Najem 2012

Dyrektor Miejsko- Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem: • lokalu użytkowego położonego w Kałkowie Nr 42 o powierzchni użytkowej 31,20 m2

Otmuchów , dnia 12 marca 2012 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejsko- Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem:

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi netto 8,00 zł (słownie złotych: osiem) plus 23 % VAT.

Wadium w wysokości 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt  ) winno być wniesione w pieniądzu najpóźniej do dnia 28 marca 2012r.  na konto Miejsko Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie Nr  42 8872 0003 0000 0967 2000 0010

Postąpienie w przetargu wyniesie 0,10 zł. Przetarg jest ważny jeżeli weźmie w nim udział co najmniej jeden uczestnik przetargu i nastąpi przynajmniej jedno postąpienie.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu.

Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości, ogrzewanie, itp.

Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Dyrektorem Miejsko- Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie tel. 77 431-50-27

mgdk@o2.pl

Dyrektor Miejsko- Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje w tym dotyczące przetargów udzielane będą przez Dyrektora  Miejsko- Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie tel. 77 431-50-27

w w godz. 8.00 - 15.30.

Autor: Jadwiga Kilian
Data wytworzenia informacji: 2012-03-13
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-13 10:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-13 10:15Aktualizacja dokonana przez: Jadwiga Kilian

ZARZĄDZENIE NR 54/2012 WYKAZ NR 1/2012 LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO NAJMU Z DNIA 16 MAJA 2012R.

ZARZĄDZENIE NR  54/2012
BURMISTRZA OTMUCHOWA
z   dnia  16 maja 2012r.

w sprawie  przeznaczenia do wynajmu pomieszczenia użytkowego położonego na terenie gminy Otmuchów oraz wykazu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 grudnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i   art.  13 ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznaczam do oddania w najem w drodze przetargu na okres do 3 lat pomieszczenie wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik  Nr 1 do niniejszego  zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej 6 oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w/m.  

§ 4

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Iwona Dychtoń
Data wytworzenia informacji: 2012-05-17
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-05-17 13:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-17 14:48Aktualizacja dokonana przez: Iwona Dychtoń

ZARZĄDZENIE NR 63/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 11 czerwca 2012r. - Ogłaszam I ustny nieograniczony przetarg (wykaz nr 1/2012) na najem lokalu użytkowego o pow. 30,14 m2 poł. w Ratnowicach 59 na okres do 3 lat jak w załączniku do zarządzenia

Zarządzenie   nr     63/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 11 czerwca 2012r.

 

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 grudnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z  2003r. Nr 80, poz.717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568)

 

zarządzam co następuje:

 

 

Ogłaszam I ustny nieograniczony przetarg (wykaz nr 1/2012) na najem lokalu użytkowego o pow. 30,14 m2  poł. w Ratnowicach 59 na okres do 3 lat jak w załączniku do zarządzenia.

 

 

1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie :

 

Przewodniczący         - Cholewiński Zdzisław

            Członkowie                - Derenowska Aleksandra

- Mazek Janina

- Dychtoń Iwona

 

2. Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg na najem lokalu użytkowego wymienionego

    w  § 1 niniejszego zarządzenia.

 

3. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, a kończy z dniem zakończenia przetargu.

 

4. Komisja Przetargowa sporządzi Protokół z przeprowadzonego przetargu.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w/m. 

 

 

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

z dnia 11.06.2012r. Nr  63/2012

 

OGŁOSZENIE

BurmistrzA Otmuchowa

w sprawie  przetargu  nieograniczonego

 

Ogłaszam I ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego o pow. 30,14 m2  położonego w Ratnowicach 59 działka Nr 111

 

Przedmiotem przetargu  jest najem lokalu użytkowego składającego się z pomieszczenia garażowego o pow. 30,14 m2 poł. w Ratnowicach 59 na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 0,50 zł/m2 +VAT za 1 m2 powierzchni

 

 

Przetarg  odbędzie  się w dniu

03 lipca 2012r.  o godz. 900

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6   pokój  nr 12

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości 50,00 zł słownie: (pięćdziesiąt złotych) w formie gotówkowej płatnej na konto Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. Otmuchów  nr 37 8872 0003 0000 0260 2000 0040.

 

Postąpienie w przetargu wynosi 0,50 zł.  (słownie : pięćdziesiąt groszy).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium.

Termin wpłacenia wadium upływa w dniu  28 czerwca 2012r.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet czynszu najmu, jeżeli osoba wpłacająca  wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od

  zwarcia umowy

Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 29 czerwca 2012r. o godz. 900

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa najmu lokalu będącego przedmiotem przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie.

 

Lokal zostanie udostępniony do oględzin w dniu 27 czerwca 2012r. w godz. 1000 – 1100

 

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu może złożyć uczestnik przetargu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia przetargu do Burmistrza Otmuchowa ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

 

Burmistrz Otmuchowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych nieprzewidzianych powodów.

 

Szczegółowe informacje udziela Wydział  Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (I piętro pokój nr 15, tel.4315016 wew. 46)

 

 

Autor: Iwona Dychtoń
Data wytworzenia informacji: 2012-06-11
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-11 15:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-11 15:54Aktualizacja dokonana przez: Iwona Dychtoń

Zarządzenie nr 89/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 07 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej Ogłaszam II ustny nieograniczony przetarg (wykaz nr 1/2012) na najem lokalu użytkowego o pow. 30,14 m2 poł. w Ratnowicach 59 na okres do 3 lat jak w załączniku do zarządzenia.

Zarządzenie   nr     89/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 07 sierpnia 2012r.

 

w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 grudnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z  2003r. Nr 80, poz.717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568)

 

zarządzam co następuje:

 

 

Ogłaszam II ustny nieograniczony przetarg (wykaz nr 1/2012) na najem lokalu użytkowego o pow. 30,14 m2  poł. w Ratnowicach 59 na okres do 3 lat jak w załączniku do zarządzenia.

 

 

1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie :

 

Przewodniczący         - Cholewiński Zdzisław

            Członkowie                - Derenowska Aleksandra

- Mazek Janina

- Dychtoń Iwona

 

2. Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg na najem lokalu użytkowego wymienionego

    w  § 1 niniejszego zarządzenia.

 

3. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, a kończy z dniem zakończenia przetargu.

 

4. Komisja Przetargowa sporządzi Protokół z przeprowadzonego przetargu.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w/m. 

 

 

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

z dnia 07.08.2012r. Nr  89/2012

 

OGŁOSZENIE

BurmistrzA Otmuchowa

w sprawie  przetargu  nieograniczonego

 

Ogłaszam II ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego o pow. 30,14 m2  położonego w Ratnowicach 59 działka Nr 111

 

Przedmiotem przetargu  jest najem lokalu użytkowego składającego się z pomieszczenia garażowego o pow. 30,14 m2 poł. w Ratnowicach 59 na okres do 3 lat z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowo – garażowe (na potrzeby własne).

 

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 0,50 zł/m2 +VAT za 1 m2 powierzchni

 

 

Przetarg  odbędzie  się w dniu

30 sierpnia 2012r.  o godz. 900

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6   pokój  nr 12

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości 50,00 zł słownie: (pięćdziesiąt złotych) w formie gotówkowej płatnej na konto Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. Otmuchów  nr 37 8872 0003 0000 0260 2000 0040.

 

Postąpienie w przetargu wynosi 0,50 zł.  (słownie : pięćdziesiąt groszy).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium.

Termin wpłacenia wadium upływa w dniu  24 sierpnia 2012r.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet czynszu najmu, jeżeli osoba wpłacająca  wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od

  zwarcia umowy

Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 27 sierpnia 2012r. o godz. 900

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa najmu lokalu będącego przedmiotem przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie.

 

Lokal zostanie udostępniony do oględzin w dniu 22 sierpnia 2012r. w godz. 1000 – 1100

 

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu może złożyć uczestnik przetargu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia przetargu do Burmistrza Otmuchowa ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

 

Burmistrz Otmuchowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych nieprzewidzianych powodów.

 

Szczegółowe informacje udziela Wydział  Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (I piętro pokój nr 15, tel.4315016 wew. 46)

 

 

Autor: Dychtoń I.
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-07 14:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-07 14:40Aktualizacja dokonana przez: Dychtoń I.

ZARZĄDZENIE NR 112/2012 BURMISTRZA OTMUCHOWA Z DNIA 17 września 2012r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu pomieszczenia położonego na terenie gminy Otmuchów oraz wykazu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Iwona Dychtoń
Data wytworzenia informacji: 2012-09-21
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-21 14:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-21 14:26Aktualizacja dokonana przez: Iwona Dychtoń

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej - przetarg na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat o pow. 13,00 m2 poł. w Otmuchowie ul. Krakowskiej 36

Zarządzenie   nr   125/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 15 października 2012r.

 

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 grudnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i   art.  13 ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

zarządzam co następuje:

 

Ogłaszam I ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat  o pow. 13,00 m2  poł. w Otmuchowie ul. Krakowskiej 36.

Lokal użytkowy zostało wykazany do najmu wykazem nr 3/2012.

 

Szczegółowe dane dotyczące lokalu użytkowego określonego w § 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 § 3

1. Powołuję Komisję w składzie :

 

Przewodniczący         - Cholewiński Zdzisław

            Członkowie                - Derenowska Aleksandra

- Mazek Janina

- Dychtoń Iwona

 

2. Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg na najem lokalu użytkowego stanowiącego

    własność Gminy Otmuchów  położonego :

 

1)      Otmuchów ul. Krakowska 36

 

3. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, a kończy z dniem zakończenia przetargu.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w/m. 

 

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Otmuchowa z dnia 15.10.2012r. Nr  125/2012

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Otmuchowa

w sprawie  przetargu  nieograniczonego

 

Ogłaszam I ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego o pow. 13,00 m2 w położonego w Otmuchowie ul. Krakowska 36

 

Przedmiotem przetargu  jest najem pomieszczenia użytkowego o pow. 13,00 m2 poł. w Otmuchowie ul. Krakowska 36 - na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie : sklepik szkolny.

W pomieszczeniu należy wykonać ściankę działową i zaadoptować pomieszczenie na potrzeby prowadzenia działalności handlowej. Koszt wykonania remontu zostanie zaliczony na poczet czynszu na podstawie przedłożonych faktur.

 

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 5,40 zł/m2 +VAT (23%) za 1 m2 powierzchni

 

Przetarg  odbędzie  się w dniu

15 listopada 2012r.  o godz. 900

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6   pokój  nr 12

 

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości 50,00 zł słownie: (pięćdziesiąt złotych) w formie gotówkowej płatnej na konto Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. Otmuchów  nr 37 8872 0003 0000 0260 2000 0040.

 

Postąpienie w przetargu wynosi 0,50 zł.  (słownie : pięćdziesiąt groszy).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium.

Termin wpłacenia wadium upływa w dniu  09 listopada 2012r.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet czynszu najmu, jeżeli osoba wpłacająca  wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 14 listopada 2012r.

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa najmu lokalu będącego przedmiotem przetargu.

 Lokal zostanie udostępniony do oględzin w dniu 09 listopada 2012r. w godz. 1000 – 1200

 Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu może złożyć uczestnik przetargu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia przetargu do Burmistrza Otmuchowa ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

 Burmistrz Otmuchowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych nieprzewidzianych powodów.

 Szczegółowe informacje udziela Wydział  Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (I piętro pokój nr 15, tel.4315016 wew. 46)

 

 

Autor: Iwona Dychtoń
Data wytworzenia informacji: 2012-10-15
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-15 15:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-15 15:44Aktualizacja dokonana przez: Iwona Dychtoń

Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego – sklepik szkolny poł. w Otmuchowie ul. Krakowska 36 - Zespół Szkół

Informacja

o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego – sklepik szkolny poł. w Otmuchowie ul. Krakowska 36 - Zespół Szkół

 

 

Informacja o wyniku przetargu :
W dniu 15 listopada 2012r. roku w budynku Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej 6  przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, poł. w Otmuchowie ul. Krakowska 36 – Zespół Szkół – pomieszczenie o pow. 13,00 m2 z przeznaczeniem na sklepik szkolny

1. Liczba osób dopuszczonych do przetargu - 1
2. Liczba osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0
3. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni lokalu  - 5,40 zł +VAT
4. Cena osiągnięta w przetargu za 1 m2 powierzchni lokalu - 5,90 zł +VAT
5. Najemca lokalu – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Grześ” Sp. z o.o. w Nysie

    ul. 11 Listopada 15

Autor: Dychtoń I.
Data wytworzenia informacji: 2012-11-16
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-16 09:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-16 09:32Aktualizacja dokonana przez: Dychtoń I.

ZARZĄDZENIE NR 153/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem pomieszczeń oraz powołania Komisji Przetargowej - I ustny nieograniczony przetarg na najem pomieszczeń o pow. 132,15 m2 w poł. w Otmuchowie ul. Krakowska 36 – Zespół Szkół w Otmuchowie

 

Zarządzenie   nr     153/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 10 grudnia 2012r.

 

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem pomieszczeń oraz powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 grudnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z  2003r. Nr 80, poz.717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568)

 

zarządzam co następuje:

 

Ogłaszam I ustny nieograniczony przetarg na najem pomieszczeń na okres do 3 lat  o pow. 132,15 m2  poł. w Otmuchowie ul. Krakowska 35 – Zespół Szkół w Otmuchowie.

Lokal użytkowy został wykazany do najmu wykazem nr 3/2012.

 

Szczegółowe dane dotyczące lokalu użytkowego określonego w § 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 § 3

1. Powołuję Komisję w składzie :

 

Przewodniczący         - Cholewiński Zdzisław

            Członkowie                - Derenowska Aleksandra

- Mazek Janina

- Dychtoń Iwona

 

2. Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg na najem lokalu użytkowego wymienionego w § 1 niniejszego zarządzenia.

 

3. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, a kończy z dniem zakończenia przetargu.

 

4. Komisja Przetargowa sporządzi Protokół z przeprowadzonego przetargu.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w/m. 

 

 

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

z dnia 10.12.2012r. Nr  153/2013

 

OGŁOSZENIE

BurmistrzA Otmuchowa

w sprawie  przetargu  nieograniczonego

 

Ogłaszam I ustny nieograniczony przetarg na najem pomieszczeń o pow. 132,15 m2 w poł. w Otmuchowie ul. Krakowska 36 – Zespół Szkół w Otmuchowie

 

Przedmiotem przetargu  jest najem pomieszczeń o pow. 132,15 m2 poł. w Otmuchowie ul. Krakowska 36 – Zespół Szkół w Otmuchowie - tj. 2 klasy lekcyjne  nr 2 i nr 6, zaplecze sali lekcyjnej nr 6, sanitariaty, sekretariat, możliwość korzystania z pracowni komputerowej, pokoju nauczycielskiego, korytarzy - na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej.

 

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 5,40 zł +VAT (22%) za 1 m2 powierzchni

 

 

Przetarg  odbędzie  się w dniu

15 styczna 2013r.  o godz. 900

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6   pokój  nr 12

 

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości 50,00 zł słownie: (pięćdziesiąt złotych) w formie gotówkowej płatnej na konto Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. Otmuchów  nr 37 8872 0003 0000 0260 2000 0040.

 

Postąpienie w przetargu wynosi 0,50 zł.  (słownie : pięćdziesiąt groszy).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium.

Termin wpłacenia wadium upływa w dniu  10 stycznia 2013r.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet czynszu najmu, jeżeli osoba wpłacająca  wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 14 stycznia 2013r.

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa najmu lokalu będącego przedmiotem przetargu.

 

Lokal zostanie udostępniony do oględzin w dniu 09 stycznia 2013r. w godz. 1000 – 1200

 

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu może złożyć uczestnik przetargu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia przetargu do Burmistrza Otmuchowa ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

 

Burmistrz Otmuchowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych nieprzewidzianych powodów.

 

Szczegółowe informacje udziela Wydział  Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (I piętro pokój nr 15, tel.4315016 wew. 46)

 

 

Autor: Iwona Dychtoń
Data wytworzenia informacji: 2012-12-13
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-13 14:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-13 14:55Aktualizacja dokonana przez: Iwona Dychtoń