Dzierżawa 2012

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 26/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 05 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu z części działki nr 826/1 usytuowanej w obrębie 111 miasta Otmuchowa, przy ul. Mickiewicza, z przeznaczeniem pod lokalizację 4 boksów garażowych w zabudowie szeregowej

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  26/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 05 marca  2012 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam ustny  II przetarg nieograniczony na  dzierżawę gruntu z części działki nr 826/1 usytuowanej w obrębie 111 miasta  Otmuchowa, przy ul. Mickiewicza, z przeznaczeniem pod  lokalizację  4 boksów garażowych w zabudowie szeregowej zgodnie z załącznikiem  nr 1  i  załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału   Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  wydania.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

                                Otmuchowa Nr 26/2012  z dnia 05 marca 2012roku

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz  Otmuchowa  ogłasza ustny  II przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z części działki nr 826/1, ujawnionej w księdze wieczystej 41089, usytuowanej w obrębie 111 miasta  Otmuchów przy ul.  Mickiewicza, z przeznaczeniem pod lokalizację garaży w zabudowie szeregowej

 Nr boksu

  Rodzaj zabudowy

Pow. użytkowa boksu garażowego

Cena wywoławcza w zł za 1m2

Wadium w zł

Postąpienie w zł

Godzina przetargu

6

  Garaż  o konstrukcji  stalowej

 

 19,20m2

 

0,63zł

       

2,00zł

 

1,00

 

9,00

7

  Garaż  o konstrukcji  stalowej

19,20m2

 

0,63zł

 

2,00zł

          1,00

 

9,20

8

  Garaż  o konstrukcji  stalowej

19,20m2

 

0,63zł

 

2,00zł

           1,00

 

9,40

9

  Garaż  o konstrukcji  stalowej

19,20m2

 

0,63zł

 

2,00zł

          1,00

 

10,00

które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Banku Spółdzielczego  w Otmuchowie nr konta  37 887200030000026020000040 najpóźniej do dnia 19  marca 2012r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w pok. 4 , albo telefonicznie pod numerem (77)4315016, 4315017 w godz. od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiesława Kinal
Data wytworzenia informacji: 2012-03-06
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-06 12:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-06 12:59Aktualizacja dokonana przez: Wiesława Kinal