Dzierżawa 2012

Zarządzenie nr 114/ /2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 17 września 2012 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

Zarządzenie  nr 114/ /2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia    17 września 2012 roku

 

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych  na terenie  miasta    Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

 

             Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 20 r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z póź.zm.)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1   

  

           Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 3  lat nieruchomości wymienione w wykazie , stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Lokalizację garaży przedstawia załącznik graficzny stanowiący  załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2 .

 

Wydzierżawienie nieruchomości wymienionych w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia wniosku dzierżawcy lub jednej oferty ,a w przypadku więcej wniosków  - w drodze przetargu.

 

§ 3.

 

Wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowa 6 , a informacja o wywieszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej  i  w prasie lokalnej

 

 

§ 4

Wykonanie zarządzenie powierzam  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

 

§ 5

           

 

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiesława Kinal
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 09:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 09:58Aktualizacja dokonana przez: Wiesława Kinal