Dzierżawa 2012

Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie miasta Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu

Zarządzenie  nr  29/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 12 marca 2012 roku

 

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej  na terenie  miasta    Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

 

             Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 20 r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z póź.zm.)

 

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1   

  

           Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 3  lat nieruchomość wymienioną w wykazie , stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2 .

 

Wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia  jednej oferty ,a w przypadku więcej wniosków  - w drodze przetargu.

 

 

§ 3.

 

Wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowa 6 , a informacja o wywieszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej  i  w prasie lokalnej

 

 

          

§ 4

Wykonanie zarządzenie powierzam  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

 

§ 5

           

 

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr  29/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  12 marca  2012 roku

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres  do 3 lat

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości

powierzchnia

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, cel dzierżawy

 Okres  wydzierżawienia

Forma oddania w dzierżawę

Czynsz z tytułu dzierżawy.

Termin wnoszenia opłat

 

1

 Otmuchów

dz. nr   164/3

KW nr 41089

Pow.0.4140 ha

 RIIIb-0,4140ha

 

 Teren  nie jest objęty m.p.z.p.

Pozostawia się  sposób  zagospodarowania-  grunt rolny

 

do 3 lat

 bezprzetargowo  w przypadku wpłynięcia  jednego wniosku

74,52zł  w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy dzierżawy a następne do 31 marca każdego roku

 

Autor: Wiesłąwa Kinal
Data wytworzenia informacji: 2012-03-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-14 13:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-14 13:15Aktualizacja dokonana przez: Wiesłąwa Kinal

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 7/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntu z części działki nr 826/1 usytuowanej w obrębie 111 miasta Otmuchowa, przy ul. Mickiewicza, z przeznaczeniem pod lokalizację 4 boksów garażowych w zabudowie szeregowej

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  7/2012
Burmistrza Otmuchowa
z dnia  12 stycznia 2012 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
Ogłaszam ustny  I przetarg nieograniczony na  dzierżawę gruntu z części działki nr 826/1 usytuowanej w obrębie 111 miasta  Otmuchowa, przy ul. Mickiewicza, z przeznaczeniem pod  lokalizację  4 boksów garażowych w zabudowie szeregowej zgodnie z załącznikiem  nr 1  i  załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału   Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  wydania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
                                Otmuchowa Nr 7/2012  z dnia 12 stycznia 2012roku

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz  Otmuchowa  ogłasza ustny  I przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z części działki nr 826/1, ujawnionej w księdze wieczystej 41089, usytuowanej w obrębie 111 miasta  Otmuchów przy ul.  Mickiewicza, z przeznaczeniem pod lokalizację garaży w zabudowie szeregowej
•    Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2012 r. w pokoju nr 12 ( I piętro) Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6  zgodnie z  wykazem:
Nr boksu    Rodzaj zabudowy    Pow. użytkowa boksu garażowego    Cena wywoławcza w zł za 1m2    Wadium w zł    Postąpienie w zł    Godzina przetargu
6      Garaż  o konstrukcji  stalowej    19,20m2    0,63zł    2,00zł    1,00    9,00
7      Garaż  o konstrukcji  stalowej    19,20m2    0,63zł    2,00zł    1,00    9,20
8      Garaż  o konstrukcji  stalowej    19,20m2    0,63zł    2,00zł    1,00    9,40
9      Garaż  o konstrukcji  stalowej    19,20m2    0,63zł    2,00zł    1,00    10,00
•    Czynsz dzierżawny  boksu garażowego nr :6,7,8,9 ustala się w stosunku miesięcznym  i płatny będzie do 20-tego każdego miesiąca , do którego dolicza się vat.  
•    Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi choć jedno postąpienie
•    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 2,00 zł
które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Banku Spółdzielczego  w Otmuchowie nr konta  37 887200030000026020000040 najpóźniej do dnia 13 lutego 2012r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.
•    Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 15.02.2012 roku o godz.12.00
•    Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg przegrał podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
•    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego
•    Wadium nie podlega zwrotowi ,w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy dzierżawy , w terminie 10 dni od dnia skutecznego przetargu
•    Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego
•    Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres do 3 lat.
•    W razie potrzeby wykorzystania terenu, umowa ulega rozwiązaniu z miesięcznym wypowiedzeniem.
•    W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
•    Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dzierżawy ureguluje umowa dzierżawy.
•    Osoba, która wygra przetarg ,we własnym zakresie i na własny koszt uzyska pozwolenia, opinie i zgody jeśli obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych oraz innych przepisów prawa
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w pok. 4 , albo telefonicznie pod numerem (77)4315016, 4315017 w godz. od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiesława Kinal
Data wytworzenia informacji: 2012-01-16
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-16 14:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-27 09:20Aktualizacja dokonana przez: Wiesława Kinal

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat


Zarządzenie  nr  12/2012
Burmistrza Otmuchowa
z dnia 24  stycznia 2012 roku


w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych  na terenie  miasta i gminy   Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

         Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 20 r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z póź.zm.)


zarządzam co następuje:

§ 1    
   
           Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 3  lat nieruchomości wymienione w wykazie , stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .

Wydzierżawienie nieruchomości wymienionych w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia wniosku dzierżawcy lub jednej oferty ,a w przypadku więcej wniosków  - w drodze przetargu.
 

§ 3.

Wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowa 6 , a informacja o wywieszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej  i  w prasie lokalnej


           
§ 4
Wykonanie zarządzenie powierzam  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

§ 5
    

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak


Załącznik do zarządzenia Nr  12/2012
Burmistrza Otmuchowa
z dnia  24 stycznia 2012 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres  do 3 lat

Lp    Oznaczenie nieruchomości
powierzchnia    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, cel dzierżawy     Okres  wydzierżawienia    Forma oddania w dzierżawę    Czynsz z tytułu dzierżawy.
Termin wnoszenia opłat

1     Maciejowice
dz. nr   152/3
KW nr 47579
Pow.0.0300 ha
 RIIIb-0,0300ha
     Teren  nie jest objęty m.p.z.p.
Pozostawia się  sposób  zagospodarowania-  ogród warzywny    
do 3 lat     bezprzetargowo  w przypadku wpłynięcia  jednego wniosku    36,00zł  w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy dzierżawy a następne do 31 marca każdego roku

2     Maciejowice
Dz. nr  100/4
KW nr 25151
Pow.0,1500 ha
RIIIb-0,1500 ha     Teren  nie jest objęty m.p.z.p.
Pozostawia się  sposób  zagospodarowania-  rolny    
do 3 lat     bezprzetargowo  w przypadku wpłynięcia  jednego wniosku    30,00zł  w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy dzierżawy a następne do 31 marca każdego roku

3     Otmuchów
Dz. nr  1066/2
KW nr  OP1N/00041111/4
Pow.0,0089 ha
     Teren  nie jest objęty m.p.z.p.
Pozostawia się  sposób  zagospodarowania-   stanowiącej uzupełnienie posiadanej działki    
do 3 lat     bezprzetargowo  w przypadku wpłynięcia  jednego wniosku    17,80zł +vat  w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy dzierżawy a następne do  20-tego każdego miesiąca

4     Otmuchów
Dz. nr  1232
KW nr OP1N/00045593/4
Pow.0,1524 ha     Teren  nie jest objęty m.p.z.p.
Pozostawia się  sposób  zagospodarowania-  ogród warzywny    
do 3 lat     bezprzetargowo  w przypadku wpłynięcia  jednego wniosku    182,88zł  w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy dzierżawy a następne do 31 marca każdego roku

5     Otmuchów
Dz. nr   371
KW nr   OP1N/00041111/4
Pow.0,0012 ha
     Teren  nie jest objęty m.p.z.p.
Pozostawia się  sposób  zagospodarowania-  na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości    
do 3 lat     bezprzetargowo  w przypadku wpłynięcia  jednego wniosku    12,00zł +vat w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy dzierżawy a następne do 20-tego każdego miesiąca

6       Otmuchów
Dz. nr  370/1
KW nr  0,50913
Pow.0,0308 ha     Teren  nie jest objęty m.p.z.p.
Pozostawia się  sposób  zagospodarowania-  grunt pod kioskiem    
do 3 lat     bezprzetargowo  w przypadku wpłynięcia  jednego wniosku    677,60zł + vat w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy dzierżawy a następne do 20-tego każdego miesiąca.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiesława Kinal
Data wytworzenia informacji: 2012-01-26
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-26 10:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-27 09:21Aktualizacja dokonana przez: Wiesława Kinal

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 26/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 05 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu z części działki nr 826/1 usytuowanej w obrębie 111 miasta Otmuchowa, przy ul. Mickiewicza, z przeznaczeniem pod lokalizację 4 boksów garażowych w zabudowie szeregowej

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  26/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 05 marca  2012 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam ustny  II przetarg nieograniczony na  dzierżawę gruntu z części działki nr 826/1 usytuowanej w obrębie 111 miasta  Otmuchowa, przy ul. Mickiewicza, z przeznaczeniem pod  lokalizację  4 boksów garażowych w zabudowie szeregowej zgodnie z załącznikiem  nr 1  i  załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału   Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  wydania.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

                                Otmuchowa Nr 26/2012  z dnia 05 marca 2012roku

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz  Otmuchowa  ogłasza ustny  II przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z części działki nr 826/1, ujawnionej w księdze wieczystej 41089, usytuowanej w obrębie 111 miasta  Otmuchów przy ul.  Mickiewicza, z przeznaczeniem pod lokalizację garaży w zabudowie szeregowej

 Nr boksu

  Rodzaj zabudowy

Pow. użytkowa boksu garażowego

Cena wywoławcza w zł za 1m2

Wadium w zł

Postąpienie w zł

Godzina przetargu

6

  Garaż  o konstrukcji  stalowej

 

 19,20m2

 

0,63zł

       

2,00zł

 

1,00

 

9,00

7

  Garaż  o konstrukcji  stalowej

19,20m2

 

0,63zł

 

2,00zł

          1,00

 

9,20

8

  Garaż  o konstrukcji  stalowej

19,20m2

 

0,63zł

 

2,00zł

           1,00

 

9,40

9

  Garaż  o konstrukcji  stalowej

19,20m2

 

0,63zł

 

2,00zł

          1,00

 

10,00

które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Banku Spółdzielczego  w Otmuchowie nr konta  37 887200030000026020000040 najpóźniej do dnia 19  marca 2012r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w pok. 4 , albo telefonicznie pod numerem (77)4315016, 4315017 w godz. od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiesława Kinal
Data wytworzenia informacji: 2012-03-06
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-06 12:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-06 12:59Aktualizacja dokonana przez: Wiesława Kinal

Zarządzenie nr 43/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie miasta Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

Zarządzenie  nr 43/2012  

Burmistrza Otmuchowa

              z dnia  16  kwietnia 2012 roku

 

 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej  na terenie  miasta    Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

 

             Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 20 r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z póź.zm.)

 

 zarządzam co następuje:

 

§ 1   

  

           Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 3  lat nieruchomość wymienioną w wykazie , stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2 .

 

Wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia  jednej oferty ,a w przypadku więcej wniosków  - w drodze przetargu.

 

§ 3.

 

Wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowa 6 , a informacja o wywieszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej  i  w prasie lokalnej

 

 § 4

Wykonanie zarządzenie powierzam  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

 

§ 5

           

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiesława Kinal
Data wytworzenia informacji: 2012-04-20
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-20 10:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-20 10:26Aktualizacja dokonana przez: Wiesława Kinal

Zarządzenie nr 71/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 czerwca 2012 roku

Zarządzenie  nr 71/2012

 Burmistrza Otmuchowa

         z dnia  21 czerwca  2012 roku

 

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej  na terenie  miasta    Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

 

             Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 20 r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z póź.zm.)

 

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1   

  

           Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 3  lat nieruchomość wymienioną w wykazie , stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2 .

 

Wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia  jednej oferty ,a w przypadku więcej wniosków  - w drodze przetargu.

 

 

§ 3.

 

Wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowa 6 , a informacja o wywieszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej  i  w prasie lokalnej

 

 

          

§ 4

Wykonanie zarządzenie powierzam  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

 

§ 5

           

 

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiesława Kinal
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-25 10:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 10:07Aktualizacja dokonana przez: Wiesława Kinal

Zarządzenie Nr 99/2012 Burmistzra Otmuchowa z 22-08-2012 ws przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

Zarządzenie  nr 99/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 22 sierpnia 2012  roku


w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych  na terenie   miasta i  gminy  Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

     Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z póź.zm.)


zarządzam co następuje:

§ 1    
   
           Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 3  lat nieruchomości wymienione w wykazie , stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .
1.Wydzierżawienie nieruchomości wymienionych w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia jednego wniosku o wydzierżawienie.
2. W przypadku wpłynięcia w okresie publikacji kolejnych wniosków wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

§ 3


           Wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowa 6 .

§ 4

           Wykonanie zarządzenie powierzam  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

§ 5
    

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiesława Kinal
Data wytworzenia informacji: 2012-08-24
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-24 08:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-03 09:55Aktualizacja dokonana przez: Wiesława Kinal

Zarządzenie nr 113/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 17 września 2012 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiesława Kinal
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 14:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 14:29Aktualizacja dokonana przez: Wiesława Kinal

Zarządzenie nr 114/ /2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 17 września 2012 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

Zarządzenie  nr 114/ /2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia    17 września 2012 roku

 

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych  na terenie  miasta    Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

 

             Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 20 r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z póź.zm.)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1   

  

           Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 3  lat nieruchomości wymienione w wykazie , stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Lokalizację garaży przedstawia załącznik graficzny stanowiący  załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2 .

 

Wydzierżawienie nieruchomości wymienionych w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia wniosku dzierżawcy lub jednej oferty ,a w przypadku więcej wniosków  - w drodze przetargu.

 

§ 3.

 

Wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowa 6 , a informacja o wywieszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej  i  w prasie lokalnej

 

 

§ 4

Wykonanie zarządzenie powierzam  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

 

§ 5

           

 

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiesława Kinal
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 09:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 09:58Aktualizacja dokonana przez: Wiesława Kinal

Zarządzenie nr 130/12 Burmistrza Otmuchowa z dnia 23 października 2012 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiesława Kinal
Data wytworzenia informacji: 2012-11-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-05 11:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-05 12:01Aktualizacja dokonana przez: Wiesława Kinal

Zarządzenie nr 144/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie miasta Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

Zarządzenie  nr 144/2012

                                  Burmistrza Otmuchowa

                                      z dnia 21  listopada 2012  roku

 

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie   miasta  Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

 

     Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z póź.zm.)

 

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1   

  

           Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 3  lat nieruchomość wymienioną w wykazie , stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2 .

1.Wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej   na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

 

§ 3

 

 

           Wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowa 6 .

 

§ 4

 

           Wykonanie zarządzenie powierzam  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

 

§ 5

           

 

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Załącznik do zarządzenia nr 144/2012                               Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 listopada 2012roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

Lp

 Położenie

oznaczenie nieruchomości i powierzchnia

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, cel dzierżawy

Okres wydzierżawienia

Forma  oddania w dzierżawę

Czynsz z tytułu dzierżawy. Termin wnoszenia opłat

 

 

1

 Otmuchów

ul.  Roosevelta    dz. nr 1344/6, 1344/11

KW nr  45593

pow. 324m2

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-   ogródek warzywno-kwiatowy

do 3 lat

Bezprzetargowo w ramach kontynuacji umowy dzierżawy

38,88zł w terminie do 31 marca każdego roku

 

Autor: Wiesława Kinal
Data wytworzenia informacji: 2012-11-22
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-22 10:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-22 10:47Aktualizacja dokonana przez: Wiesława Kinal

Zarządzenie nr 151 /12 Burmistrza Otmuchowa z dnia 07 grudnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie miasta Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiesława Kinal
Data wytworzenia informacji: 2012-12-10
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-10 13:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-10 13:12Aktualizacja dokonana przez: Wiesława Kinal