wykazy 2014

W Y K A Z NR 13/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i udziału w gruncie. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0020 Nieradowice gm. Otmuchów, 1/10 udziału w działce nr 96 łącznego obszaru 0,1600 ha

Załącznik nr  3 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   47 /2014   z dnia  14 kwietnia  2014 r.

 

W Y K A Z   NR    13/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm. )                 Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0020 Nieradowice gm. Otmuchów, 1/10  udziału w działce nr 96  łącznego  obszaru 0,1600 ha stanowiąca użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy- 2, zabudowana budynkiem gospodarczym mieszczącym ciąg komórek gospodarczych , w zabudowie wolnostojącej . Jest to obiekt  murowany, krytym papą na lepiku  stanowiącym  współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych.

II. Przedmiotem sprzedaży jest komórka gospodarcza o powierzchni użytkowej 13,86 m 2.

Grunt pod budynkiem w udziale 1/10 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą komórki.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N 00047388/8  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej  w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia  1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006r. Zabudowana  działka  nr 96  obręb geodezyjny Nieradowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów użytków  rolnych.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie w wysokości      łącznie 3 600,00 zł ( słownie: trzy tysiące sześćset) w tym wartość udziału w gruncie w 1/10 cz. wynosi – 2 400,00 zł słownie: (dwa tysiące czterysta).

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Autor: Pośpiech M.
Data wytworzenia informacji: 2014-04-22
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-04-22 10:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-22 10:51Aktualizacja dokonana przez: Pośpiech M.