9 500,00 zł

(słownie : dziewięć tysięcy pięćset)   i jest ceną netto.

Cena wywoławcza uwzględnia koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 W przetargu mogą wziąć udział właściciele sąsiednich z działkami nr 65/1, 65/2, 65/3, 226, 227, 228   nieruchomości , jeśli wpłacą wadium  na konto  Gminy Otmuchów  prowadzone przez B.S  w Otmuchowie nr 37887200030000026020000040  w wysokości  950,00  zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt) w terminie do dnia 16 kwietnia 2012 r.

 Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów.

 Brak środków na  podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie  wpłacone wadium. Wadium podlega  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od  zawarcia umowy notarialnej.

Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone.

Dowód wniesienia wadium winien być przedłożony Przewodniczącemu Komisji Przetargowej do dnia   17 kwietnia   2012 r. w godzinach pracy Urzędu.

Postąpienie w przetargu  wynosi 1 % ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi choć jedno postąpienie .

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cena nabycia ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem winna być wpłacona w całości przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 

pokój nr 9 w dniu  19 kwietnia   2012 r.  o godzinie 11 00.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne  i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach   określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z  2004 r.  Nr 167, poz. 1758)jeżeli udokumentują  prawo własności działek sąsiednich.

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl  oraz lokalnej prasie.

 

 

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-03-19
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-19 09:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-19 09:06Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

BURMISTRZ OTMUCHOWA zaprasza zainteresowanych do ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaży samochodu użytkowanego przez jednostkę organizacyjną Gminy Otmuchów tj. OSP w Śliwicach.Przetarg dotyczy samochodu pożarniczego STAR 244 model P 244 L

Załącznik nr 1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

Nr  87/2012 z dnia  03 sierpnia 2012 r.

 

BURMISTRZ   OTMUCHOWA

zaprasza zainteresowanych do  ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

na  sprzedaży samochodu użytkowanego

przez jednostkę organizacyjną Gminy Otmuchów tj. OSP w  Śliwicach.

 

Przetarg dotyczy samochodu pożarniczego STAR  244 model  P 244 L  nr fabryczny 00860, rok  produkcji  1976 , będącego własnością Gminy Otmuchów - Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

 

 

Przetarg ustny ( licytacja) odbędzie się dnia 05 września 2012r. o godz.11 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 pokój nr  9 .

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej samochodu na konto Gminy Otmuchów prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie nr  37 8872 0003 0000 0260 2000 0040  .

 

Termin dokonania wpłaty wadium upływa w dniu  03 września 2012 r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Otmuchów.

 

Cena wywoławcza samochodu specjalnego pożarniczego  o nr rejestracyjnym OPA 831U,  rok produkcji 1976 , w y n o s i :  4 400,00 zł (słownie: cztery tysiące  czterysta 00/100) netto .

 

Samochód można oglądać  w  siedzibie  OSP w Śliwicach  w dniach od 27 do 29 sierpnia  br.  w godz. 9 00  do 14 00 .

 

Postąpienie w licytacji  wynosi  50,00

 

Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi  przynajmniej jedno postąpienie .

 

Zwrot wadium osobom , które nie wygrały przetargu nastąpi  niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 

Opis przedmiotu przetargu: samochód specjalny pożarniczy, rok produkcji 1976,  zespół napędowy sprawny, silnik z zapłonem samoczynnym, podwozie: ubytki zabezpieczenia antykorozyjnego, ogumienie wstanie średnim ( 6 kół + zapasowe, 825R20), nadwozie kompletne wraz z wyposażeniem – zainstalowany zbiornik na wodę  jest pęknięty i skorodowany. Samochód jest w stanie znacznego zużycia eksploatacyjnego.

 

Burmistrz Otmuchowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .

Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-07 12:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-07 12:56Aktualizacja dokonana przez: Lato S.

BURMISTRZ OTMUCHOWA zaprasza zainteresowanych do ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaży samochodu użytkowanego przez jednostkę organizacyjną Gminy Otmuchów tj. OSP w Łące.Przetarg dotyczy samochodu pożarniczego STAR 244 model 200 GBM2

Załącznik nr 2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

Nr   87/2012 z dnia 03  sierpnia  2012 r.

 

BURMISTRZ   OTMUCHOWA

zaprasza zainteresowanych do  ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

na  sprzedaży samochodu użytkowanego

przez jednostkę organizacyjną Gminy Otmuchów tj. OSP w Łące.

 

Przetarg dotyczy samochodu pożarniczego STAR  244 model  200 GBM2, nr fabryczny 44155 , rok  produkcji  1985, będącego własnością Gminy Otmuchów - Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

 

 

Przetarg ustny ( licytacja) odbędzie się dnia 05 września 2012r. o godz. 1115 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 pokój nr  9 .

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej samochodu na konto Gminy Otmuchów prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie nr  37 8872 0003 0000 0260 2000 0040  .

 

Termin dokonania wpłaty wadium upływa w dniu 03 września 2012 r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Otmuchów.

 

Cena wywoławcza samochodu specjalnego pożarniczego  o nr rejestracyjnym
OEW 9181,  rok produkcji 1985 , w y n o s i :  5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset 00/100) netto .

 

Samochód można oglądać  w  siedzibie  OSP w Łące w dniach    od  27 do 29 sierpnia br.  w godz. 9 00  do 14 00 .

 

Postąpienie w licytacji  wynosi  50,00

 

Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi  przynajmniej jedno postąpienie .

 

Zwrot wadium osobom , które nie wygrały przetargu nastąpi  niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 

Opis przedmiotu przetargu: samochód specjalny pożarniczy, rok produkcji 1985, zespół napędowy sprawny, silnik z zapłonem  samoczynnym, podwozie: ubytki zabezpieczenia antykorozyjnego , ogumienie w stanie średnim ( 6 kół + zapasowe 825R20), nadwozie  kompletne wraz z wyposażeniem – zainstalowany zbiornik na wodę jest pęknięty i skorodowany. Samochód jest w stanie znacznego zużycia eksploatacyjnego.

 

Burmistrz Otmuchowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .

Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-07 12:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-07 12:56Aktualizacja dokonana przez: Lato S.

BURMISTRZ OTMUCHOWA zaprasza zainteresowanych do ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaży samochodu użytkowanego przez jednostkę organizacyjną Gminy Otmuchów tj. OSP w Wójcicach.Przetarg dotyczy samochodu pożarniczego STAR 200 model 200 GBM2

Załącznik nr 3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

Nr 87/2012 z dnia 03 sierpnia  2012 r.

 

BURMISTRZ   OTMUCHOWA

zaprasza zainteresowanych do  ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

na  sprzedaży samochodu użytkowanego

przez jednostkę organizacyjną Gminy Otmuchów tj. OSP w Wójcicach.

 

Przetarg dotyczy samochodu pożarniczego STAR  200 model  200 GBM2, nr fabryczny 44155 , rok  produkcji  1985, będącego własnością Gminy Otmuchów - Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

 

 

Przetarg ustny ( licytacja) odbędzie się dnia 05 września 2012r. o godz. 11 30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 pokój nr  9 .

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej samochodu na konto Gminy Otmuchów prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie nr  37 8872 0003 0000 0260 2000 0040  .

 

Termin dokonania wpłaty wadium upływa w dniu 03 września 2012 r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Otmuchów.

 

Cena wywoławcza samochodu specjalnego pożarniczego  o nr rejestracyjnym

OEU 7713,  rok produkcji 1985 , w y n o s i :  4 400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta 00/100) netto .

 

Samochód można oglądać  w  siedzibie  OSP w Wójcicach w dniach    od  27 do 29 sierpnia  br.  w godz. 9 00  do 14 00 .

 

Postąpienie w licytacji  wynosi  50,00

 

Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi  przynajmniej jedno postąpienie .

 

Zwrot wadium osobom , które nie wygrały przetargu nastąpi  niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 

Opis przedmiotu przetargu: samochód specjalny pożarniczy, rok produkcji 1985, zespół napędowy sprawny, silnik z zapłonem samoczynnym, podwozie: ubytki zabezpieczenia antykorozyjnego , ogumienie w stanie średnim ( 6 kół + zapasowe 825R20), nadwozie  kompletne wraz z wyposażeniem – zainstalowany zbiornik na wodę jest pęknięty i skorodowany. Samochód jest w stanie znacznego zużycia eksploatacyjnego.

 

Burmistrz Otmuchowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .

Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-07 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-07 12:57Aktualizacja dokonana przez: Lato S.

BURMISTRZ OTMUCHOWA zaprasza zainteresowanych do ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaży samochodu użytkowanego przez jednostkę organizacyjną Gminy Otmuchów tj. OSP w Otmuchowie.Przetarg dotyczy samochodu pożarniczego ŻUK TOWOS model A 151 C

Załącznik nr 4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

Nr 87/2012 z dnia  03 sierpnia  2012 r.

BURMISTRZ   OTMUCHOWA

zaprasza zainteresowanych do  ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

na  sprzedaży samochodu użytkowanego

przez jednostkę organizacyjną Gminy Otmuchów tj. OSP w Otmuchowie.

 

Przetarg dotyczy samochodu pożarniczego ŻUK TOWOS model  A 151 C, nr fabryczny 332659 , rok  produkcji  1980, będącego własnością Gminy Otmuchów - Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

 

 

Przetarg ustny ( licytacja) odbędzie się dnia 05 września 2012r. o godz. 11 45  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 pokój nr  9 .

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej samochodu na konto Gminy Otmuchów prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie nr  37 8872 0003 0000 0260 2000 0040  .

 

Termin dokonania wpłaty wadium upływa w dniu 03 września 2012 r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Otmuchów.

 

Cena wywoławcza samochodu specjalnego pożarniczego  o nr rejestracyjnym
OPK 192 H,  rok produkcji 1980 , w y n o s i :  1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset 00/100) netto .

 

Samochód można oglądać  w  siedzibie  OSP w Otmuchowie w dniach    od 27 do 29 sierpnia  br.  w godz. 9 00  do 14 00 .

 

Postąpienie w licytacji  wynosi  50,00

 

Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi  przynajmniej jedno postąpienie .

 

Zwrot wadium osobom , które nie wygrały przetargu nastąpi  niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 

Opis przedmiotu przetargu: samochód specjalny pożarniczy, rok produkcji 1980, zespół napędowy  niekompletny pęknięty wał korbowy, zdemontowany alternator, silnik z zapłonem iskrowym, podwozie: ubytki zabezpieczenia antykorozyjnego, ogniska korozji, opony zużyte w 100%, nadwozie  kompletne wraz z wyposażeniem – blacharka skorodowana. Samochód jest w stanie całkowitego zużycia eksploatacyjnego, wycofany z eksploatacji, brak przeglądu.

 

Burmistrz Otmuchowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .

Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-07 12:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-07 12:58Aktualizacja dokonana przez: Lato S.

BURMISTRZ OTMUCHOWA zaprasza zainteresowanych do ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaży samochodu użytkowanego przez jednostkę organizacyjną Gminy Otmuchów tj. OSP w Otmuchowie.Przetarg dotyczy samochodu pożarniczego ŻUK TOWOS

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

Nr 87/2012 z dnia  03 sierpnia  2012 r.

 

BURMISTRZ   OTMUCHOWA

zaprasza zainteresowanych do  ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

na  sprzedaży samochodu użytkowanego

przez jednostkę organizacyjną Gminy Otmuchów tj. OSP w Otmuchowie.

 

Przetarg dotyczy samochodu pożarniczego ŻUK TOWOS, nr fabryczny 379714 , rok  produkcji  1983, będącego własnością Gminy Otmuchów - Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

 

 

Przetarg ustny ( licytacja) odbędzie się dnia 05 września 2012r. o godz. 12 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 pokój nr  9 .

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej samochodu na konto Gminy Otmuchów prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie nr  37 8872 0003 0000 0260 2000 0040  .

 

Termin dokonania wpłaty wadium upływa w dniu 03 września 2012 r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Otmuchów.

 

Cena wywoławcza samochodu specjalnego pożarniczego  o nr rejestracyjnym
ONY W820,  rok produkcji 1983 , w y n o s i :  1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset 00/100) netto .

 

Samochód można oglądać  w  siedzibie  OSP w Otmuchowie w dniach od 27 do 29 sierpnia  br.  w godz. 9 00  do 14 00 .

 

Postąpienie w licytacji  wynosi  50,00

 

Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi  przynajmniej jedno postąpienie .

 

Zwrot wadium osobom , które nie wygrały przetargu nastąpi  niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 

Opis przedmiotu przetargu: samochód specjalny pożarniczy, rok produkcji 1983, zespół napędowy  niekompletny pęknięta głowica, niesprawna instalacja elektryczna, silnik z zapłonem iskrowym, podwozie: ubytki zabezpieczenia antykorozyjnego, ogniska korozji, opony zużyte w 100%, nadwozie  kompletne wraz z wyposażeniem – blacharka skorodowana. Samochód jest   niesprawny, wycofany z eksploatacji, brak przeglądu.

 

Burmistrz Otmuchowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .

Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-07 12:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-07 12:59Aktualizacja dokonana przez: Lato S.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działkę nr 36/2 obszaru 0,3400 ha stanowiącą teren niezabudowany poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr  10   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  83/ 2012    z dnia 01 sierpnia  2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  01 sierpnia   2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)  

 

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu

Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działkę  nr 36/2  obszaru

0,3400 ha stanowiącą teren niezabudowany poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość obszaru 0,3400 ha obejmująca działkę nr 36/2 poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów stanowiącą teren niezabudowany zlokalizowaną  w obszarze terenów  użytków rolnych w sąsiedztwie parku dworskiego wpisanego do rejestru zabytków pod poz. 102/84.  Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej  

Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  

Kw  nr  33319 w stanie wolnym od obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                    

     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  rolnych.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto : 12 000,00 zł  (słownie: dwanaście   tysięcy) ,   

    płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  12 września   2012 r.  o godzinie 10 00.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 1  200,00 zł

     (słownie: jeden tysiąc dwieście ) w terminie do dnia  07 września  2012 roku , na konto Gminy

    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  10 września   2012 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na

     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  

     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,

     poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl  zakładka przetargi 2012  oraz prasie lokalnej.

 

 

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-07 14:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-07 14:17Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działkę nr 100/11 obszaru 0,3900 ha stanowiącą teren niezabudowany poł. w miejscowości Maciejowice gm. Otmuchów .

Załącznik nr  11   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr  83/ 2012    z dnia 01 sierpnia  2012 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia  01 sierpnia   2012  r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA
działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)   

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu
Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działkę  nr 100/11 obszaru
0,3900 ha stanowiącą teren niezabudowany poł. w miejscowości Maciejowice
gm. Otmuchów .

1.Opis nieruchomości: nieruchomość obszaru 0,3600 ha obejmująca działkę nr 100/11 poł. w miejscowości Maciejowice  gm. Otmuchów stanowiącą teren niezabudowany zlokalizowaną  w obszarze terenów  użytków rolnych w sąsiedztwie terenów zabudowanych.   Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej  
Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  
Kw  nr  18718 w stanie wolnym od obciążeń.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:    
     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  rolnych.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto : 14 000,00 zł  (słownie: czternaście tysięcy) ,   
    płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu  12 września   2012 r.  o godzinie 13 15.
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 1  400,00 zł
     (słownie: jeden tysiąc czterysta) w terminie do dnia  07 września  2012 roku , na konto Gminy
    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy
    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej
    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  10 września   2012 r do godziny 15 00 .
    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone
    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od
    zawarcia umowy notarialnej.
     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował
     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na
     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  
     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,
     poz. 1758).
6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie
   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia
   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl  zakładka przetargi 2012  oraz prasie lokalnej.

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-07 14:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-07 14:21Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działkę nr 164 obszaru 2,7900 ha stanowiącą teren niezabudowany, porośnięty lasem poł. w miejscowości Kałków gm. Otmuchów .

 

                                                                                                                              Załącznik nr  12   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  83/ 2012    z dnia 01 sierpnia  2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  01 sierpnia   2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2010, Nr 102, poz. 651 ze zm).

 

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu

Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działkę  nr 164 obszaru

2,7900 ha  stanowiącą teren niezabudowany, porośnięty lasem  poł. w miejscowości Kałków  gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość leśna obszaru 2,7900 ha obejmująca działkę nr 164 poł. w miejscowości Kałków gmina Otmuchów stanowiąca teren niezabudowany zlokalizowana jest  w obszarze terenów  użytków rolnych  w sąsiedztwie cieku wodnego.   Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej  

Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  

Kw  nr  18718 w stanie wolnym od obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                    

     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  lasów.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto : 70 000,00 zł  (słownie: siedemdziesiąt  tysięcy) ,   

    płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  12 września   2012 r.  o godzinie 13 30.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości  700,00 zł

     (słownie: jeden tysiąc czterysta) w terminie do dnia  07 września  2012 roku , na konto Gminy

    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  10 września   2012 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na

     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  

     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,

     poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl  zakładka przetargi 2012  oraz prasie lokalnej.

 

 

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-07 14:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-07 14:22Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną obejmującą działki nr 1063 i 1064 ( mapa 112) obszaru 0,0832 ha położoną w mieście Otmuchów ul. Konwaliowa.

Załącznik nr  1   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr 83 /2012 z dnia 01 sierpnia  2012  r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia 01 sierpnia  2012 r.
BURMISTRZ OTMUCHOWA
działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651– z późn. zm.)   

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość  przeznaczoną  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną obejmującą  działki  nr  1063 i 1064 ( mapa 112)  obszaru   0,0832 ha położoną  w mieście  Otmuchów ul. Konwaliowa.

1.Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana  położona  we wschodniej części miasta Otmuchów przy  ul. Konwaliowej  , otoczona terenami o charakterze mieszkalnym. Teren płaski , korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Nieruchomość obejmuje niezabudowane działki oznaczone geodezyjnie nr 1063 i 1064, łącznego obszaru   0,0832 ha, dla której to Sąd Rejonowy w Nysie  urządził księgę wieczystą Kw  nr 79302 w stanie wolnym od obciążeń i nie ma ograniczeń w jej rozporządzaniu.  

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: położenie jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa- Otmuchów Wschód, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/ 143/ 2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087) działki nr 1063 i 1064  stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w układzie wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 85 000,00 zł, słownie (osiemdziesiąt pięć tysięcy)
    i jest     ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu  12 września  2012 roku   o godzinie 8 00.
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   8 500 ,00  zł
   (słownie: osiem tysięcy pięćset ) w terminie do dnia 07 września   2012 roku na konto
    Gminy  Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w Otmuchowie
    nr  37887200030000026020000040.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy
    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej
    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  10 września   2012 r do godziny 15 00 .
    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone
    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od
    zawarcia umowy notarialnej.
    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik
   zaoferował co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.
   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie
   pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia
   24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z 2004 r.,
   Nr 167, poz. 1758).
6. Akt notarialny – zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie
   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia
   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.
Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-07 14:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-07 14:25Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działkę nr 54/1 obszaru 0,1800 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 87,55 m 2 poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

Załącznik nr  7   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr  83/ 2012    z dnia 01 sierpnia  2012 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia  01 sierpnia   2012  r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA
działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)   

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu
Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działkę  nr 54/1  obszaru
0,1800 ha  zabudowaną  budynkiem  mieszkalnym  o powierzchni użytkowej 87,55 m 2 poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

1.Opis nieruchomości: nieruchomość obszaru 0,1800 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym z użytkowym poddaszem , niepodpiwniczonym  o powierzchni użytkowej 87,55 m 2, położona na obszarze zainwestowanym o przewadze funkcji mieszkaniowej w bezpośrednim   sąsiedztwie terenów o podobnym przeznaczeniu. Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej.
   Nieruchomość obejmuje   działkę nr  54/1 łącznego obszaru 0, 1800 ha  wraz z zabudowaniami
    obejmującymi budynek mieszkalny o pow. użytkowej 87,55 m 2.
   Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  
   Kw  nr  53945 w stanie wolnym od obciążeń.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:    
     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  zainwestowanych o przewadze funkcji
     mieszkalnej.     
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 26  00,00 zł  (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy) ,  
    płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu  12 września   2012 r.  o godzinie 9 30.
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 2  600,00 zł
     (słownie: dwa tysiące sześćset) w terminie do dnia  07 września  2012 roku , na konto Gminy
    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy
    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej
    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  10 września   2012 r do godziny 15 00 .
    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone
    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od
    zawarcia umowy notarialnej.
     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował
     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na
     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  
     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,
     poz. 1758).
6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie
   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia
   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl  zakładka przetargi 2012  oraz prasie lokalnej.

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-07 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-07 14:27Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działkę nr 55/1 obszaru 0,2000 ha zabudowaną ruinami budynku gospodarczego poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

Załącznik nr  8   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr  83/ 2012    z dnia 01 sierpnia  2012 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia  01 sierpnia   2012  r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA
działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)   

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu
Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działkę  nr 55/1  obszaru
0,2000 ha  zabudowaną  ruinami budynku gospodarczego poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

1.Opis nieruchomości: nieruchomość obszaru 0,2000 ha obejmująca działkę nr 55/1 poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów zabudowana jest ruinami budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki, zlokalizowaną  w obszarze terenów  użytków rolnych. Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej.
Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  
Kw  nr  53945 w stanie wolnym od obciążeń.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:    
     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  rolnych.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 23 500,00 zł  (słownie: dwadzieścia trzy tysiące
    pięćset) ,   płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu  12 września   2012 r.  o godzinie 9 45.
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 2  000,00 zł
     (słownie: dwa tysiące ) w terminie do dnia  07 września  2012 roku , na konto Gminy
    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy
    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej
    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  10 września   2012 r do godziny 15 00 .
    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone
    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od
    zawarcia umowy notarialnej.
     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował
     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na
     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  
     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,
     poz. 1758).
6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie
   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia
   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl  zakładka przetargi 2012  oraz prasie lokalnej.

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-07 14:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-07 14:27Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działkę nr 56/5 obszaru 0,1757 ha stanowiącą teren niezabudowany poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

Załącznik nr  9   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
 Nr  83/ 2012    z dnia 01 sierpnia  2012 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA
   z dnia  01 sierpnia   2012  r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA
działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)   

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu
Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działkę  nr 56/5  obszaru
0,1757 ha stanowiącą teren niezabudowany poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

1.Opis nieruchomości: nieruchomość obszaru 0,1757 ha obejmująca działkę nr 56/5 poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów stanowiącą teren niezabudowany zlokalizowaną  w obszarze terenów  użytków rolnych. Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej.
Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  
Kw  nr  53945 w stanie wolnym od obciążeń.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:    
     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  rolnych.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20 500,00 zł  (słownie: dwadzieścia  tysięcy
    pięćset) ,   płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.
4. Termin przetargu:
     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  
     pokój nr 9 w dniu  12 września   2012 r.  o godzinie 9 50.
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 1  500,00 zł
     (słownie: jeden tysiąc pięćset ) w terminie do dnia  07 września  2012 roku , na konto Gminy
    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy
    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej
    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  10 września   2012 r do godziny 15 00 .
    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone
    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od
    zawarcia umowy notarialnej.
     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował
     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na
     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  
     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,
     poz. 1758).
6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie
   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia
   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl  zakładka przetargi 2012  oraz prasie lokalnej.

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-07 14:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-07 14:28Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu użytkowego –o powierzchni 56,70m 2 wraz z udziałem 306/10 000

                                                                                                                              Załącznik nr 3    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr 83 / 2012  z dnia  01 sierpnia   2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  01 sierpnia   2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)  

 

o g ł a s z a  I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu użytkowego  –o powierzchni  56,70m 2  wraz z udziałem 306/10 000  

we współwłasności budynku mieszkalno- użytkowego    oraz prawem  użytkowania wieczystego w działce nr 801/2, 802, 803/2, obszaru   0,0625 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Roosevelta nr 10.  

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalno- użytkowymi zlokalizowanymi w zwartym kompleksie działek zabudowanych nr  801/2, 802, 803/2  położonych w Otmuchowie ul. Rynek 14, ul. Rynek 15 i ul. Roosevelta 10. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 306/10 000 w prawie użytkowania wieczystego  działek nr  801/2, 802, 803/2 łącznego obszaru 0,0625 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tych działkach  jak i lokal użytkowy   nr „1u”  o powierzchni  37,84 m 2 , położony w piwnicy budynku mieszkalno-usługowego składającego się z dwóch biur oraz  WC.

Będący przedmiotem przetargu lokal jest  samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  OP1N/00030983/7   w stanie wolnym od obciążeń.    

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

   Działki - nr  801/2, 802, 803/2 łącznego obszaru 0,0625 ha  obręb Otmuchów,   zlokalizowane są  

   w obszarze terenów skoncentrowanej zabudowy  i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 27 500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy

    pięćset)  i  jest ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

    Cena wywoławcza zawiera  I opłatę za   użytkowanie wieczyste udziału 306/10 000 w działkach nr

    801/2, 802, 803/2  poł. w  Otmuchowie wynoszącą  25 %  wartości udziału, co stanowi kwotę

    584,30 zł  Nadto nabywca zobowiązany będzie do uiszczania  opłaty rocznej w wysokości 3 %

    wartości udziału w gruncie, płatnej przez  cały okres użytkowania wieczystego w terminie do

    31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie częściej niż raz na trzy   lata, jeżeli wartość tej

    nieruchomości ulegnie zmianie.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  12 września   2012 r.  o godzinie 8 30.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   

     2 700 ,00  zł  (słownie: dwa tysiące siedemset )    w terminie do dnia  07 września  2012 roku

      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank

      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty

    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej  lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia

   10 września   2012 r do godziny 1500 . Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie,

    uznaje się jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 

    przetarg  wygra od  zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co

    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne

    i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z

    2004 r.  Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty     

    ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   

    Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty

    sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchów.probip.p l oraz lokalnej prasie.

 

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-07 14:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-07 14:29Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę usługową: usługi komercyjne z parkingiem obejmującą działkę nr 972/1 ( mapa 112) łącznego obszaru 0,1647 ha położoną w mieście Otmuchów ul. Nyska.

                                                                                                                              Załącznik nr  2   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr 83/2012 z dnia  01 sierpnia  2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651– z późn. zm.)  

 

o g ł a s z a  II  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość  przeznaczoną  pod zabudowę usługową: usługi komercyjne z parkingiem obejmującą  działkę  nr  972/1  ( mapa 112) łącznego  obszaru   0,1647 ha położoną  w mieście  Otmuchów ul. Nyska.

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana  położona  we wschodniej części miasta Otmuchów przy  ul. Nyskiej  , otoczona terenami o charakterze mieszkalnym. Teren płaski , korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Nieruchomość obejmuje niezabudowaną działkę oznaczoną geodezyjnie nr 972/1, obszaru   0,1647 ha, dla której to Sąd Rejonowy w Nysie  urządził księgę wieczystą  nr OP1N/00045593/4 w stanie wolnym od obciążeń i nie ma ograniczeń w jej rozporządzaniem.  

 

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: położenie jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa- Otmuchów Wschód, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/ 143/ 2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087) działka nr 972/1 stanowi teren przeznaczony pod zabudowę usługową: usługi komercyjne w tym handel wraz z parkingiem.

 

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000,00 zł, słownie (sto pięćdziesiąt  tysięcy)

    i jest     ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 

     pokój nr 9 w dniu  12 września   2012 roku   o godzinie 8 15.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   10 000 ,00  zł

   (słownie: dziesięć tysięcy) w terminie do dnia 07-go września 2012 roku na konto

    Gminy  Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w Otmuchowie

    nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  10 września   2012 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik

   zaoferował co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.

   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie

   pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia

   24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z 2004 r.,

   Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl  oraz lokalnej prasie.

 

 

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-07 14:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-07 14:29Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 37,10 m 2 położony na działce nr 505/2 w miejscowości Buków nr 68 gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr  6   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  83/2012    z dnia 01 sierpnia  2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  01 sierpnia   2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)  

 

o g ł a s z a  II  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu

Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 37,10 m położony  na działce nr 505/2   w miejscowości Buków nr 68  gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym , parterowym z poddaszem użytkowym mieszczącym 6 samodzielnych lokali mieszkalnych położonym w Bukowie pod nr 68, na działce nr 505/2 łącznego obszaru 0,1157 ha zlokalizowanej  w obszarze zainwestowanym o przewadze funkcji mieszkaniowej w bezpośrednim   sąsiedztwie terenów o podobnym przeznaczeniu. Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej  nieutwardzonej. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje lokal mieszkalny oznaczony nr 2   o powierzchni użytkowej 37,10 m 2 oraz udział 127/1000 części w działce nr  505/2 oraz częściach wspólnych budynku nr 68 w Bukowie gm. Otmuchów.

Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  

   Kw  nr  66133 w stanie wolnym od obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                    

     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  zainwestowanych o przewadze funkcji

     mieszkalnej.     

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 19  600,00 zł  (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset ) , 

    płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  12 września   2012 r.  o godzinie 9 15.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości  1 500,00 zł

     (słownie: jeden tysiąc pięćset) w terminie do dnia  07 września    2012 roku , na konto Gminy

    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  10 września   2012 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na

     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  

     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,

     poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl  zakładka przetargi 2012  oraz prasie lokalnej.

 

 

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-07 14:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-07 14:30Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a V publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni 56,70m 2 wraz z udziałem 1385/10 000

                                                                                                                              Załącznik nr 5   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  83 / 2012  z dnia 01 sierpnia 2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  01 sierpnia   2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)  

 

o g ł a s z a  V publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni  56,70m 2  wraz z udziałem  1385/10 000  

we współwłasności budynku mieszkalnego    oraz prawem  użytkowania wieczystego 1385/10 000 części w działce nr 1143, obszaru   0,0294 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Kossaka  nr 14  

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwu klatkowym o nr 14-16    o pow. uż.  398,70  m2.  mieszczącym siedem   lokali mieszkalnych. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 1385/10 000 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr   1143, obszaru 0,0294 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tej działce jak i lokal mieszkalny  nr 4 o powierzchni  56,70 m 2 , położony na I piętrze składający się z dwóch pokoi, kuchni , łazienki z WC oraz pomieszczeń przynależnych: piwnicy o pow.  4,10 m 2  mieszczącej  się w budynku.

Będący przedmiotem przetargu lokal jest  samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  55941  w stanie wolnym od obciążeń.    

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

   Działka nr 1143- obręb Otmuchów,   zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o

    przewadze funkcji mieszkalnej.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt   tysięcy)  i  jest

    ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego wraz z I opłatą za  

    użytkowanie wieczyste udziału 1385/10 000 w działce nr  1143 poł. w Otmuchowie wynoszącą

    25 %  wartości co stanowi kwotę 775,00 zł  Nadto nabywca zobowiązany będzie do uiszczania

    opłaty rocznej w wysokości 1 % wartości udziału w gruncie, płatnej przez  cały okres użytkowania

     wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie częściej niż raz na trzy

     lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  12 września  2012 r.  o godzinie 900.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   

     6 000 ,00  zł  (słownie: sześć tysięcy )    w terminie do dnia  07 września 2012 roku

      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank

      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty

    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej  lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  

    10 września  2012 r do godziny 1500 . Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie,

     uznaje się jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 

     przetarg   wygra od  zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co

    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne

    i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z

    2004 r.  Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-07 14:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-07 14:31Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a V publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni 41,80m 2 wraz z udziałem 2209/10 000

                                                                                                                              Załącznik nr 4    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  83 / 2012  z dnia  01 sierpnia   2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  01 sierpnia  2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)  

 

o g ł a s z a  V publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni  41,80m 2  wraz z udziałem  2209/10 000  

we współwłasności budynku mieszkalnego    oraz prawem  użytkowania wieczystego 2209/10000 części w działce nr 335, obszaru   0,0253 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Nyskiej nr 3  

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym   o pow. użytkowej 189,30  m2.  mieszczącym cztery  lokale mieszkalne. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 2209/10 000 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr   335, obszaru 0,0253 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tej działce jak i lokal mieszkalny  nr 4 o powierzchni  41,80 m 2 , który składa się z pomieszczeń: jednego pokoju, kuchni  oraz pomieszczeń przynależnych: WC i piwnica mieszczące się w budynku.

Będący przedmiotem przetargu lokal jest  samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  61546  w stanie wolnym od obciążeń.    

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

   Działka nr 335- obręb Otmuchów,   zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o

    przewadze funkcji mieszkalnej.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt   tysięcy)  i  

    jest ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego wraz z I opłatą za

    użytkowanie wieczyste udziału 2209/10 000 w działce nr  335 poł. w Otmuchowie wynoszącą

    25 %  wartości co stanowi kwotę 1 100,00 zł Nadto nabywca zobowiązany będzie do uiszczania

    opłaty rocznej w wysokości 1 % wartości udziału w gruncie, płatnej przez  cały okres użytkowania

     wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie częściej niż raz na trzy

     lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  12 września   2012 r.  o godzinie 845.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   

     6 000 ,00  zł  (słownie: sześć tysięcy )    w terminie do dnia  07 września  2012 roku

      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank

      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty

    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia

   10 września 2012r do godziny 1500 .  Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje

    się jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 

   wygra od  zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik zaoferował co

    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne

    i  prawne , osobiście lub na podstawie  pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z

    2004 r., Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl  oraz lokalnej prasie.

 

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-07 14:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-07 14:32Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a VI publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni 56,70m 2 wraz z udziałem 1385/10 000 we współwłasności budynku mieszkalnego oraz prawem użytkowania wieczystego 1385/10 000 części w działce nr 1143, obszaru 0,0294 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Kossaka nr 14

                                                                                                                              Załącznik nr 5   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  111 / 2012  z dnia 17 września  2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  17 września  2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)  

 

o g ł a s z a  VI publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni  56,70m 2  wraz z udziałem  1385/10 000  

we współwłasności budynku mieszkalnego    oraz prawem  użytkowania wieczystego 1385/10 000 części w działce nr 1143, obszaru   0,0294 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Kossaka  nr 14  

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwu klatkowym o nr 14-16    o pow. uż.  398,70  m2.  mieszczącym siedem   lokali mieszkalnych. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 1385/10 000 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr   1143, obszaru 0,0294 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tej działce jak i lokal mieszkalny  nr 4 o powierzchni  56,70 m 2 , położony na I piętrze składający się z dwóch pokoi, kuchni , łazienki z WC oraz pomieszczeń przynależnych: piwnicy o pow.  4,10 m 2  mieszczącej  się w budynku.

Będący przedmiotem przetargu lokal jest  samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  55941  w stanie wolnym od obciążeń.    

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

   Działka nr 1143- obręb Otmuchów,   zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o

    przewadze funkcji mieszkalnej.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt   tysięcy)  i  jest

    ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego wraz z I opłatą za  

    użytkowanie wieczyste udziału 1385/10 000 w działce nr  1143 poł. w Otmuchowie wynoszącą

    25 %  wartości co stanowi kwotę 775,00 zł  Nadto nabywca zobowiązany będzie do uiszczania

    opłaty rocznej w wysokości 1 % wartości udziału w gruncie, płatnej przez  cały okres użytkowania

     wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie częściej niż raz na trzy

     lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  26 października   2012 r.  o godzinie 900.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   

     6 000 ,00  zł  (słownie: sześć tysięcy )    w terminie do dnia  22 października  2012 roku

      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank

      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty

    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej  lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  

    23 października 2012 r do godziny 1500 . Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie,

     uznaje się jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 

     przetarg   wygra od  zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co

    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne

    i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z

    2004 r.  Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 10:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 10:45Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a VI publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni 41,80m 2 wraz z udziałem 2209/10 000 we współwłasności budynku mieszkalnego oraz prawem użytkowania wieczystego 2209/10000 części w działce nr 335, obszaru 0,0253 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej nr 3

                                                                                                                              Załącznik nr 4    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  111 / 2012  z dnia  17 września    2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  17 września 2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)  

 

o g ł a s z a  VI publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni  41,80m 2  wraz z udziałem  2209/10 000  

we współwłasności budynku mieszkalnego    oraz prawem  użytkowania wieczystego 2209/10000 części w działce nr 335, obszaru   0,0253 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Nyskiej nr 3  

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym   o pow. użytkowej 189,30  m2.  mieszczącym cztery  lokale mieszkalne. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 2209/10 000 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr   335, obszaru 0,0253 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tej działce jak i lokal mieszkalny  nr 4 o powierzchni  41,80 m 2 , który składa się z pomieszczeń: jednego pokoju, kuchni  oraz pomieszczeń przynależnych: WC i piwnica mieszczące się w budynku.

Będący przedmiotem przetargu lokal jest  samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  61546  w stanie wolnym od obciążeń.    

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

   Działka nr 335- obręb Otmuchów,   zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o

    przewadze funkcji mieszkalnej.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt   tysięcy)  i  

    jest ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego wraz z I opłatą za

    użytkowanie wieczyste udziału 2209/10 000 w działce nr  335 poł. w Otmuchowie wynoszącą

    25 %  wartości co stanowi kwotę 1 100,00 zł Nadto nabywca zobowiązany będzie do uiszczania

    opłaty rocznej w wysokości 1 % wartości udziału w gruncie, płatnej przez  cały okres użytkowania

     wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie częściej niż raz na trzy

     lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  26 października   2012 r.  o godzinie 845.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   

     6 000 ,00  zł  (słownie: sześć tysięcy )    w terminie do dnia  22 października  2012 roku

      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank

      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty

    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia

   23 października  2012r do godziny 1500 .  Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie,

   uznaje się jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który

   przetarg  wygra od  zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik zaoferował co

    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne

    i  prawne , osobiście lub na podstawie  pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z

    2004 r., Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl  oraz lokalnej prasie.

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 10:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 10:46Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno- gospodarczym o powierzchni użytkowej 346,95 m 2 oraz budynkiem użytkowym o powierzchni 197,53 m 2 obejmującej zabudowane działki nr 107/1i 109 łącznego obszaru 0,2100 ha położone w miejscowości Ratnowice gm. Otmuchów.

                                                                                                                              Załącznik nr 15    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  111 / 2012   z dnia 17 września   2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  17 września   2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zm.)  

o g ł a s z a  I   publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu  Gminy Otmuchów nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno- gospodarczym o powierzchni użytkowej  346,95  m 2 oraz budynkiem użytkowym o powierzchni 197,53 m 2 obejmującej zabudowane działki nr 107/1i 109   łącznego obszaru   0,2100 ha położone w miejscowości Ratnowice gm. Otmuchów.

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno- gospodarczym   

   o pow. użytkowej 346,95 m2 oraz budynkiem użytkowym o powierzchni 197,53 m 2

    Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .

   Nieruchomość obejmuje   działki nr 107/1 i nr 109    łącznego obszaru 0, 2100 ha  wraz z

   zabudowaniami. Dla  nieruchomości tej prowadzone są  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księgę

   wieczyste    Kw  nr  55881 w stanie wolnym od obciążeń. .

   Zabudowania znajdują się w ogólnej zabudowie wsi i składają się z części mieszkalno- gospodarczej  

   ruin budynku gospodarczego wolnostojącego oraz budynku użytkowego.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

    Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa zatwierdzony

    Uchwałą Nr VIII/38/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Otmuchów z dniem 31 grudnia 2003 r.

    utracił moc. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

    gminy Otmuchów zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 działka nr  107/1 i 109 położone w

    obrębie geodezyjnym Ratnowice gm. Otmuchów zlokalizowane są w obszarze zainwestowanym o

    przewadze funkcji mieszkalnej.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 96. 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy )  

    i jest  ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  26 października   2012 r.  o godzinie 11 00

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   9 600 ,00  zł

   (słownie: dziewięć tysięcy sześćset ) w terminie do dnia  22 października   2012 roku na konto

    Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w Otmuchowie

    nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  23 października 2012 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

      co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby

      fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U z

    2004 r.  Nr 167, poz. 1758 za zm. ).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

 

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 10:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 10:33Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działkę nr 22 obszaru 0,2170 ha stanowiącą teren niezabudowany poł. w miejscowości Ulanowice gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr  11   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  111/ 2012    z dnia 17 września   2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  17 września    2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)  

 

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu

Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działkę  nr  22  obszaru

0,2170 ha stanowiącą teren niezabudowany poł. w miejscowości Ulanowice  

gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość obszaru 0,2170 ha obejmująca działkę nr 22 poł. w miejscowości Ulanowice  gm. Otmuchów stanowiącą teren niezabudowany zlokalizowany  w obszarze terenów  użytków rolnych w sąsiedztwie terenów zabudowanych.   Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  

Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  

Kw  nr  47001 w stanie wolnym od obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                    

     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest częściowo w obszarze terenów  terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej a częściowo w obszarze terenów użytków rolnych.  

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto : 14 500,00 zł  (słownie: czternaście tysięcy

 pięćset) ,   płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  26 października  2012 r.  o godzinie 9 30.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 1  400,00 zł

     (słownie: jeden tysiąc czterysta) w terminie do dnia  22 października  2012 roku , na konto Gminy

    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  23 października  2012 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na

     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  

     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,

     poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl  zakładka przetargi 2012  oraz prasie lokalnej.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 10:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 10:34Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów niezabudowanej działki nr 13/5 , obszaru 0,1373 ha położonej w miejscowości Kijów gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr 13    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr 111 / 2012  z dnia 17 września   2012  r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia 17 września   2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z  2010 r. nr 102, poz. 651 – ze zm.)  

o g ł a s z a  I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu  Gminy Otmuchów  niezabudowanej działki nr 13/5 , obszaru   0,1373 ha położonej

 w miejscowości  Kijów  gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości:  działka  niezabudowana, obszaru 0, 1373 ha oznaczona w ewidencji gruntów

   nr  13/5  dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  nr :

   Kw 32617  w stanie  wolnym od   obciążeń.

    Nieruchomość  o kształcie regularnym,  korzystnym dla  zabudowy, zlokalizowana jest w otoczeniu

    terenów o charakterze mieszkalnym.

   Położenie jest  odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

    Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa zatwierdzony  

    Uchwałą Nr  XXXV/2/268/94 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.

    ( Dz. Urz. Woj.  Op. Nr 21, poz. 182)   z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc.

      Na rzecz Gminy Otmuchów wydana została decyzja Nr 54/09o warunkach zabudowy  dla

      inwestycji  polegającej na budowie na działce nr  13/5  w   Kijowie ,  budynku mieszkalnego

      jednorodzinnego z garażem wraz  z infrastrukturą towarzyszącą.

 

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 31  000,00 zł ,słownie (trzydzieści jeden tysięcy)

      i   jest  ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego. Do ceny uzyskanej

      w  przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  26 października  2012 r.  o godzinie 10  30 .

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   3 000 ,00 zł

   (słownie: trzy tysiące)  w terminie do dnia  22 października   2012 roku na konto Gminy

    Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w Otmuchowie

    nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  23 października   2012 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Przystępując do przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać : dokument

    tożsamości, a osoby prawne aktualny wpis do rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo

    uprawniające do udziału w przetargu, kopia dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym

    w ogłoszeniu oraz złożenia .Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego

    warunki. Wadium wniesione, przez uczestnika przetargu, który je wygrał zalicza się na poczet ceny

    nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie

    wypłacone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.

 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

      conajmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby

      fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U z

    2004 r.  Nr 167, poz. 1758 za zm. ).

7.. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

8. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 10:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 10:35Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów niezabudowanej działki nr 119/6 , obszaru 0,1595 ha położonej w miejscowości Kałków gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr 12   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr 111 / 2012  z dnia  17 września  2012  r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia 17 września   2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 – ze zm.)  

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu  Gminy Otmuchów  niezabudowanej działki nr 119/6 , obszaru   0,1595 ha położonej

w miejscowości  Kałków gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości:  działka  niezabudowana, obszaru 0, 1595 ha oznaczona w ewidencji gruntów

   nr  119/6, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta Kw  

   nr : 32627 w stanie  wolnym od   obciążeń. Nieruchomość  o kształcie regularnym,

   korzystnym dla zabudowy, zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym.

   Położenie jest  odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji nr 61/10 

   o warunkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 

    Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa zatwierdzony  

    Uchwałą Nr  XXXV/2/268/94 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.

    ( Dz. Urz. Woj.  Op. Nr 21, poz. 182)   z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc.

      Na rzecz Gminy Otmuchów wydana została decyzja Nr  61/10 o warunkach zabudowy  dla

      inwestycji  polegającej na budowie na działce nr  119/6 w   Kałkowie,  budynku

      mieszkalnego jednorodzinnego z garażem  oraz   infrastrukturą techniczną.

 

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 39 000,00 zł ,słownie ( trzydzieści dziewięć   tysięcy)

      i   jest  ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego. Do ceny uzyskanej

      w  przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  26 października 2012 r.  o godzinie 10 00

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   3 900 ,00 zł

   (słownie: trzy  tysiące dziewięćset 00/100) w terminie do dnia  22 października 2012 roku na

     konto Gminy  Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w

     Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  23 października  2012 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Przystępując do przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać : dokument

    tożsamości, a osoby prawne aktualny wpis do rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo

    uprawniające do udziału w przetargu, kopia dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym

    w ogłoszeniu oraz złożenia .Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego

    warunki. Wadium wniesione, przez uczestnika przetargu, który je wygrał zalicza się na poczet ceny

    nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie

    wypłacone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.

   6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

      conajmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby

      fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U z

    2004 r.  Nr 167, poz. 1758 za zm. ).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 10:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 10:35Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów niezabudowanej działki nr 813/4 , obszaru 0,1092 ha położonej w miejscowości Wójcice gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr 14    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  111 / 2012  z dnia 17 września  2012  r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  17 września   2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z  2010 r. nr 102, poz. 651 – ze zm.)  

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu  Gminy Otmuchów  niezabudowanej działki nr 813/4  , obszaru   0,1092 ha położonej

 w miejscowości  Wójcice  gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości:  działka  niezabudowana, obszaru 0, 1092 ha oznaczona w ewidencji gruntów

   nr  813/4  dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  nr :

   Kw  57204  w stanie  wolnym od   obciążeń.

    Nieruchomość  o kształcie regularnym,  korzystnym dla  zabudowy, zlokalizowana jest w otoczeniu

    terenów o charakterze mieszkalnym.

   Położenie jest  odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

    Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa zatwierdzony  

    Uchwałą Nr  XXXV/2/268/94 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.

    ( Dz. Urz. Woj.  Op. Nr 21, poz. 182)   z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc.

      Na rzecz Gminy Otmuchów wydana została decyzja Nr 28/09o warunkach zabudowy  dla

      inwestycji  polegającej na budowie na działce nr  813/4  w   Wójcicach ,  budynku mieszkalnego

      jednorodzinnego z garażem wraz  z infrastrukturą towarzyszącą.

 

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 29  000,00 zł ,słownie ( dwadzieścia dziewięć tysięcy )

      i   jest  ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego. Do ceny uzyskanej

      w  przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu 26 października   2012 r.  o godzinie 10 45 .

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   2 900 ,00 zł

   (słownie: dwa tysiące dziewięćset)  w terminie do dnia  22 października 2012 roku na konto

    Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w Otmuchowie

    nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  23 października  2012 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Przystępując do przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać : dokument

    tożsamości, a osoby prawne aktualny wpis do rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo

    uprawniające do udziału w przetargu, kopia dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym

    w ogłoszeniu oraz złożenia .Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego

    warunki. Wadium wniesione, przez uczestnika przetargu, który je wygrał zalicza się na poczet ceny

    nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie

    wypłacone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.

     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

      co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby

      fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U z

    2004 r.  Nr 167, poz. 1758 za zm. ).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 10:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 10:36Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną obejmującą działki nr 1063 i 1064 ( mapa 112) obszaru 0,0832 ha położoną w mieście Otmuchów ul. Konwaliowa.

                                                                                                                              Załącznik nr  1   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr 111 /2012 z dnia 17 września  2012  r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia 17 sierpnia  2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651– z późn. zm.)  

 

o g ł a s z a  II  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość  przeznaczoną  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną obejmującą  działki  nr  1063 i 1064 ( mapa 112)  obszaru   0,0832 ha położoną  w mieście  Otmuchów ul. Konwaliowa.

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana  położona  we wschodniej części miasta Otmuchów przy  ul. Konwaliowej  , otoczona terenami o charakterze mieszkalnym. Teren płaski , korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Nieruchomość obejmuje niezabudowane działki oznaczone geodezyjnie nr 1063 i 1064, łącznego obszaru   0,0832 ha, dla której to Sąd Rejonowy w Nysie  urządził księgę wieczystą Kw  nr 79302 w stanie wolnym od obciążeń i nie ma ograniczeń w jej rozporządzaniu.  

 

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: położenie jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa- Otmuchów Wschód, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/ 143/ 2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087) działki oznaczone ewidencyjnie numerami działek 1063 i 1064  stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w układzie wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym.

 

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 85 000,00 zł, słownie (osiemdziesiąt pięć tysięcy)

    i jest     ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 

     pokój nr 9 w dniu  26 października   2012 roku   o godzinie 8 00.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   8 500 ,00  zł

   (słownie: osiem tysięcy pięćset ) w terminie do dnia 22 października    2012 roku na konto

    Gminy  Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w Otmuchowie

    nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  23 października   2012 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik

   zaoferował co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.

   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie

   pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia

   24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z 2004 r.,

   Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 10:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 10:37Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu użytkowego –o powierzchni 56,70m 2 wraz z udziałem 306/10 000 we współwłasności budynku mieszkalno- użytkowego oraz prawem użytkowania wieczystego w działce nr 801/2, 802, 803/2, obszaru 0,0625 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Roosevelta nr 10.

                                                                                                                              Załącznik nr 3    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr 111 / 2012  z dnia  17 września  2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  17 września   2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)  

 

o g ł a s z a  II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu użytkowego  –o powierzchni  56,70m 2  wraz z udziałem 306/10 000  

we współwłasności budynku mieszkalno- użytkowego    oraz prawem  użytkowania wieczystego w działce nr 801/2, 802, 803/2, obszaru   0,0625 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Roosevelta nr 10.  

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalno- użytkowymi zlokalizowanymi w zwartym kompleksie działek zabudowanych nr  801/2, 802, 803/2  położonych w Otmuchowie ul. Rynek 14, ul. Rynek 15 i ul. Roosevelta 10. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 306/10 000 w prawie użytkowania wieczystego  działek nr  801/2, 802, 803/2 łącznego obszaru 0,0625 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tych działkach  jak i lokal użytkowy   nr „1u”  o powierzchni  37,84 m 2 , położony w piwnicy budynku mieszkalno-usługowego składającego się z dwóch biur oraz  WC.

Będący przedmiotem przetargu lokal jest  samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  OP1N/00030983/7   w stanie wolnym od obciążeń.    

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

   Działki - nr  801/2, 802, 803/2 łącznego obszaru 0,0625 ha  obręb Otmuchów,   zlokalizowane są  

   w obszarze terenów skoncentrowanej zabudowy  i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 27 500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy

    pięćset)  i  jest ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

    Cena wywoławcza zawiera  I opłatę za   użytkowanie wieczyste udziału 306/10 000 w działkach nr

    801/2, 802, 803/2  poł. w  Otmuchowie wynoszącą  25 %  wartości udziału, co stanowi kwotę

    584,30 zł  Nadto nabywca zobowiązany będzie do uiszczania  opłaty rocznej w wysokości 3 %

    wartości udziału w gruncie, płatnej przez  cały okres użytkowania wieczystego w terminie do

    31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie częściej niż raz na trzy   lata, jeżeli wartość tej

    nieruchomości ulegnie zmianie.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  26 października   2012 r.  o godzinie 8 30.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   

     2 700 ,00  zł  (słownie: dwa tysiące siedemset )    w terminie do dnia  22 października 2012 roku

      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank

      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty

    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej  lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia

   22 października   2012 r do godziny 1500 . Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie,

    uznaje się jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 

    przetarg  wygra od  zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co

    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne

    i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z

    2004 r.  Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty     

    ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   

    Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty

    sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchów.probip.p l oraz lokalnej prasie.

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 10:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 10:38Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działkę nr 54/1 obszaru 0,1800 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 87,55 m 2 poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr  7   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  111/ 2012    z dnia 17 września   2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  17 września   2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)  

 

o g ł a s z a  II  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu

Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działkę  nr 54/1  obszaru

0,1800 ha  zabudowaną  budynkiem  mieszkalnym  o powierzchni użytkowej 87,55 m 2 poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość obszaru 0,1800 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym z użytkowym poddaszem , niepodpiwniczonym  o powierzchni użytkowej 87,55 m 2, położona na obszarze zainwestowanym o przewadze funkcji mieszkaniowej w bezpośrednim   sąsiedztwie terenów o podobnym przeznaczeniu. Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej.

   Nieruchomość obejmuje   działkę nr  54/1 łącznego obszaru 0, 1800 ha  wraz z zabudowaniami

    obejmującymi budynek mieszkalny o pow. użytkowej 87,55 m 2.

   Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  

   Kw  nr  53945 w stanie wolnym od obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                    

     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  zainwestowanych o przewadze funkcji

     mieszkalnej.     

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  26 000,00 zł  (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy) ,  

    płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  08 listopada    2012 r.  o godzinie 8 30.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 2  600,00 zł

     (słownie: dwa tysiące sześćset) w terminie do dnia  05 listopada  2012 roku , na konto Gminy

    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  06 listopada   2012 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na

     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  

     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,

     poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl  zakładka przetargi 2012  oraz prasie lokalnej.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 10:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 10:39Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działkę nr 55/1 obszaru 0,2000 ha zabudowaną ruinami budynku gospodarczego poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr  8   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  111/ 2012    z dnia 17 września 2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  17 września   2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)  

 

o g ł a s z a  II  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu

Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działkę  nr 55/1  obszaru

0,2000 ha  zabudowaną  ruinami budynku gospodarczego poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość obszaru 0,2000 ha obejmująca działkę nr 55/1 poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów zabudowana jest ruinami budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki, zlokalizowaną  w obszarze terenów  użytków rolnych. Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej.

Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  

Kw  nr  53945 w stanie wolnym od obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                    

     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  rolnych.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 23 500,00 zł  (słownie: dwadzieścia trzy tysiące

    pięćset) ,   płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  08 listopada 2012 r.  o godzinie 8 40.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 2  000,00 zł

     (słownie: dwa tysiące ) w terminie do dnia  05 listopada  2012 roku , na konto Gminy

    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  06 listopada   2012 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na

     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  

     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,

     poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl  zakładka przetargi 2012  oraz prasie lokalnej.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 10:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 10:40Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działkę nr 56/5 obszaru 0,1757 ha stanowiącą teren niezabudowany poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr  9   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  111/ 2012    z dnia 17 września  2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  17 września   2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)  

 

o g ł a s z a  II  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu

Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działkę  nr 56/5  obszaru

0,1757 ha stanowiącą teren niezabudowany poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość obszaru 0,1757 ha obejmująca działkę nr 56/5 poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów stanowiącą teren niezabudowany zlokalizowaną  w obszarze terenów  użytków rolnych. Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej.

Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  

Kw  nr  53945 w stanie wolnym od obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                    

     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  rolnych.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20 500,00 zł  (słownie: dwadzieścia  tysięcy

    pięćset) ,   płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  08 listopada  2012 r.  o godzinie 8 50.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 1  500,00 zł

     (słownie: jeden tysiąc pięćset ) w terminie do dnia  05 listopada  2012 roku , na konto Gminy

    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  06 listopada 2012 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na

     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  

     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,

     poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl  zakładka przetargi 2012  oraz prasie lokalnej.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 10:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 10:40Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działkę nr 36/2 obszaru 0,3400 ha stanowiącą teren niezabudowany poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr  10   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  111/ 2012    z dnia 17 września  2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  17 września    2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)  

 

o g ł a s z a  II  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu

Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działkę  nr 36/2  obszaru

0,3400 ha stanowiącą teren niezabudowany poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość obszaru 0,3400 ha obejmująca działkę nr 36/2 poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów stanowiącą teren niezabudowany zlokalizowaną  w obszarze terenów  użytków rolnych w sąsiedztwie parku dworskiego wpisanego do rejestru zabytków pod poz. 102/84.  Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej  

Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  

Kw  nr  33319 w stanie wolnym od obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                    

     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  rolnych.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto : 12 000,00 zł  (słownie: dwanaście   tysięcy) ,   

    płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  08 listopada  2012 r.  o godzinie 9 15.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 1  200,00 zł

     (słownie: jeden tysiąc dwieście ) w terminie do dnia  05 listopada  2012 roku , na konto Gminy

    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  06 listopada 2012 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na

     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  

     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,

     poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl  zakładka przetargi 2012  oraz prasie lokalnej.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 10:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 10:41Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 37,10 m 2 położony na działce nr 505/2 w miejscowości Buków nr 68 gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr  6   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  111/2012    z dnia 17 września  2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  17 września   2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)  

 

o g ł a s z a  III  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu

Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 37,10 m położony  na działce nr 505/2   w miejscowości Buków nr 68  gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym , parterowym z poddaszem użytkowym mieszczącym 6 samodzielnych lokali mieszkalnych położonym w Bukowie pod nr 68, na działce nr 505/2 łącznego obszaru 0,1157 ha zlokalizowanej  w obszarze zainwestowanym o przewadze funkcji mieszkaniowej w bezpośrednim   sąsiedztwie terenów o podobnym przeznaczeniu. Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej  nieutwardzonej. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje lokal mieszkalny oznaczony nr 2   o powierzchni użytkowej 37,10 m 2 oraz udział 127/1000 części w działce nr  505/2 oraz częściach wspólnych budynku nr 68 w Bukowie gm. Otmuchów.

Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  

   Kw  nr  66133 w stanie wolnym od obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                    

     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  zainwestowanych o przewadze funkcji

     mieszkalnej.     

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 19  600,00 zł  (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset ) , 

    płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  26 października   2012 r.  o godzinie 9 15.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości  1 500,00 zł

     (słownie: jeden tysiąc pięćset) w terminie do dnia  22 października    2012 roku , na konto Gminy

    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  23 października  2012 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na

     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  

     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,

     poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl  zakładka przetargi 2012  oraz prasie lokalnej.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 10:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 10:42Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę usługową: usługi komercyjne z parkingiem obejmującą działkę nr 972/1 ( mapa 112) łącznego obszaru 0,1647 ha położoną w mieście Otmuchów ul. Nyska.

                                                                                                                              Załącznik nr  2   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr 111/2012 z dnia  17 września   2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651– z późn. zm.)  

 

o g ł a s z a  III  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość  przeznaczoną  pod zabudowę usługową: usługi komercyjne z parkingiem obejmującą  działkę  nr  972/1  ( mapa 112) łącznego  obszaru   0,1647 ha położoną  w mieście  Otmuchów ul. Nyska.

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana  położona  we wschodniej części miasta Otmuchów przy  ul. Nyskiej  , otoczona terenami o charakterze mieszkalnym. Teren płaski , korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Nieruchomość obejmuje niezabudowaną działkę oznaczoną geodezyjnie nr 972/1, obszaru   0,1647 ha, dla której to Sąd Rejonowy w Nysie  urządził księgę wieczystą  nr OP1N/00045593/4 w stanie wolnym od obciążeń i nie ma ograniczeń w jej rozporządzaniem.  

 

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: położenie jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa- Otmuchów Wschód, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/ 143/ 2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087) działka nr 972/1 stanowi teren przeznaczony pod zabudowę usługową: usługi komercyjne w tym handel wraz z parkingiem.

 

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000,00 zł, słownie (sto pięćdziesiąt  tysięcy)

    i jest     ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 

     pokój nr 9 w dniu  26 października  2012 roku   o godzinie 8 15.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   10 000 ,00  zł

   (słownie: dziesięć tysięcy) w terminie do dnia 22 października  2012 roku na konto

    Gminy  Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w Otmuchowie

    nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  23 września  2012 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik

   zaoferował co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.

   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie

   pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia

   24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z 2004 r.,

   Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl  oraz lokalnej prasie.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 10:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 10:43Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działki nr 12 i nr 13/1, łącznego obszaru 2,0023 ha stanowiącej teren niezabudowany – grunty orne klasy IIIa, oraz łąka klasy III, poł. w miejscowości KIJÓW gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr  15   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  145/ 2012    z dnia 27 listopada  2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  27 listopada  2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)  

 

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność

z  zasobu Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działki  nr  12 i nr 13/1,

łącznego obszaru  2,0023  ha stanowiącej teren niezabudowany – grunty orne klasy IIIa, oraz łąka klasy III,  poł. w miejscowości  KIJÓW   gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość rolną obszaru 2,0023 ha obejmująca działki nr 12 i nr 13/1 poł. w miejscowości Kijów  gm. Otmuchów stanowiącą teren niezabudowany zlokalizowaną  w obszarze terenów  użytków rolnych w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo.  Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  

Kw  nr  OP1N/00032617/5  w stanie wolnym od obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                    

 Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  rolnych i  przeznaczona jest do

 użytkowania rolniczego.

3.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto : 51 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden  

 tysięcy),  która płatna jest jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  15 stycznia  2013 r.  o godzinie 12 30.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości  5 000,00 zł

     (słownie: pięć tysięcy ) w terminie do dnia  10 stycznia 2013 roku , na konto Gminy

    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  11 stycznia 2013 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na

     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  

     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,

     poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl    oraz prasie lokalnej.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 12:58Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działkę nr 176, obszaru1,64 ha stanowiącą teren niezabudowany – grunty orne klasy IIIb, poł. w miejscowości Ratnowice gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr  14   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  145/ 2012    z dnia 27 listopada  2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  27 listopada  2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)  

 

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność

z  zasobu Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działkę  nr  176,

 obszaru1,64 ha stanowiącą teren niezabudowany – grunty orne klasy IIIb,

poł. w miejscowości Ratnowice  gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość rolną obszaru 1,6400 ha obejmująca działkę nr 176 poł. w miejscowości Ratnowice gm. Otmuchów stanowiącą teren niezabudowany zlokalizowaną  w obszarze terenów  użytków rolnych w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo.  Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej  

Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  

Kw  nr  32618 w stanie wolnym od obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                    

 Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  rolnych i  przeznaczona jest do

 użytkowania rolniczego.

3.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto : 48 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem

 tysięcy) , płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  15 stycznia  2013 r.  o godzinie 12 15.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości  4 700,00 zł

     (słownie: cztery tysiące siedemset ) w terminie do dnia  10 stycznia 2013 roku , na konto Gminy

    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  11 stycznia 2013 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na

     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  

     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,

     poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl    oraz prasie lokalnej.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 12:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 12:59Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działki nr 50 i nr 51, łącznego obszaru 1,4600 ha stanowiącej teren częściowo zainwestowany o przewadze funkcji mieszkalnej, zabudowany ruinami budynku mieszkalno- gospodarczego a częściowo teren rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego klasy II, klasy IVb, łąka III, poł. w miejscowości GRĄDY gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr  16   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  145/ 2012    z dnia 27 listopada  2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  27 listopada  2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)  

 

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność

z  zasobu Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działki  nr  50 i nr 51,

łącznego obszaru  1,4600 ha stanowiącej teren częściowo zainwestowany o przewadze funkcji mieszkalnej, zabudowany ruinami budynku mieszkalno- gospodarczego a częściowo teren rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego klasy II, klasy IVb, łąka III,  poł. w miejscowości  GRĄDY   gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość obszaru 1,4600 ha obejmująca działki nr 50 i nr 51 poł. w miejscowości GRĄDY  gm. Otmuchów stanowiącą teren częściowo zainwestowany o przewadze funkcji mieszkalnej. Nieruchomość posiada  dostęp do drogi publicznej, drogą gruntową.  

Gmina Otmuchów  sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyryłem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu Nyskiego.

Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  

Kw  nr  OP1N/00032617/5  w stanie wolnym od obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                    

 Przedmiotowa nieruchomość obejmująca działki 50 o powierzchni 0,26 ha oraz nr 51 o powierzchni 1,20 ha położone w Grądach zlokalizowane są w otoczeniu terenów i charakterze mieszkalnym oraz rolnym. Położenie jest zgodne z zapisem w studium uwarunkowań. Nieruchomość częściowo zabudowana ruinami zabudowań mieszkalno- gospodarczych powodujące utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości.

3.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto : 69 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset),  która płatna jest jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  15 stycznia  2013 r.  o godzinie 13 00.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości  6 900,00 zł

     (słownie: sześć  tysięcy dziewięćset) w terminie do dnia  10 stycznia 2013 roku , na konto Gminy

    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  11 stycznia 2013 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na

     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  

     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,

     poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl    oraz prasie lokalnej.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 12:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 13:00Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a I I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno- gospodarczym o powierzchni użytkowej 346,95 m 2 oraz budynkiem użytkowym o powierzchni 197,53 m 2 obejmującej zabudowane działki nr 107/1i 109 łącznego obszaru 0,2100 ha położone w miejscowości Ratnowice gm. Otmuchów.

                                                                                                                              Załącznik nr 13    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  145 / 2012   z dnia 27 listopada   2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  27 listopada  2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zm.)  

o g ł a s z a  I I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu  Gminy Otmuchów nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno- gospodarczym o powierzchni użytkowej  346,95  m 2 oraz budynkiem użytkowym o powierzchni 197,53 m 2 obejmującej zabudowane działki nr 107/1i 109   łącznego obszaru   0,2100 ha położone w miejscowości Ratnowice gm. Otmuchów.

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno- gospodarczym   

   o pow. użytkowej 346,95 m2 oraz budynkiem użytkowym o powierzchni 197,53 m 2

    Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .

   Nieruchomość obejmuje   działki nr 107/1 i nr 109    łącznego obszaru 0, 2100 ha  wraz z

   zabudowaniami. Dla  nieruchomości tej prowadzone są  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księgę

   wieczyste    Kw  nr  55881 w stanie wolnym od obciążeń. .

   Zabudowania znajdują się w ogólnej zabudowie wsi i składają się z części mieszkalno- gospodarczej  

   ruin budynku gospodarczego wolnostojącego oraz budynku użytkowego.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

    Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa zatwierdzony

    Uchwałą Nr VIII/38/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Otmuchów z dniem 31 grudnia 2003 r.

    utracił moc. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

    gminy Otmuchów zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 działka nr  107/1 i 109 położone w

    obrębie geodezyjnym Ratnowice gm. Otmuchów zlokalizowane są w obszarze zainwestowanym o

    przewadze funkcji mieszkalnej.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 96. 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy )  

    i jest  ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  15 stycznia   2013 r.  o godzinie 11 45

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   9 600 ,00  zł

   (słownie: dziewięć tysięcy sześćset ) w terminie do dnia  10 stycznia  2013 roku na konto

    Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w Otmuchowie

    nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  11 stycznia 2013 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

      co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby

      fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U z

    2004 r.  Nr 167, poz. 1758 za zm. ).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

 

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 13:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 13:01Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów niezabudowanej działki nr 13/5 , obszaru 0,1373 ha położonej w miejscowości Kijów gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr 11    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr 145 / 2012  z dnia 27 listopada   2012  r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia 27 listopada  2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z  2010 r. nr 102, poz. 651 – ze zm.)  

o g ł a s z a  II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu  Gminy Otmuchów  niezabudowanej działki nr 13/5 , obszaru   0,1373 ha położonej

 w miejscowości  Kijów  gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości:  działka  niezabudowana, obszaru 0, 1373 ha oznaczona w ewidencji gruntów

   nr  13/5  dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  nr :

   Kw 32617  w stanie  wolnym od   obciążeń.

    Nieruchomość  o kształcie regularnym,  korzystnym dla  zabudowy, zlokalizowana jest w otoczeniu

    terenów o charakterze mieszkalnym. Położenie jest  odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z

    zapisem w studium uwarunkowań.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

    Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa zatwierdzony  

    Uchwałą Nr  XXXV/2/268/94 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.

    ( Dz. Urz. Woj.  Op. Nr 21, poz. 182)   z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc.

      Na rzecz Gminy Otmuchów wydana została decyzja Nr 54/09o warunkach zabudowy  dla

      inwestycji  polegającej na budowie na działce nr  13/5  w   Kijowie ,  budynku mieszkalnego

      jednorodzinnego z garażem wraz  z infrastrukturą towarzyszącą.

 

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 31  000,00 zł ,słownie (trzydzieści jeden tysięcy)

      i   jest  ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego. Do ceny uzyskanej

      w  przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  15 stycznia 2013 r.  o godzinie 11  15 .

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   3 000 ,00 zł

   (słownie: trzy tysiące)  w terminie do dnia  10 stycznia  2013 roku na konto Gminy

    Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w Otmuchowie

    nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  11 stycznia  2013 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Przystępując do przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać : dokument

    tożsamości, a osoby prawne aktualny wpis do rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo

    uprawniające do udziału w przetargu, kopia dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym

    w ogłoszeniu oraz złożenia .Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego

    warunki. Wadium wniesione, przez uczestnika przetargu, który je wygrał zalicza się na poczet ceny

    nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie

    wypłacone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.

 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

     conajmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby

     fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U z

    2004 r.  Nr 167, poz. 1758 za zm. ).

7.. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

8. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 13:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 13:03Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów niezabudowanej działki nr 119/6 , obszaru 0,1595 ha położonej w miejscowości Kałków gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr 10   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr 145 / 2012  z dnia  27 listopada  2012  r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia 27 listopada  2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 – ze zm.)  

o g ł a s z a  II  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu  Gminy Otmuchów  niezabudowanej działki nr 119/6 , obszaru   0,1595 ha położonej

w miejscowości  Kałków gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości:  działka  niezabudowana, obszaru 0, 1595 ha oznaczona w ewidencji gruntów

   nr  119/6, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta Kw  

   nr : 32627 w stanie  wolnym od   obciążeń. Nieruchomość  o kształcie regularnym,

   korzystnym dla zabudowy, zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym.

   Położenie jest  odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji nr 61/10 

   o warunkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 

    Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa zatwierdzony Uchwałą Nr 

   XXXV/2/268/94 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.( Dz. Urz. Woj.  Op. Nr 21, poz. 182)  

   z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc. Na rzecz Gminy Otmuchów wydana została decyzja Nr  61/10 o

   warunkach zabudowy  dla  inwestycji  polegającej na budowie na działce nr  119/6 w   Kałkowie,  budynku

   mieszkalnego jednorodzinnego z garażem  oraz   infrastrukturą techniczną.

 

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 39 000,00 zł ,słownie ( trzydzieści dziewięć   tysięcy)

      i   jest  ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego. Do ceny uzyskanej

      w  przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  15 stycznia 2013 r.  o godzinie 11 00

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   3 900 ,00 zł

   (słownie: trzy  tysiące dziewięćset 00/100) w terminie do dnia  10 stycznia 2013 roku na

     konto Gminy  Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w

     Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy  Otmuchów. Dowód wpłaty

    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  

    11 stycznia  2013 r. do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako niewpłacone

    wadium. Przystępując do przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać: dokument  tożsamości, a osoby

    prawne aktualny wpis do rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo uprawniające do udziału w przetargu, kopia

    dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym  w ogłoszeniu oraz złożenia .Osoba przystępująca do

    przetargu wyraża tym samym zgodę na jego  warunki. Wadium wniesione, przez uczestnika przetargu, który

    je wygrał zalicza się na poczet ceny  nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium

    zostanie  wypłacone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.

   6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował   

    conajmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby

    fizyczne i prawne, osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U z

    2004 r.  Nr 167, poz. 1758 za zm. ).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 13:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 13:04Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów niezabudowanej działki nr 813/4 , obszaru 0,1092 ha położonej w miejscowości Wójcice gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr 12    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  145 / 2012  z dnia 27 listopada   2012  r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  27 listopada  2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z  2010 r. nr 102, poz. 651 – ze zm.)  

o g ł a s z a  II  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu  Gminy Otmuchów  niezabudowanej działki nr 813/4  , obszaru   0,1092 ha położonej

 w miejscowości  Wójcice  gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości:  działka  niezabudowana, obszaru 0, 1092 ha oznaczona w ewidencji gruntów

   nr  813/4  dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  nr :

   Kw  57204  w stanie  wolnym od   obciążeń.

    Nieruchomość  o kształcie regularnym,  korzystnym dla  zabudowy, zlokalizowana jest w otoczeniu

    terenów o charakterze mieszkalnym.

   Położenie jest  odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

    Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa zatwierdzony  

    Uchwałą Nr  XXXV/2/268/94 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 1994 r.

    ( Dz. Urz. Woj.  Op. Nr 21, poz. 182)   z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc.

      Na rzecz Gminy Otmuchów wydana została decyzja Nr 28/09o warunkach zabudowy  dla

      inwestycji  polegającej na budowie na działce nr  813/4  w   Wójcicach ,  budynku mieszkalnego

      jednorodzinnego z garażem wraz  z infrastrukturą towarzyszącą.

 

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 29  000,00 zł ,słownie ( dwadzieścia dziewięć tysięcy )

      i   jest  ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego. Do ceny uzyskanej

      w  przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu 15 stycznia  2013 r.  o godzinie 11 30 .

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   2 900 ,00 zł

   (słownie: dwa tysiące dziewięćset)  w terminie do dnia  10 stycznia 2013 roku na konto

    Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w Otmuchowie

    nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  11 stycznia 2013 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Przystępując do przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać : dokument

    tożsamości, a osoby prawne aktualny wpis do rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo

    uprawniające do udziału w przetargu, kopia dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym

    w ogłoszeniu oraz złożenia .Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego

    warunki. Wadium wniesione, przez uczestnika przetargu, który je wygrał zalicza się na poczet ceny

    nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie

    wypłacone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.

     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

      co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby

      fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U z

    2004 r.  Nr 167, poz. 1758 za zm. ).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 13:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 13:05Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działkę nr 55/1 obszaru 0,2000 ha zabudowaną ruinami budynku gospodarczego poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr  7  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  145/ 2012    z dnia 27 listopada  2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  27 listopada   2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)  

 

o g ł a s z a  III  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu

Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działkę  nr 55/1  obszaru

0,2000 ha  zabudowaną  ruinami budynku gospodarczego poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość obszaru 0,2000 ha obejmująca działkę nr 55/1 poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów zabudowana jest ruinami budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki, zlokalizowaną  w obszarze terenów  użytków rolnych. Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej.

Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  

Kw  nr  53945 w stanie wolnym od obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                    

     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  rolnych.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 23 500,00 zł  (słownie: dwadzieścia trzy tysiące

    pięćset) ,   płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  15 stycznia 2013 r.  o godzinie 10 30.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 2  000,00 zł

     (słownie: dwa tysiące ) w terminie do dnia  10 stycznia  2013 roku , na konto Gminy

    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  11 stycznia 2013 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na

     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  

     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,

     poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl  oraz prasie lokalnej.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 13:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 13:06Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETRG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 192/1 poł. w miejscowości WÓJCICE gm. Otmuchów .

 

 

 

                                                                      Załącznik nr  17 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

  nr 145   /2012 z dnia 27 listopada   2012  r.

                                                         

 

BURMISTRZ   OTMUCHOWA

OGŁASZA   II    PUBLICZNY    PRZETRG  OGRANICZONY

NA  SPRZEDAŻ  działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 192/1  poł. w miejscowości WÓJCICE  gm. Otmuchów .

 

       Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona wg ewidencji gruntów nr 192/1  ( arkusz mapy 1 )  o powierzchni łącznej 0,4800 ha,   położona w obrębie geodezyjnym 0030 Wójcice  gm. Otmuchów,   dla których  Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą  Kw nr 63273.  

Zbywana działka  przeznaczona jest  na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości ze względu na brak dostępu działki do drogi publicznej.  

 

C E N A  WYWOŁAWCZA  w    przetargu  wynosi netto : 43 500,00 zł

( słownie : czterdzieści trzy  tysiące pięćset)   i jest ceną netto.

Cena wywoławcza uwzględnia koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 W przetargu mogą wziąć udział właściciele sąsiadujących   nieruchomości z działką  nr 192/1 , jeśli wpłacą wadium  na konto  Gminy Otmuchów  prowadzone przez B.S  w Otmuchowie nr 37887200030000026020000040  w wysokości  4 350,00  zł (słownie:cztery tysiące trzysta pięćdziesiat) w terminie do dnia 10 stycznia  2013 r.

 Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów.

 Brak środków na  podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie  wpłacone wadium. Wadium podlega  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od  zawarcia umowy notarialnej.

Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone.

Dowód wniesienia wadium winien być przedłożony Przewodniczącemu Komisji Przetargowej do dnia   11 stycznia  2013 r. w godzinach pracy Urzędu.

Postąpienie w przetargu  wynosi 1 % ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli nastąpi, choć jedno postąpienie .

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cena nabycia ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem winna być wpłacona w całości przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 

pokój nr 9 w dniu  15 stycznia 2013 r.  o godzinie 13 30.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne  i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach   określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z  2004 r.  Nr 167, poz. 1758 ze zm.)jeżeli udokumentują  prawo własności działek sąsiednich.

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl  oraz lokalnej prasie.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 13:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 13:09Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną obejmującą działki nr 1063 i 1064 ( mapa 112) obszaru 0,0832 ha położoną w mieście Otmuchów ul. Konwaliowa.

                                                                                                                              Załącznik nr  1   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr 145 /2012 z dnia 27 listopada  2012  r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia 27  listopada  2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651– z późn. zm.)  

 

o g ł a s z a  III  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość  przeznaczoną  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną obejmującą  działki  nr  1063 i 1064 ( mapa 112)  obszaru   0,0832 ha położoną  w mieście  Otmuchów ul. Konwaliowa.

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana  położona  we wschodniej części miasta Otmuchów przy  ul. Konwaliowej  , otoczona terenami o charakterze mieszkalnym. Teren płaski , korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Nieruchomość obejmuje niezabudowane działki oznaczone geodezyjnie nr 1063 i 1064, łącznego obszaru   0,0832 ha, dla której to Sąd Rejonowy w Nysie  urządził księgę wieczystą Kw  nr 79302 w stanie wolnym od obciążeń i nie ma ograniczeń w jej rozporządzaniu.  

 

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: położenie jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa- Otmuchów Wschód, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/ 143/ 2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087) działki oznaczone ewidencyjnie numerami działek 1063 i 1064  stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w układzie wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym.

 

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 85 000,00 zł, słownie (osiemdziesiąt pięć tysięcy)

    i jest     ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 

     pokój nr 9 w dniu  15 stycznia 2013 roku   o godzinie 9 00.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   8 500 ,00  zł

   (słownie: osiem tysięcy pięćset ) w terminie do dnia 10 stycznia   2013 roku na konto

    Gminy  Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w Otmuchowie

    nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  11 stycznia  2013 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik

   zaoferował co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.

   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie

   pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia

   24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z 2004 r.,

   Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 13:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 13:10Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działkę nr 54/1 obszaru 0,1800 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 87,55 m 2 poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr  6   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  145/ 2012    z dnia 27 listopada   2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  27 listopada   2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)  

 

o g ł a s z a  III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu

Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działkę  nr 54/1  obszaru

0,1800 ha  zabudowaną  budynkiem  mieszkalnym  o powierzchni użytkowej 87,55 m 2 poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość obszaru 0,1800 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym z użytkowym poddaszem , niepodpiwniczonym  o powierzchni użytkowej 87,55 m 2, położona na obszarze zainwestowanym o przewadze funkcji mieszkaniowej w bezpośrednim   sąsiedztwie terenów o podobnym przeznaczeniu. Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej.

   Nieruchomość obejmuje   działkę nr  54/1 łącznego obszaru 0, 1800 ha  wraz z zabudowaniami

    obejmującymi budynek mieszkalny o pow. użytkowej 87,55 m 2.

   Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  

   Kw  nr  53945 w stanie wolnym od obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                    

     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  zainwestowanych o przewadze funkcji

     mieszkalnej.     

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  26 000,00 zł  (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy) ,  

    płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  15 stycznia  2013 r.  o godzinie 10 15.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 2  600,00 zł

     (słownie: dwa tysiące sześćset) w terminie do dnia  10 stycznia  2013 roku , na konto Gminy

    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  11 stycznia 2013 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na

     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  

     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,

     poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl .

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 13:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 13:11Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działkę nr 56/5 obszaru 0,1757 ha stanowiącą teren niezabudowany poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr  8   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  145/ 2012    z dnia 27 listopada  2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  27 listopada  2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)  

 

o g ł a s z a  III  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu

Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działkę  nr 56/5  obszaru

0,1757 ha stanowiącą teren niezabudowany poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość obszaru 0,1757 ha obejmująca działkę nr 56/5 poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów stanowiącą teren niezabudowany zlokalizowaną  w obszarze terenów  użytków rolnych. Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej.

Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  

Kw  nr  53945 w stanie wolnym od obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                    

     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  rolnych.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20 500,00 zł  (słownie: dwadzieścia  tysięcy

    pięćset) ,   płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  15 stycznia  2013 r.  o godzinie 10 45.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 1  500,00 zł

     (słownie: jeden tysiąc pięćset ) w terminie do dnia  10 stycznia  2013 roku , na konto Gminy

    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  11 stycznia 2013 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na

     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  

     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,

     poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl   oraz prasie lokalnej.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 13:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 13:13Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działkę nr 36/2 obszaru 0,3400 ha stanowiącą teren niezabudowany poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

                                                                                                                              Załącznik nr  9   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  145/ 2012    z dnia 27 listopada  2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  27 listopada  2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)  

 

o g ł a s z a  III  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu

Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działkę  nr 36/2  obszaru

0,3400 ha stanowiącą teren niezabudowany poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów .

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość obszaru 0,3400 ha obejmująca działkę nr 36/2 poł. w miejscowości Siedlec gm. Otmuchów stanowiącą teren niezabudowany zlokalizowaną  w obszarze terenów  użytków rolnych w sąsiedztwie parku dworskiego wpisanego do rejestru zabytków pod poz. 102/84.  Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej  

Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  

Kw  nr  33319 w stanie wolnym od obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                    

     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów  rolnych.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto : 12 000,00 zł  (słownie: dwanaście   tysięcy) ,   

    płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  15 stycznia  2013 r.  o godzinie 10 50.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 1  200,00 zł

     (słownie: jeden tysiąc dwieście ) w terminie do dnia  10 stycznia 2013 roku , na konto Gminy

    Otmuchów-  prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  11 stycznia 2013 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował

     co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na

     podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  

     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,

     poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl    oraz prasie lokalnej.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 13:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 13:14Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu użytkowego –o powierzchni 56,70m 2 wraz z udziałem 306/10 000 we współwłasności budynku mieszkalno- użytkowego oraz prawem użytkowania wieczystego w działce nr 801/2, 802, 803/2, obszaru 0,0625 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Roosevelta nr 10.

                                                                                                                              Załącznik nr 3    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr 145 / 2012  z dnia  27 listopada  2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  27 listopada   2013 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)  

 

o g ł a s z a  III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu użytkowego  –o powierzchni  56,70m 2  wraz z udziałem 306/10 000  

we współwłasności budynku mieszkalno- użytkowego    oraz prawem  użytkowania wieczystego w działce nr 801/2, 802, 803/2, obszaru   0,0625 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Roosevelta nr 10.  

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalno- użytkowymi zlokalizowanymi w zwartym kompleksie działek zabudowanych nr  801/2, 802, 803/2  położonych w Otmuchowie ul. Rynek 14, ul. Rynek 15 i ul. Roosevelta 10. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 306/10 000 w prawie użytkowania wieczystego  działek nr  801/2, 802, 803/2 łącznego obszaru 0,0625 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tych działkach  jak i lokal użytkowy   nr „1u”  o powierzchni  37,84 m 2 , położony w piwnicy budynku mieszkalno-usługowego składającego się z dwóch biur oraz  WC.

Będący przedmiotem przetargu lokal jest  samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  OP1N/00030983/7   w stanie wolnym od obciążeń.    

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

   Działki - nr  801/2, 802, 803/2 łącznego obszaru 0,0625 ha  obręb Otmuchów,   zlokalizowane są  

   w obszarze terenów skoncentrowanej zabudowy  i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 27 500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy

    pięćset)  i  jest ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

    Cena wywoławcza zawiera  I opłatę za   użytkowanie wieczyste udziału 306/10 000 w działkach nr

    801/2, 802, 803/2  poł. w  Otmuchowie wynoszącą  25 %  wartości udziału, co stanowi kwotę

    584,30 zł  Nadto nabywca zobowiązany będzie do uiszczania  opłaty rocznej w wysokości 3 %

    wartości udziału w gruncie, płatnej przez  cały okres użytkowania wieczystego w terminie do

    31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie częściej niż raz na trzy   lata, jeżeli wartość tej

    nieruchomości ulegnie zmianie.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  15 stycznia  2013 r.  o godzinie 9 30.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   

     2 700 ,00  zł  (słownie: dwa tysiące siedemset )    w terminie do dnia  10 stycznia 2013 roku

      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank

      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty

    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej  lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia

   11 stycznia  2013 r do godziny 1500 . Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie,

    uznaje się jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 

    przetarg  wygra od  zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co

    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne

    i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z

    2004 r.  Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty     

    ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   

    Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty

    sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchów.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 13:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 13:21Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a IV publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność, z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę usługową: usługi komercyjne z parkingiem obejmującą działkę nr 972/1 ( mapa 112) łącznego obszaru 0,1647 ha położoną w mieście Otmuchów ul. Nyska.

                                                                                                                              Załącznik nr  2   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr 145/2012 z dnia  27 listopada   2012  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651– z późn. zm.)  

 

o g ł a s z a  IV  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność, z  zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość  przeznaczoną  pod zabudowę usługową: usługi komercyjne z parkingiem obejmującą  działkę  nr  972/1  ( mapa 112) łącznego  obszaru   0,1647 ha położoną  w mieście  Otmuchów ul. Nyska.

 

1.Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana  położona  we wschodniej części miasta Otmuchów przy  ul. Nyskiej  , otoczona terenami o charakterze mieszkalnym. Teren płaski , korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Nieruchomość obejmuje niezabudowaną działkę oznaczoną geodezyjnie nr 972/1, obszaru   0,1647 ha, dla której to Sąd Rejonowy w Nysie  urządził księgę wieczystą  nr OP1N/00045593/4 w stanie wolnym od obciążeń i nie ma ograniczeń w jej rozporządzaniem.  

 

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: położenie jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa- Otmuchów Wschód, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/ 143/ 2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087) działka nr 972/1 stanowi teren przeznaczony pod zabudowę usługową: usługi komercyjne w tym handel wraz z parkingiem.

 

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000,00 zł, słownie (sto pięćdziesiąt  tysięcy)

    i jest     ceną netto,  płatną jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 

     pokój nr 9 w dniu  15 stycznia  2013 roku   o godzinie 9 15.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości   10 000 ,00  zł

   (słownie: dziesięć tysięcy) w terminie do dnia 10 stycznia  2013 roku na konto

    Gminy  Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. w Otmuchowie

    nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  11 stycznia 2013 r do godziny 15 00 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik

   zaoferował co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.

   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie

   pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia

   24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z 2004 r.,

   Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie

   zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia

   wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl  oraz lokalnej prasie.

 

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 13:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 13:22Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a VII publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni 56,70m 2 wraz z udziałem 1385/10 000 we współwłasności budynku mieszkalnego oraz prawem użytkowania wieczystego 1385/10 000 części w działce nr 1143, obszaru 0,0294 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Kossaka nr 14

                                                                                                                              Załącznik nr 5   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  145 / 2012  z dnia 27 listopada  2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia 27 listopada  2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)  

 

o g ł a s z a  VII publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni  56,70m 2  wraz z udziałem  1385/10 000  

we współwłasności budynku mieszkalnego    oraz prawem  użytkowania wieczystego 1385/10 000 części w działce nr 1143, obszaru   0,0294 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Kossaka  nr 14  

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwu klatkowym o nr 14-16    o pow. uż.  398,70  m2.  mieszczącym siedem   lokali mieszkalnych. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 1385/10 000 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr   1143, obszaru 0,0294 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tej działce jak i lokal mieszkalny  nr 4 o powierzchni  56,70 m 2 , położony na I piętrze składający się z dwóch pokoi, kuchni , łazienki z WC oraz pomieszczeń przynależnych: piwnicy o pow.  4,10 m 2  mieszczącej  się w budynku.

Będący przedmiotem przetargu lokal jest  samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  55941  w stanie wolnym od obciążeń.    

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

   Działka nr 1143- obręb Otmuchów,   zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o

    przewadze funkcji mieszkalnej.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt   tysięcy)  i  jest

    ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego wraz z I opłatą za  

    użytkowanie wieczyste udziału 1385/10 000 w działce nr  1143 poł. w Otmuchowie wynoszącą

    25 %  wartości co stanowi kwotę 775,00 zł  Nadto nabywca zobowiązany będzie do uiszczania

    opłaty rocznej w wysokości 1 % wartości udziału w gruncie, płatnej przez  cały okres użytkowania

     wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie częściej niż raz na trzy

     lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  15 stycznia  2013 r.  o godzinie 1000.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   

     6 000 ,00  zł  (słownie: sześć tysięcy )    w terminie do dnia  10 stycznia 2013 roku

      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank

      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty

    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej  lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  

    11 stycznia 2013 r do godziny 1500 . Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie,

     uznaje się jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 

     przetarg   wygra od  zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co

    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne

    i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z

    2004 r.  Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 13:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 13:23Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.

BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a VII publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni 41,80m 2 wraz z udziałem 2209/10 000 we współwłasności budynku mieszkalnego oraz prawem użytkowania wieczystego 2209/10000 części w działce nr 335, obszaru 0,0253 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej nr 3

                                                                                                                              Załącznik nr 4    do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  145 / 2012  z dnia  27 listopada   2012 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  22 listopada 2012 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)  

 

o g ł a s z a  VII publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego –o powierzchni  41,80m 2  wraz z udziałem  2209/10 000  

we współwłasności budynku mieszkalnego    oraz prawem  użytkowania wieczystego 2209/10000 części w działce nr 335, obszaru   0,0253 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Nyskiej nr 3  

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym   o pow. użytkowej 189,30  m2.  mieszczącym cztery  lokale mieszkalne. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 2209/10 000 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr   335, obszaru 0,0253 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tej działce jak i lokal mieszkalny  nr 4 o powierzchni  41,80 m 2 , który składa się z pomieszczeń: jednego pokoju, kuchni  oraz pomieszczeń przynależnych: WC i piwnica mieszczące się w budynku.

Będący przedmiotem przetargu lokal jest  samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  61546  w stanie wolnym od obciążeń.    

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

   Działka nr 335- obręb Otmuchów,   zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o

    przewadze funkcji mieszkalnej.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt   tysięcy)  i  

    jest ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego wraz z I opłatą za

    użytkowanie wieczyste udziału 2209/10 000 w działce nr  335 poł. w Otmuchowie wynoszącą

    25 %  wartości co stanowi kwotę 1 100,00 zł Nadto nabywca zobowiązany będzie do uiszczania

    opłaty rocznej w wysokości 1 % wartości udziału w gruncie, płatnej przez  cały okres użytkowania

     wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie częściej niż raz na trzy

     lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  15 stycznia 2013 r.  o godzinie 945.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   

     6 000 ,00  zł  (słownie: sześć tysięcy )    w terminie do dnia  10 stycznia  2013 roku

      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank

      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty

    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia

   11 stycznia  2013r do godziny 1500 .  Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie,

   uznaje się jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który

   przetarg  wygra od  zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik zaoferował co

    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne

    i  prawne , osobiście lub na podstawie  pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z

    2004 r., Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl  oraz lokalnej prasie.

 

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-07 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 13:24Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.